Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Prezentacija za kurs za edukaciju aktuara 3.ppt - Ekonomski fakultet

VIEWS: 11 PAGES: 36

									AKTUELNI PROBLEMI FUNKCIONISANJA
    TRŽIŠTA OSIGURANJA
     Prof. Dr Jelena Kočović
   Ekonomski fakultet u Beogradu
        SPECIFIČNOSTI CENE OSIGURANJA

• Vrednost usluge osiguranja ili njena cena, izražena je u iznosu premije
 osiguranja, koju osiguranik, ili ugovarač osiguranja, uplaćuje osiguravaču.

• Finansijske obaveze osiguranika trebalo bi da budu jednake obavezama
 osiguravača prema osiguranicima.

• Međutim, osiguravač mora da pokrije troškove sprovođenja osiguranja i
 da ostvari određeni profit. Stoga, ukupne uplate osiguranika moraju biti
 veće od ukupnih obaveza osiguravača po osnovu naknade.

• Obračunom neto tarifne stope, premija pokriva naknade iz osiguranja.
 Bruto tarifna stopa je veća od neto tarifne stope za iznos kojim se
 pokrivaju troškovi sprovođenja osiguranja i normativ za profit.
       SPECIFIČNOSTI CENE OSIGURANJA

• Tarifa, kao cena osiguranja, uključuje cenu rizika osiguranja s jedne
 strane, a sa druge strane predstavlja prosečnu cenu. Osigurani slučajevi
 su individualizovani. Stoga se tarife moraju diferencirati prema
 specifičnim rizicima osiguranika, pa se u postupak kupovine i prodaje
 proizvoda osiguranja uvodi sistem popusta i doplataka na premiju.

• Neophodnost da proda proizvod osiguranja tera osiguravača da snižava
 cenu, a neophodnost da ostvari profit da je poveća.

• Sve to mora da bude iznad aktuarski fundirane granične cene, koja je
 donja granica ispod koje se ne sme ići.
 MATEMATIČKO-STATISTIČKE OSNOVE FORMIRANJA TARIFA U
       NEŽIVOTNOM OSIGURANJU
• Premija treba da obezbedi: pokriće očekivanih iznosa odštetnih zahteva u
 toku perioda osiguranja; formiranje adekvatnog nivoa rezervi; pokriće
 troškova sprovođenja osiguranja i određeni nivo profita.
• Bruto premija osiguranja sadrži 4 komponente:

         Bi t   Pi t   i t   Ei t   P f t 

  gde su:
 Pi(t)- riziko premija,
 i(t)- dodatak za sigurnost,
 Ei(t)- režijski dodatak,
 Pf(t)- dodatak za profit.
 MATEMATIČKO-STATISTIČKE OSNOVE FORMIRANJA TARIFA
      U NEŽIVOTNOM OSIGURANJU
• Neto premiju čini riziko premija uvećana za dodatak za sigurnost.
• Riziko premija je namenjena za pokriće rizika i jednaka je očekivanoj
 vrednosti isplata po ugovoru o osiguranju:
             Pi t   EX i t 
• Na prikazani način određuje se “fer tržišna premija” pri kojoj portfolio
 osiguravača u proseku ne donosi ni dobitak ni gubitak.
• Pošto se u praksi mogu desiti pozitivna i negativna odstupanja faktičke u
 odnosu na očekivanu realizaciju rizika, neto tarifna stopa pored rizične
 stope uključuje i stabilizacioni ili garancijski dodatak ρ>0.
• U skladu sa tzv. principom očekivane vrednosti (engl. expected value
 principle), riziko premija može biti matematički izražena u obliku:

             Pi t   1   E X i t 
MATEMATIČKO-STATISTIČKE OSNOVE FORMIRANJA TARIFA
     U NEŽIVOTNOM OSIGURANJU
 Pt - premije za preuzimanje tereta akumuliranih zahteva u int. [0,t]
 St - suma akumuliranih odštetnih zahteva u intervalu [0,t]
 Gs(x) - funkcija raspodele akumuliranih zahteva sa poznatim parametrima rizika
 P=ξ [Gs(x) ] - riziko premija

 a) Metod očekivane vrednosti - E [S]
              P=ξ [Gs(x) ]=(1+λ)  xdGs  x  =(1+λ) E [S], λ>0

 b) Standardna devijacija- σ [S]
                P=ξ [Gs(x) ]=E(S)+α·σ [S], α>0
                σ[S ]=   x  E S    dGs  x 
                            2
 c) Varijansa- σ2 [S]
                P=ξ [Gs(x) ]=E(S)+β·σ2 [S], β >0

