Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Upravljanje rizicima u osigurateljnoj industriji - Biznet

VIEWS: 23 PAGES: 33

									Upravljanje rizicima u osigurateljnoj
       industriji
      Mr. sc. Josip Kereta,
   član Uprave Croatia zdravstveno osiguranje


                         1
                  SADRŽAJŠto je Risk Management

Zašto uvoditi Risk Management

Uvođenje sustava upravljanja rizicima
Risk Management u svjetskim financijskim
institucijama – istraživanje
Risk Management u hrvatskim
osiguravajućim društvima - anketa                       2
               Razlozi bankrota osiguravajućih društava u
                SAD-u u razdoblju od 1969. do 1998


Osigurateljni rizik  Nedostatne pričuve      22%  42%
           Pretjeran rast        14%
           Katastrofalne štete      6%

Financijski rizik   Precijenjena aktiva      6%   9%
           Gubitak reosiguranja     3%
Ostali rizici     Gubitak podružnica      4%  49%
           Promjena poslovne politike  4%
           Prijevara           7%
           Razni             7%
           Nepoznati          27%

Ukupno                          100%
  Izvor: ... (2001) Financial Condition Assessment.
  Institute of Actuaries

                                   3
                   Što je RISK MANAGEMENT?
Upravljanje rizicima je preventivni i proaktivni instrument upravljanja
cjelokupnim poslovanjem, a svrha mu je rana i sustavna spoznaja
rizičnog poslovanja

          1. utvrdivanje
                             ŽIVOTNI CIKLUS
           konte ksta
                             UPRAVLJANJA RIZICIMA

   6. nadzor
   kontrola
                   2. identifikacija   disciplina putem koje
                      riz ika
  poboljšanje
                              organizacije procjenjuju,
                              nadziru, iskorištavaju i
                              kontroliraju rizike iz svih
  5. tretiranje            3. analiza     izvora, s ciljem povećavanja
    riz ika              riz ika
                              kratkoročnih i dugoročnih
                              vrijednosti svih interesnih
           4. procjena              strana kompanije
            riz ika
                                             4
              Pogled supervizora

•  Cilj – stabilnost tržišta, zaštita osiguranika i
   korisnika osiguranja
•  Tri stupa:
1.  Supervizija
2.  Kapital
3.  Transparentnost

•  Margina solventnosti
•  Solvency II, “Aktivniji modeli”

                            5
              Pogled iz društva

• Cilj – ROE+
• Interni sistemi
• Normativni, preskriptivni okvir:
•  osigurateljni rizici
•  operativni rizici
•  financijski rizici
•  vanjski rizici


                        6
                          Zašto razvijati Risk
                           Management
              Sustavi za upozoravanje
              • Utvrđene su zaštitne mjere za procese ostvarivanja prihoda.
  Nema           • Loše vijesti brzo putuju – menadžment mora osluškivati.
  velikih         • Spriječiti i brzo reagirati na potencijalno katastrofalne štete.
iznenađenja         • Utvrditi mjerenje rizika za ključne procese.
              • Pravovremeno distribuirati informacije.


Integrirana infrastruktura
• Upravljačke i nadzorne uloge jasno su definirane.
• Razvoj sustavnih procesa za identifikaciju, procjenu i rangiranje rizika.
• Izbjegavati neoportune rizike i zadržati postojeće prednosti.                 Nema velikih
• Biti sigurni da su ključni rizici i izloženost dobro shvaćeni i ublaženi.            pogrešaka
• Promovirati organizacijsko učenje kako bi se smanjila vjerojatnost ponavljanja
 problema.

                Ugrađeno u donošenje odluka
                • Transformacija k integraciji rizika u proces donošenja odluka.
                • Povezati međuzavisnosti i podesiti ih ovisno o rezultatima provođenja.
                • Težiti rastu, ali osigurati da su rizici ublaženi/pokriveni.
                • Rizici su shvaćeni i izloženost je prihvaćena.
Nema velikih          • Povećavanje vjerojatnosti uspješnog postizanja poslovnih ciljeva.
propuštenih           • Ubrzati sposobnost odgovora na promjene i potencijalne prilike.
  prilika           • Poboljšati sposobnost predviđanja i pripremiti se na promjene.
                • Uspostaviti kulturu svjesnosti, a ne straha od rizika.                                                      7
          VRSTE RIZIKA


-  Osigurateljni
-  Financijski
-  Operativni
-  Vanjski
                  8
            Osigurateljni rizici

• Rizik nedovoljnosti premije osiguranja
  – Loše preuzimanje rizika
  – Nedovoljnost premije (dumping)
• Nedovoljno/nekvalitetno reosiguranje
• Nedovoljnost tehničkih pričuva neživotnih
 osiguranja
• Nedovoljnost matematičke pričuve životnih
 osiguranja

