Sphere_StrandDisplacementHandles.xlsx - OpenWetWare

Document Sample
Sphere_StrandDisplacementHandles.xlsx - OpenWetWare Powered By Docstoc
					ORIGINALS TO BE MODIFIED (Red Strands in Sphere_StrandDisplacementHandles.json)

HANDLE 1   0[58]     0[59]
N. Hemisphere 2[140]    2[125]
HANDLE 2    22[425]   21[314]
S. Hemisphere
        21[286]   21[285]
NEW TO BE ORDERED
handle1   5' CGACTATACGATAACTTTTTTATTGCGTGCTTTCGAGGGGATTTTGCTAAGGA
handle1   5' CTTTCCAGACTTTCAACAGTTTCAAGGAACAACTAAAACAACGTTAGTTTTTTTCGATATGCTGTGCTACT
key1     5' GAACTGGAGTAGCACAGCATATCG TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT GTTATCGTATAGTCG

pseudohandle2  5'  CTAAAGCACAACAGTGCCA
handle2     5'  GTATCGGCGTCGAATTTTTTCGCTGTAAAACCCAGCCACAGACA
handle2     5'  AACAACTAATAGAATACGTGGAGAAGAAGAGCCATTTTTTTCGGGCATGTGCTACTCCAGTTC
pseudohandle2  5'  GCAGCAAATTAGGAGCACT
key2      5'  GAACTGGAGTAGCACATGCCCGATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCGACGCCGATAC
NOT-TO-BE-MODIFIED ORIGINALS (Black Strands in Sphere_StrandDisplacementHandles.json)

        1[45]    2[156]
        2[62]    4[75]
        2[78]    2[63]
        2[96]    3[133]
        2[124]   4[174]
        2[155]   4[223]
        2[184]   2[185]
        3[50]    1[44]
3[134]  2[97]
3[210]  4[274]
4[51]  3[49]
4[74]  5[81]
4[101]  2[79]
4[127]  5[141]
4[173]  5[196]
4[200]  2[141]
4[222]  5[254]
4[273]  3[209]
5[82]  7[120]
5[142]  5[170]
5[171]  4[128]
5[197]  7[260]
5[255]  7[331]
5[283]  5[311]
5[312]  7[50]
6[49]  4[52]
6[81]  7[83]
6[114]  4[102]
6[146]  7[153]
6[181]  7[191]
6[210]  7[225]
6[243]  4[201]
6[275]  7[297]
6[310]  5[282]
6[340]  6[311]
7[51]  9[54]
7[84]  9[92]
7[121]  9[132]
7[154]  6[147]
7[192]  9[210]
7[226]  9[251]
7[261]  9[289]
7[298]  9[328]
7[332]  9[369]
7[367]  8[394]
8[161]  9[188]
8[393]  7[366]
9[33]  6[341]
9[55]  11[53]
9[73]   6[50]
9[93]   11[94]
9[112]  6[82]
9[133]  11[135]
9[151]  6[115]
9[189]  8[162]
9[211]  11[216]
9[230]  6[182]
9[252]  11[257]
9[270]  6[211]
9[290]  11[298]
9[310]  6[244]
9[329]  11[338]
9[348]  6[276]
9[370]  11[379]
9[391]  10[420]
10[192]  11[173]
10[419]  9[390]
11[54]  14[161]
11[95]  14[201]
11[136]  14[241]
11[174]  10[193]
11[217]  14[320]
11[258]  14[359]
11[299]  14[398]
11[339]  14[438]
11[380]  12[50]
11[421]  14[123]
12[49]  9[347]
12[90]  11[420]
12[131]  9[32]
12[171]  9[72]
12[212]  9[111]
12[253]  9[150]
12[296]  13[277]
12[334]  9[229]
12[375]  9[269]
12[416]  9[309]
13[51]  14[80]
13[278]  12[297]
14[79]  13[50]
14[100]  12[91]
14[122]  17[194]
14[141]  12[132]
14[160]  17[226]
14[180]  12[172]
14[200]  17[259]
14[218]  12[213]
14[240]  17[288]
14[259]  12[254]
14[281]  15[308]
14[319]  17[355]
14[337]  12[335]
14[358]  17[388]
14[377]  12[376]
14[397]  17[420]
14[415]  12[417]
14[437]  17[129]
15[77]  16[104]
15[309]  14[282]
16[103]  15[76]
16[138]  14[101]
16[172]  14[142]
16[209]  14[181]
16[244]  14[219]
16[278]  14[260]
16[316]  17[323]
16[349]  14[338]
16[386]  14[378]
16[419]  14[416]
17[130]  17[159]
17[160]  18[188]
17[195]  16[173]
17[227]  19[269]
17[260]  16[245]
17[289]  16[279]
17[324]  16[317]
17[356]  19[368]
17[389]  16[387]
17[421]  19[418]
18[158]  16[420]
18[187]  18[159]
18[215]  16[139]
18[273]  16[210]
18[299]  19[342]
18[328]  18[300]
18[388]  16[350]
19[197]  20[261]
19[248]  18[216]
19[270]  21[329]
19[297]  18[274]
19[343]  18[329]
19[369]  21[391]
19[396]  18[389]
19[419]  20[421]
20[260]  19[196]
20[336]  21[373]
20[420]  22[426]
21[315]  19[247]
21[330]  21[345]
21[346]  19[296]
21[374]  20[337]
21[392]  21[407]
21[408]  19[395]
23[412]  23[411]
ed Strands in Sphere_StrandDisplacementHandles.json)