 λ, α, β- slobodni parametri očekivane vrednosti, standardne devijacije, varijanse
     akumuliranih zahteva
Riziko premija P(ρ)
Neka je:
Gs(x)- funkcija raspodele akumuliranih zahteva poznata zajedno sa
     parametrima koji karakterišu ρ
Gs
   
     x
P     Gs)  x 
      
       (
                   Premija za rizik

     x d Gs    x
          
                    Očekivani troškovi zahteva koje proizvodi rizik

       x      d Gs  x  Varijansa troškova zahteva
 2               2
            
a) P(ρ)=(1+λ)·μ(ρ)           očekivana vrednost

b) P(ρ)=μ(ρ)+α·σ(ρ)          standardna devijacija

c) P(ρ)=μ(ρ)+β·σ2(ρ)          varijansa

Na ovaj iznos treba dodati troškove.
                 FUNKCIJA RASPODELE- Gs(x)

 Normalna raspodela                     Košijeva raspodela

                                       bilateralna
                  Gama raspodela

           σ
                           γ>1
                                     M

         μ                               utilateralnaBeta raspodela                    γ=1
         za α, β>1                      M


                               Paretova raspodela


             δ              γ<1
           za α, β>1                                   C

             δ
 AKTUARSKI RIZICI DOVOLJNOSTI PREMIJE OSIGURANJA

• Poslovanje osiguravajućih kompanija je jedinstveno po tome što u
 vreme kada se određuje cena i kada je proizvod prodat, glavni deo
 poslovnih rashoda, koga čine isplate odštetnih zahteva, nije poznat.
 Zapravo, ovi rashodi su poznati tek nakon nekoliko godina.
• Na neizvesnost u proceni odštetnih zahteva utiču mnogi faktori
 (neprecizne prognoze, promene u zakonu ili slučajne varijacije), koji
 ograničavaju sposobnost da se unapred izračunaju ovi troškovi sa
 visokim stepenom sigurnosti.
• Od iznosa premije osiguranja zavisi finansijski položaj osiguravača i
 njegova solventnost.
• Najznačajniji rizici koji utiču na adekvatnost obračunate premije
 osiguranja su: rizik nepouzdanosti modela i podataka i rizik
 katastrofalnih događaja.
     RIZICI OBRAČUNA PREMIJE OSIGURANJA
• Rizik nepouzdanosti modela predstavlja rizik da će usled pogrešno
 izabrane statističke raspodele koja aproksimira tok šteta očekivana
 vrednost šteta biti pogrešno utvrđena.
• Osnovni uslov tačnosti obračuna premije osiguranja predstavlja
 adekvatna baza statistiških podataka u dovoljno dugom vremenskom
 periodu.
• Na rizik neadekvatne statistike osiguranja utiču:
  – Objektivni faktori (nepostojanje statističkih podataka u prošlosti ili
   njihova netačnost) i
  – Subjektivni faktori (greške koje su posledica nepravilnih pristupa
   prilikom obrade statističkih podataka, netačnih procena dinamike rizika
   ili posledica ljudskog faktora)
• Rizik katastrofalnih šteta takođe može negativno uticati na realnost
 premije osiguranja. Ove štete su obično male frekvencije i visokog
 intenziteta i mogu značajno deformisati raspodelu šteta na bazi koje
 se vrši obračun premija osiguranja.
 UTICAJ AKTUARSKIH RIZIKA ADEKVATNOSTI PREMIJE OSIGURANJA NA
        DOVOLJNOST TEHNIČKIH REZERVI
• Tehničke rezerve, koje se formiraju izdvajanjem iz premije osiguranja,
 predstavljaju pojedinačno najveću stavku na strani obaveza u bilansu stanja
 osiguravajućih kompanija.
• Potreba za formiranjem tehničkih rezervi u osiguranju proizilazi iz
 vremenske nepodudarnosti između naplate premije i isplate naknade štete.
• Tačnost ocene potrebnog nivoa tehničkih rezervi u neživotnom osiguranju je
 od krucijalnog značaja u svrhe utvrđivanja solventnosti osiguravača i
 adekvatnosti njegovog kapitala.
  • Brojne studije pokazuju da se potcenjenost tehničkih rezervi po pravilu javlja
   kao jedan od glavnih faktora nesolventnosti neživotnih osiguravača. (npr.
   Sharma et al. 2002; A.M. Best 2004; Dibra & Leadbetter 2007)
  • Predstojeći regulatorni okvir poslovanja osiguravača u zemljama EU (Solvency
   II) upravo poseban akcenat stavlja na vrednovanje tehničkih rezervi, od čije će
   visine u budućnosti dominantno zavisiti zahtevi za solventnošću kompanija.
• U situacijama kada zbog potcenjene premije osiguranja postoji rizik
 nedovoljnosti tehničkih rezervi, a samim tim i nesolventnosti i
 neadekvatnosti kapitala osiguravača, zakonska je obaveza i odgovornost
 aktuara korekcija premijskih stopa da bi premija, kao izvor formiranja
 tehničkih rezervi bila adekvatna, što će obezbediti sa svoje strane i njihovu
 dovoljnost.
 KLJUČNI PROBLEMI ADEKVATNOSTI TARIFA U NEŽIVOTNOM
          OSIGURANJU
• Krajnja cena proizvoda osiguranja formira se pod uticajem velikog broja
 tržišnih i netržišnih faktora.
• Gornju granicu cene osiguranja određuje ravnoteža ponude i tražnje na
 tržištu. Isuviše visoke premije osiguranja opterećuju dohodak tekućih i
 potencijalnih osiguranika i predstavljaju kočnicu razvoja tržišta osiguranja.
 Ipak, tržišna konkurencija može uticati da premije budu racionalne, tj. da
 u proseku ne budu isuviše visoke.
• Donja granica cene osiguranja je aktuarski fundirana cena ispod koje se
 ne bi smelo ići, jer bi u suprotnom bila ugrožena finansijska stabilnost
 osiguravača.
• Tačnost aktuarskih obračuna je uslov da premija bude dovoljna da
 obezbedi pokriće svih troškova proizvoda (usluge) osiguranja i
 odgovarajuću marginu profita.
• Stoga, aktuari moraju kontinuirano pratiti dinamiku promene rizika koja
 utiče na adekvatnost premije osiguranja i reagovati tako što će toj
 dinamici prilagođavati ocene rizika i na taj način aktivno upravljati njima.
 KLJUČNI PROBLEMI ADEKVATNOSTI TARIFA U NEŽIVOTNOM
          OSIGURANJU
• Na tržištu neživotnog osiguranja Srbije moguće je izdvojiti nekoliko
 ključnih problema (faktora rizika) kojima se ugrožava dovoljnost premije
 osiguranja:
  • Odobravanje neopravdano visokih popusta na premiju;
  • Nabavka usluga osiguranja putem javnog tendera;
  • Neadekvatno upravljanje troškovima sprovođenja osiguranja;
  • Izmenjen ekonomski i regulatorni ambijent pružanja usluga
   osiguranja od autoodgovornosti, kao najzastupljenije vrste
   osiguranja u celokupnom portfelju.

