Bilagor - Skolinspektionen by ajizai

VIEWS: 10 PAGES: 10

									                                        Förfrågningsunderlag
                                                Datum: 2011-12-22

                                                 Dnr 12-2011:6561

                                                      1 (10)
        Förfrågningsunderlag för upp-
         handling av konsulttjänst för
         kvalitetsgranskning av den
        gymnasiala yrkes- och lärlings-
        utbildningen genom förenklat
              förfarande
Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se
                                             Förfrågningsunderlag
                                                         Datum 2011-12-22

                                                         Dnr 12-2011:6561
                                                                    2 (10)
Innehållsförteckning
Bilagor ............................................................................................................................. 2
1   Inbjudan .............................................................................................................................. 3
2   Skolinspektionen ................................................................................................................ 3

3   Upphandlingens syfte och uppdragets omfattning ...................................................... 3

4   Kravspecifikation ............................................................................................................... 4
5   Allmänna anvisningar för anbudsgivare ........................................................................ 4

6   Offentlighet och sekretess ................................................................................................. 6

7   Anbudsutvärderingsmodell ............................................................................................. 6

8   Anbudsutvärdering ........................................................................................................... 7

8.1    Utvärderingskriterier .................................................................................................... 7

8.2    Beräkningsmetod ........................................................................................................... 7

9   Uteslutning av anbudsgivare ........................................................................................... 8

9.1    Intyg och bevis angående anbudsgivare .................................................................... 9

9.2    Ekonomisk och finansiell ställning ............................................................................. 9

10   Meddelande om tilldelningsbeslut ................................................................................ 10

11   Checklista .......................................................................................................................... 10

11.1    Dokument och redovisningar som bifogas till anbudet ......................................... 10
11.2    Ställda krav beskrivs eller bekräftas i svarsformuläret .......................................... 10


Bilagor
Bilaga 1, Svarsformulär
                         Förfrågningsunderlag
                                Datum 2011-12-22

                                Dnr 12-2011:6561
                                      3 (10)
1  Inbjudan
Statens skolinspektion (nedan Skolinspektionen) inbjuder Er att lämna anbud i
myndighetens upphandling av konsulttjänst för kvalitetsgranskning av den
gymnasiala yrkes- och lärlingsutbildningen i överensstämmelse med detta
förfrågningsunderlag och svarsformuläret bilaga 1.

2  Skolinspektionen
Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger
anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspek-
tionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god utbildning och kun-
skapsutveckling i en trygg skolmiljö. Skolinspektionen är regionalt organiserad
med avdelningar i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Myndig-
hetsledning och centrala stödfunktioner är placerade i Stockholm.
I Skolinspektionens uppdrag ingår tillsyn och kvalitetsgranskning av den
gymnasiala yrkesutbildningen, inklusive lärlingsutbildning. Av budgetpropo-
sitionen för 2012 framgår att regeringens bedömning är att yrkesutbildningens
kvalitet och relevans måste förbättras. För att nå önskade resultat behöver
Skolinspektionen utveckla och ställa om arbetet mot ett ökat fokus på yrkes-
utbildning. En skarp och närvarande tillsyn bedöms som nödvändig för att höja
yrkesutbildningens kvalitet. Utöver den ökade fokusering på yrkesutbildning
som Skolinspektionen förväntas göra inom befintliga anslag, avser regeringen
att tillföra ytterligare resurser årligen för att förstärka myndighetens arbete
med tillsyn och kvalitetsgranskning av yrkesutbildning.
Ytterligare information om Skolinspektionens verksamhet och organisation
finns på <http://www.skolinspektionen.se>.

3  Upphandlingens syfte och uppdragets omfattning
Upphandlingen ska resultera i ett avtal med en leverantör som kan tillgodose
Skolinspektionens behov av tillsyn och kvalitetsgranskning inriktad mot lär-
lingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, först och främst i gymnasie-
skolan, men även till viss del i vuxenutbildningen. Uppdraget bedrivs i projekt-
form och i arbetsuppgifterna ingår planering, dokumentstudier samt besök
med intervjuer och observationer i de olika verksamheterna. Besök i kommuner
och skolor innebär möten med politiker, chefstjänstemän, rektorer, lärare, för-
äldrar och elever. Därefter skrivs rapporter med bedömningar av situationen i
de granskade skolorna. Rapporterna återförs både skriftligen och muntligen till
de granskade verksamheterna. Kontakter med myndigheter, organisationer,
                           Förfrågningsunderlag
                               Datum 2011-12-22

                                Dnr 12-2011:6561
                                      4 (10)
universitet och högskolor liksom information och besvarande av frågor till
allmänheten ingår också i arbetet. Uppdraget kommer att ledas av Skolinspek-
tionens avdelning i Stockholm.
Uppdraget ska bedrivas under 2012, hela året, med ca 20 timmar i veckan.

