DSP SEJARAH TING 2

Document Sample
DSP SEJARAH TING 2 Powered By Docstoc
					Draf
             KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


              DOKUMEN STANDARD PRESTASI

                   SEJARAH

                  TINGKATAN 2
                  STANDARD PRESTASI

                  MATEMATIK TAHUN 1
DSP Sejarah Tingkatan 2
20 September 2012
             FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara."
DSP Sejarah Tingkatan 2                                     2
20 September 2012
PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan
untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.


Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai
perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.


Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                   3
20 September 2012
TAFSIRAN

o   Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan
   individu.

o   Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan
   gambaran holistik tentang individu.

o   Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan
   menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu
   terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band).
   Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
   untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.

o   Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang
   dapat ditaksir dan dicapai.

o   Evidens :

   Murid        -  Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai
               berdasarkan deskriptor.
   Instrumen      -  Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan
               dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.

o   Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian
   bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                    4
20 September 2012
                 KERANGKA STANDARD PRESTASI

      BAND                   STANDARD
       1      Tahu
       2      Tahu dan Faham
       3      Tahu, Faham dan Boleh Buat
       4      Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
       5      Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
       6      Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
DSP Sejarah Tingkatan 2                            5
20 September 2012
TAFSIRAN BAND

BAND       PERNYATAAN BAND               TAFSIRAN

                  Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
  1    TAHU
                  memberikan respons kepada perkara yang asas.

                  Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau
  2    TAHU DAN FAHAM
                  menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

      TAHU, FAHAM DAN BOLEH  Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
  3
      BUAT          kemahiran dalam satu-satu situasi.

      TAHU, FAHAM DAN BOLEH  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu
  4
      BUAT DENGAN BERADAB   mengikut prosedur atau secara sistematik.

      TAHU, FAHAM DAN BOLEH  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan
  5    BUAT DENGAN BERADAB   mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap
      TERPUJI         positif.

                  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai
      TAHU, FAHAM DAN BOLEH  keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta
  6    BUAT DENGAN BERADAB   cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk
      MITHALI         mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang
                  sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
DSP Sejarah Tingkatan 2                                         6
20 September 2012
MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH
Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara
Malaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negara luar yang berkaitan,
para pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuan
mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkan
ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH
Kurikulum Pendidikan Sejarah membolehkan murid:
 OM 1 Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan
     sepanjang hayat serta mampu berdikari.
 OM 2 Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial.
 OM 3 Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
 OM 4 Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan
     negara dan mempertahankan maruah bangsa.
 OM 5 Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara.
 OM 6 Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat
     antarabangsa.
 OM 7 Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan.
 OM 8 Mengamalkan nilai-nilai murni.
 OM 9 Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                  7
20 September 2012
   BAND                         PERNYATAAN STANDARD
     1      Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme.

     2      Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme.

     3      Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur
           patriotisme .

     4      Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa
           mengamalkan unsur patriotisme.

     5      Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan
           serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah.

     6      Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai
           warganegara Malaysia dan warga dunia.
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                   8
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                EVIDENS
                                          Bab 1
    1      B1                B1D1              B1D1E1
          Mengetahui fakta sejarah,     Mengetahui kemakmuran dan   Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat
   TAHU     kemahiran pemikiran sejarah dan  kekayaan negara kita menarik  Hindia Timur Inggeris (SHTI)
          unsur patriotisme         British untuk menjajah
                                          B1D1E2
                                          Melorek lokasi Negeri-Negeri Selat dalam peta
                                          Tanah Melayu

                                          B1D1E3
                                          Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang
                                          berusaha mempertahankan kedaulatan negeri (UP)

                                          Bab 2
                                          B1D1E4
                                          Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami
                                          ketidakstabilan politik

                                          B1D1E5
                                          Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai
                                          British dalam peta Tanah Melayu

                                          Bab 3
                                          B1D1E6
                                          Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk
                                          bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20

                                          B1D1E7
                                          Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu Utara dan
                                          Johor dalam peta Tanah Melayu


                                          B1D1E8
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                         9
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD     DESKRIPTOR           EVIDENS
                               Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri Melayu
                               Utara dan Johor yang mempertahankan kedaulatan
                               negeri (UP)

                               Bab 4
                               B1D1E9
                               Melorek kawasan Sarawak pada tahun 1841 dalam
                               peta

                               B1D1E10
                               Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sarawak (UP)

                               Bab 5
                               B1D1E11
                               Melorek kawasan Sabah pada tahun 1877 dalam
                               peta

                               B1D1E12
                               Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sabah (UP)

                               Bab 6
                               B1D1E13
                               Memerihalkan pertanian dagangan

                               B1D1E14
                               Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah
                               Melayu (UP)

                               B1D1E15
                               Melorek kawasan tanaman getah dan
                               perlombongan bijih timah pada kurun ke-20 dalam
                               peta Tanah Melayu