• Imajući u vidu obrazloženi značaj adekvatnosti premije osiguranja za
 dovoljnost tehničkih rezervi i dugoročnu sposobnost izmirenja preuzetih
 obaveza prema osiguranicima, tj. solventnost i adekvatnost kapitala
 osiguravača, analiza navedenih problema i formulisanje konkretnih
 predloga za njihovo rešavanje (ili ublažavanje) je od ključnog značaja za
 razvoj domaćeg tržišta neživotnog osiguranja na realnim i zdravim
 osnovama.
PRAKSA ODOBRAVANJA NEOPRAVDANO VISOKIH POPUSTA NA
           PREMIJU
• Od premija neživotnih osiguranja se zahteva da budu ne samo racionalne i
 adekvatne, već i nediskriminatorne. Stvarna, pravična raspodela rizika može biti
 ostvarena samo ukoliko su razlike u premijskim stopama između osiguranika
 korelisane sa razlikama u očekivanim štetama i troškovima koji mogu nastati.
• Međutim, u cilju zadržavanja postojećih i privlačenja novih osiguranika,
 osiguravajuće kompanije se neretko odlučuju za odobravanje neopravdano
 visokih popusta na premiju. Kada menadžment kompanije donosi odluke o
 neopravdano visokim popustima, postoji opasnost pada premije osiguranja
 ispod aktuarski zasnovane, čime se ugrožava racio šteta i dolazi do negativnog
 tehničkog rezultata.
• U poslovanju osiguravajućih kompanija upravo je naglašen sukob između
 aktuarske i marketing službe. Aktuari prvenstveno vode računa da premije budu
 adekvatne dok prodavci, u svojim nastojanjima da održe i povećaju tržišno
 učešće kompanije, teže ka što nižoj premiji osiguranja, često sasvim nezavisnoj
 od vrednosti onih kategorija koje premija najmanje mora da pokrije.
PRAKSA ODOBRAVANJA NEOPRAVDANO VISOKIH POPUSTA NA
           PREMIJU
• Praksa odobravanja popusta na premiju je prisutna prvenstveno u vrstama
 osiguranja koje karakteriše relativno visok stepen tržišne konkurencije, poput
 osiguranja motornih vozila, koje ostvaruju dominantno učešće u ukupnom
 portfelju osiguranja, čime dati problem utoliko više dobija na značaju. U pitanju
 je oblik nelojalne konkurencije kojim se ugrožavaju ne samo interesi osiguranika,
 već i celokupnog osiguravajućeg sektora.

