; 01CORBA.ppt
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

01CORBA.ppt

VIEWS: 6 PAGES: 25

 • pg 1
									         Standardy w zakresie systemów rozproszonych
                i baz danych
                  Wykład 1:
                  Wprowadzenie do
                  OMG CORBA
                        Kazimierz Subieta


                        Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
                        Technik Komputerowych, Warszawa
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 1                         luty 2009
               Terminologia, pojęcia, literatura
  Niniejsza prezentacja nie obejmuje wielu cech OMG CORBA. Wyjaśnienie wielu
  terminów z zakresu obiektowości, które wystąpią w tej prezentacji, znajduje się w:
              K. Subieta: Słownik terminów z zakresu obiektowości
              Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999
   http://www.ipipan.waw.pl/~subieta/artykuly/slownik_obiektowosci/hasla_slownika.html

  Literatura:

  Dokumentacja: http://www.omg.org + ogromna
  ilość materiałów pochodnych

  G.M. Doss, CORBA networking with Java

  M. Henning, S. Vinoski, Advanced CORBA
  programming with C++

  U. Lang, R. Schreiner, Developing secure
  distributed systems with CORBA

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 2                              luty 2009
                  Problem: heterogeniczność
 Heterogeniczność jest nieodłączną cechą sieci komputerowych i rozproszonych
 aplikacji.Jest to cecha Internetu, Intranetu, WWW, syst. przepływu prac,
 rozproszonych baz danych.

    Np. system Intranetowy może składać się z różnorodnego sprzętu...
    - komputerów klasy mainframe
    - stacji roboczych UNIX
    - komputerów PC pracujących pod MS Windows
    - komputerów Apple Macintosh
    - central telefonicznych
    - robotów, zautomatyzowanych linii produkcyjnych

    ...włączać różnorodne protokoły komunikacyjne....
    - Ethernet
    - FDDI
    - ATM
    - TCP/IP
    - Novell Netware
    - różnorodne systemy oparte na RPC (Remote Procedure Call)

    ...oraz wymieniać pomiędzy sobą zróżnicowane zasoby informacyjne (dane).

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 3                         luty 2009
                  Przyczyny heterogeniczności

      Inżynierskie kompromisy
      Rzadko się zdarza, aby było jedno akceptowalne rozwiązanie dla złożonego problemu.
      Różni ludzie najczęściej znajdują różne rozwiązania dla podobnych problemów.
      Integracja tych rozwiązań prowadzi do heterogeniczności.
      Efektywność finansowa
      Dostawcy oferują rożne produkty w różnych cenach. Klienci kupują te produkty
      zgodnie ze swoim najlepszym wyczuciem spełnienia zadanych wymagań oraz
      zminimalizowania kosztów.

      Systemy spadkowe (legacy)
      Systemy, które dawno zostały wdrożone dawno i działają efektywnie nie mogą być z tego
      działania wyłączone. Nie jest możliwe lub jest bardzo kosztowne szybkie zastąpienie
      ich przez nowe systemy. Muszą one jednak byæ integrowane z nowszymi systemami.
      Np. efektywnie działający od 15-tu lat system zamówień jest krytyczny dla codziennej
      działalności danej organizacji.
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 4                              luty 2009
             Współdziałanie (interoperacyjność)
                                     interoperability
       Dziedzina zajmująca się umożliwieniem współpracy niezależnie
       zbudowanych (heterogenicznych) systemów, szczególnie w
       sieciach komputerowych.
       Spośród ogromnej liczby aspektów związanych z tym pojęciem
       można wyróżnić następujące:
         – Budowa otwartych systemów operacyjnych; podtrzymywanie przez te
          systemy odległego wołania procedur (remote procedure calls, RPC)
         – Adaptacja/wykorzystanie starszego oprogramowania przez nowsze systemy
          (legacy applications)
         – Budowa wspólnego obrazu danych (wizji danych), oraz wspólnego języka
          dostępu i manipulacji danymi dla heterogenicznego zbioru baz danych.
         – Dostęp do „obcych” baz danych z danego systemu zarządzania bazą
          danych.
         – Automatyczna translacja programów.
         – Opracowanie różnorodnych standardów: SQL, ODMG, ODBC, JDBC, itd.