                               Bab 7
                     B1D2        B1D2E1
DSP Sejarah Tingkatan 2                                             10
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                EVIDENS
                           Mengetahui tindak balas    Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang
                           masyarakat tempatan terhadap  untuk kedaulatan bangsa
                           penjajahan British
                                          B1D2E2
                                          Melabel lokasi kebangkitan pemimpin setempat
                                          menentang British dalam peta Malaysia

                                          B1D2E3
                                          Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat
                                          yang menentang British (UP)

                                          Bab 8
                                          B1D2E4
                                          Menyatakan maksud semangat kebangsaan

                                          B1D2E5
                                          Melabel lokasi gerakan kebangsaan di negara luar
                                          yang mempengaruhi kebangkitan semangat
                                          kebangsaan di negara kita dalam peta dunia

                                          B1D2E6
                                          Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum
                                          Perang Dunia Ke-2 (UP)

                                          Bab 1
    2      B2                B2D1              B2D1E1
          Memahami fakta sejarah,      Memahami kemakmuran dan    Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia
 TAHU DAN     kemahiran pemikiran sejarah dan  kekayaan negara kita menarik  Timur Inggeris di Pulau Pinang dan Singapura
  FAHAM      unsur patriotisme         British untuk menjajah
                                          B2D1E2
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                         11
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD  DESKRIPTOR            EVIDENS
                            Menjelaskan pertapakan Syarikat Hindia Timur
                            Inggeris di Negeri-Negeri Selat secara kronologi

                            B2D1E3
                            Menjelaskan tindakan pemimpin Kedah untuk
                            mempertahankan kedaulatan negeri (UP)

                            Bab 2
                            B2D1E4
                            Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-
                            Negeri Melayu

                            B2D1E5
                            Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu
                            yang menyebabkan campur tangan British

                            Bab 3
                            B2D1E6
                            Menjelaskan tindakan British untuk menguasai
                            Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara
                            kronologi

                            Bab 4
                            B2D1E7
                            Menjelaskan tindakan James Brooke untuk
                            menguasai Sarawak

                            Bab 5
                            B2D1E8
                            Menjelaskan usaha syarikat asing untuk bertapak di
                            Sabah


                            Bab 6
                            B2D1E9
DSP Sejarah Tingkatan 2                                           12
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD     DESKRIPTOR                 EVIDENS
                                     Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi
                                     dagangan

                                     B2D1E10
                                     Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih
                                     timah di Tanah Melayu

                                     B2D1E11
                                     Menjelaskan unsur patriotisme yang mesti
                                     diamalkan hasil daripada kekayaan khazanah
                                     negara kita (UP)

                                     Bab 7
                     B2D2              B2D2E1
                     Memahami tindak balas     Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin
                     masyarakat tempatan terhadap  setempat menentang British
                     penjajahan British
                                     B2D2E2
                                     Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin
                                     setempat menentang British

                                     B2D2E3
                                     Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin
                                     setempat menentang British (UP)

                                     Bab 8
                                     B2D2E4
                                     Menjelaskan faktor yang menyemarakkan
                                     kesedaran kebangsaan di negara kita
                                     Bab 1
    3      B3           B3D1              B3D1E1
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                   13
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                 EVIDENS
          Menerangkan fakta sejarah serta  Menerangkan kemakmuran dan   Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris
TAHU, FAHAM    mengaplikasi kemahiran      kekayaan negara kita menarik  bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka
 DAN BOLEH     pemikiran sejarah dan       British untuk menjajah
  BUAT      mengamalkan unsur patriotisme                  B3D1E2
                                          Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan
                                          pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu
                                          pada tahun 1824

                                          Bab 2
                                          B3D1E3
                                          Menerangkan peranan Residen dan kesan
                                          pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri
                                          Melayu

                                          B3D1E4
                                          Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu
                                          Bersekutu

                                          Bab 3
                                          B3D1E5
                                          Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu
                                          Utara dan Johor

                                          Bab 4
                                          B3D1E6
                                          Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial
                                          semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak

                                          B3D1E7
                                          Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang
                                          dikuasai oleh keluarga Brooke


                                          Bab 5
                                          B3D1E8
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                        14
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD     DESKRIPTOR                 EVIDENS
                                     Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di
                                     Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara
                                     British

                                     Bab 6
                                     B3D1E9
                                     Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu
                                     kesan daripada perkembangan ekonomi semasa
                                     pentadbiran British

                                     Bab 7
                     B3D2              B3D2E1
                     Menerangkan tindak balas    Menerangkan kesan perjuangan pemimpin
                     masyarakat tempatan terhadap  setempat menentang British
                     penjajahan British
                                     B3D2E2
                                     Membuat garis masa perjuangan pemimpin
                                     setempat menentang British

