Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Preuzmi fajl

VIEWS: 4 PAGES: 146

 • pg 1
									FINANSIJSKO PRAVO
          1
   JAVNE   FINANSIJE
 JAVNE FINANSIJE KAO FINANSIJSKA
  DJELATNOST DRŽAVE I NAUČNA
       DISCIPLINA
FINANSIJSKA DJELATNOST ILI
FINANSIJSKA PRIVREDA
*PRIKUPLJANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA
(porezi i državna imovina)
*RASPOPREĐIVANJE I TROŠENJE NA JAVNE
RASHODE (podmirivanje javnih potreba,
obezbjeđivanje javnih dobara )
                 2
FINANSIJE (u užem i širem smislu)

1.JAVNE FINANSIJE (države i drugih
javnopravnih tijela)
2.POSLOVNE FINANSIJE
(individualnih preduzetnika i preduzeća)
3.MONETARNE FINASIJE (centralne i
poslovnih banaka i osiguravajućih
društava)
                   3
 OSNOVNE KARAKTERISTIKE
JAVNIH FINANSIJA (FINANSIJSKE
     PRIVREDE)
• PRENOŠEENJE SREDSTAVA NA
 JAVNE ORGANE : porezi (prinudnim
 putem ), zajmovi (dobrovoljnim putem)
• DVA SUBJEKTA FINANSIJSKE
 AKTIVNOSTI :
 AKTIVNI I PASIVNI SUBJEKT -država
 i poreski obveznici (fizička i pravna lica)
                      4
OSNOVNE KARAKTERISTIKE JAVNIH
FINANSIJA      (NASTAVAK)
• JAVNE FINANSIJE KAO DIO
JAVNE PRIVREDE I DIO
NACIONALNE PRIVREDE

• PRINUDA

               5
 RAZLIKE IZMEĐU FINANSIJSKE
 PRIVREDE I PRIVATNE PRIVREDE
• MOTIV a) podmirivanje javnih
 rashoda; b) dobit
• NEPOSTOJANJE PRINCIPA
 NEPOSREDNE PROTIVČINIDBE
• OSTVARIVANJE JAVNOG
 INTERESA I ZADOVOLJENJE
 JAVNIH POTREBA
                 6
 RAZLIKE IZMEĐU FINANSIJSKE
 PRIVREDE I PRIVATNE PRIVREDE

• PRIKUPLJANJE FINANSIJSKIH
 SREDSTAVA PRINUDNIM
 PUTEM (POREZI I DRUGE
 DAŽBINE)
• ODLUČIVANJE
 a) Skupština
 b) privatni preduzetnik
                7
    INSTITUCIJE JAVNIH FINANSIJA

1.JAVNI PRIHODI
  - DERIVATIVNI ( javnopravni) JAVNI PRIHODI
  - ORIGINARNI (privatnopravni) JAVNI PRIHODI
2.JAVNI RASHODI
  - OBEZBJEĐIVANJE JAVNIH DOBARA
  a)ČISTA JAVNA DOBRA ( odbrana, policija,
  uprava)
    - nekonkurentnost u potrošnji
    - neisključivost
  b) NEČISTA JAVNA DOBRA ( obrazovanje,
  zdravstvena zašttita, putevi)
                       8
INSTITUCIJE JAVNIH FINANSIJA
            (NASTAVAK)

3.BUDŽET
4.FINANSIJSKO IZRAVNJAVANJE
 IZMEĐU RAZLIČITIH NIVOA
 DRŽAVNE VLASTI (centralni i
 lokalni organi ili federacija , članice
 federacije opštine)
                    9
   FINANSIJSKO PRAVO
• NACIONALNO FINANSIJSKO PRAVO
 (Finansijsko pravo Crne Gore, Finansijsko
 pravo Francuske i sl.)
• MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
• DEZINTEGRACIJA FINANSIJSKOG PRAVA
 NA DVIJE NAUČNE DISCIPLINE I
 SAMOSTALNE GRANE PRAVA (dio javnog
 prava)
  – PORESKO PRAVO
  – BUDŽETSKO PRAVO
                     10
  ODNOS NAUKE O FINANSIJAMA I
 FINANSIJSKOG PRAVA SA DRUGIM
   NAUČNIM DISCIPLINAMA
• POLITIČKA EKONOMIJA (ekonomske
 kategorije, novac i finasije, istorija ekonomskih
 doktrina)
• EKONOMSKA POLITIKA (poreska i budžetska
 politika)
• BANKARSKO PRAVO
• MONETARNO PRAVO (novac i novčani tokovi)
• SOCIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA (uticaj poreza
 na ponašanje poreskih obveznika)
• MATEMATIČKI I STATISTIČKI METODI