K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 5                          luty 2009
                  Przenaszalność
                                      portability
    Własność języka programowania umożliwiająca przenoszenie
     programów napisanych w tym języku na różne platformy.
    Przenaszalność wymaga precyzyjnego wyspecyfikowania składni i
     semantyki języka, oraz wyeliminowania z niego wszelkich własności
     specyficznych dla poszczególnych platform.
    Przenaszalność jest podstawowym celem standaryzacji, ale wiele
     standardów nie spełnia tego kryterium.
    Przenaszalność jest celem standardów OMG CORBA oraz ODMG,
     ale jak dotąd jest to życzenie, a nie realnie osiągnięta własność.
    Przenaszalność realizuje język Java, który nie jest kompilowany do
     poziomu sprzętowego, a do poziomu abstrakcyjnej maszyny.
      – Ale przenaszalność w Java dotyczy tylko „czystej” Javy.
      – Jakiekolwiek odwołania do zewnętrza mogą czynić program nieprzenaszalnymK.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 6                        luty 2009
                  Co to jest OMG?
    Object Management Group
    Konsorcjum programistyczne utworzone w 1989 r. Zajmuje się rozwojem,
    adaptacją i promowaniem standardów dla rozwijania i rozprzestrzeniania
    aplikacji w środowiskach heterogenicznych i rozproszonych.
    Skupia ok. 800 czołowych firm rozwojowych, producentów i dostawców
    oprogramowania oraz użytkowników.
    Technika działania: RFP (Request For Proposal): zapytania odnośnie konkretnych
    tematów wysyłane przez komitety OMG do wszystkich członków.
    Członkowie (aktywni w danej sprawie) nadsyłają swoje propozycje.
    Integracja propozycji następuje wewnątrz komitetów na zasadzie głosowania.
    Rezultat działalności:
    OMA (Object Management Architecture), której najważniejszym składnikiem jest
    CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
    OMG oferuje wiele innych standardów, w tym UML, MDA, MOF, XMI, CWM,
    oraz prowadzi prace nad nowymi, w tym nad obiektowymi bazami danych
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 7                            luty 2009
                     Misja OMG


    Opracowanie jednorodnej architektury z użyciem technologii obiektowej,
    mającej na celu integrację rozproszonych aplikacji, która zapewniałaby:

    •       ponowne użycie komponentów oprogramowania i danych

    •       współdziałanie i przenaszalność

    •       podstawy rynku kompatybilnego oprogramowania
    OMG skupia się na szybkim rozwoju łatwych w użyciu
    (dostępnych “na półce”) standardowych komponentów.K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 8                        luty 2009
                Zalety rozproszonych obiektów


    Zgodność z logiką biznesu (obiekty biznesowe mogą być bezpośrednio
    zaimplementowane jako obiekty CORBA)

    Skalowalność aplikacji: mała zależność czasu reakcji systemu
    od zwiększenia ilości danych, liczby użytkowników, liczby węzłów.

    Dekompozycja aplikacji na małe elementy wykonawcze (obiekty, metody,...)

    Przyrostowe dodawanie/odejmowanie funkcjonalności
    (“płacę tylko za to, czego używam”)

    Podział zasobów i zbalansowanie obciążeń

    Współbieżność i asynchroniczne przetwarzanie


K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 9                         luty 2009
                   Koncepcja OMG

      • Jednorodna terminologia dla modelu obiektowego

      • Jedna, zuniformizowana perspektywa danych dla
       całego rozproszonego, heterogenicznego systemu

      • Zachowanie autonomii lokalnych systemów

      • Wspólna abstrakcyjna rama koncepcyjna

      • Wspólny model odwoływania się do danych i usług

      • Wspólne interfejsy i protokóły

      • Podstawą integracji modelu są kluczowe cechy obiektowości,
       takie jak obiekty, klasy (interfejsy), metody (operacje),
       hermetyzacja, polimorfizm i dziedziczenie

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 10                    luty 2009
                    OMG: Czołowi partnerzy

