Ugovor o zastupanju - Biznet

Document Sample
Ugovor o zastupanju - Biznet Powered By Docstoc
					Liberalizacija tržišta
obveznog osiguranja od
automobilske odgovornosti –
prednosti i rizici

Dani hrvatskog osiguranja, Opatija 6. i 7. 11. 2007.g.
       Priredio: Hrvoje Pauković
   Promjena pravila igre – 1.1.2008.
       TRŽIŠNA UTAKMICA

  14 društava za osiguranje – povećanje konkurencije
  – EU – oko 1300 društava za osiguranje

  cca 1,9 milijuna polica

  preko 2,5 mlrd. kn premije
  – EU – oko 128,9 mlrd. EUR premije u 2006.g – pad od 1,1%
             Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  2
Velika očekivanja u budućem razdoblju
   Ugovaratelj osiguranja/osiguranik - potrošač
   – smanjenje cijena i veliki popusti po raznim osnovama
   – brža obrada i likvidacija šteta
   – transparentni uvjeti i cjenici – moguća usporedba


   Društva za osiguranje – različiti interesi
   – Znatno povećanje premijskog prihoda i udjela na tržištu
   – Očuvanje i stabilizacija tržišnog udjela
    Zajednički interes osiguratelja – stabilnost tržišta i
    funkcioniranja Garancijskog fonda

             Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  3
Prednosti povoljnog tijeka liberalizacije
  Povoljniji položaj potrošača osigurateljnih usluga – posebno određenih
  skupina
  – Segmentacija rizika – manji rizici, manja cijena
   visina premije razmjerna riziku – uvođenje novih parametara u tarife, ali
   utemeljenih na odgovarajućim statističkim podacima

  Konkurentnije tržište – natjecanje osiguratelja prebacuje se područje
  pružanje kvalitetnije usluge usmjerene na zadržavanje klijenata
  –  Kvalitetnije upravljanje štetama
  –  Bolja selekcija rizika
  –  Dosljedna primjena vlastitih, na struci utemeljenih, cjenika
  –  Uštede u internim poslovnim procesima osiguratelja
  –  Korektno utvrđivanje tehničkih pričuva

  Tržišna utakmica može biti jamstvo odgovarajuće konkurentne cijene i za
  bolje i za lošije rizike te dugoročno poticati društveno poželjno ponašanje
  osiguranika i drugih sudionika na tržištu.

                   Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  4
Potencijalne opasnosti liberalizacije
  Primjena cjenika premije koji nisu utemeljeni na
  zakonskim propisima (aktuarska načela i pravila
  struke)
  Nedosljedna i neodgovarajuća primjena cjenika
  premije koji jesu utemeljeni na zakonskim propisima      može izazvati lančanu reakciju sličnog
       ponašanja na cijelom tržištu


            Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  5
Potencijalne opasnosti liberalizacije

POSLJEDICE:
 Pad razine premije i ispod razine koje zahtijevaju
 pravila struke i aktuarska načela
 Neodgovarajuća obrada i likvidacija šteta, povećanje
 broja sudskih postupaka – nezadovoljstvo
 oštećenika i osiguranika
 Povećanja fluktuacija osiguranika – povećanja
 administrativnih troškova osigurateljima
 Narušavanje stabilnosti poslovanja osiguratelja


           Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  6
  Neka poučna iskustava ostalih tržišta
-  Neprimjereni rat cijenama i neosnovanima popustima
   uzrokovao je goleme gubitke – pad premijskog
   prihoda i prosječene premije, uništavanje bonus malus
   sustava, povećanje prodajnih provizija

-  Nije došlo do promjene u tržišnim udjelima usprkos
   intenzivnom nadmetanju (Austrija)

-  Svi sudionici tržišta svjesni neodrživost situacije, ali je
   povratak na razine koje jamče stabilnost tržišta
   dugotrajan zbog osjetljivosti javnosti i navike na
   iznimno niske razine premije
              Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  7
Kretanje vrijednosti kombinirane kvote


  120%
                         114.5%
                    113.3%
                110.2%
  110%                          107.5%
      104.3%   105.0%
                                  102.4%
                                       99.3%
  100%
                                                     96.1%
                                            94.0%  94.0%


  90%  80%  70%  60%
        1995  1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005
 Izvor: CEA,
 Repr. 98%                                                       8
                         Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici
Uloga i financiranje Garancijskog
fonda
  Isplaćuju se štete koje oštećene osobe nisu mogle naplatiti
  zbog nastanka razloga za prestanak društva za osiguranje
  odnosno stečaja