      ATTGCGTGCTTTCGAGGGGATTTTGCTAAGGA
      CTTTCCAGACTTTCAACAGTTTCAAGGAACAACTAAAACAACGTTAGT
      CTAAAGCACAACAGTGCCACGCTGTAAAACCCAGCCACAGACA

      AACAACTAATAGAATACGTGGAGAAGAAGAGCCAGCAGCAAATTAGGAGCACT
GATAACTTTTTTATTGCGTGCTTTCGAGGGGATTTTGCTAAGGA
CTTTCAACAGTTTCAAGGAACAACTAAAACAACGTTAGTTTTTTTCGATATGCTGTGCTACTCCAGTTC
 TAGCACAGCATATCG TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT GTTATCGTATAGTCG

AACAGTGCCA
TCGAATTTTTTCGCTGTAAAACCCAGCCACAGACA
TAGAATACGTGGAGAAGAAGAGCCATTTTTTTCGGGCATGTGCTACTCCAGTTC
TAGGAGCACT
 TAGCACATGCCCGATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCGACGCCGATAC
LS (Black Strands in Sphere_StrandDisplacementHandles.json)

      GAGCCTTTTTTTCACGTTGAAAATATAGAAGCGGAGTAACGAT         43
      ACAACAACCAGCGAAAGACAGCAGCACCAACCTAA             35
      AGTTGCGCTATCGGTTTATCAGCTAATAATAATTAATTGCGACAATG       47
      AAACAGCTTGGAGGCTTTGAGGACTAAAGATCAGGGATAG           40
      AAATGAAAGGAACCCATGTACCCGCCACCCTCAGA             35
      CTAAAGTAAACTACAACGCCTGATAGGTGTATCAC             35
      CGGTCGCTGATCATAGTTAGCGTGAGACTCCAAAAAAAAGGCACCGATATATT    53
      TCGTCACCCTCAGCATCGCCCACGCATATCCAAAAG             36
CAAGCCCAATTTTTCTGTATGTGAATTTCTT            31
CAGACAGCCCGGCTTGCAGGGAGTTAAAGGCTTTGACCCCCAG      43
CTAAAACACTCATCCGCTTTTGCGGGA              27
AACGAAAGAGGCACCATGTTACTTAGCC             28
AATGCCACTACGAAGTCGGAACGAGGGTAGCAACGGCTACAATACCGAT   49
GTTTCCATTAAACGGGCAACTTTGAAAGAGGAC           33
ACCGCCACCCTCCTATTATTCTGAAA              26
GCCACCCTCAGAACGTAACACTGAGTTTCGTCACCAGTACTTTGTCGT   48
CGTACTCAGGAGGGATTAGCGGGGTTT              27
CGATTATACCAAGCGCGATGATATAAGTATAGCCCGGATAGCATTCCA   48
GGAACGAGGCGCAGTCAACGGAACAACATTATTACAG         37
AGATGAACGGTGTACAGAATGCCCCCTGC             29
CTATTTCGGAACAGAGCCACCACCCTCATTTCTTTTTCATGAGGAA    46
CATGAAAGTATTAAACTGGTGCCACCCTCAGAGCCA         36
TGCTCAGTACCAGGAGCGCAGAGGTTGAGGCAGGTC         36
CGAGAGGGTAACAAAGTACAACGGAGATT             29
TGTATCATCGCCTGAGTAAATTTAAGAACTGGCTCATT        38
CCAGAACGAGTATAAATTGTGTCGAAATCCGCGACCTGCTAAAGAATACA  50
TCAGTGAATAAGGCTTGGAAGAAAAATCTAC            31
CATTACCCAAAACGGTCAATCATAAGGGAACCGAACTGACTAAAATACGT  50
ATCAAGAGTAATCTTGTGAGATTTAGGAATA            31
AAACAGTTACCAGGCGCATCATAATCAAAATCACCG         36