                           11
  ODNOS FINANSIJSKOG PRAVA SA
   DRUGIM GRANAMA PRAVA
• ODNOS FINANSIJSKOG PRAVA I
 USTAVNOG PRAVA (subjektivno poresko i
 subjektivno budžetsko pravo skupštine
 zaštićeno ustavom)
• ODNOS FINANSIJSKOG PRAVA I
 UPRAVNOG PRAVA (poreski upravni
 organi -utvrđivanje, naplata i kontrola naplate
 poreza) budžetska inicijativa, izrada i izvrš
 enje budžeta od upravnih organa)
                        12
 ODNOS FINANSIJSKOG PRAVA SA
  DRUGIM GRANAMA PRAVA
• ODNOS FINANSIJSKOG PRAVA I
 MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA
 - bilateralne i multilateralne konvencije,
 - Nadnacionalno poresko i budžetsko pravo
 Evropske Unije,
 -uredbe i direktive -Harmonizacija nacionalnih
 poreskih propisa
• ODNOS FINANSIJSKOG PRAVA I
 KRIVIČNOG PRAVA (krivična djela npr.
 poreska utaja, krijumčarenje i dr.)

                          13
   FINANSIJSKE TEORIJE
1. MERKANTILNA FINANSIJSKA
  TEORIJA ( XVI-XVII VIJEK)
 Promet, razmjena , trgovina
 novac tj. plemeniti metali ( zlato i srebro)
 visoke uvozne carine- zabrana uvoza

2. FIZIOKRATSKAFINANSIJSKA
 TEORIJA (XVIII VIJEK)
 -Višak vrijednosti u zeljoradnji
 -neposredni porezi ( porez na zemljoradnju)
 -posredni porezi (ostali porezi)
                         14
    FINANSIJSKE TEORIJE
             (nastavak)

3. FINANSIJSKATEORIJA U GRAĐANSKOJ
 KLASIČNOJ TEORIJI (A. SMIT,
 D. RIKARDO)
 EKONOMSKE SLOBODE, LIČNA INICIJATIVA, PRIVATNO
 PREDUZETNIŠTTVO, NEMJEŠAANJE DRŽAVE U
 PRIVREDU
  Poreski principi (opštosti, odredjenosti, ugodnosti,
  ekonomičnosti)
4. SAVREMENA GRAĐANSKA FINANSIJSKA
  TEORIJA - KEJNS
  (DRŽAVNI INTERVENCIONIZAM)

                             15
  FINANSIJSKI ODNOSI U
  SLOŽENIM DRŽAVAMA

• FISKALNI ODNOS ( DRŽAVA –
  PORESKI OBVEZNICI)
• FINANSIJSKI ODNOS
 (RAZLIČITI NIVOI DRŽAVNE
 VLASTI)

               16
  FINANSIJSKI ODNOSI U
  SLOŽENIM DRŽAVAMA

• OVLAŠĆENJE ZA
 USTANOVLJAVANJE JAVNIH
 PRIHODA
• OVLAŠĆENJE ZA UVOĐENJE
 JAVNIH PRIHODA
• OVLAŠĆENJE ZA UTVRĐIVANJE
 VISINE JAVNIH PRIHODA
               17
    FINANSIJSKI ODNOSI U
    SLOŽENIM DRŽAVAMA
• SISTEM ODVOJENIH PRIHODA
  slobodni sistem odvojenih prihoda (ovlašćenje na
 ustanovljavanje izvora , vrste i oblika prihoda,
 uvođenje i utvrđivanje visine)
  vezani sistem odvojenih prihoda ( samo pravo
 na utvrđivanje visine prihoda)
• SISTEM ZAJEDNIČKIH PRIHODA
  doznake (na pr. od federacije prema članicama)
  doprinosi (na pr.članice daju sredstva federaciji )
• MJEŠOVITI SISTEM PRIHODA
                         18
 FINANSIJSKI ODNOSI U SLOŽENIM
   DRŽAVAMA -nastavak

1. FISKALNI SUVERENITET
 –  potpuni suverenitat
 –  ograničeni suverenitet
 –  originaran suverenitet
 –  izvedeni suverenitet
2. FINANSIJSKI SUVERENITET
                 19
   JAVNI PRIHODI
  IZVORI JAVNIH PRIHODA

1. DOMENSKI PRIHODI
2. OBAVEZNA DAVANJA
 (POREZI I DRUGE DAŽBINE)
3. DOBROVOLJNA DAVANJA
 (JAVNI ZAJAM I POKLONI)
              20
 ISTORIJSKI RAZVOJ DAŽBINA
ROBOVLASNIČKE DRŽAVE (GRČKA,
RIM):
1.TRIBUTI ( Na ličnost i imovinu- institut ratne
odštete
2.TAKSE (sudske i pristanišne)
3.CARINE ( na uvoz, izvoz i tranzit robe,
promet robe između provincija u Rimu tzv.
unutrašnje carine
4.LITURGIJE I TRIJERARHIJE
                       21
ISTORIJSKI RAZVOJ DAŽBINA