• Ipak, bilo kakvo odobravanje popusta na premiju izvan utvrđenog sistema
 bonusa u takvim vrstama osiguranja je protivno odredbama Zakona o
 obaveznom osiguranju u saobraćaju i poslovnom moralu i etici i treba da bude
 strogo sankcionisano od strane nadležnih organa.
  – Nerelano snižavanje premije je upravo bilo glavni uzrok gubljenja dozvole za rad 23
   osiguravajuće kompanije u Srbiji posle 2004. godine. Da je postignut dogovor između tih
   kompanija da cene osiguranja ne smeju da padaju ispod aktuarski fundiranog nivoa, one ne bi
   bile nesolventne i ne bi izgubile dozvolu za rad.
PRAKSA ODOBRAVANJA NEOPRAVDANO VISOKIH POPUSTA NA
           PREMIJU
• Kako bi izbegle cenovni pritisak, osiguravajuće kompanije mogu
 aktivno upravljati formiranjem cena putem sledećih metoda:
  – Sprovođenje segmentacije potrošača,
  – Upravljanje razlikama u ceni,
  – Izgradnja dugoročnih odnosa sa ključnim potrošačima,
  – Eliminisanje proizvoda čiji su troškovi za osiguravača veći od korisnosti za
   osiguranika,
  – Preuzimanje kontrole nad formiranjem cena.
• Izgradnja prepoznatljivog kvaliteta usluge za osiguranike i
 upravljanje troškovima strovođenja osiguranja (npr. primenom
 Interneta kao efikasnog kanala distribucije) treba da bude osnov za
 izgradnju snažne tržišne pozicije, čime se postiže kompromis
 između interesa aktuarske i marketinške funkcije, kao i interesa
 osiguranika i osiguravača.
  NABAVKA USLUGA OSIGURANJA PUTEM JAVNOG TENDERA
• Ugovori o javnoj nabavci čiji je predmet usluga osiguranja regulisani su Zakonom o
 javnim nabavkama RS.
• Prema članu 52. Zakona o javnim nabavkama, kriterijumi za ocenjivanje ponude su:
  – Ekonomski najpovoljnija ponuda
  – Najniža ponuđena cena.
• Zbog specifične namene usluge osiguranja, koja se ogleda u pružanju odgovarajuće
 sigurnosti, zaštite od rizika, od primarnog značaja je obezbeđenje nivoa premije
 kojim se ostvaruje potpuna kompenzacija preuzetih rizika.
• Samim tim, kriterijum najniže ponuđene cene nije adekvatan za javne nabavke
 usluga osiguranja! Njime se stvaraju negativni podsticaji za ponuđače da na tenderu
 istupaju sa premijom koja je ispod aktuarski fundiranog nivoa. Takvom praksom se,
 na dugi rok posmatrano, dovodi u pitanje sposobnost osiguravača da izmire
 ugovorom preuzete obaveze prema osiguranicima.
• Pošto je veoma često reč o nabavkama velike vrednosti, takva praksa nije u
 interesu ne samo pojedinačnih javnih preduzeća, već ni čitave ekonomske i
 društvene zajednice.
  NABAVKA USLUGA OSIGURANJA PUTEM JAVNOG TENDERA
• U našem regionu javljali su se čak i takvi primeri gde su ponuđači u cilju isticanja
 komparativnih prednosti u odnosu na konkurente odobravali naručiocu gratis polise
 osiguranja od autoodgovornosti, direktno kršeći odredbe Zakona o obaveznom
 osiguranju u saobraćaju, kao i pravila aktuarske struke.

• Sa ciljem izbegavanja mogućih negativnih posledica potcenjenosti usluga osiguranja
 koje su predmet javne nabavke, neophodna je izmena regulative date oblasti,
 kojom bi u punoj meri bile uvažene specifičnosti delatnosti osiguranja.

• Kriterijum izbora najpovoljnije ponude ne može biti najniža ponuđena cena, već
 isključivo ekonomski najpovoljnija ponuda, čiji bi elementi bili redefinisani i
 prilagođeni usluzi osiguranja, sa posebnim akcentom na sigurnosti izmirenja
 obaveza ponuđača pri nastupanju predviđenog osiguranog slučaja.

