Docstoc

1BaOa_Verlinde_Kevin.docx - Psychiatrische Problemen

Document Sample
1BaOa_Verlinde_Kevin.docx - Psychiatrische Problemen Powered By Docstoc
					Word document
Wiki - hoofdopdracht

Verlinde Kevin
1 BaOa
2010-2011
         1. Referentie van het artikel.

Bohn Stafleu van Loghum, (oktober 2003), Borderline
persoonlijkheidsstoornis, geraadpleegd op 16 november 2010.
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb
     2. De onmiddellijke context van het artikel.

De bron waar ik het artikel gevonden heb heet ‘Vakbibliotheek Bohn
Stafleu van Loghum’. Deze bron is beschikbaar via de Katho- site in
samenwerking met de KU Leuven. Verder heb ik het artikel gevonden
onder de noemer ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’.
Het artikel werd geschreven door M. Meijer en werd gepubliceerd in het
boek ‘Handboek Kinderen & Adolescenten’ (oktober 2003).
            3. De structuur.

Het artikel kent een duidelijke overzichtelijke structuur.
Met de boeiende inleiding word je direct meegesleurd in de
problematiek van borderline. In deze inleiding wordt besproken hoe men
bij een meisje van 15 jaar ontdekt hebben dat ze leidt aan de
persoonleikheidsstoornis genaamd ‘Borderline’. Je kan mooi het verloop
van deze diagnose volgen.

De auteur werkt met overzichtelijke titels waardoor je al vlug weet
waarover het stukje zal gaan.
De tekst is logisch opgebouwd. Er wordt begonnen met het beschrijven
van de problematiek, dan worden de mogelijke oorzaken en
behandelingen beschreven en om te eindigen formuleert de auteur een
samenvatting en besluit.
Hier volgt de globale structuur van de tekst:
 Inleiding
 Borderline persoonlijkheidsstoornis
   o Probleemgebieden
        Problemen met relaties
        Impulsiviteit
        Stemmingswisselingen
        Vreemde verschijnselen
   o Differentiaaldiagnose
   o Vóórkomen
   o Psychosociale aspecten
   o Achtergronden en mogelijke oorzaken
        Aangeboren factoren
        Hersenafwijkingen
        Omgevingsfactoren
   o Diagnostiek
   o Behandeling
        Methodieken
           Psychotherapie
           Medicatie
           Behandelsetting
           Waar kan men terecht voor een behandeling?
           Hoe kan de omgeving zich het best opstellen?
   o Prognose
   o Preventie
   o Samenvatting en conclusie
                    4. Auteur
Ik heb enkele personen genaamd M. Meijer op het spoor gekomen.
Doordat ik niet zeker wist wie nu de echte auteur is heb ik besloten om
mails te sturen naar die personen. Tot mijn grote verbazing bleek geen
enkele van deze mensen de werkelijke auteur van het artikel. Na veel
verder zoeken ben ik tot de conclusie moeten komen dat er niets te
vinden is over M. Meijer.
Wel heb ik nog een ander werk gevonden van dezelfde schrijver. Dit
weet ik doordat het probleemgebied dat besproken wordt aanleunt bij
mijn artikel.
Ander werk:
De borderlinestoornis, de schizotypische en de narcistische persoonlijkheidsstoornis
bij adolescenten: een nuttig onderscheid M. Meijer

Bron:
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, De borderlinestoornis, de
schizotypische en de narcistische persoonlijkheidsstoornis bij
adolescenten: een nuttig onderscheid, geraadpleegd op 21 december
2010.
http://www.ntvg.nl/publicatie/de-borderlinestoornis-de-schizotypische-en-de-narcistische-
persoonlijkheidsstoornis-bij-a/volledig
     5. Gerelateerde instellingen en organisaties

