Docstoc

Slide 1 - Institut za osiguranje

Document Sample
Slide 1 - Institut za osiguranje Powered By Docstoc
					POLOŽAJ ŽIVOTNIH OSIGURANJA
 U GOSPODARSKOM SUSTAVU
   REPUBLIKE HRVATSKE

   mr. ŽELJKO JUKIĆ, dipl.oec
   Direktor Sektora za životna osiguranja
   Croatia osiguranja d.d.
  SADRŽAJ:
l  Što je životno osiguranje?
l  Ključni faktori razvoja i rasta životnog osiguranja
l  Pokazatelji razvijenosti tržišta životnih
  osiguranja
      ŠTO JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?
 ŽIVOTNO OSIGURANJE - sve vrste dugoročnih ugovora o
 osiguranju osoba kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili
 sredstva za povećanje rizika u kasnijim godinama osiguranja.
 "Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito
 osiguranje života) je najraširenije i najkvalitetnije osiguranje koje:
    predstavlja idealan oblik štednje te
    pruža osigurateljnu zaštitu tijekom cijelog trajanja ugovora.
 Istovremeno ovo osiguranje pokriva rizike smrti i doživljenja što
 znači da je to JEDINO OSIGURANJE PO KOJEM UVIJEK SLIJEDI
 ISPLATA jer se jedan od ugovorenih osiguranih slučajeva mora
 ostvariti.“
 Osnovna svrha životnog osiguranja je financijska zaštita
 osiguranika od gubitka prihoda u slučaju prerane smrti.
 Osnovna svrha rentnog osiguranja je zaštita osiguranika od
 mogućnosti da osiguranik ostane bez dovoljno prihoda za život u
 kasnijoj dobi.
                          3
 U RAZVIJENIM EKONOMIJAMA KROZ ŽIVOTNO OSIGURANJE VRŠI
 SE KOREKCIJA MIROVINSKOG SUSTAVA.
  FUNKCIJE OSIGURANJA
 ZAŠTITNA FUNKCIJA
  NEPOSREDNA ZAŠTITA
   (preventiva)
  POSREDNA ZAŠTITA
   (isplata sredstava: šteta ili doživljenje)
 MOBILIZACIJSKO – ALOKATIVNA
   (poticanje na štednju, prikupljanje i ulaganje sredstava)
 SOCIJALNO – POLITIČKA
   (doprinos razvoju financijskog sustava, ulaganjem
    prikupljenih sredstava osiguranja upravljaju tuđom
    štednjom iz čega proizlazi njihova gospodarska,
    socijalna i politička odgovornost.)
Osigurateljna djelatnost
 –Osigurateljna djelatnost usko je vezana sa razvojem
 nacionalnog gospodarstva te je važan čimbenik stabilnosti
 financijskog sustava.

 Na veličinu i udio premije životnog osiguranja u nacionalnom
 gospodarstvu utječu:
 dohodak po stanovniku
 inflacija
 stopa nezaposlenosti
 fiskalna politika
 novčano tržište
 tržište vrijednosnih papira
 stopa gospodarskog rasta
 mirovinsko osiguranje
 kulturološki pristup
      Ključni čimbenici rasta i razvoja
         životnih osiguranja
1.  Stabilnost makroekonomskih
   faktora:
                        •Stabilan
                         tečaj


            •Dohodak po glavi
             stanovnika
                               •Inflacija             •Stopa gospodarskog
                 rasta           •Porezna
                               politika

