Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

verslagbijeenkomst200710.doc - NCBNaturalis

VIEWS: 3 PAGES: 2

									Vergadering Bibliotheekwerkgroep, dinsdag 20 juli 2010.
Aanwezig: Jos Posthuma, Godard Tweehuysen, Ludmilla Frankova, Tom
Gilissen, Tom Hakbijl en Kees Hendriks (voorzitter)

Besluiten / actiepunten vergadering 26 mei:

  -   Jos Posthuma: Memo eigendom volgt binnenkort > Is
    afgehandeld/behandeling overgenomen door Paul Voogt
  -   Godard Tweehuysen: bestanden toegevoegd aan Wiki (Pagina "Externe
    bronnen": UBA Actieplannen.pdf, UBA Bibliotheek van de Toekomst.pdf,
    UBA Digitaliseringsplan.pdf, UBA Informatiebeleidsplan.pdf)>
    Afgehandeld
  -   GT Actiepunt opstellen terminologie aanhouden.

Besluiten / actiepunten vergadering 17 juni:

  -   "Ontdubbelde lijst van ZMA": Godard heeft de lijst verder
    opgeschoond. Hij stuurt de finale versie naar Tom.
  -   Tom stuurt deze week ontdubbelde lijst tijdschriften retour aan
    UvA (Jooske de Sonnaville). Afgehandeld
    Lijst ontdubbelde tijdschriften NHN volgt een week later. TG
    Over doublures in tijdschriftitels wordt afgesproken dat bij reeksen
    uit NL of unieke reeksen het dubbele materiaal wordt bewaard om aan
    te kunnen bieden voor destructable scanning.


Verslag 17 juni
  -  Afspraak UB Utrecht is uitgesteld. Ludmilla en Kees gaan in
   principe op 10 sept naar de UB Utrecht om te spreken over hun
   bewaarfunctie en te inventariseren welke (af te stoten) collectie
   eventueel aldaar ondergebracht zou kunnen worden en onder welke
   voorwaarden.
  -  Enquête. Besloten wordt de enquête ook te verspreiden onder
   medewerkers ZMA. Na ontvangst en verwerking van gegevens is het de
   bedoeling om met commissie de enquête resultaten te bespreken met
   als doel een advies over de door wetenschap gewenste
   dienstverlening. Gijs Baldee zal door Ludmilla worden gevraagd de
   complete NHN resultaten aan KH toe te sturen. Voor commissie zullen
   worden gevraagd Erik van Nieukerken, Frank Wesselingh, Charles
   Fransen, Marco Roos, Willem Prud’homme van Reine, Cees Roselaar en
   Rob Moolenbeek. KH zet eea in gang.

3. Mededelingen
Met vertegenwoordigers van UvA (Jan Sevink) en ZMA (Sandrine Ulenberg) is
van gedachten gewisseld over collectie ZMA vs UvA. Paul Voogt heeft zich
ook gebogen over vraag of materialen bij ZMA en ARTIS bibliotheek niet tot
ZMA boedel moeten worden gerekend. Slotsom is dat de ruimte die lijkt te
bestaan om reeds buiten ZMA geplaatste materialen tot deel van de boedel
te rekenen zo klein is, dat hier geen energie in moet worden gestoken. Het
legt wel extra druk op het beschikbaar krijgen van digitale bronnen. Het
gesprek over archieven loopt overigens nog.
Met betrekking tot de overkomende literatuur, Kees volgt lijn dat in lijst
wordt aangegeven wat wij wensen, dan wordt er verder gepraat. De
meekomende boekencollectie van ZMA kan in huidige bibliotheeksetting
worden opgevangen, overdrukken daargelaten.

Met Chantal Keijsper zijn de zaken verkend die gaan spelen bij
overdracht/bruikleen van NHN collectie. Er is een concept uitgangspunten
notitie opgesteld. Ludmilla zal hier nog commentaar op leveren. Naast
voortzetting van gesprek met Universiteit Leiden zal op verzoek van Bert
Geerken ook met oud directeur en oud bibliothecaris van NHN van gedachten
worden gewisseld over de status van de NHN bibliotheek.

Met betrekking tot de voortgang van de bespreking met NEV wordt gemeld dat
NEV bestuur en Bert Geerken eerste verkenning hebben uitgevoerd en dat Tom
Hakbijl en Kees Hendriks een en ander nader uitwerken. Nav opmerking dat
NEV mogelijk al snel uit Adam moet vertrekken wordt de vraag gesteld welke
ruimte NCB Naturalis dan beschikbaar kan stellen. Kees zal deze vraag
neerleggen bij de Huisvestingswerkgroep. Nav ‘definitieve’
huisvestingsopties voor NEV wordt de voorkeur uitgesproken om te
onderzoeken of bibliotheek als geheel (dus met alle collecties van NAT,
NEV en NHN in juiste ruimte met juiste voorzieningen kan worden geplaatst.
Dat zou dus loslaten van huidige plek betekenen. Kees zal dit verzoek bij
huisvestingsgroep neerleggen. Kees streeft naar een principe uitspraak
tussen NEV en NCB Naturalis in september.
Jos zal overleg voeren met Rudi Rust van UvA, hij stuurt NEV afschrift van
passage die betrekking heeft op zijn verwijzing naar de aparte status van
Plantage Middenlaan 64, waarover UvA rechtstreeks met NEV tot zaken moet
komen.

4. Conferentie
Het verslag van de conferentie is rondgestuurd, eventuele redactionele
opmerkingen kunnen direct aan Kees worden gemaild. De conclusies worden
wat aangevuld en aangepast, Kees zal dit verwerken iom Jos. Vervolgens
wordt verslag met lijst van deelnemers aan alle betrokkenen toegestuurd.
De videoverslagen komen binnenkort op internet beschikbaar.

5. Volgende vergadering 7 september 15.30 uur bij ZMA in Amsterdam.

								
To top