                       9
            Financijski rizici

• Investicijski rizik
• Rizik nenaplate reosiguranja
• Rizik nenaplate ostalih potraživanja,
 likvidnost, stvaranje pozitivnog novčanog
 toka
• Rizik volatilnosti
• Usklađenost imovine i obveza
• Tečajni
• Valutni
• Promjena kamatnih stopa
                       10
             Operativni rizici


• Ljudski potencijali
• Kvalitetno rješavanje odštetnih zahtjeva (rizik
 prijevare)
• Kvalitetna i disciplinirana prodajna mreža
• Organizacija poduzeća
• Informacijski (upravljanje podacima, kvaliteta i
 točnost IT sustava)
• Promjene u ponašanju osiguranika i s tim vezana
 inovativnost
• Razvojni

                           11
                Vanjski rizici

• politički, socijalni
• pravni, zakonodavni, regulatorni
• tehnološki
• gospodarski
• prirodni, ekološki, klimatske promjene
• terorizam kao posljedica radikalnog fundamentalizma
• pojava i širenje novih zaraznih bolesti
• rast stanovništva u nerazvijenim zemljama, a u razvijenim
 zemljama porast starijeg, radno neaktivnog stanovništva
• nuklearna opasnost
                             12
         PROCES UPRAVLJANJA RIZICIMA


         1. utvrdivanje
          ko nte ksta 6. nad zor
                  2. identifikacija
 ko ntro la
                     riz ika
po boljšan je
5. tretiran je            3. analiza
  riz ika               riz ika          4. pro cjen a
           riz ika
                            13
UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA
     RIZICIMA
                14
                          Okvir za uvođenje sustava Risk Managementa

                                    PRAVILA
                             • Definicija rizika
                             • Principi rizika               Informacije na temelju kojih se
 Proces upravljanja rizikom
                             • Sklonost rizicima                 donose odluke
                             • Model upravljanja
                              rizicima
                             • Institucije/Službe
                             Ostalo
                            Ostalo
                          Vanjski
                         Financijski
                        Operativni
    PLAN                  Osigurateljni
• Strategija rizika             Strateški                                       PROCJENA
• Strateško                                                           • Profil rizika
              Ciljevi                                       Sastavljanje
 planiranje                                                           • Procesi rizika
• Raspodjela kapitala
                               Provođenje                     i izvedba    • Test
• Doprinos                         Ublažavanje/       Mjerenje
                                                                  izdržljivosti
                          Procjena
                    Prepoznavanje
 dioničarima                       Iskorištavanje      i izvještaji


             Infrastruktura               Unutarnje okruženje         Vanjsko okruženje
         •  Tehnologija i podaci           •  Kultura             •  Revizorske kuće
         •  Ljudi                  •  Trening/Edukacija        •  Financijski analitičari
         •  Pravila i procedure           •  Mjerenje performansi       •  Konkurencija
         •  Metodologija               •  Nagrade/kazne          •  Ekonomija
                               •  Komunikacija           •  Katastrofe
                               •  Upravljanje promjenama      •  Zakoni i propisi

                                                                       15
          Sustav upravljanja rizicima

 IT     Računovodstvo   Burza     Izvor podataka n                     Sakupljanje podataka
                    Strukturiranje podataka
        Upravljanje rizicima   Modeliranje i analiza
                      Izrada izvještajaIzvještaj    Izvještaj   Izvještaj     Izvještaj                                 16
                                ERM Capability Maturity Model
Kako organizacija može poboljšati upravljanje
rizikom? Kako prepoznati upravljanje rizikom?
The ERM Capability Maturity Model* je                                            NIVO 5

pomagalo koje služi procjeni trenutnog stanja
                                                     NIVO 4
upravljačkih procesa za rad s rizicima.
                                      NIVO 3

                                                                Stalno
                       NIVO 2                                    poboljšavanje
                                                               procesa
                                                              zahvaljujući
        NIVO 1                                         Provodi se      mjerljivim
                                   Pravila i procedure      mjerenje procesa,    povratnim
                                   upravljanja rizicima      te se analizira i  informacijama iz
                    Utvrđeni procesi
                                    su definirane i          nadzire       procesa i
                    koji se ponavljaju;
       Glavna je                        poznate u cijeloj                 inovativnih ideja
                    smanjena ovisnost
      karakteristika                        organizaciji
                     o konkretnim
      kaotičnost;
                       osobama
    upravljanje rizicima
    ovisi o pojedincima
        Početno          Ponavljajuće          Definirano             Vođeno   Optimizirajuće


