Docstoc

Banghay Aralin sa Makabayan VI I. Layunin Pagkatapos ng sesyon

Document Sample
Banghay Aralin sa Makabayan VI I. Layunin Pagkatapos ng sesyon Powered By Docstoc
					                   Banghay Aralin sa

                    Makabayan VII. Layunin

    Pagkatapos ng sesyon, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

    1. Maibigay ang dalawang (2) uri ng mamamayang Pilipino

    2. Maipaliwang ang kaibahan ng Jus Sanguinis sa Jus Soli

    3. Mabigyang kahulugan ang Naturalisasyon

    4. Mailahad ang mga katangian na kailangang taglayin ng isang dayuhan para sa
naturalisasyonII.Paksaang- Aralin

    Paksa: Ang Uri ng Mamamayang Pilipino

    Kagamitan: cartolina, manila paper, gunting, glue, masking tape, pentil pen

    Pinagkukunan: Yaman ng Pilipinas 6, BECIII.Mga Gawain

        Teacher’s Activity                   Student’s Activity

  A. Panimulang Gawain

    1.Pagbati
    Magandang hapon mga bata?!               Magandang hapon po Bb. Monalisa

    2.Panalangin
    Simulan natin ang hapong ito sa isang        (Pinangunahan ni Melvin ang panalangin)
    panalangin. Melvin, maari mo bang
    pangunahan ang ating panalangin ngayon.

    3.Pagtsek ng Atendans
    Bago ang lahat, lahat ba ay nandito? wala        Wala po Ma’am! Present po lahat!
    bang lumiban sa klase?
    Magaling! Walang lumiban sa klase.

    4.Takdang-Aralin
    Ipasa sa harap ang ibinigay kong takdang-    Pinasa ng mga mag-aaral ang kanilang takdang-
    aralin noong nakaraang araw.                  aralin sa harapan.

  B. Balik-Aral
   Bago nating simulan ang bagong leksyon ,
   magbalik -aral muna tayo.
   Ano ba ang naging talakayan natin noong
   nakaraang araw?
    Jake?                        Ang tinalakay po natin noong nakaraang araw ay
                                tungkol sa iba’t-ibang uri ng pamahalaan.
    Magaling! Ang tinalakay natin noong
    nakaraang araw ay tungkol sa iba’t-ibang uri
    ng Pamahalaan at para malaman kung
    mayroon nga kayong natutunan ay kailangan
    niyong sagutan ang mga sumusunod.

    Basahin natin lahat ang Panuto.

Panuto: Sa loob ng kahon ay ang mga iba’t-ibang uri
ng Pamahalaan. Piliin sa loob ng kahon ang salita ng
tamang sagot.


  Monarkiya        Federal

      Aristokrasya

                   Totalitaryan
      Parliamentaryo

  Demokrasya_____________1.ito ay isang uri ng Pamahalaan
kung  saan ito ay pinamumunuan ng ilang opisyal
na nabibilang sa mataas na lipunan at may
kayamana o kapangyarihang minana sa magulang.

_____________2.Ito ay isang uri ng Pamahalaan
kung saan tanging iisang tao lamang ang
namumuno.

_____________3.Ang   pamahalaang         nasa
mamamayan ang kapangyarihan.

_____________4.Ang Pamahalaang pinamumunuan
ng isang diktador o isang pangkat ng mga
makapangyarihang tao.

_____________5.Isang uri ng Pamahalaan kung
saan nahahati ang kapangyarihan sa Pambansa at sa
Lokal.

Sino ang gustong sumagot?                  (isa-isang nagtaasan ng kamay ang mga mag-aaral
                                       para sumagot)
   “Engelique,Juvie,Rogerlyn,Ivy,Ronelyn”

Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot.

 Magaling! halos lahat ay tama! Nangangahulugan
lamang na naintindihan nga ninyo ang ating naging
          talakayan.
  C. Motivation                            Opo Ma’am!
   Class? Gusto niyo bang kumanta?
   Meron akong kanta dito na pinamagatang
   “Ako ay Pilipino” ito ay kinanta ng isa sa
   mga tanyag na mang-aawit dito sa Plilipinas,
   si Kuh Ledesma.