GTCAGTGCCTTGAGTAGAACCGCCTCCCTCAG           32
TACAGGAGTGTGAGGCTGAGACTCCTCAAGAGAAGGATTAGTTTAGTACC  50
TTCCAGTAAGCGTCATCAGAACCACCACCAGAGC          34
AGCCAGAATGGAACGGATAAGTGCCGT              27
TTAATTTCAACACAAATAAATCCTCATTAA            30
ATACCAGTCAGGTTTGCAAAAGAAGTTTTGCCAGAGAATCCCCCTCAAAT  50
GTTAATAAAACGAATACCAGACGACGATAAAAACCAATGACCATAAATC   49
GTAGAAAGATTCGAGGCATAGTAAGAGCAACACTAATAGTCAGAAGCA   48
CCACATTCAATGCCATCTTTTAGGCTGGCTGACCTTC         37
GAACCAGAGCCACGTTTTCATCGGCATTTTCGGTCAACGCAGTATGTT   48
AGCCGCCACCCTCACAGAATCAAGTTTGCCTTTAGCGGTGGCAACATATA  50
CCACCCTCAGAGCCAATGAAACCATCGATAGCAGCACAAGTTTATTTTG   49
CGCCGCCAGCATAGTAGCACCATTACCATTAGCAAGTTACCAGCGCCA   48
AGACGATTGGCCTCTTGAGCCATTTGGGAATTAGAGTGAGGGAGGGAAGG  50
GTGAATTACCTTAATGTTTAGA                22
TACATAACGAGGAAGCCCGAAAGACTTCACATGATTAAG        39
CTGGATAGCGGAATTATCACCGTCACCGATGATATTCACAATTTAATCATT  51
ATTCATTGGGGGTAATAGTAAATGCGA?TT?TGGGCTTGAGATGGT    46
GCTTTAAACAGGGCTTAGAGCTTAATTGCTGAATATAGTTGATTCCCAAT  50
AACGAGAAAATAGCGAGAGGCTACGTTGGCCCTGACGAGAAACA     44
AAAAATCAGGTCCTTTAATTGCTCCTTTTGATAAGAGATTAGATACATTT  50
TGACTATTTCATAACCCTCGTTCTAACGTAACAAAGCTGCTCAT     44
AAGCGGATTGCAGACCGGAAGCAAACTCCAACAGGTCTATTTTCATTTGG  50
AGATTAAGCCAAAAGGAATTACATCAGTACAAGAACCGGATATT     44
ACTCCTTATTTAGCCCCCTTATTAGCGTTCTAATGCAGA        39
AGCAAACGTAGAGAAACCGAGGAAACGCAATAATAACTGCTATTTTGCAC  50
TACATAAAGTCAGACTGTAGCGCCACCGACAGTGCCCGTAT       41
AAAGAAACGCATTAAGAAAAGTAAGCAGATAGCCGAACAACGCTAACGAG  50
CACGGAATCGTAATCAGTAGCGAGAACCAATAAGTTTTAACGGG     44
TCACAATCAATAAAACAATGAAATAGCAATAGCTATCACAAAATAAACAG  50
ATATGGTGCCGGAAACGTCACCGCCACACATGGCTTTTGATGA      43
AAGACAAAAGGGAACCCACAAGAATTGAGTTAAGCCCGAAACGATTTTTT  50
CAACCGATCCAGCAAAATCACCTGACAGGTCTCTGAATTTACCG     44
TAAATATTGACAACAAAGTCAGAGGGTAATTGAGCGCCTTTACAGAGAGA  50
CATTAAAGGTTCCAATACTGCGGAATCGTATGTTTTAAA        39
AAAGAACTGGAATATCGCGTTTTAATTCGACTACTAATAG       40
TATGCAACTAAGAATTAACTGAACACCCTGGGAAATTATT       40
TCTGCGAACGAGCACTCCAGCCAGCTTACGTTGTAAAACGACAATGAATC  50
CGCAAATGGTCAAAGTTTGAGGGGACGACCAGGTCGACTCTAGACCGCTTT  51
GGCGCGAGCTGAACGTTGGTGTAGATGCGTAATCATGGTCATTGAGTGA   49
TAGTAGCATTAGCCTTAAATCAAGATTAGTGGAATACCCA       40
CCAGCTACAATTTGTTTTAGCGAACCTCCTTCTGTCCAGACGACGGCATTT  51