2.  Položaj mirovinskog sustava
3.  Razvoj financijskog tržišta
                                             2008-2011: KRIZA !!!
                                                   XII. 2011:+0,2 %
                                                   I. 2012: 19,8%
                                                   XII. 2011: -2,5%
                                                   I. 2012.: 1,2%Izvori: DSZ,HGK,Roland Berger, Studija o restrukturiranjuRH 2011. i istraživanje autora
  B D P u 2012. godini?
    OPORAVAK … ili
  …ili nova r e c e s i j a?
(recesija s dvostrukim dnom?)
• Za 2011. BDP je + 0,2%
  • 1. kvartal 2011.= - 0,8%.
  • 2. kvartal 2011.= + 0,8%
  • 3. kvartal 2011.= + 0,7%
  • 4. kvartal 2011. = - 0,2
                                 Izvori: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka,
  BDP Hrvatske od 1998.- 3. kvartal 2011.            Ministarstvo financija, Zavod za zapošljavanje
                             2,2
                                     0,2                                    -1,2
  Prosjek godišnjih stopa rasta realnog BDP-a, 2001.
  – 2011.
  Izvori: Eurostat, DZS, nacionalni statistički uredi     -6,0
                                       2011.
      Životno osiguranje i mirovinski sustav
 (kako utječe na veličinu i udio premije životnog osiguranja)
SUSTAV MIROVINSKOG OSIGURANJA:
• Nepovoljne promjene u demografskoj strukturi stanovništva
   • Kontinuirano starenje stanovništva
   • Duži životni vijek
   • daljnje nepovoljne promjene u demografskim pokazateljima.
• Deficit mirovinskog sustava:
   • Pokrivanje rastućeg deficita mirovinskog fonda predstavlja
     značajno financijsko opterećenje za društvo:
   • opada broj osiguranika, a raste broj korisnika mirovina
   • Smanjenje prava iz mirovinskog sustava
   • smanjen je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći (Omjer
     zamjene mirovina/plaća iznosi svega oko oko 40%)


  Zbog neodrživosti postojećeg mirovinskog sustava postaje
  nužno u starosti osigurati dodatne prihode uz mirovinu iz
  generacijske solidarnosti što će doprinijeti rastu životnih
  osiguranja.
  Uloga osiguratelja u cjelokupnoj mirovinskoj štednji je dvojaka.
    u fazi štednje-akumulacije nude proizvode životnog osiguranja,
    usluge upravljanja mirovinskim fondovima ili planovima.

 Dugoročna štednja putem životnog osiguranja:
   blagotvorno djeluje na stabilnost financijskog sustava i
   potiče dugoročan razvoj i selekciju kvalitetnih projekata države, lokalne
  zajednice i poduzeća.
 ŽIVOTNO OSIGURANJE se ne može pretpostaviti i promatrati samo kao
 OSIGURATELJNI PROIZVOD jer je KOMPONENTA ŠTEDNJE I
 ULAGANJA koju polica nudi VAŽAN FAKTOR ODABIRA ovog proizvoda.
 Proizvodi životnog osiguranja, ovisno o svojoj vrsti, po svojim
 karakteristikama su slični ili istovjetni štednji u dobrovoljnim
 mirovinskim fondovima.
 Potrebno je ove proizvode, kao i ostalu dobrovoljnu i individualnu
 mirovinsku štednju,
   PREPOZNATI, te zakonski vrednovati jednako sve proizvode
  mirovinske štednje i isplate mirovina,
   ujednačiti pravila poslovanja, regulacije i nadzora ovih mirovinskih
  proizvoda
   ujednačiti njihovu POTICAJNU POLITIKU.
            Pokazatelji razvijenosti
           tržišta životnog osiguranja
Prilikom analize razvijenosti osigurateljnog tržišta ključni pokazatelji su:
    PENETRACIJA
    GUSTOĆA OSIGURANJA
    UDJEL PREMIJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA u ukupnoj premiji osiguranja.
Penetracija osiguranja predstavlja udio premije osiguranja u BDP-u jedne zemlje.
Gustoća osiguranja izražava odnos premije osiguranja i broja stanovnika te pokazuje potrošnju
na proizvode osiguranja i to na godišnjoj razini.