   Hindi natin ito kakantahin bagkus ay sabay-
   sabay nating babasahin.                   (Sabayang pagbasa)

          “Ako ay Pilipino”

         Ako ay Pilipino
       Ang dugo'y maharlika
        Likas sa aking puso
        Adhikaing kay ganda
      Sa Pilipinas na aking bayan
     Lantay na Perlas ng Silanganan
  Wari'y natipon ang kayamanan ng Maykapal

       Bigay sa 'king talino
       Sa mabuti lang laan
        Sa aki'y katutubo
      Ang maging mapagmahal

         Ako ay Pilipino,
         Ako ay Pilipino
       Isang bansa isang diwa
         Ang minimithi ko
        Sa Bayan ko't Bandila
       Laan Buhay ko't Diwa
         Ako ay Pilipino,
         Pilipinong totoo
         Ako ay Pilipino,
         Ako ay Pilipino
        Taas noo kahit kanino
        Ang Pilipino ay Ako!


Magaling mga bata! Ang gagaling ninyong
kumanta.
Nagustuhan niyo ba ang kanta?

  D. Paglalahad

   Tungkol saan ang kinanta natin kanina?
   Janifer?                    Ang kinanta po natin ay tungkol sa pagkaPilipino.
   Tama! Ito ay tungkol sa pagiging Pilipino.

   Lahat ban g tao na nandito ay Pilipino?               Opo!

   Dianne,Paano nasabi na ikaw ay Pilipino?    Masasabi kop o na ako ay isang Pilipino dahil ang
                             mga magulang ko po ay kapwa Pilipino.
   Tama!

   Ngayon ay tatalakayin natin ang uri ng
   mamayang Pilipino.
May 2 uri ng mamamayang Pilipino. Ito ay
ang mga Katutubong Pilipino at ang mga
Naturalisadong Pilipino.

Ano ba ang mga katutubong Pilipino?
Winbee?                    Sila po yung mga taong naging Pilipino nang sila ay
                                 ipinanganak.
Magaling!

Ang mga Katutubong Pilipino ay ang mga
taong natamo ang pagkamamamayan simula
sa kanilang kapanganakan.

Ano ba ang dalawang basehan ng
pagkamamayan ayon sa kapanganakan.
Shaine?                        Ang Jus Sanguinis po at ang Jus Soli.

Tama. Ito ay ang Jus Sanguinis at Jus Soli.
Ano ba sa palagay niyo ang kaibahan ng Jus
Sanguinis sa Jus Soli? Christian? May gusto    Sa palagay kop o ang Jus Sanguinis ay ang
ka bang sabihin?                pagkamamayan ayon sa relasyon sa dugo. At ang
                         Jus soli namn ay sa lugar ng kapanganakan.

May punto ka. Ang Jus Sanguinis ay
nagsasaad na ang bata ay sumusunod sa
pagkamamamayan ng kanyang mga
magulang o ng isa man sa kanilang. Kung
ang isaman sa kanyang mga magulang ay
Pilipino, siya ay mamamayang Pilipino saan
man siya isinilang.
Samantala, ang Jus Soli naman ay ang
pagkamamamayan ayon sa lugar ng
kapanganakan. Ayon dito, ang mga
magulang ay walang kinalaman sa
pagkamamamayan ng batang ipinanganak.

Nagyon naman ay dumako tayo sa ikalawang
uri ng mamamayang Pilipino. Ito ay ang
Naturalisadong Pilipino. Sino ang
makapagkakahulugan kung ano ang
Naturalisadong Pilipino? Yes, Mylene?       Sila po yung mga dayuhan na gusting maging
                                  Pilipino.
Tama, ang mga Naturalisadong Pilipino ay
ang mga taong nakuha ang
pagkamamamayan sa pamamagitan ng
Naturalisasyon.
Ano ba ang ibig sabihin ng naturalisasyon.         Hindi ko po alam teacher.
Sino ang makapagbabasa. Jessa?