CGTCTTTCCAGAAGATATAGAAGGCTTGCAGAACGCGCCTGTTCGCCAT   49
CCATATTATTTATTCATCGTAGGAATCACAAGAAAAATAATATGTATAAA  50
GTTTAACGTCAAAAAGTACCGCACTCATAACCAATCAATAATCAGCCTG?T  51
ATAACATAAAAATGGGAAGGGCGATCGGTGCGGCCAAGAAC       41
TGTCTGGAAGTTCCAGGCAAAGCGCCAGGCGATTAAGTTGGGTTGGGCG   49
GGGTATTAAACCAATGAAAATAGCAGCTAATATCAGAGAGATCGACATT   49
CTGCGCAACTGTCAGGGAAGCGCATTAGACGGGAAGTACGG       41
CTGGTGCCGGAAATCATTCCATATAACAATGCTGTAGCTCAACCATAAA?T  51
TCAGGAAGATCGTAGATTTAGTTTGACCGTCATTTTTGCGGATTTCAGAA  50
CGTGCATCTGCCTAACCTGTTTAGCTAAGGATTAGAGAGTACTTTACCC   49
AATGGGATAGGTCAAAGGTGGCATCAATTGCTTCAAAGCGAACCATCAAAA  51
GAGGTTTTGAATTCTCCGTGGGAACAAACGTCCGCTCACA       40
AGAACGCGAGGCTATCCTGAATCTTACCAAAGTTACCAGAAGAAATACA   49
TAGCAAGCAAATCGCCTAATTTGCCAGTTTTACCGAAGCCCTTTAAGACAC  51
GCCGTTTTTATTTCCCAATCCAAATAAAATAATAAGAGCAAGGAAAATTC  50
CCTTATCATTGCCTCTTCGCTATTACGCCAGCAACAGCTG       40
ATTCCACACAACCGACAAAAGGTAAAGTAACGACTTGCGG       40
ATTGCCCTTCAATCATAATTACTAGAAAAGGCTGTCTTT        39
CAGTGAGACGGGCTGGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAATTCGCCATTCAGG  50
CCAGGGTGGTTTGCCCCAGCAGGAAGAAGCGCCGCTACAGGGCG     44
GCGGTTTGCGTATAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGTCCGGCACCGCTT  50
GGCCAACTCCGAAATCGGCAAACGGGGTGACGAGCACGTATAA      43
GCCAGCTGCATTGGCCAGTGCCAAGCTTGCATGCCTGGACAGTATCGGCC  50
CCAGTCGGGCCCGAGATAGGGTCGGAACAATCAGAGCGGGAGCT     44
GCGCTCACTGCGGATCCCCGGGTACCGAGCTCGAATTGGCGCATCGTAAC  50
GCTAACTCAAGAGTCCACTATTGTTTTTAAAGGGATTTTAG       41
TGGGGTGCCTAAAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTAGCGGATTGACCGT  50
CGGAAGCATAAGGGCGAAAAACCGTCTATTATATAACTA        39
TCGAGCCAGCTGATGCAAATCCCTACCTATTACCTGAGCAAAAG     44
ATTTAGGCAGAGACAATAAACAACATGTTCAGCTAATATCCGGTATTCTA  50
ATTTAACAAAAACTTTTTCAAAAATAGTATCAAGAAAACAAAAT     44
CTTAATTGAGAATTATCAACAATAGATAAGTCCTGAATTACCGCGCCCAA  50
GCCAACGCCTGACCTAAATTTATAGCGATTTCATTTGAATTACC     44
AATTCTTACCACCCATCCTAATTTACGAGCATGTAGACGAGAACAAGCAA  50
TTAGTATCATAAATAAGGCGTTCTATT?AT?ACATAAATCAATATA    46
TAAACACCGGACCGCCTGGCCCTGAGAGACAAGTGTAGCGGAACCTTGCTT  51
TATGTAAATGTAATAAGAGAATATAAAGTACATACGAGC        39
CTGTAAATCGTCGAAATAAGAA                22
GCTAGGGCGCTGGGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTTTCTTTTCAC  50
GAGAAAGGAAGGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTGCGCGGGGAGAG   48
GATTTAGAGCTTGAATCCCTTATAAATCAAAAGAATAGAAACCTGTCGT   49
TAAAGCACTAAATTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACACATTAATTGCGTT  50
CACCCAAATCAAAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAAGTGTAAAGCC   48
TAGGTTGGGTCAGGGCGATGGCAAAATCGCGCAGAGG         37
AGGTCTGAGAGAAATCGCAAGACAAAGAACGCGAGACGCCAACATGTA   48
CGCTGAGAAGAGTCTATATTTTAGTTAATTTCATCTTTCAACAGTAGGG   49
TCCTTGAAAACAATGGTTTGAAATACCGACCGTGTGATATGCGTTATACA  50
TGTGAGTGAATTCACGCTGCGCGTAACCAC            30
CACACCCGCCGCGAACATCACTTGCCT              27
CGTACTATGGTTGCTTAAAGCCGGCGAACGTGGC          34
CGTGCTTTCCTAAAGAGTCTGTCCATCACGCAAATTAACCCGCCAGCCAT  50
AAACAGGAGGCCGATTTGGGGTCGAGGTGCCG           32
ACAGGAACATACCAAGTTACCCACTACGTGAACCAT         36
CGAATTATTCATTTCATTTTAACCTCCGGCT            31
AAGATGATGAAATATACAGTAACAGTACCTTTTACATCGGCAAAGAAACC  50
TAATTACATTTAACAATAGCTTAGATTAAGA            31
TTTTTTAATGGTTGCACGTAAAACAGAAATAAAGAAATTGGATGATGGCA  50
CATATCAAAATTATAAACAGATTAATTTTCCCTTAGAA        38
GAGTAGAAGATGGAAGGGTTAGAACCTAC             29
CTTTGATTAGTAATCTTAATAGCGAAAGGAGCGGGC        36
GAGGCCACCGAGTACGTTAGCCTAAAGGGAGCCCCC        36
TCCTGAGAAGTGACGCTCAATCGTCTGAAATAAAGTTTGAGTAACA   46
TCGCCTGATTGCTTTGAGGTACGCCAGAA            29
TTAACGTCAGATGAACAAACGAATTTATCAAAATCAT        37
GGATTATACTTCTGAATAAACTCAAACTATCGGCCTTGCCTTCTGACC  48
GAACAATATTACGTTGTAGCAATACTT             27
TGCAACAGGAAAAAACCAGTAATAAAAGGGACATTCTGGCTGAATGGC  48
ACCTACATTTTGTTTTTATAATCAGT             26
TTATCATTTTGCGGAAGAGAAACAATAACGGAT          33
ACCAGAAGGAGCGGATTCGACAACTCGTATTAAATCCTTTGGCAAATCA  49
TTCCTGATTATCACGTAGATTTTCAGGT            28
ATTCATCAATATAAAATACATTTGAGG             27
TGAAAGCGTAAGATTAGAGCCGTCAATAGATTCCTGATTGTTT     43
CATTGGCAGAGATAGCCCTACAATCAATATC           31
ATTTAGAAGTATTTTATCTAAAATATCTTGAAAAAT        36
ATATTTTCAACAGAGATAGAACCTGGTAATATCCA         35
TATTAGTCAATACCGAACGAACCAAGAGGTGAGGCTTAAATTTAATGC  48
GCGAACTTTCACCAGTCACACGCGCTCATGGAAAT         35
TGGTCAGTTGCCCGAACGTTATTAATTTTAGGATTATTTA      40
ACAGTTGATTGCTGAACCTCAAATACACCGCCTGTCACCAAGGAATT   47
GAGGAAGGAGACTTTACAAACAAATTATCATCATA         35
GTATTAATCAAACCCTAAACATCGCCAGGTCA          32
MODIFIED ORIGINALS