5.1.  Instellingen

- De jeugdafdelingen van de riagg’s
 De RIAGG is een voorzienig die hulp en ondersteuning bied aan
 verschillende doelgroepen. Ze staan in voor ouderen, psychotherapie,
 sociale psychiatrie, transculturele hulpverlening, preventie en
 jongeren. Dat laatste is vooral nuttig voor mijn artikel. Als kind of
 jongere ( 0-19j) kan je bij de Riagg terecht voor allerlei problemen die
 aanleunen bij je eigen gemoedstoestand en jouw eigen context. Bij
 hulp worden natuurlijk jezelf maar ook je ouders, artsen, specialisten,
 … betrokken. Om je aan te melden bij de Riagg heb je een
 verwijsbriefje van de dokter nodig. De bedoeling van de Riagg is
 samen een oplossing zoeken voor je proble(e)m(en). Ze doen dit door
 in interactie te treden met de jongere, de ouders en/of beiden samen.
 Verdere info is te vinden up hun site:
 http://www.riagg-rnw.nl/Start/Afdelingen/Jeugd/


- Psychotherapeutisch centrum de viersprong in halsteren
 De instelling is een 3e – lijns hulpverlening, wat wilt zeggen dat deze
 zeer hoog drempelig en gespecialiseerd is. Ze bieden diagnostisch
 onderzoek en behandelprogramma’s voor jongeren en volwassenen
 met complexe psychische problemen en
 persoonlijkheidsproblematiek. Ze werken met een multidisciplinair
 team en zorgen steeds voor een behandeling op maat.
 Verdere info is te vinden up hun site:
 http://www.deviersprong.nl/
5.2.  Organisaties

- Stichting Borderline
 De organisatie staat in voor het negatieve beeld t.o.v. borderline
 patiënten te doorbreken. Ze geven voorstellingen over de aandoening
 en geven voorlichting aan verschillende doelgroepen. Op die manier
 laten ze aan de buitenwereld zien wat borderline precies inhoud.
 Verder zorgen ze voor bijeenkomsten, op die manier kunnen
 ‘lotgenoten’ elkaar vinden en praten over hun problemen.
 Verder kan je als buitenstaander op de website terecht voor meer
 info, om lid te worden enz…
 http://www.stichtingborderline.nl/

- Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw
 Het VVGG staat in voor het informeren over geestelijke gezondheid in
 Vlaanderen. Ze bieden voorlichtingen, beeldvormen en
 wetenschappelijke ondersteuning aan.
 Hun doel is het ijveren voor een betere geestelijke gezondheidzorg.
 Daaronder verstaan ze de geestelijke gezondheidzorg onder de
 aandacht brengen van het bredere publiek.
 Verdere info is te vinden op hun website:
 http://www.vvgg.be/

- Stichting Labyrint In Perspectief
 De organisatie zet zich in voor familieleden en andere
 directbetrokkenen, zoals buren, vrienden en collega’s, van mensen
 met psychische of psychiatrische problemen.
 Ze geven informatie en advies over psychiatrische ziektes en over hoe
 u ermee kunt leven als uw naasten ermee geconfronteerd wordt. De
 organisatie werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers.
 Hun website:
 http://www.labyrint-in-perspectief.nl/
             6. Belangrijke bronnen

Hieronder heb ik een selectie gemaakt van enkele bronnen die ik graag
nog eens verder zou willen doornemen.
- Goldman, S.J., D’Angelo, E.J., & DeMaso, D.R. (1993). Psychopathology in the
  families of children and adolescents with borderline personality disorder.
  American Journal of Psychiatry, 150, 1832-1835.


-  Johnson, J.G., Cohen, P., Smailes, E.M., Skodol, A.E., Brown, J., & Oldham,
  J.M. (2001). Childhood verbal abuse and risk for personality disorders during
  adolescence and early adulthood. Comprehensive Psychiatry, 42, 16-23.


-  Torgersen, S. (2000). Genetics of patients with personality disorder.
  Psychiatric Clinics of North America, 23, 1-9.


-  Gunderson, J.G. (2001). Borderline Personality Disorder, a clinical guide.
  Arlington: American Psychiatric Press.