Prema navedenim pokazateljima :
RAZVIJENE ZEMLJE I RAZVIJENA tržišta osiguranja imaju:
1.  Udjel premije osiguranja života u ukupnoj premiji osiguranja iznad 50%
2.  Udjel premije osiguranja u BDP iznad 8%
3.  Godišnja ulaganja u premiju po stanovniku više od 3.000 $

HRVATSKO TRŽIŠTE OSIGURANJA ŽIVOTA na kraju 2010. ima:
1. Udjel premije osiguranja života u ukupnoj premiji osiguranja 26,4%
2. Udjel premije osiguranja u BDP iznad 2,76% (život = 0,73%)
3. Godišnja ulaganja u premiju po stanovniku: 379 $ (287 EUR, 2.090 kn)
         PENETRACIJA životnog i neživotnog osiguranja
   13
           u izabranim državama - 2010. (% BDP)
              Penetracija osiguranja: 2010.
                                                          12,4
   12
         NEŽIVOTNA
   11      ŽIVOTNA                                               2,9

   10      UKUPNO

    9
                                                       8,1
    8                                               7,5
                                              7,2
                                                 6,9
    7                                                  2,3
                                  5,9        5,9
    6                                   5,4           3,0
                                              3,7  2,9
    5
                                                            9,5
                                     3,7     3,2
    4                             4,1     2,9
                         2,8     3,0
    3                 2,5                                5,8
             2,1                       1,8
                1,8           2,0  1,4
                   1,7                                4,5
    2  1,5  1,3                                      4,0
                         2,0                    3,5
                      2,2     1,0           2,5  2,7
    1        1,8  1,5  1,4                 1,9
          1,1                    1,6  1,8
                         0,7  1,0
    0     0,2  0,3  0,3  0,3  0,3
                                                    JA
        SR A
       JE RIA
            A
            A
           KA
       PO IJA
                                                 t
                                                    pa
                                                          K
            A
            A
           KA
        JO A
            A       RV KA
            A
            A
                                               ije
           R
          SK
           IJ
          SK
      RN SK
                                                        U
      UM BIJ

           K
          SK

           K
                                                   ro

                                                   LI
          O
                                              Sv
          Č
          S
         LS
          Č
         JS
   N
          N
          T
         R
                                                  A
         G
                                                 Eu
        AT
         LJ
        AR
         A
         R
         R        VE
   O
        US
        N
                                                 IT
       ĐA
        M
       TU
        G
  D
        A       U
      UG
       O
       A
 KE
       N
      A

      SL
      H
      A
      N
     M
                                            Izvor: Sigma, istraživanje autora
     B
 A
     C
    ŠP
     R
M
GUSTOĆA OSIGURANJA (Premija osiguranja po stanovniku)
    za razdoblje 2000. – 2010. godine (u kn)
5000                               2184 2125
                             2043       2090
4500
                          1842
4000
                      1655
3500                1493
              1366
3000         1256
       1149
2500  1034                        1484 1610 1563 1534
2000                    1228 1335
           996  1062 1139
1500  861  941
1000                    427   488  560  574  562  556
       208   259  304   354
 500  173
  0
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
       Ukupna ZBP po stanovniku
       ZBP neživotnih osiguarnja po stanovniku
       ZBP životnih osiguarnja po stanovniku

 •Gustoća životnog osiguranja u RH = 76 EUR / 100,8 USD po glavi stanovnika.

                                     Izvor: HUO
    Niska penetracija i gustoća osiguranja
          ukazuju na:

• postojanje značajnog potencijala za razvoj i rast osiguranja u
 Hrvatskoj,
• za očekivati da će hrvatska industrija osiguranja u narednim
 godinama imati sve veći značaj i odigrati sve veću ulogu u
 razvoju financijskog tržišta i sveukupnog gospodarstva RH.