        Rizik                                                    Kvaliteta

*Note: Preuzeto iz Capability Maturity Model okvira razvijenog od strane Sveučilišta Carnegie Mellon, 1993.
                                                                       17
Risk Management u svjetskim financijskim
    institucijama – istraživanje
  (Deloitte: Global Risk Management Survey - 5th edition)
                               18
       Rizik kao odgovornost
           uprave


100%

90%

80%
              70%
70%

        59%
60%  57%


50%

40%

30%

20%

10%

 0%
    2002   2004    2006
                   19
                  Postoji li cjeloviti sustav za
                  upravljanje rizikom na razini
                   društva ili ekvivalent


                   15%
                            35%
Da, sustav postoji

Da, sustav u postupku
implementacije        18%

Ne, ali planira se uvesti

Ne, i ne planira se uvesti
                      32%
                                   20
                       Pristup upravljanju rizicima


                          16%
Centralizirani                5%

Decentralizirani - razina poslovne jedinice             44%

Kombinacija centraliziranog i
decentraliziranog pristupa
Decentralizirani - regionalna razina

Decentralizirani - razina tipa rizika
                       21%
                             14%


                                       21
                                 Značaj pojedinih faktora u
                                  implementaciji sustava
                                   upravljanja rizicima


          Podaci                 61%                          33%          6%
   Korporativna kultura              51%                     30%            14%     5%
Alati i tehnološka podrška           42%                        46%                12%Pravila i praksa upravljnja
                     30%                 37%                  25%         7%
 ljudskim potencijalima


 Organizacijska struktura      29%                        54%                    16%     1%
    Metodologija rizika      29%                       48%                  19%      4%
          Ostalo     20%            24%               40%                 16%               0%  10%     20%     30%   40%    50%     60%     70%     80%     90%    100%

                           Vrlo bitno   Donekle bitno      Nije previše bitno      Nimalo bitno
                                                                          22
                                 Koristi od sustava upravljanja
                                       rizicima


        Poboljšano razumijevanje rizika i kontrola            52%                     41%           4% 3%


   Poboljšana percepcija od strane regulatornih tijela           44%                   43%             9%   3%


  Smanjenje gubitaka nastalih uslijed ostvarenja rizika        35%                  47%               15%     3%


Poboljšana percepcija od strane rating agencija/revizora         33%                  51%               9%    7%


              Poboljšana kvaliteta prihoda      27%                 48%               20%       5%


   Poboljšanje ugleda i transparentnosti kod dioničara      24%                51%                20%       5%


                    Poboljšana dobit      24%            41%                  29%          6%


              Manja potreba za kapitalom      21%            41%                26%          11%


             Smanjenje premija reosiguranja   3%   22%              43%                  32%


                         Ostalo   6%         38%       3%             53%                              0%  10%   20%    30%  40%   50%     60%   70%    80%     90% 100%

                                              Značajno    Umjereno  Minimalno  Nema promjene
                                                                                23
            Upravljanje rizicima u
            osiguravajućim društvima

• 84% društava ima Chief Risk Officer

• Uglavnom se bave:
 – osigurateljnim rizicima (80%) i
 – financijskim rizicima (80%)
• Manje pažnje je kod
 – operativnih rizika (43%) i
 – geopolitičkih/vanjskih rizika (35%)

                         24
Risk Management u hrvatskim osiguravajućim
      društvima - anketa
                       25
                       Upravljanje rizicima


  Usklađenje
 ročnosti imovine i                                  77,8%

   obveza

 Informacijski
sustav (upravljanje                             66,7%

  podacima)


Ljudski potencijali                         55,5%           0,0%  10,0%  20,0%  30,0%  40,0%  50,0%  60,0%  70,0%  80,0%  90,0%
                                                   26
         Da li je definirana uloga
           Risk Managera?


               22,2%
Ne  Da
     77,8%
                       27
                Ako je uloga Risk Managera
              definirana na kojoj se razini nalazi?
               28,53%Top management (uprava i
prvi nivo)
Srednji management

Operativni management


                           57,20%
               14,27%
                                28
   Jesu li razdvojene funkcije
   Risk Managera i Underwritera   33,3%
Da

Ne
           66,7%
                  29
   Postoje li definirane procedure u
    pisanom obliku i limiti kod
      preuzimanja rizika


     11,1%
Da

Ne
         88,9%
                     30
                   Članstvo Hrvatske u EU                          22,2%
Prijetnju zbog otvaranja hrvatskog
tržišta osigurateljima iz EU

Priliku zbog lakšeg ulaska na EU
osigurateljno tržište

                              11,1%
Ni jedno niti drugo


                   66,7%
                                  31
Najveći je rizik
 ne riskirati.
          32
Riskiram, dakle postojim.
   (Periclitor ergo sum.)
                33

								
To top