   Andersen            CI Labs    ICL      Novell       Sun Microsyst.
   APM              Data Access  Informix   Object Design    Sybase
   Apple             Digital    Intel     Object Tech.Int’l  Symantec
   ASCII             EDS      IntelliCorp  Oracle       Taligent
   AT&T              Expertsoft  IBM      OSF         Telefonica I+D
   Bell Nothern          Fujitsu    Micro Focus  ParcPlace      Tivoli
   Borland            Genesis    Microsoft   POSC        TRW
   Bull              HP      MITRE     Siemens Nixdorf   Unisys
   CA               HyperDesk   NeXT     Software AG     Xerox


   Od 2006 roku PJWSTK jest członkiem OMG
   * Jako jedyna instytucja w Polsce
   Istnieje wiele produktów i aplikacji opartych o standard CORBA.
   * Szacunkowo ok. 7 milionów
   * Praktycznie każdy miesiąc przynosi informację o nowym produkcie.
   Microsoft należy do OMG, ale konkuruje z tym ciałem i nie uczestniczy w pracach
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 11                               luty 2009
                   Konkurencja dla CORBA

     RMI (Remote Method Invocation) + Java Beans
       – Technologia związana wyłącznie z językiem Java, więc nie
        nadaje się dla aplikacji pisanych w innych językach.
     Web Services – podobna idea, ale wszystko odbywa się na
     bazie „prostego” protokołu SOAP opartego na XML
       – Reklamowane jako prostsze od CORBA, ale na dzisiaj wcale nie
        jest to pewne
     ESB (Enterprise Service Bus) – technologia związana z
     Web Services, zajmująca się komunikacją i
     kolejkowaniem komunikacji pomiędzy serwisami
     Sieci P2P – ograniczone zastosowania biznesowe ze
     względu na ograniczoną funkcjonalność i bezpieczeństwo
     Wirtualne repozytoria – technologia, która jeszcze nie
     wyszła z fazy laboratoryjnej.
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 12                    luty 2009
                    OMA: ogólna architektura
                               Wspólne udogodnienia (Udogodnienia CORBA)
                                   Wspólne udogodnienia pionowe (dziedzinowe)

                               Rachunkowość    Finanse  Medycyna       .....
      Obiekty Aplikacyjne
                                      Wspólne udogodnienia poziome

                             Rozproszone Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie         .....
                              dokumenty informacją  systemem  zadaniami                           Object Request Broker
                         (Pośrednik Zapotrzebowania na Obiekty)
   Nazwowa         Trwałość      Cykl życiowy     Współbieżność     Kolekcje    Handlowa

   Dostęp zewnętrzny          Transakcje     Zapytania     Związki     Ochrona          Czas

                           Wspólne Usługi Obiektowe
   Własności            Zdarzenia                         Startup      Licencje
                             (Usługi CORBA)
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 13                                              luty 2009
      OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
                                  Object Management Architecture   OMA        {   Model obiektów (opis obiektów rozproszonych w sieci komputerowej)
               Model referencji (interakcja pomiędzy obiektami)


   Model obiektów OMA:

        Obiekt jest hermetyzowanym bytem z unikalną niezmienialną tożsamością.

        Obsługa obiektów może odbywać się wyłącznie poprzez dobrze
        zdefiniowane interfejsy.

        Klienci wysyłają zlecenia do obiektów, które wykonują
        odpowiednie usługi.

        Implementacja i lokacja obiektów jest dla klienta ukryta.

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 14                             luty 2009
        Usługi i udogodnienia standardu CORBA
       Usługi CORBA      Udogodnienia pionowe    Udogodnienia poziome
    Współbieżność        Rachunkowość        Interfejsy użytkownika
    Zdarzenia          Rozwijanie aplikacji    Zarządzanie informacją
    Dostęp z zewnątrz      Wytwarzanie wsp. komp.   Zarządzanie systemem
    Cykl życiowy         Finanse          Zarządzanie jakością
    Nazwowa           Rozproszona symulacja   Planowanie
    Trwałość           Wizualizacja        Zarządzanie zadaniami
    Zapytania          Informatyczne autostrady  Przepływy pracy
    Związki           Mapy wsp.komp.       Zarządz. bezpieczeństwem
    Transakcje          Produkcja i ekspl.     ...
    Licencje            ropy i gazu
    Prawa własności       Instytucje ochrony
    Bezpieczeństwo        Telekomunikacja
    Temporalność         Medycyna
    Zarządzanie zmianami     ...
    Kolekcje danych
    Wymiana danych
    Replikacje
    Obrót skł. oprogr.

