Hrvatski nacionalni monitoring program “Jadran” by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 31

									          R. Precali i G. Kušpilić


  Hrvatski nacionalni monitoring program
         “Projekt Jadran”
     1998-2009              2010-

                &

     EU Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC)
EU Okvirna direktiva o morskoj strategiji (2008/56/EC)
Projekt Jadran & EU Direktive

 Odlukom Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. usvojena
 je Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) kojom je uspostavljen
 zajednički okvir za djelovanje Europske Zajednice na području politike
 voda, što u prvom redu podrazumijeva:

 1) Uspostavu integriranog vodnog gospodarstvo temeljenog na
   riječnim slivovima
 2) Promocija razborite uporabe vode kroz ispravno definiranje cijene
   vode
 3) Povezivanje s drugim sektorima kao što su poljoprivreda,
   akvakultura, prostorno planiranje...
 4) Sudjelovanje javnosti u svim fazama Direktive
 5) Sveobuhvatnu zaštitu voda i postizanje dobre kakvoće (‘dobrog
   stanja’) voda do 2015. g.
 Projekt Jadran & EU Direktive

 1) Uspostavu integriranog vodnog gospodarstvo temeljenog na
  riječnim slivovima
• 96 slivova
• 69 nacionalnih
• 27 međunarodnih

Zahtjev ODV:
Donošenje Planova
upravljanja riječnim
slivovima koji uključuju:
-Odabrane ciljeve u okolišu
-Programe mjera
-Postaje, frekvencije i
parametre monitoringa
-Registar zaštićenih
područja
Projekt Jadran & EU Direktive
 Projekt Jadran & EU Direktive
                         3. Povezivanje s drugim
   Potrošnja mineralnih gnojiva          sektorima

                       Problem onečišćenja voda
                       nitratima uočen je u 70’ prošlog
                       stoljeća, te se pokušao
                       kontrolirati sa Direktivom Vijeća
                       od 16. lipnja 1975. o kakvoći
                       površinske vode namijenjene
                       zahvaćanju vode za piće
                       (75/440/EEZ).
Direktiva (75/440/EEZ) nije uspjela promijeniti trend, a rezultati monitoringa su
pokazali da je u EU:
-više od 20% podzemnih voda suočeno s značajnim porastom koncentracije
nitrata, te da su
- u 30 do 40 % rijeka i jezera ustanovljeni simptomi eutrofikacije, i ozbiljan
problem daljnjeg transporta dušika u područje prijelaznih i priobalnih voda. Iz
tih razloga je 1991 donesena je Direktiva o zaštiti voda od onečišćenja koje
uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (91/676/EEZ) (Nitratna direktiva).
Projekt Jadran & EU Direktive

Polazeći od saznanja da su nitrati poljoprivrednog podrijetla glavni uzrok
onečišćenja voda Zajednice iz difuznih izvora, države članice moraju:

•Utvrditi onečišćene vode i vode kojima prijeti onečišćenje
•
•U roku od dvije godine od notifikacije ove Direktive, proglasiti sva
poznata zemljišta na svojem teritoriju na kojima se javljaju onečišćene
vode i vode kojima prijeti onečišćenje kao ranjive zone;

•U cilju osiguranja opće razine zaštite svih voda od onečišćenja, odrediti
jedan ili više kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje će poljoprivrednici
dobrovoljno primjenjivati


Granične koncentracije (NO3):   - podzemne vode 50 mg/L
                 - površinske vode 25 mg/L
Projekt Jadran & EU Direktive

Kakvo je stanje u RH?

                            2.50                                             4.00
                               Mirna                                             Raša


                            2.00
                                                                          3.00

                   c (NO3) / mg/L
                                                                  c (NO3) / mg/L
                            1.50
                                                                          2.00
                            1.00

                                                                          1.00
                            0.50


                            0.00                                             0.00
                             31010        31011              31012                        31021              31024
                                       Postaja                                                  Postaja
          1.00                                     1.00                                         1.00
              Zrmanja                                    Krka                                         Cetina

          0.80                                     0.80                                         0.80
  c (NO3) / mg/L
                                                                                    c (NO3) / mg/L
                                         c (NO3) / mg/L
          0.60                                     0.60                                         0.60


          0.40                                     0.40                                         0.40


          0.20                                     0.20                                         0.20


          0.00                                     0.00                                         0.00
            40207     40208              40210             40415   40416  40417   40420          40421              40101 40103 40107 40110 40131 40134
                                                                                                40102 40105 40109 40111 40133 40135
                   Postaja                                      Postaja                                      Postaja
Projekt Jadran & EU Direktive

4. Sudjelovanje javnost: Implementacija ODV-a - stalan i transparentan proces

čl. 24: Službeno prenošenje u nacionalne zakone     12. 2003.
               