• S obzirom na kompleksnost vrednovanja usluge osiguranja, aktivno učešće aktuara
 u postupcima javne nabavke usluga osiguranja je imperativ!
  – Posebno je važna uloga aktuara pri određivanju vrednosti nabavke, kojom se ograničava visina
   ponuđene premije osiguranja. Velika je opasnost ukoliko se vrednost nabavke određuje arbitrarno,
   od strane lica koja nisu stručna za oblast osiguranja.
  NEADEKVATNO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA SPROVOĐENJA
          OSIGURANJA
• Odobravanje neopravdano visokih provizija posrednicima, koji ostvaruju
 dominantan udeo u troškovima sprovođenjaosiguranja, predstavlja još jedan vid
 negativnog ponašanja osiguravača u cilju jačanja tržišne pozicije.
• U situaciji kada troškovi sprovođenja osiguranja prekorače režijski dodatak, dolazi
 do nenamenskog trošenja tehničke premije, čime se podrivaju osnove
 funkcionisanja tržišta osiguranja i dovodi u pitanje dovoljnost osiguravajuće zaštite.
  – Prema raspoloživim podacima iz 2010. godine, troškovi poslovanja u sektoru neživotnih osiguranja
   u Srbiji su 1,5 puta veći od režijskog dodatka.
• Merodavan tehnički rezultat se često koristi u praksi za procenu adekvatnosti
 premija osiguranja i njihovu eventualnu korekciju. Međutim, on polazi od
 pretpostavke o jednakosti operativnih troškova i režijskog dodatka, koja ne mora
 biti ispunjena.
  – Ako troškovi prevazilaze režijski dodatak, merodavna tehnička premija je precenjena, i samim tim
   izračunati merodavni tehnički rezultat niži, tj. prividno povoljniji od realnog.
• Da bi bila realno utvrđena, premija osiguranja treba da se zasniva na realnom
 pokazatelju profitabilnosti poslovanja, koji se zasniva na stvarnim troškovima
 osiguravača, umesto na režijskom dodatku koji je samo obračunska kategorija!
  NEADEKVATNO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA SPROVOĐENJA
          OSIGURANJA
• U nepovoljnim ekonomskim uslovima upravljanje troškovima sprovođenja
 osiguranja postaje prioritet u poslovanju osiguravajućih kompanija.

• Pri tome, arbitrarno snižavanje troškova više nije dovoljno, i na dugi rok
 posmatrano može biti čak i štetno za osiguravače. Neophodan je strateški pristup
 upravljanju troškovima osiguravača u širem kontekstu unapređenja procesa i
 aktivnosti i redizajna celokupne organizacije.

• Strateški pristup upravljanju troškovima ostvaruje se u dužem vremenskom
 periodu, ali značajno povećava vrednost u poređenju sa trenutnim korekcijama i
 optimizacijom postojećih operacija.
• U oviru strateškog pristupa, vrednost se ne posmatra samo iz interne perspektive,
 već i sa aspekta osiguranika, posrednika, organa nadzora i akcionara kompanije.
 Njegov rezultat je visoko efikasna i operativno superiorna organizacija, sa zdravim
 osnovama za profitabilan rast i razvoj u budućnosti.
   NEADEKVATNO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA SPROVOĐENJA
           OSIGURANJAVrednost

       Kratkoročno snižavanje                   Strateško snižavanje troškova
          troškova


                                 Optimizacija postojećih operacija
                                                         Vreme