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 15                             luty 2009
                     OMA: usługi obiektowe
                                              Object Services

   Są to interfejsy niezależne od dziedziny, które mogą być używane przez wiele
   systemów rozproszonych obiektów.
   Np. usługa polegająca na rozpoznaniu wszystkich istniejących w systemie usług
   jest potrzebna niezależnie od dziedziny aplikacyjnej.


   Przykłady usług:

   Usługa w zakresie nazw (naming service) - pozwala klientom na odszukanie
   obiektów (ich referencji) na podstawie ich nazw.
   Usługa “handlowa” (trading service) - pozwala klientom na odszukanie
   obiektów na podstawie pożądanych własności obiektów.

   Pozostałe:            usługi w zakresie zarządzania cyklem życia obiektu
                    usługi w zakresie bezpieczeństwa
                    usługi w zakresie transakcji
                    usługi w zakresie zdarzeń
                    ...inne...
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 16                                  luty 2009
                   OMA: wspólne udogodnienia
                                     Common Facilities


   Są to mechanizmy wspólne dla dziedzin aplikacyjnych, ale w odróżnieniu od usług
   obiektowych są one
   zorientowane na aplikacje związane z użytkownikiem końcowym.      Przykładem jest DDCF (Distributed Document Component Facility), mechanizm
      do tworzenia i zarządzania składowymi dokumentów oparty na OpenDoc
      (Apple). Umożliwia on zaprezentowanie i wymianę obiektów opartych o model
      dokumentu, np. umożliwia powiązanie/wstawienie obiektu zawierającego arkusz
      kalkulacyjny do obiektu zawierającego raport.

      Inne przykłady: wspólny edytor tekstowy, udogodnienia dla tworzenia grafiki,
      itd.


K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 17                          luty 2009
       OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
                             Domain Interfaces, Application Interfaces


    Interfejsy dziedzinowe są podobne do usług obiektowych i wspólnych
    udogodnień, ale są zorientowane nie “poziomo” lecz “pionowo”,
    tj. na konkretną dziedzinę aplikacyjną.

    Przykłady

    • PDM (Product Data Management) dla dziedziny CAM
     (Computer-Aided Manufacturing, wytwarzanie wspomagane komputerowo).
    • telekomunikacja
    • medycyna
    • finanse
    • ...


    Interfejsy aplikacyjne są opracowane dla konkretnej dziedziny aplikacyjnej.
    OMG nie zajmuje się aplikacjami, lecz specyfikacjami. Interfejsy te nie należą
    więc do standardu, ale są kandydatami do standaryzacji w przyszłości.

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 18                             luty 2009
                     Użycie modelu OMA
  Koncepcja polega na zdefiniowaniu zrębów (frameworks), tj. grup obiektów
  specyficznych dla danej dziedziny, które ustalają w niej rozwiązanie jakiegoś
  problemu: np. w telekomunikacji, medycynie, finansach, wytwarzaniu.
                                                    komponenty
                                                    aplikacji
             IA, ID,             IA,              WU, UO     komunikują
             WU, UO             WU, UO                    się poprzez
                                                    ORB
                     ORB, Object Request Broker
                     (Pośrednik Zapotrzebowania na Obiekty)
                   UO                      UO
                                              Zrąb
                                              obiektowy

     IA - Interfejsy Aplikacyjne         WU - Wspólne Udogodnienia
     ID - Interfejsy Dziedzinowe         UO - Usługi Obiektowe
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 19                                     luty 2009
                   CORBA: podstawowe cechy
                            Common Object Request Broker Architecture

      CORBA 2, 1995
      CORBA 3, 2000
      Główne cechy

        • Rdzeń ORB (ORB Core)
        • OMG IDL (Interface Definition Language) Język Definicji Interfejsu
        • Repozytorium Interfejsów (Interface Repository)
        • Repozytorium Implementacji (Implementation Repository)
        • Odwzorowania językowe
        • Pieńki (stubs) i szkielety (skeletons)
        • Dynamiczne wołanie i przesyłanie (dispatching)
        • Obiektowe adaptery (Object Adapters)
        • Wewnętrzne protokoły ORB (GIOP, IIOP)
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 20                             luty 2009
         Ogólna architektura standardu CORBA