čl. 5: Analiza okoliša, ekonomska analiza        12. 2004.
               
čl. 8:  Programi monitoringa u funkciji        12. 2006.
čl. 14: Početak sudjelovanja javnosti najkasnije     12. 2006.
               
čl. 13: Nacrti planova upravljanja riječnim slivom    12. 2008.
               
čl. 13: Gotovi planovi upravljanja riječnim slivom    12. 2009.
               
Provedba, procjena, prilagodba i postizanje ciljeva do  2015. g.

                        2. krug        3. krug

 Ažuriranje analize okoliša          12. 2013.       12. 2019.
               
 Nacrt plana upravljanja riječnim slivom    12. 2014.       12. 2020.
               
 Objava plana upravljanja riječnim slivom   12. 2015.       12. 2021.
Projekt Jadran & EU Direktive


5. Sveobuhvatnu zaštitu voda i postizanje dobre kakvoće (‘dobrog stanja’)
voda do 2015. g.

        Površinske   i podzemne vode
 Dobru ekološku kakvoću         BEK Fitoplankton
                     BEK Makroalge
                     BEK Bentoski beskralješnjaci
                     BEK Morske cvjetnice
                       (Posidonia oceanica)
                     BEK Ribe
                           &
                     Podržavajući fiz.-kem. parametri

 Dobro kemijsko stanje         Prioritetne tvari
 Projekt Jadran & EU Direktive

 Određivanje ekološkog i kemijskog stanja obavlja se u osnovnim
 cjelinama površinskih voda, tj. u vodnim tijelima.

            Određivanje vodnih tijela

 1. Definiranje područja riječnih slivova
 2. Podjela površinskih voda u slivu u jednu od šest kategorijaRijeka Jezero Prijelazna voda Priobalna voda

                    Umjetno v.t. i Značajno izmijenjeno v.t.  3. Tipizacija pojedine kategorije površinskih voda
Projekt Jadran & EU Direktive

         Tipizacija prijelaznih i priobalnih voda

1. Fiksna tipizacija  2. Tipizacija prema ključnim čimbenicima
 Projekt Jadran & EU Direktive
     Prijelazne vode           Priobalne vode
TIP 1   2      3       TIP 1   2      3      4


    Analiza pritisaka i utjecaja u pojedinim tipovima voda na
       biološke elemente kakvoće i kemijskog stanja

 -Točkasti izvori onečišćenja                  3
 -Difuzno onečišćenje, Pokrovnost zaleđa
 -Hidromorfološki pritisci
 --Strane, invazivne vrste
 -Vjerojatnost izvanrednog/iznenadnog onečišćenja    3a    3b      3c

 Područja za zahvaćanje vode za piće
 Zakonom zaštićena područja                      3
  Projekt Jadran & EU Direktive

•Tipizacija prijelaznih i priobalnih voda u RH započeta je 2006.:
•Postupak određivanja vodnih tijela i provedba monitoringa je u postupku izrade:
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

Upute za provedbu tipizacije, postupak određivanja vodnih tijela,
ocjenjivanja ekološkog stanja i provedbu monitoringa, radne grupe su
našle u 25 članaka Direktive i 11 dodataka Direktive
• čl. 1: Svrha
• čl. 2: Definicije
• čl. 3: Administrativni ustroj
• čl. 4: Ciljevi i iznimke
• čl. 5: Analiza okoliša i ekonomska analiza
• čl. 6: Zaštićena područja
• čl. 7: Zahvaćanje vode za piće
• čl. 8: Programi monitoringa
• čl. 9: Određivanje cijene vode
• čl. 10: Kombinirani pristup (važan za 76/464/EEZ)
• čl. 11: Program mjera
• čl. 12: Pitanja koja se ne mogu rješavati na razini ZČ (međunarodna
 suradnja)
• čl. 13: Planovi upravljanja riječnim slivovima
• čl. 14: Sudjelovanje javnosti
Projekt Jadran & EU Direktive

 čl.  15: Izvješćivanje
 čl.  16: Zagađenje površinskih voda – prioritetne tvari
 čl.  17: Zagađenje podzemnih voda
 čl.  18: Izvješća Komisije
 čl.  19 – 21: Postupci Odbora i proces revidiranja
 čl.  22: Opozivi
 čl.  23: Sankcije
 čl.  24: Prenošenje

 ali i u Vodičima radnih skupina za zajedničku provedbu strategije
          “Common Implementation Strategy”
Projekt Jadran & EU Direktive

               Organizacija CIS (2005.-2006.)