   Kratkoročno                Optimuzacija               Strateško
 snižavanje troškova            postojećih operacija          snižavanje troškova
-Trenutna poboljšanja procesa,    -Poboljšanja aktivnosti i procesa,      - Optimizacija procesa u sklopu
- Racionalizacija organizacije,    - Eliminacija aktivnosti koje ne doprinose  - celokupne kompanije,
- Poboljšanja u domenu kontrole,    povećanju vrednosti,            - Redizajn organizacije kompanije,
- Optimizacija nabavki.        - Poboljšanja u domenu kontrole,       - Integracija tehnilogije na nivou
                   - Optimizacija nabavki,             kompanije,
                   - Ustanovljavanje zajedničkih usluga,    - Strategija segmentacije
                   - Outsourcing aktivnosti koje          prodaje usluga.
                    nisu bazične za kompaniju
 POSEBNI PROBLEMI ADEKVATNOSTI TARIFA U OSIGURANJU OD
         AUTOODGOVORNOSTI
• Ostvarujući učešće od 32.6% u ukupnim, odnosno 39.5% u prihodima od premije
 neživotnog osiguranja, osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila
 (AO) predstavlja dominantnu vrstu osiguranja na tržištu osiguranja Srbije.
• Prema podacima iz 2011. godine, od ukupno 23 osiguravajuća društva na ovom
 tržištu, datom vrstom osiguranja se bavi 12 društava.
• Iz visoke zastupljenosti AO u ukupnom osiguravajućem portfelju proizilazi
 naglašena potreba za praćenjem rezultata poslovanja i identifikovanjem ispoljenog i
 potencijalnog delovanja faktora rizika kojima se narušava dovoljnost premije
 osiguranja.
• Uvažavajući specifičan zakonodavni tretman posmatrane vrste osiguranja u Srbiji,
 ali i makroekonomski ambijent u kome se ostvaruje poslovanje osiguravača,
 moguće je identifikovati najmanje četiri faktora koji ugrožavaju adekvatnost
 premije osiguranja AO:
  – Fluktuacije deviznog kursa,
  – Uvođenje zakonske obaveze plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno
   osiguranje,
  – Uvođenje bonus-malus sistema,
  – Povećanje zakonskog limita naknade štete.
           UTICAJ FLUKTUACIJA DEVIZNOG KURSA NA ADEKVATNOST
                  PREMIJE OSIGURANJA AO
• Podaci o visini minimalne bruto premije osiguranja ukazuju na nepovoljniji položaj
 osiguravača koji se bave poslovima AO u Srbiji, u poređenju sa Crnom Gorom,
 Slovenijom i Hrvatskom:
  Minimalna bruto premija AO (EUR)      SRBIJA    HRVATSKA   CRNA GORA
  Reperno putničko vozilo (33-44 kW)     64,02     238,97     118,47
  Teretno vozilo (2-3 t)           178,56    417,73     330,40
• Minimalni godišnji iznosi premije osiguranja AO u Srbiji nisu samo na najnižem
 nivou, već beleže i relativno najveći stepen obezvređenja, imajući u vidu kretanje
 kursa nacionalne valute u odnosu na evro protekom vremena:
                        • U periodu 2008-2012. godine,
                          najniža bruto premija AO za
 Minimalna bruto premija AO
                          putnička vozila (33-44 kw) u Srbiji
                          beleži realan pad sa 95.02 EUR na
       (EUR)
                          64.02 EUR, odnosno, relativni pad
                          od 32.62 %.
                        • Realni pad premije je utoliko veći
                          ako se uzme u obzir obezvređenje
                          evra i vremenska vrednost novca
  Srbija
  Hrvatska
                          za posmatrani period.
  UTICAJ OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO
 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA ADEKVATNOST AO PREMIJE
• Za sva društva koja se bave osiguranjem AO, zakonodavac propisuje obavezu
 izdvajanja 5% bruto premije date vrste osiguranja u korist pravnog lica koje
 obezbeđuje i sprovodi obav. zdrav. osiguranje u skladu sa zakonom kojim se
 uređuje obavezno zdravstveno osiguranje, počev od 07.01.2012. godine.
• Simulacija uticaja datih doprinosa na merodavni tehnički rezultat AO za
 poslednje tri godine pokazuje da bi merodavna tehnička premija morala biti
 povećana u proseku za 7,7% da bi se zadržao nepromenjeni rezultat:
       Merodavna          Merodavna       Merodavni   Merodavni
               Doprinos
        tehnička          tehnička        tehnički   tehnički
              za obavezno        Merodavne
  Godina  premija bez         premija sa       rezultat bez  rezultat sa
               zdrav.          štete
        efekta          efektom         efekta    efektom
              osiguranje
       doprinosa         doprinosa        doprinosa   doprinosa
 2009    12,767,436    934,105  11,833,331 10,442,737   82%      88%
 2010    13,289,148    968,442  12,320,707 9,410,531   71%      76%
 2011    13,842,719    953,951  12,888,768 9,158,122   66%      71%
 Total   39,899,303   2,856,498  37,042,806 29,011,390   73%      78%
     UTICAJ UVOĐENJA BONUS – MALUS SISTEMA NA
         ADEKVATNOST AO PREMIJE
• Rezultati istraživanja na primerima drugih zemalja (npr. Lemaire & Hongmin
 1994; Gavriletea & Moga 2011) dokazuju da se kao posledica uvođenja bonus-
 malus sistema javlja pad prosečnog nivoa premijskog prihoda AO, usled
 naglašene koncentracije osiguranika u klasama za koje su popusti na premije
 visoki. Smanjenje prosečne premije traje dok „najbolji“, tj. najsavesniji
 osiguranici ne dosegnu najveći popust, kada se postiže stacionaran ravnotežni
 nivo premije, koji je znatno niži od polaznog.
• Izračunato učešće bonusa, odnosno malusa, u osnovnoj premiji AO bez
 poreza, za vremenski period od 9 meseci od uvođenja sistema (01.09.2011.)
 pokazuje značajnu disproporciju u korist bonusa.
                               Ukupna razlika između ostvarenih
                               bonusa i malusa za 9 meseci
                               iznosila je 370,065,196 RSD, što
                               odgovara odlivu sredstava iz
                               premije u iznosu 2.15%, pri čemu
                               se može očekivati nastavak ovakvog
                               trenda u narednom periodu.
     Učešće malusa u premiji  Učešće bonusa u premiji
 UTICAJ POVEĆANJA ZAKONSKOG LIMITA NAKNADE ŠTETE NA
        ADEKVATNOST AO PREMIJE
• Počev od 12.10.2012. godine, zakonodavac je predvideo u Srbiji predviđa
 primenu minimalnog iznosa pokrića, po jednom štetnom događaju, u iznosu
 od 1,000,000 EUR za štetu na licima, odnosno 200,000 EUR za štetu na
 stvarima, bez obzira na broj oštećenih lica.
• Analiza potencijalnih efekata povećanja zakonskih limita naknade štete na
 adekvatnost premije AO, u uslovima nepostojanja sopstvenog iskustva iz
 prošlosti, može biti zasnovana na iskustvima izabranih zemalja EU.
• Primer Mađarske:
  – Uvođenje novih zakonskih limita 01.01.2001. (u visini od 1,084,677 EUR za štetu na
   licima i 1,807,795 EUR za štetu na stvarima) rezultovalo je porastom prosečnog iznosa
   šteta za približno 73% do 01.06.2004., kada je usledilo novo povećanje limita (na
   4,519,488 EUR za štetu na licima i 1,807,795 EUR za štetu na stvarima).
  – Do narednog povećanja limita 01.01.2007. godine (na 5,921,138 EUR za štetu na licima i
   1,973,500 EUR za štetu na stvarima) prosečne štete AO su već dostigle više nego
   dvostruko veći iznos u poređenju sa periodom pre prvog povećanja limita.
 UTICAJ POVEĆANJA ZAKONSKOG LIMITA NAKNADE ŠTETE NA
        ADEKVATNOST AO PREMIJE
• Primer Poljske:
  – Povećanje zakonskih limita naknade štete u AO realizovano je u dva navrata (01.01.2004.
   uvedeni su novi zakonski limiti od 350,000 EUR za štetu na licima i 200,000 EUR za štetu
   na stvarima, da bi 08.07.2005. usledilo novo povećanje na 1,500,000 EUR za štetu na
   licima i 300,000 EUR za štetu na stvarima), što je rezultovalo drastičnim skokom
   prosečnog iznosa šteta AO, sa tendencijom njihovog daljeg ubrzanog rasta.
   0.9
      mil. EUR