• Nedovoljno je razvijena svijest građana RH o značaju štednje i
 osiguranja za kasnu dob,
• U daljnjem razvoju životnih osiguranja, uz faktore kao što su
 gospodarsko okružje i zakonska regulativa, ključnu ulogu imat će
 OSIGURAVATELJI i FINANCIJSKA PISMENOST OSIGURANIKA.
       RH-PREMIJE OSIGURANJA ŽIVOTA I NEŽIVOTA
       Treća godina negativnih stopa rasta premija osiguranja
                       Prosječna stopa rasta
                       PREMIJE osig. života
                       u razdoblju :
                       2000.-2010. = 12,87%
                       2000.-2011. = 11,63%
                          2,5%                                  - 2,24%                                         - 1,2%

                                                - 1,1%
Izvor: HUO
                             - 3,0%       - 1,9% - 1,1%
                                              2011. / 2010.
   RH-udio neživotnih i životnih osiguranja u ukupnoj ZBP
          za razdoblje 2003. – 2011.
  XII 2011.  75,41%               24,59%
Izvor: HUO
     Visina premije životnih osiguranja u 2010.
SVIJET
                 EUROPA


 Svjetsko tržište ŽO
 2010.=> rast premije od 3,2%
 Europsko tržište ŽO
 2010.=> rast premije 2,8%
      
 •Zapadna europa
 •2010.=> rast prem. 2,8%
 •Srednja i istočna Europa
 •2010.=> RAST premije od 5,7%
 NAKON 2 GODINE PADA GLOBALNA INDUSTRIJA OSIGURANJA RASTE
  2,7% - rast ukupne premija na svjetskom osigurateljnom tržištu
  3,2% - rast premije životnih osiguranja
  2,1% - rast premije neživotnih osiguranja
Stvarne stope rasta (Real growth rates)
                             Životna osiguranja doživjela su                    Neživot


                21,7%
 25%                           najveći PAD u svjetskoj financijskoj                 Život
                             krizi i najveći RAST nakon nje:                    Ukupno
 20%                           - 6,2% (2008.) i
                             - 0,8% (2009.)
            13,5%                    13,0%
                    12,4%
           12,0%
 15%                           + 3,2% (2010.)
                                       9,6%
                                     8,0%

                                     7,8%
 10%

                                    6,4%
                                   5,8%                                      3,2%
                                   5,5%
       5,4%
                                                             5,1%
                                  4,9%
                         4,7%
                                                                           4,0%
                                                            4,5%
      4,3%
                                                            4,3%
                                  4,2%

                                 3,7%
     3,4%
                                                           3,3%
                                                           2,9%
                                                                       -0,8%
                              2,9%
    2,5%
                                                                         -0,2%
 5%
                            1,3%
                                                        -0,2%
                                                    -1,4%
 0%


 -5%
                                                                   6,2%
                                                                   -7,3%
                                               Izvor:Swiss Re, Sigma2/2011.
-10%
    1980

       1982

           1984

                1986

                     1988

                            1990

                                 1992

                                     1994

                                        1996

                                            1998

                                                 2000

                                                        2002

                                                            2004

                                                               2006

                                                                     2008

                                                                            2010
                                                   100%
                        0%
                            20%
                                   40%
                                        60%
                                              80%
                   RUSIJA2,2%              97,8%

                 BUGARSKA 12,0%              88,0%

                   SRBIJA   15,3%            84,7%
ŽIVOT
                  TURSKA   15,6%            84,4%

                 RUMINJSKA     19,6%           80,4%

                 NIZOZEMSKA     25,9%           74,1%

                 HRVATSKA      26,6%           73,4%
NEŽIVOT
                 SLOVENIJA     31,3%           68,7%

                   LITVA      34,8%            65,2%

                  AUSTRIJA       45,1%            54,9%

                 ŠPANJOLSKA       45,6%            54,4%

                   CIPAR       46,1%            53,9%

ČEHOSLOVAČKA                      46,7%            53,3%

                 SLOVAČKA       47,8%            52,2%

                 NJEMAČKA       47,9%            52,1%
                                                                                ukupnoj premiji osiguranja iznad 50%!
                  POLJSKA         50,5%           49,5%