                               Ravnatelji              Stručni savjetodavni forum
                            Vođenje procesa provedbe            “Obrana od poplava”
                        Predsjedava: Predsjedništvo, dopredsjedava:        Predsjedava: Komisija
                                Komisija Strateška upravna skupina           Strateška skupina za koordinaciju                čl. 21
  “ODV i poljoprivreda”                Koordinacija programa rada
                                                        Odbor
 Predsjedavaju: UK i Komisija              Predsjedava: Komisija
  Radna skupina A                   Radna skupina C                     Radna skupina E
  “ekološko stanje”                  “podzemne vode”                     “prioritetne tvari”
Predsjedavaju: JRC, DE and              Predsjedavaju: Komisija i AT              Predsjedava: Komisija
      UK
                            “kemijski monitoring”                 “kemijski monitoring”


               Radna skupina B                     Radna skupina D
             “integrirano upravljanje                   “izvješćivanje”
               riječnim slivom”                    Predsjedava: Komisija
               Predsjedavaju: FR i ES
                                           "GIS” stručna mreža

            Interesne strane, nevladine organizacije, istraživači, stručnjaci, itd.
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

 Monitoring ekološkog i kemijskog stanja u vodnim tijelima
 - Nadzorni monitoring, minimalni zahtjevi su:

  •2 x godišnje za BEK Fitoplankton
  •Svake treće godine bentoske BEK
  •Svake treće godine za BEK Ribe
  •4 x godišnje za podržavajuće fizikalno-kemijske parametre

  •1 x mjesečno za prioritetne tvari

 - Operativni monitoring, u vodnim tijelima za koje se procjenjuje da
 postoji velika vjerojatnost ne postizanja “dobrog stanja” prilikom
 njihove ocjene kemijskog i ekološkog stanja. Monitoring se obavlja
 preko najosjetljivijih parametara za ocjenu pritiska kojem je vodno
 tijelo izloženo.

 - Istraživački monitoring, u slučaju kad su razlozi nepostizanja “dobrog
 stanja” nejasni.
 Projekt Jadran & EU Direktive


Monitoring   BEK (Referentni uvjeti, sustav klasifikacije... (Robert)
        Prioritetnih tvari
      ODV je definirala
 33 prioritetnih tvari (Dodatak X ODV)
 8 tvari iz kćeri direktiva (daughter directives) u odnosu na Direktivu EU
 76/464 (Dodatak IX ODV)
      - CCl4, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, DDT- ukupno i posebno
 za p,p´-DDT, tetrakloroetilen, trikloroetilen

 Za ove tvari i spojeve donijeti su Standardi kvalitete u odnosu na okoliš
 (EQS - Environmental quality standards) za površinske vode i za
 3 tvari/spoja u bioti:
     - živa i spojevi žive (20 µg/kg m.m.), heksaklorobenzen (10
 µg/kg m.m.), heksaklorobutadien (55 µg/kg m.m.)

 - EQS is defined for prey tissue, "choosing the appropriate indicator
 from among fish, mullusces, crustaceans and other biota"
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Metali
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: VOC
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Pesticidi
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Pesticidi
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: PAH-ovi
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Ostale prioritetne tvari
Projekt Jadran & EU Direktive

• EQS vrijednosti date su za cijeli uzorak, a jedino se vrijednosti za
 metale odnose na filtrirani uzorak
• EQS vrijednosti se razlikuju za kopnene površinske vode i za prijelazne,
 odnosno priobalne vode
• Za vrednovanje rezultata monitoringa koriste se annual average-EQS
 ("AA-EQS" = aritm. srednjak za 12 mjesečnih vrijednosti)
• maximum allowable concentration ("MAC-EQS“) koja je nešto veća u
 odnosu na AA-EQS
• Ako se EQS-vrijednosti za biotu (Hg, heksaklorobenzen i
 heksaklorobutadien) ne primijenjuju članice moraju uvesti strože EQS-
 vrijednosti za vodu kako bi se postigla ista razina zaštite.
Projekt Jadran & EU Direktive
•      Za 13 tvari/spojeva predviđeno je sljedećih 20 godina "phasing-
  out“:
•      anthracene           brominated diphenylethers
•      cadmium and its compounds   C10-13-chloroalkanes
•      endosulfan          hexachlorobenzene
•      hexachlorobutadiene      hexachlorocyclohexane
•      mercury and ist compounds   nonylphenol
•      pentachlorobenzene
•      polyaromatic hydrocarbons (PAH)
•      tributyltin compounds
  Međutim 13 spojeva već čeka za uvrštenje na listu prioritetnih tvari

        AMPA          bentazon
        bísphenol A       dicofol
        EDTA          free cyanide
        glyphosate       mecoprop
        musk xylene       perfluorooctanesulphonic acid
        (PFOS)
        quinoxyfen       dioxins
        PCB

								
To top