   0.8


   0.7


   0.6


   0.5


   0.4


   0.3


   0.2


   0.1


   0
      1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

                        Poljska
                       Poland    Mađarska
                             Hungary
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA
• Kao sastavni element tehničkih rezervi neživotnih osiguranja, rezerve za
 izravnanje rizika su namenjene ublažavanju fluktuacija racia šteta po
 pojedinim godinama.
• Izdvajanja za rezerve za izravnanje rizika vrše se u godinama u kojima su
 poslovi osiguranja profitabilni, u cilju zaštite finansijskog položaja
 kompanije u onim godinama kada su štete veće od proseka.
• Promene u rezervama za izravnanje rizika odražavaju se na rezultate
 poslovanja iskazane u bilansu uspeha osiguravača.
• Prema članu 112. Zakona o osiguranju RS: ...”rezerve za izravanje rizika se
 formiraju na teret rashoda društava za osiguranje, posebno za svaku vrstu
 neživotnog osiguranja, i koriste se za vremensko izravnanje toka šteta u
 pojedinim vrstama osiguranja”...
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA
• Rezerve za izravnanje rizika se formiraju na bazi standardnog odstupanja
 merodavnog tehničkog rezultata u tekućoj godini u odnosu na prosečan
 merodavan tehnički rezultat u posmatranom periodu.
• Osnov obračuna rezervi je tehnička premija u samopridržaju ostvarena u
 tekućoj godini.
  – Društvo je u obavezi da obrazuje rezerve ako je u datoj vrsti osiguranja standardno
   odstupanje najmanje 0,05 ili je godišnji merodavni tehnički rezultat makar jedanput
   bio veći od 1 u periodu od 2005. godine, odnosno, od dana osnivanja.