Jessa, ang naturalisasyon ay ang isang legal
na paraan ng pagtanggap sa isang dayuhan at
pagbibigay sa kanya ng mga karapatang
tulad ng sa isang tunay na mamamayan.

Sino ba ang makapagbibigay ng mga
katangiang dapat taglaying ng isang dayuhan
para sa naturalisasyon? Iren?
                             Edad na 21 taong gulang
Tama, ang isang dayuhan ay dapat na may
edad na 21 taong gulang. Bakit kailangang
21 taong gulang ang isang dayuhan? Yes,
Jake?                       Dahil po nasa wastong gulang na po siya.

May punto ka, 21 taong gulang dapat ang
isang dayuhan dahil pinaniniwalaang nasa
hustong gulang na ito at may sapat ng
pagpapasya.

Ano ang ikalawang katangian? Melody.        Sampung taong nakapanirahan sa Pilipinas
                                ng tuloy-tuloy.
Tama,Sampung taong nakapanirahan sa
Pilipinas ng tuloy-tuloy.

Ano ba ang inaasahang mangyari sa loob ng
10 taong paninirahan ng isang dayuhan sa
Pilipinas? Jeffany.              Inaasahan po na marunong na po siyang mamuhay
                           gaya ng isang tunay na Pilipino.
Magaling, inaasaha na sa loob ng 10 taong
paninirahan ng isang dayuhan sa bansa ay
natutunan na nito ang pakikipamuhay sa mga
Plilipino.


Ang ikatlong katangian. Don?            May mahusay na record ng pagkatao.

Salamat, May mahusay na record ng
pagkatao.
Bakit kailangan may mahusay at malinis na
record ang isang dayuhan? Daina.       Para po maiwasan ang suliranin na maari niyang
                               idulot sa bansa.
Tama, kailangan may mahusay at malinis na
record ang isang dayuhan para maiwasan ang
suliranin at krimeng maaring maidulot kung
sakasakali ng kadudadudang pagkatao.

Ano naman ang ikaapat na katangian?
Shane.                       Naniniwala sa Saligang Batas

Tama, Naniniwala sa Saligang Batas

Ano ba ang kahalagahan ng saligang
batas?bakit kailangan itong paniwalaan at
sundin ng isang dayuhan? Maiko.        Mahalaga po ang saligang batas dahil ito po ay
                       magsisilbing batayan ng dayuhan para maging isa
                            siyang tapat na mamamayan.
Tumpak, mahalaga ang Saligang Batas dahil
ito ang magiging gabay ng isang dayuhan
para siya ay maging isang tapat at mabuting
mamamayan.

Ano naman any panglimang
katangian?Leira.                Nagmamay-ari ng lupain o matatag na trabaho
  Tama, Nagmamay-ari ng lupain o matatag
  na trabaho.

  Bakit kailangan may isang matatag na
  trabaho at nagmamay-ari ng lupa ang isang
  dayuhan. Sino ang may ideya? Lovely.    Para po mabigyan niya ng trabaho ang mga Pilipino.

  Magaling, siya ay magiging isang
  kapakipakinabang sa bansa dahil
  makapagbibigay siya ng trabaho sa
  maraming Plipino.

  Ano ang ikaanim na katangian?Khalelah.   Nakapagsasalita ng isa sa mga pangunahing wika ng
                                   bansa
  Salamat, ang ikaanim na katangian ay
  Nakapagsasalita ng isa sa mga
  pangunahing wika ng bansa. Mahalaga na
  alam ng isang dayuhan ang wika ng bansa
  para magkakaintindihan sila ng kanyang
  kinakausap.

  Ano ang ikapitong Katangian? Ray John.   Nagnanais na matutuhan at tanggapin ang kulturang
                                  Pilipino
  Tama,Nagnanais na matutuhan at
  tanggapin ang kulturang Pilipino.

  Ang isang banyaga na nagpapahalaga sa
  kulturang Pilipino ay buong pusong
  pinapayagang maging naturalisadong
  Pilipino.