-  Van Meekeren, E. (2001) ‘Alles of niets’. Informatie en adviezen voor
  patiënten en betrokkenen, betreffende De Borderlinestoornis. Te bestellen via
  Stichting Borderline of via Stichting Labyrint~In Perspectief.
         7. Andere specialisten

 Torgersen (2001) : Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen.
 Bernstein (1993) : Vind in een epidemiologisch onderzoek bij
 adolescenten 3% borderline adolescenten.
 Garnet (1994)
 En
 Meijer (1995)    : Ongeveer 25% van adolescenten in
 jeugdpsychiatrische kliniek hebben borderline.
 Goldman (1993)
 En
 Silverman (1991) : In de families van borderline patiënten blijken
 niet alleen individuen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
 relatief vaak voor te komen maar ook personen met een
 antisociale persoonlijkheidsstoornis of middelenmisbruik.
 Torgersen (2000) : Genetische factoren en omgevingsinvloeden
 spelen een even grote rol bij de ontwikkeling van Borderline.
 Zanarini (1997)
 En
 Frankenburg (1997) : Zegt dat er niet bewezen kan worden of
 hersenschade een gevolg kan zijn van Borderline.
 Guzder (1996)
 En
 Johnson (2001) : Tonen aan dat ook verbale mishandeling aan de
 basis kan liggen van het ontwikkelen van een
 persoonlijkheidsstoornis.
 Johnson (2001) : Zegt dat affectieve en pedagogische
 verwaarlozing meestal niet van één, maar van beide ouders uit
 komt.
 Waldinger (1984)
 En
 Gunderson (1984) : Toonden aan dat de prognose van borderline
 patiënten verbeterde naarmate zij langer in (psychodynamische)
 psychotherapie bleven.
    8. Moeilijke woorden en definities