• Ako je merodavni tehnički rezultat date vrste osiguranja u tekućoj godini
 veći / manji od prosečnog za posmatrani period, društvo je dužno da
 smanjuje / povećava (do dostizanja predviđene gornje granice) rezerve za
 izravnanje rizika pri svakom obračunu.
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA
• EU direktivama neživotnog osiguranja u okviru Solventnosti I bilo je
 predviđeno obavezno formiranje rezervi za izravnanje rizika (engl.
 equalisation provisions) u osiguranju kredita, i ostavljena mogućnost
 zemljama članicama da zahtevaju ili omoguće formiranje ovih rezervi u
 ostalim vrstama neživotnih osiguranja.
• Između zemalja članica EU postojala su izražena odstupanja u pogledu
 visine rezervi za izravnanje rizika i načina njihovog formiranja.
  – Pojedine zemlje su zahtevale da svaka kompanija u svim linijama neživotnih
   osiguranja formira date rezerve.
  – U pojedinim zemljama formiranje datih rezervi je bilo obavezno samo za
   određene rizike (npr. nuklearne i rizike terorističkih napada)
  – U većini zemalja EU osiguravači su ostvarivali povlašćeni poreski tretman po
   osnovu izdvajanja za rezerve za izravnanje rizika.
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA
• U proseku na nivou zemalja EU, rezerve za izravnanje rizika su iznosile 19% u
 odnosu na neto zarađene premije osiguranja i oko 9% u odnosu na ostatak
 tehničkih rezervi u samopridržaju.
• Imajući u vidu zahtevano učešće kapitala od 18% (odnosno 16%) u bruto premiji
 osiguranja prema modelu fiksnog koeficijenta, iznos rezervi za izravnanje rizika
 se mogao smatrati značajnim, iako su postojale izražene varijacije u datom
 pogledu između pojedinih zemalja.
    Učešće rezervi za izravnanje rizika u neto zarađenim premijama (u %)
     Broj zemalja članica
• Poređenja radi, učešće rezervi za izravnanje rizika u bruto premiji kompanija na
 tržištu osiguranja Srbije u 2011. godini iznosilo je 5,76%.
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA

• U uslovima primene Solvetnosti II, osiguravajuće kompanije u
 zemljama članicama EU nemaju obavezu obračunavanja rezervi za
 izravnanje rizika i ove rezerve ne predstavljaju deo tehničkih rezervi
 neživotnih osiguranja.

• Navedeno isključenje rezervi za izravnanje rizika delimično
 doprinosi smanjenju ukupnih tehničkih rezervi za 24,9% u QIS5 u
 poređenju sa Solventnošću I (pored efekta diskontovanja budućih
 novčanih tokova).
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA

• Evropska Komisija zahteva da sve osiguravajuće kompanije koje
 posluju u Evropskoj uniji od 2005. godine primenjuju međunarodne
 računovodstvene standarde i standarde finansijskog izveštavanja,
 što se odražava i u domenu rezervisanja za štete.

• Međunarodni standard finanijskog izveštavanja IFRS 4 pruža
 smernice za računovodstvo ugovora o osiguranju. Generalna
 namera je bila da se kompanijama dozvoli da koriste postojeće
 računovodstvene politike, uz izvesne modifikacije. Ključne
 promene u računovostvenoj praksi u domenu rezervisanja za štete
 obuhvataju sledeće:
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA

• rezerve za katastrofalne štete (catastrophe provisions) u
 budućnosti izvan perioda koji je pokriven postojećim ugovorima o
 osiguranju nisu dozvoljene;

• rezerve za pokriće slučajnih fluktuacija šteta (claim equalization
 provisions) nisu dozvoljene;

• zahteva se prepoznavanje i priznavanje budućih šteta, i njihovo
 uključivanje u analizu budućih novčanih tokova;

• pozicije pasive moraju biti prikazane zajedno sa efektima iz
 reosiguranja, dok se pozicije aktive prikazuju odvojeno od efekata
 iz reosiguranja
 REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA – ARGUMENTI ZA I PROTIV
         NJIHOVOG OBRAČUNA
• Potreba za rezervama za izravnanje rizika nije jednako izražena u svim
 linijama poslovanja.
  – U linijama koje karakteriše visoka učestalost i nizak intenzitet šteta
    nije neophodno vršiti ujednačavanje rizika, jer on neće značajno
    fluktuirati po pojedinim godinama;
  – U drugim linijama poslovanja, gde je niska frekvencija i visoki
    intenzitet šteta, agregatna raspodela šteta je asimetrična udesno i
    fluktuacije u ukupnom iznosu šteta između pojedinih godina mogu
    biti izražene.
• Samim tim, nije logično podjednako zahtevati formiranje rezervi za
 izravnanje rizika u svim linijama poslovanja, već samo u onim linijama u
 kojim postoji realna potreba na osnovu statističkih podataka iz prošlosti.
HVALA NA PAŽNJI!

								
To top