4   Kravspecifikation
För uppdraget krävs att leverantören ska ha:
   dokumenterad erfarenhet av utredningarbete på nationell nivå med
    inriktning mot försöksverksamhet med lärlingsutbildning och
    arbetsplatsförlagt lärande,
   goda kunskaper om skolväsendet,
   god förmåga att uttrycka att sig i tal och skrift,
   vana av att självständigt och i samarbete med andra författa rapporter
    eller andra skrifter och
   relevant universitets- eller högskoleutbildning.
Leverantören ska bifoga ett CV och kontaktuppgifter till en referent, helst med
både tel. nr och e-postadress. Referenten ska kunna styrka kravet om dokumen-
terad erfarenhet av utredningarbete på nationell nivå om yrkes- och lärlingsut-
bildning. Referenstagning kommer att genomföras som ett sista led i utvärder-
ingen och det är anbudsgivaren som bär huvudansvaret för att referenten går
att nå.

5   Allmänna anvisningar för anbudsgivare
Anbudsinfordrare: Statens skolinspektion.
Upphandlingsform: Förenklad upphandling.
Anbudsspråk: Svenska.
Kontaktperson: Henrik Siipo, 08-586 080 74, henrik.siipo@skolinspektionen.se
Svarsdatum: Anbudet ska ha inkommit senast den 30 januari 2012. Anbud som
kommer för sent kommer inte att tas upp till prövning.
Anbudsfrist: Samtliga inkomna anbud ska gälla t.o.m. den 29 februari 2012.
                          Förfrågningsunderlag
                                 Datum 2011-12-22

                                 Dnr 12-2011:6561
                                       5 (10)
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudets
giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst
fyra månader efter sista dag för avlämnande av anbud.
Anbudshandlingar: Svarsformuläret lämnas som ett undertecknat original-
anbud inkl. bilagor samt en elektronisk kopia på CD/DVD-skiva eller USB-
minne med samtliga anbudshandlingar i allmänt använt filformat för PC.
Vid eventuella skiljaktigheter, mellan det skriftliga originalanbudet och det
elektroniska underlaget, gäller det skriftliga.
Frågor: Eventuella frågor ska ställas skriftligen via e-post till Visma TendSign
upphandlingstjänst senast den 24 januari 2012. Skriftliga svar på eventuella
frågor kommer att besvaras via Visma TendSign. Eventuella förtydliganden
och svar på frågor kommer att publiceras på Visma TendSign webbsida, senast
den 27 januari 2012,
<http://webus.opic.com/tjanster/speglingar/spegling_loggain_annonsplats.asp?parKund
=skolinspektionen&parAnnonsplatsVariantID=740&parGruppLosen=grupp116226 >.

Pris: Anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Fakturering sker
månadsvis i efterskott. Vid betalning via faktura sker betalningen senast 30
dagar efter fakturadatum.
Vid försenad betalning äger leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
För att en rättvis utvärdering av lämnade priser ska kunna göras ska bilaga 1
”Svarsformulär”, användas och de prisuppgifter som begärs ska lämnas utan
reservationer eller tillägg i denna bilaga. Inga övriga kostnader får förekomma.
Anbudet ska skickas till:
Skolinspektionen
Registraturen
Box 23069
104 35 Stockholm
Försändelsen ska vara märkt ”Upphandling av konsulttjänst för kvalitets-
granskning av den gymnasiala yrkes- och lärlingsutbildningen, Dnr 12-
2011:6561”. Skolinspektionen ser helst att den sänds i neutralt omslag, utan
företagsbeteckning eftersom anbuden omfattas av sekretess före ett
tilldelningsbeslut eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats.
                          Förfrågningsunderlag
                                Datum 2011-12-22

                                Dnr 12-2011:6561
                                      6 (10)
Anbud kan även lämnas i Skolinspektionens reception i Stockholm, Sveavägen
159, plan 5 som är öppen mellan 08.30 och 16.30 (lunchstängt 11.30 - 12.30).
Anbudsöppning: Anbudsöppning kommer att ske den 31 januari 2012.