                   GRČKA         52,0%           48,0%

                 MAĐARSKA         53,5%           46,5%

                 ŠVICARSKA         55,3%           44,7%
                                                      STRUKTURA PREMIJE PO SKUPINAMA OSIGURANJA - 2010
                 NORVEŠKA          56,3%           43,7%
                  UKUPNO
                               59,6%          40,4%
                  EUROPA
                  DANSKA          64,5%            35,5%

                  BELGIJA          66,6%            33,4%

                 FRANCUSKA           68,7%            31,3%

                     UK          69,0%            31,0%

                   ITALIJA          70,0%            30,0%

                 PORTUGAL           74,4%            25,6%
                                                                                RAZVIJENA tržišta osiguranja imaju udjel premije osiguranja života u
 Izvor:Swiss RE, Sigma 2/2011
Razvijeno EU-27 tržište ima težište na ŽIVOTNOM OSIGURANJU ,
a na Hrvatskom tržištu 3 puta VIŠE se izdvaja na autoosiguranje!

 Prosječni stanovnik Hrvatske   Prosječni stanovnik EU

   Na osiguranje potroši     Na osiguranje potroši
   Prosječno ≈ 2.100 kn     Prosječno ≈ 10.200 kn
       (379 $)           (1.850 $)
  Životno    Neživotno    Životno        Neživotno
  osiguranje   osiguranje   osiguranje       osiguranje

   101 $      278 $     1.111 $         740 $
  ( ≈ 556 kn)  (≈ 1.530 kn)  (≈ 6.120 kn)      ( ≈ 4.077 kn)


   25%       75%      60%           40%
                   Izvor: Sigma 2/2011, obrada autora
Izdvajanja u tehničke pričuve za razdoblje 2000–2010. godine (u tis. kn)
Visina tehničkih pričuva vrlo je važan pokazatelj poslovanja osiguravatelja.
One određuju veličinu njihovih obveza osiguratelja iz poslova osiguranja.
TP uključuju: 1. prijenosne premije
        2. pričuve za štete neživotnih osiguranja,
        3. matematičku pričuvu osiguranja života i
        4. tehničke pričuve OŽ kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja
                       Stabilan i trajan porast tehničkih
                       pričuva hrvatskih osiguravatelja
                       jamči ispunjavanje njihove
                       temeljne uloge:
                       PODMIRIVANJE PREUZETIH
                       OBVEZA PREMA OSIGURANICIMA.
Jedan od važnih faktora rasta životnog
   osiguranja je fiskalna politika,
              
Putem poreznih olakšica potrebno je potaknuti ulaganja
što će u konačnici rezultirati koristima, kako za pojedinca
tako i za gospodarstvo u cjelini.
Nužnost poticaja proizlaz, iz uloge i značaja životnog
osiguranja u štednji za starost.


Financijska edukacija stanovništva shvaća se kao nužan
preduvjet:
    održivog mirovinskog sustava,
    razvoja tržišta kapitala i financijskih institucija
    ostvarivanja preduvjeta ukupnog ekonomskog rasta.
 U EU je sredinom prošle godine pokrenuta rasprava putem
 Zelenog papira Europske komisije u cilju izrade konkurentnih
 prijedloga održivosti i dostatnosti mirovina za buduće generacije.
 Osiguravatelji su, u tom dijelu, u svim zemljama EU prepoznati
   kao partnerske institucije i
   kao jedan od nositelja ovih aktivnosti uvažavajući kretanja a
   to su sve manja uloga države u i sve veća uloga pojedinca.
   Osiguravatelji su kroz svoje proizvode životnog i rentnog
   osiguranja jedan od važnijiih a sigurno i najstariji pružatelj
   ovakvih usluga i rješenja
 Životno osiguranje se ne može promatrati samo kao
 osiguravateljni proizvod, štedna komponenta predstavlja
 višestruko veći značaj i potencijal rasta.
mr. Željko Jukić, dipl.oec.
direktor Sektora za životna osiguranja,
CROATIA OSIGURANJE d.d.


        zeljko.jukic@crosig.hr   mham@efos.hr

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:3/22/2013
language:Latin
pages:24