1. Borderline       De patiënt balanceert op de grens
              van de behandelbaarheid.
2. Autonomie        staat van zelfstandigheid
3. Insufficiënt      onvoldoende, niet zoals het zou
              moeten
4. Claimen         op eisen
5. Automutilatie      opzettelijke zelfverminking
6. Promiscuïteit      geslachtelijke omgang met
              verschillende partners
7. Suïcide         zelfmoord
8. Hallucinaties      stoornissen in het waarnemen
              (visueel, auditief, tactiel, gustatief en
              olfactorisch)
9. Waan          stoornis in het denken
10.Paranoïde        een aanhoudend en ongegronde
              wantrouwen in mensen
11.Derealisatie      een bewuste ervaring waarin een
              persoon zijn vertrouwde omgeving
              als vreemd, niet vertrouwd of onecht
              ervaart. Deze ervaring wordt vaak
              beschreven als: leven in een film; in
              een glazen kooi; in een stolp; achter
              glas zitten; de hele buitenwereld
              komt raar of onwerkelijk over.
12.Depersonalisatie    een bewuste ervaring waarin een
              persoon zijn eigen lichaam als
              vreemd, niet vertrouwd of onecht
              ervaart.
13.Differentiaaldiagnose  Een stoornis moet gediagnosticeerd
              worden. Borderline is een
              differentiaaldiagnose omdat veel van
              de symptomen voorkomen bij
              andere psychiatrische problemen.
              Dit maakt het diagnosticeren van
              een probleem uiterst moeilijk.
14.Bipolaire stoornis   Manisch depressiviteit
15.Epidemiologisch     het zoeken naar verband tussen het
  onderzoek        optreden van bepaalde ziekten en
16.Preoccupaties       in gedachten hebben wat je wilt
               vervullen (hoe je er wil uitzien)
17.Elektro-         onderzoek in de hersenen
  encefalografisch
  onderzoek
18.Neurotransmitters     een molecuul dat wordt gebruikt
               voor de signaaloverdracht tussen
               zenuwcellen ('neuronen') in het
               zenuwstelsel.
19.Neurotransmitter     Serotonine is een van de
  serotonine        neurotransmitters die een invloed
               uitoefent op diverse delen en
               functies van het menselijk lichaam.
20.Posttraumatische     Een psychische angststoornis. De
  stressstoornis      aandoening ontstaat als gevolg van
               ernstige stressgevende situaties,
               waarbij sprake is van
               levensbedreiging, ernstig lichamelijk
               letsel of een bedreiging van de
               fysieke integriteit.
21.Longitudinaal       Er worden vertegenwoordigers van
  onderzoek         uiteenlopende leeftijden op
               intelligentie onderzocht en
               meermalen op in de tijd uiteen
               liggende momenten met dezelfde
               methoden.
22.Anamnestisch       onderzoek naar aandoeningen
  onderzoek         waarbij psychosociale factoren en
               milieufactoren een rol spelen.
23.Separatie         scheiding van onderdelen
24.Dsm-iv criteria      test om diagnose van een psychische
               ziekte te stellen
25.Recidiverende suïcidale  een persoon die vaak
  gedragingen        zelfmoordpogingen ondergaat
26.Affectlabiliteit     toestand van sterk wisselende
               stemmingen
27.Psychodynamische     De klacht of hulpvraag kan
  psychotherapie      lichamelijk, psychisch, emotioneel of
               spiritueel zijn en is vaak heel
               persoonlijk. Bij therapie wordt vanuit
           het hier en nu vooral naar het
           verleden gekeken.
28.Cognitieve    is een mengeling van
  gedragstherapie  gedragstherapie met interventies die
           ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve
           psychologie. De kern is de
           veronderstelling dat zogenaamde
           irrationele cognities (gedachten)
           zorgen voor disfunctioneel gedrag,
           zoals vermijdingsgedrag of agressie.
           De technieken die gebruikt worden
           in de cognitieve gedragstherapie
           richten zich op het veranderen van
           de inhoud van deze irrationele
           cognities.
29.Ambulant     behandeling zonder opname van de
           cliënten in een inrichting
30.Klinisch     behandeling door opname in
           inrichting
31.Bagatelliseren  afzwakken, geringschatten
32.Dysforie     ontstemming, voortdurend somber
           zijn
33.Placebo-effect  schijngenezen zijn,, de patiënt voelt
           zich duidelijk beter maar in
           werkelijkheid is er niets verbeterd.
34.Behandelsetting  inrichten waar een behandeling
           gestart kan worden
35.Ambivalent    tegenstrijdig
      Organisaties
      Vzw De Vliering in Boehout.
      De instelling bied zorg aan volwassenen met ernstige en
      langdurige psychiatrische problemen.
      Hun doel is het voortdurend vernieuwen van de kwaliteit van de
      zorgverlening. Dit doen ze met een hele ploeg van deskundig
      personeel.
      Doordat de cliënten buiten hun psychische problemen ook
      beperkingen op verschillende andere levensdomeinen
      ondervinden, kiest de instelling voor het psychosociaal
      rehabilitatiemodel. Dit wil zeggen dat de aanbod- en
      probleemgerichte benadering plaats maakt voor een vraaggerichte
      en ontwikkelingsgerichte benadering. Hun einddoel is de cliënt een
      zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving te geven.
      Hiervoor zijn 4 deelwerkingen uitgebouwd.
          Beschut wonen
          Ontmoetingscentrum (De Vlonder)
          Dagactiviteitencentrum (’t Karwei)
          Psychiatrische thuiszorg

         De Vliering, psychiatrische zorg in de samenleving, geraadpleegd op 31 december 2010.
         http://www.devliering.be


       Vzw centrum geestelijke gezondheidszorg LITP
       CGG/litp is een extramurale psychiatrische dienst. Je kan er steeds
       terecht voor allerlei problemen. Ze verlenen zorg aan niet-
       dringende psychiatrische en psychologische problemen. Dit doen
       ze in een multidisciplinair teamverband.
       De organisatie staat klaar voor hulp aan zowel volwassenen als
       ouderen als kinderen.
       Ze verlenen zorg op maat waardoor hun hulpverlening in principe
       geïndividualiseerd en ongelijk is.
       Daarnaast is er ook een grote samenwerking met andere
       overlegorganen om zo de zorg te optimaliseren.

       Centrum geestelijke gezondheidszorg / LITP, CGG, geraadpleegd op 31 december 2010.
       http://www.cggltp.be
218 woorden

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:3/26/2013
language:Unknown
pages:14