                                     Bab 8
                                     B3D2E3
                                     Menerangkan peranan golongan intelektual dalam
                                     gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita

                                     B3D2E4
                                     Mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik
                                     (UP)
                                     Bab 1
    4      B4           B4D1              B4D1E1
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                   15
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                 EVIDENS
          Menghuraikan fakta sejarah dan   Menganalisis kemakmuran dan  Membandingkan cara Syarikat Hindia Timur
TAHU, FAHAM    mahir mengaplikasi kemahiran    kekayaan negara kita menarik  Inggeris mengambil Pulau Pinang, Singapura dan
 DAN BOLEH     pemikiran sejarah serta sentiasa  British untuk menjajah     Melaka
  BUAT      mengamalkan unsur patriotisme
 DENGAN                                       Bab 2
 BERADAB                                      B4D1E2
                                           Menganalisis campur tangan British di Negeri-
                                           Negeri Melayu daripada aspek sebab, pemimpin
                                           dan kesan

                                           B4D1E3
                                           Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu
                                           Bersekutu atau Persekutuan 1896 daripada aspek
                                           faktor dan kesan

                                           Bab 3
                                           B4D1E4
                                           Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri-
                                           Negeri Melayu Utara dan Johor dalam
                                           mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek
                                           tindakan dan kesan (UP)

                                           Bab 4
                                           B4D1E5
                                           Menganalisis tindakan keluarga Brooke
                                           memantapkan pentadbiran untuk menguasai
                                           Sarawak

                                           Bab 5
                                           B4D1E6
                                           Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British
                                           memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah

                                           Bab 6
                                           B4D1E7
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                          16
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR                 EVIDENS
                                         Membandingkan sistem pendidikan vernakular di
                                         Tanah Melayu

                                         Bab 7
                          B4D2              B4D2E1
                          Menganalisis tindak balas   Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat
                          masyarakat tempatan terhadap  menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab
                          penjajahan British       dan cara berjuang

                                         Bab 8
                                         B4D2E2
                                         Mengelaskan perjuangan pertubuhan dalam
                                         gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan
                                         pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan

                                         B4D2E3
                                         Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang
                                         patriotik (UP)

                                         Bab 1
    5      B5               B5D1              B5D1E1
          Menghubungkait sejarah negara  Boleh menghubungkait      Menilai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yang
TAHU, FAHAM    dengan sejarah dunia,      perkembangan sejarah negara  menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur
 DAN BOLEH     mengamalkan unsur patriotisme  dengan sejarah dunia serta   Inggeris
  BUAT      secara berterusan serta     mengambil iktibar daripada
 DENGAN      mengambil iktibar daripada   peristiwa sejarah       Bab 2
 BERADAB     peristiwa sejarah                       B5D1E2
  TERPUJI                                    Menilai tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu
                                         menghadapi peluasan kuasa British
                                         Bab 4
                                         B5D1E3
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                       17
20 September 2012
  BAND      PERNYATAAN STANDARD  DESKRIPTOR           EVIDENS
                            Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial
                            semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk
                            tempatan di Sarawak (UP)

                            Bab 5
                            B5D1E4
                            Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial
                            Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap
                            penduduk tempatan di Sabah (UP)

                            Bab 6
                            B5D1E5
                            Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap
                            penduduk tempatan semasa pentadbiran British di
                            Tanah Melayu (UP)

                            Bab 7
                            B5D1E6
                            Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin
                            tempatan dalam mempertahankan kedaulatan
                            negeri daripada ancaman kuasa luar

                            Bab 8
                            B5D1E7
                            Menilai keberkesanan cara perjuangan kesedaran
                            kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20

                            B5D1E8
                            Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan
                            nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa
                            dan negara                            B5D1E9
DSP Sejarah Tingkatan 2                                          18
20 September 2012
   BAND      PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                  EVIDENS
                                             Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang
                                             patriotik (UP)

     6     B6                 B6D1                B6D1E1
          Menjana idea secara rasional dan  Menjana idea untuk         Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan
TAHU, FAHAM    menjadi warganegara yang cinta   kesejahteraan negara dan      kemakmuran negara serta dunia (UP)
 DAN BOLEH     akan negara serta berbangga    menjadi warganegara yang
  BUAT      sebagai warganegara Malaysia    patriotik serta warga dunia yang  B6D1E2
 DENGAN      dan warga dunia          bertanggungjawab          Menjadi contoh dalam pengamalan unsur
 BERADAB                                        patriotisme (UP):
  MITHALI                                           Berbangga sebagai rakyat Malaysia
                                                Bersemangat setia negara
                                                Bersemangat kekitaan
                                                Berdisiplin
                                                Berusaha dan produktif


Nota :

UP       -     Unsur Patriotisme
DSP Sejarah Tingkatan 2                                                          19
20 September 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/27/2013
language:Unknown
pages:19