  HUO pasivno legitimiran već od dana pravomoćnosti
  odluke suda vezanog za prestanak društva odnosno
  početak stečaja

  doprinos za Garancijski fond - sva društva razmjerno
  premiji ostvarenoj u određenoj vrsti obveznog osiguranja u
  prethodnoj godini

  Društva za osiguranje --- konkurenti na tržištu, ali
  ujedno i povezani partneri zajednički odgovorni za
  isplatu šteta svih oštećenih osoba
             Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  9
   Otvaranje stečajnog postupka
   jednog društva za osiguranje
  Pravne i ekonomske posljedice:
  Garancijski fond pri HUO pasivno legitimiran za isplatu
  šteta
  Aktiviranje instrumenta za osiguranje izvršenja obveza
  prema Garancijskom fondu – prema pravilniku HANFE
  (bank. garancija, zalog na vrijednosnim papirima) –
  minimalni iznos 4 mil. kn, maksimalni trenutno cca 11 mil.
  kn
  Preostale štete isplaćuju se na teret ukupnih sredstava
  Garancijskog fonda odnosno podmiruju ih sva društva
  razmjerno premiji u prethodnoj godini
  HUO potražuje naknadu iznosa iz stečajne mase – upitna
  naplata
  Prestaju važiti svi ugovori o osiguranju – u roku od 30
  dana od dana objave stečaja – neosigurana vozila
             Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  10
  Adekvatnost financiranja
  Garancijskog fonda
  Financiranje GF razmjerno ostvarenoj premiji –
  ukupna premija pojedinog društva ne mora davati
  odgovarajuću sliku ukupnih rizika koje to društvo
  nosi
  – Društvo X --- 1000 polica, prosječna premija 1300 kn – 2006.g
        --- 1000 polica, prosječna premija 900 kn – 2009.g.

  POSLJEDICE:
   – ukupni rizik ostao isti, ali smanjena obveza plaćanja doprinosa
    GF uslijed smanjene premije
   - povećan rizik od nastanka razloga za prestanak odnosno stečaj
    društva – opasnost za sva druga društva
  - Potreba praćenja i eventualnog revidiranja načina financiranja
    Garancijskog fonda
              Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  11
   Adekvatnost financiranja
   Garancijskog fonda
  Instrument osiguranja obveza prema Garancijskom
  fondu za slučaj stečaja društva -upitna visina
  – u slučaju nemogućnosti podmirivanja obveza društva
   koje drži cca 5% tržišta AO – potencijalne obveze bi
   iznosile oko 244 mil. kn – analiza HAD-a


  štete prouzročene neosiguranim i nepoznatim
  vozilima - isplaćuju se iz GF, pričuva se vodi kod
  društava razmjerno premiji – mogućnost korištenja
  tih sredstava?

             Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  12
  Stabilnost tržišta – odgovornost
  svih sudionika
  Društva za osiguranje i HUO
  – uspostava intenzivnije stručne suradnje i dijaloga
   između društava
  – rad stručnih tijela HUO na analizi tržišta- detaljna
   analiza postojećeg Temeljenog premijskog sustava za
   obvezano osiguranje od AO
  – izrada oglednih uvjeta – doprinos pravnoj sigurnosti i
   interesima potrošača usluga
  – suradnja s HANFOM
  – suradnja s HAD-om – statistika

            Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  13
  Stabilnost tržišta – odgovornost
  svih sudionika
  HANFA
  – Ključna uloga u regulaciji i nadzoru tržišta
  – Davanje osnovnih smjernica vezano za pripremu i
   predaju cjenika premije i uvjeta osiguranja
  – Izražen stav:
   • da na temelju rezultata poslovanja nema prostora za
    bitno smanjenje premija
   • da nije za očekivati da će biti moguće cjenik premije
    mijenjati u roku kraćem od godine dana ---
    sprječavanje “rata cijenama”


            Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  14
Kakav će biti početak?
  Svi sudionici svjesni važnosti odgovornog
  postupanja na samom početku procesa

  Velika većina osiguratelja za početak startaju sa
  važećim cjenikom premije i uvetima osiguranja te
  se pripremaju se za eventualnu implementaciju
  novog vlastitog cjenika

  Realnost velikih očekivanja javnosti za izrazito
  niskim razinama premija?
           Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  15
Prosječna premija osiguranja od AO
       Liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od AO - prednosti i rizici  16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:3/23/2013
language:Croatian
pages:16