6  Offentlighet och sekretess
Statens skolinspektion är en myndighet vars verksamhet bedrivs i offentlig
regi. Verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen.
Med detta avses bland annat att alla handlingar ska vara tillgängliga för den
som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste
vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning.
Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av sekretesslagen erhålla sekretess
för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begrän-
sade.
Det är också viktigt att notera att om Skolinspektionen gör en bedömning att
sekretess föreligger kan beslutet överklagas – i första hand till kammarrätten.
Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig lämnas.
Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av
uppgifter. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

7  Anbudsutvärderingsmodell
Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt 15 kap.
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Skolinspektionen vill
betona vikten av att följande förutsättningar följs:
En grundförutsättning för att ett lämnat anbud ska kunna beaktas vid utvärde-
ringen är att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav som ställs oavsett om
kravet avser krav på leverantören eller tjänsten. Anbud som inte uppfyller
kraven eller innehåller reservationer kommer att förkastas.
Anbudet ska utformas helt i enlighet med svarsformuläret, bilaga 1, och ska
innehålla svar på samtliga angivna frågeställningar och villkor. Anbudsgivaren
ska begränsa sitt anbud till att endast innehålla i svarsformuläret begärd
information och efterfrågade dokument.
Anbudsvaret i svarsformuläret, bilaga 1, ska vara undertecknat av behörig
firmatecknare eller annan behörig företrädare för anbudsgivaren.
Reservationer och alternativa anbud accepteras inte.
                          Förfrågningsunderlag
                                 Datum 2011-12-22

                                 Dnr 12-2011:6561
                                       7 (10)
8   Anbudsutvärdering
Prövning av anbud sker stegvis. Först sker kontroll av att samtliga formella
kvalificeringskrav är uppfyllda, sedan kontrolleras att anbudsgivare uppfyller
samtliga ska-krav. Om inget svar har lämnats till ett ska-krav, är slutsatsen
normalt att anbudet inte kan uppfylla kravet.
Observera att endast anbud som uppfyller samtliga ska-krav kommer att
utvärderas. De anbud som inte uppfyller dessa krav kommer att förkastas.
Slutligen sker utvärderingen av de kvalificerade anbuden.
Som underlag för anbudsutvärderingen kommer Skolinspektionen att använda
de beskrivningar och den dokumentation som leverantören lämnar på samtliga
ställda krav i svarsformuläret i bilaga1.
Skolinspektionen kommer att anta den leverantör som har det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudssvaret.

8.1 Utvärderingskriterier
   Kvalitet på uppdragets utförande (80%)
   Pris (20%)
Med ” Kvalitet på uppdragets utförande” menas:
Hur väl leverantören beskriver lösningen av hela uppdraget enligt innehållet i
svarsformuläret i bilaga 1. Skolinspektionen kommer att göra en sammantagen
bedömning av de beskrivningar som lämnats.
Med ”Pris” menas:
Samtliga med uppdraget förenade kostnader som anges i form av ett
timarvode. Ersättning för övriga utlägg utgår endast om Skolinspektionen på
förhand har godkänt utlägget.

8.2 Beräkningsmetod
”Kvalitet på uppdragets utförande”
Beskrivningar om uppdragets utförande
De inkommande svaren på anbudsförfrågan utvärderas utifrån de beskriv-
ningar om uppdragets utförande som hämtas från bilaga 1. Bedömningen av
hur leverantören beskriver lösningen av uppdraget görs utifrån en i förväg
fastlagd skala med intervallen 0 till 3. När anbudet anses motsvara eftersökt
nivå eller kvalitet ges 3 poäng. Lägre poäng ges i fallande skala i förhållande till
                           Förfrågningsunderlag
                                  Datum 2011-12-22