  At ano ang panghuling katangian?Rachel.   Nagpapaaral ng mga anak sa paaralang itinuturo ang
                            kasaysayan akultura ng Pilipinas
  Tama, Nagpapaaral ng mga anak sa
  paaralang itinuturo ang kasaysayan
  akultura ng Pilipinas

  Bakit kinakailangang pag-aralin ang mga
  anak ng isang dayuhan sa Pilipinas? Reza?   Para po matutunan nila ang kultura ng Pilipinas.

  Magaling Reza, naniniwala ang Kataas-
  taasang Hukuman na ang mga anak ng isang
  dayuhan ay dapat pinag-aaral sa Pilipinas
  upang matuti at mahubog sa mga kaugalisan
  at tradisyong Pilipino. Kung magiging
  naturalisadong Pilipino siya, magiging
  Pilipino Na rin ang mga anak na wal pa sa
  hustong gulang.


E. Student’s Activity

  Gusto niyo bang maglaro mga bata?
  Sige, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo,
  bawat grupo ay bibigyan ko ng tagboard.
  Meron akong pitong katanungan,
  magsisimula lang kayong sumulat ng inyong
   sagot sa tagboard pag sinabi ko na ang
   salitang “go” at itatas lamang ninyo ang
   inyong tagboard pagsinabi kong “boards up”.
   Making mabuti sa tanong dahil isang beses
   ko lamang siyang babasahin. Ang grupo na
   nakakuha ng maraming sago tang siyang
   itatanghal na Panalo.

   Mga tanong.
   1. Ano ang dalawang uri ng mamamayang
    Plipino?
    “go”
    “boards up”
   2. Ilang taong kailangang manirahan ang
    isang dayuhan sa Pilipinas para sa
    naturalisasyon?
    “go”
    “boards up”
   3. Ito ay ang pagkamamayan ayon sa lugar
    ang kapanganakan.
    “go”
    “boards up”                (itinaas ng bawat grupo ang kanya-kanyang board)
   4. Ilang taong gulang dapat ang isang
    dayuhan para siya makakuha ng
    naturalisasyon?
    “go”
    “boards up”
   5. Ito ay ang uri ng mamamayang Pilipino
    kung saan natamo nila ang
    pagkamamamayang simula sa kanilang
    kapanganakan.
    “go”
    “boards up”
   6. Ano ang dalawang basehan ng
    pagkamamamayan ayon sa
    kapangankan?
    “go”
    “boards up”

     At ang nakakuha ng 5 puntos ay ang
     unang grupo. Sila ang nanalo sa larong
     ito.


IV.Ebalwasyon

  Panuto. Bilugan ang letra ng tamang sagot.

  1. Ang mga taong nakuha ang
    pagkamamamayan sa pamamagitang
    Naturalisasyon.

      A.  Katutubong Pilipino
      B.  Naturalisadong Pilipino
      C.  Mamamayang Pilipino
      D.  Dayuhan
   2. Ito ay ang pagkamamamayan ayon sa lugar
    ng kapanganakan.

       A.  Jus Sanguinis
       B.  Jus Soli
       C.  Katutubong Pilipino
       D.  Naturalisadong Pilipino

   3. Ito ay pagkamamayan ayon sa relasyon sa
    dugo.

       A.  Jus Soli
       B.  Jus Sanguinis
       C.  Katutubong Pilipino
       D.  NAturalisadong Pilipino

   4. Ito ay isang legal na paraan ng pagtanggap
    sa isang dayuhan at pagbibigay sa kanya
    ng mga karapatang tulad ng sa isang tunay
    na mamamayan.

    A.  Naturalisasyon
    B.  Saligang Batas
    C.  Code of Ethics
    D.  Imigrasyon

   ang mga taong natamo ang
   pagkamamamayan simula sa kanilang
   kapanganakan.

   5. Sila ang mga taong nakamit ang
    pagkamamamayan simula sa kanilang
    kapanganakan.

       A.  Kautubong Pilipino
       B.  Naturalisadog Pilipino
       C.  Mamamayang Pilipino
       D.  Dayuhan


V.Takdang-Aralin


Basahin ang inyong aklat sa HEKASI sa pahina 87-
93. Ilista ang mga mga karapatan at tungkulin ng
mga mamamayang Pilipino.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/26/2013
language:Unknown
pages:8