                                   Implementacja obiektów
            Klient                   (reprezentacja i przechowywanie
                                obiektów; realizacja dostępu i usług)
    Wołania         Pieniek    Interfejs   Dynamiczny     Szkielet obiektów  Adapter
   dynamiczne         IDL       do    Szkielet Interfejsu  (IDL skeleton)   obiektów
    (RPC)         (IDL stub)   pośrednika
                        ORB

                         Rdzeń Pośrednika (ORB core)


            Takie samo dla wszystkich ORB         Może być wiele adapterów obiektów
            Pieńki i szkielety
            specyficzne dla interfejsów
                                    Prywatne interfejsy ORB


K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 21                                       luty 2009
       Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów


                                    Implementacja obiektów
            Klient                            dynamiczne            statyczne


    Wołania         Pieniek   Interfejs    Dynamiczny     Szkielet obiektów   Adapter
   dynamiczne         IDL      do     Szkielet Interfejsu  (IDL skeleton)    obiektów
    (RPC)         (IDL stub)  pośrednika
                       ORB                                    Rdzeń Pośrednika (ORB core)
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 22                                        luty 2009
    CORBA: schemat komunikowania się klienta z
           serwerem


           Host klienta                      Host serwera


        Klient                                 Obiekt

        Wywołanie
                           zlecenie
         operacji
                   Pośrednik (ORB, Object Request Broker)

                        wynik, parametry wyj
Definicja obiektów w IDL pozwala dla klienta widzieć je na abstrakcyjnym poziomie.
Klient jest zwolniony z rozpatrywania jakichkolwiek środków komunikacji pomiędzy
klientem i serwerem. Z jego punktu widzenia obiekty znajdują się bezpośrednio
(wirtualnie) w jego przestrzeni adresowej.

K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 23                               luty 2009
      CORBA: schemat wywoływania statycznego

           Host klienta                       Host serwera

        Klient                                    Obiekt


       Wywołanie                           Implementacja
       operacji                           interfejsu do
                   Pieniek                  obiektu
                            zlecenie
                   klienta               (szkielet + kod)
                   Pośrednik (ORB, Object Request Broker)
                         wynik, parametry wyj
Pieniek klienta jest fragmentem aplikacji klienta generowanym automatycznie z
wyrażenia IDL.
Implementacja interfejsu do obiektu po stronie serwera powstaje ze szkieletu interfejsu
do obiektu, automatycznie generowanego z wyrażenia IDL, który jest następnie
wypełniany (ręcznie) kodem implementacji operacji zdefiniowanych w wyrażeniu IDL.
K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 24                                  luty 2009
                   Pniaki i szkielety
                                        stubs, skeletons


 Pniak (stub) znajduje sie po stronie klienta i zajmuje się tworzeniem i wysyłaniem
 jego zleceń.

 Szkielet (skeleton) znajduje się po stronie serwera. Szkielet wypełniony kodem
 implementacji operacji zajmuje się dostarczaniem zleceń klienta do implementacji
 obiektów.
 Obydwa mechanizmy są tworzone bezpośrednio ze specyfikacji w IDL, są więc specyficzne dla
 danego interfejsu. Są one wbudowane bezpośrednio w w aplikację klienta i w implementację
 obiektów. Wiązanie jest statyczne, wołanie operacji jest odwzorowane w wołanie funkcji w
 odpowiednim języku programowania.
 Pniak zajmuje się uszeregowaniem (marshal) zlecenia, tj. zamienia je na formę odpowiednią
 dla transmisji. Serwer ORB i szkielet dokonują operacji odwrotnej (unmarshal), czyli konwersji
 z postaci transmitowanej do postaci wymaganej przez język programowania.
 Po wykonaniu zlecenia, odpowiedź jest wysyłana w odwrotną stronę, poprzez szkielet, serwer
 ORB i pniak, do aplikacji klienta.


K.Subieta. SSR, Wykład 1, Folia 25                             luty 2009

								
To top