                                  Dnr 12-2011:6561
                                       8 (10)
bedömd uppfyllandegrad. Vid utvärderingen jämförs de efterfrågade svaren
från leverantörerna med de andra leverantörernas svar och poängsätts.
Poängen för respektive kriterium summeras och viktas enligt nedan. För
beskrivningen av genomförandet tas 80 % med i den totala beräkningen.
Poäng genomförande=(0-3)
”Pris”
Det anbud som erbjuder det lägsta priset erhåller 3 poäng. De övriga anbuden
erhåller en lägre poäng relaterad till den procentuella differensen till lägsta
pris. Som ett exempel kommer en anbudsgivare som får 10 procent högre pris
att få 2,73 poäng och den som får 50 procent högre pris att få 2 poäng. Av den
framtagna poängen kommer 20 procent att tas med i den totala beräkningen.
Poäng pris=(lägsta timpris/eget timpris) x 3
Skolinspektionen kommer att anta den leverantör som får den högsta
sammanvägda utvärderingspoängen och därmed är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet.
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet=80 % x (poäng genomförande)+ 20 % x
uträknat timpris

9   Uteslutning av anbudsgivare
Anbudsgivare kommer enligt 10 kap. 1 § LOU att uteslutas från deltagande i
upphandlingen om Skolinspektionen få reda på att leverantören enligt en
lagakraftvunnen dom är:
   dömd för brott som innefattar deltagande i en kriminell organisation,
   bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.
Anbudsgivare kan även uteslutas från deltagande i upphandlingen om de
omständigheter som räknas upp i 10 kap 2 § LOU föreligger:
   är i konkurs eller likvidation, är föremål för ansökan om konkurs,
    tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande
    förfarande,
   är genom lagakraftvunnen dom dömd för brott avseende
    yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i
    yrkesutövningen,
                           Förfrågningsunderlag
                                  Datum 2011-12-22

                                  Dnr 12-2011:6561
                                       9 (10)
   har inte fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller
   socialförsäkringsavgifter eller
   lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som har
    begärts i samband med denna upphandling.

9.1 Intyg och bevis angående anbudsgivare
Anbudsgivare intygar, i och med undertecknandet av svarsformuläret, att
denne:
   är fri från hinder för deltagande enligt 10 kap 1 och 2 §§ LOU,
   inte har oreglerade socialförsäkringsavgifter eller skatteskulder,
   är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande
   register, om registreringsskyldighet föreligger, som förs i det land där
   leverantörens verksamhet är etablerad och
   förbinder sig att ha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela
    avtalstiden.
   Följande kommer att kontrolleras:
   anbudsgivaren är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller
   liknande register, om registreringsskyldighet föreligger,
   anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av
   mervärdesskatt, innehållen F-skatt och arbetsgivaravgifter,
   Skolinspektionen kommer att verifiera att ovanstående krav är uppfyllda
   genom att inhämta uppgifter från Skatteverket via blanketten SKV 4820.
Ovanstående krav ska vara uppfyllda per den dag Skolinspektionen inhämtar
uppgifterna från Skatteverket.

9.2 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning ska vara tillräckligt god
och stabil så att uppdraget med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk
för störningar på grund av ekonomiska problem.
                          Förfrågningsunderlag
                                 Datum 2011-12-22

                                 Dnr 12-2011:6561
                                      10 (10)
10   Meddelande om tilldelningsbeslut
När beslut om vald leverantör har fattats, kommer samtliga anbudsgivare att
meddelas, genom e-post eller skriftligen. Tilldelningsbeslut och meddelande
härom innebär inte att avtal träffats. Civilrättsligt bindande avtal kommer att
slutas genom skriftligt upphandlingskontrakt. Avtal kommer att tecknas efter
att avtalsspärren på minst tio (10) dagar löper ut.

11   Checklista
11.1 Dokument och redovisningar som bifogas till anbudet
    Ett ifyllt och undertecknat svarsformulär för anbudet, bilaga 1.
    Intyg om registrering, om registreringsskyldighet föreligger.
    CV, ur vilken det ska framgå att leverantören har dokumenterad
    erfarenhet av utredningarbete på nationell nivå med inriktning mot
    försöksverksamhet med lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt
    lärande, goda kunskaper om skolväsendet, god förmåga att uttrycka att
    sig i tal och skrift, vana av att självständigt och i samarbete med andra
    författa rapporter eller andra skrifter och relevant universitets- eller
    högskoleutbildning.
    Kontaktuppgifter, helst både tel. nr och e-post, till referent som kan
    styrka erfarenhet av utredningsarbete på nationell nivå med inriktning
    mot försöksverksamhet med lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt
    lärande.

11.2 Ställda krav beskrivs eller bekräftas i svarsformuläret
    Att ställda krav på leverantören är uppfyllda, bekräftas genom ifyllandet
    och undertecknandet av svarsunderlaget.

								
To top