      5' CGACTATACGATAAC TTTTTT
      5'

KEY 1   5' GAACTGGAGTAGCACAGCATATCG TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT GTTATCGTATAGTCG (15


      5'
      5' GTATCGGCGTCGAA TTTTTT
      5'
      5'

KEY 2   5' GAACTGGAGTAGCACATGCCCGA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTCGACGCCGATAC (10 nm poly
                                 Toehold
     ATTGCGTGCTTTCGAGGGGATTTTGCTAAGGA
     CTTTCCAGACTTTCAACAGTTTCAAGGAACAACTAAAACAACGTTAGT TTTTTT CGATATGCT

CACAGCATATCG TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT GTTATCGTATAGTCG (15 nm polyT for 6 nm gap)


     CTAAAGCACAACAGTGCCA
     CGCTGTAAAACCCAGCCACAGACA
     AACAACTAATAGAATACGTGGAGAAGAAGAGCCA           TTTTTT TCGGGCAT
     GCAGCAAATTAGGAGCACT

CACATGCCCGA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTCGACGCCGATAC (10 nm polyT for 4nm gap)
      Attached to Gold Strand  OTHER USEFUL STUFF
                       U1C
      GTGCTACTCCAGTTC        5' GAACTGGAGTAGCAC

T for 6 nm gap)

                   Coordinates on broken pieces from Sphere_StrandDisplacementHandle
                   22[425] 23[438]
                   23[385] 21[314]
      GTGCTACTCCAGTTC      21[286] 22[337]
                   22[336] 21[285]
_StrandDisplacementHandles.json

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:3/23/2013
language:English
pages:26