 FEUDALNE DRŽAVE:
1. REGALI (lov , ribolov,
rudnici, kamenolomi, mlinovi,
ciglane i dr.)
2. TAKSE ( putevi, mostovi,
pristaniš ta , pijace i dr.)
3.TRIBUTI
                22
ISTORIJSKI RAZVOJ DAŽBINA

 4. POREZI
 -POREZI ZA USTUPLJENO
 ZEMLJIŠTE cijena zakupa
 tj.zakupnina,
 -LIČNI POREZ ZA STRANCE I
 POLUSLOBODNO STANOVNIŠTVO
 - POREZI NA IMOVINU (neposredni
 porezi uz odobrenje Staleške skupštine)
                      23
ISTORIJSKI RAZVOJ DAŽBINA
5. AKCIZE I CARINE (posredni porezi
koje je uvodio vladar bez ugovora sa
Staleškom skupštinom
6.JAVNI ZAJAM -privatno-pravni
karakter zajma
kratki rokovi i visoka kamata
Lično obezbjeđenje i garancija za
vraćanje zajma (zalaganje dragocijenosti,
ili pravo ubiranja carina i dr.)
                    24
 ISTORIJSKI RAZVOJ DAŽBINA

 STALEŠKA SKUPŠTINA
Poreske privilegije za plemstvo i
 sveštenstvo
Poreska obaveza za treći
 građanski stalež

                  25
ISTORIJSKI RAZVOJ DAŽBINA

 SAVREMENE DRŽAVE:
-POREZ KAO REDOVAN I
IZDAŠAN JAVNI PRIHOD
-POREZ OPŠTA OBAVEZA
(Zakonom utvrđene poreska
oslobađanja i olakšice)

              26
    KARAKTERISTIKE
 SREDNJOVJEKOVNIH DAŽBINA
• Sve dažbine su fiskalnog karaktera
• Nijesu imali obilježje opšte obaveze
• Nijesu predstavljali glavni prihod
 države već samo dopunski izvor
 finansiranja
• Obaveza plaćanja u naturi a tek
 kasnije u novcu
                     27
 PODJELA JAVNIH PRIHODA

1. ORIGINERNI I
  DERIVATIVNI JAVNI
  PRIHODI
2. JAVNOPRAVNI I
  PRIVATNOPRAVNI JAVNI
  PRIHODI
             28
 PODJELA JAVNIH PRIHODA

3. REDOVNI I VANREDNI
  PRIHODI
4. PRIHODI OD STANOVNIŠTVA I
  PRIHODI OD PRAVNIH LICA
  ( obavezna davanja –porezi
  dobrovoljna davanja- javni zajam,
  pokloni
                 29
PODJELA JAVNIH PRIHODA


5. POVRATNI I NEPOVRATNI
  PRIHODI

6. PRIHODI U NOVCU I U NATURI


              30
 PODJELA JAVNIH PRIHODA

7. NAMJENSKI I NENAMJENSKI
  PRIHODI (DESTINIRANI I
  NEDESTINIRANI)
8. PRIHODI RAZLIČITIH NIVOA
  DRŽAVNE VLASTI
  - PRIHODI CENTRALNIH ORGANA
  -PRIHODI OPŠTINA
                 31
    POJAM POREZA

1.DERIVATIVNOST POREZA
2.PRISILNOST (PRINUDNOST)
POREZA
 ( prisilnost kod neplaćanja poreza –
prinudna naplata)


                    32
    POJAM POREZA

3.FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA

4. ODSUSTVO NEPOSREDNE
PROTIVNAKNADE
 neposredna veza između plaćanja
poreza i koristi od upotrebe javnog
dobra ne postoji
                   33
     POJAM POREZA

5. POREZ JE NOVČANO DAVANJE
 mjesni samodoprinos kao namjenski
 lokalni porez može se izvršiti i u naturi

6. POREZI SU NEDESTINIRANI
 PRIHODI
 princip budžetske neefektacije
                       34
 TEORIJE OPRAVDANJA
    POREZA
1. TEORIJA SILE
2. TEORIJA CIJENE
 (EKVIVALENCIJE)
 -TEORIJA OSIGURANJA
 - TEORIJA UŽIVANJA
           35
 TEORIJE OPRAVDANJA
    POREZA
3. TEORIJA ŽRTVE
 - APSOLUTNO JEDNAKA ŽRTVA
 (Glavarina)
 - PROPORCIONALNO JEDNAKA
 ŽRTVA
  Proporcionalne poreske stope
 - MINIMALNA ŽRTVA
  Progresivne poreske stope
                 36
  TEORIJA OPRAVDANJA
     POREZA
4. ORGANSKA TEORIJA
  Organska povezanost države i
 građana
  Porez dužnost i interes građana
 5. SOCIJALISTIČKA TEORIJA
  Porez kao građanska dužnost u cilju
 podmirivanja tzv.opštedruštvenih i
 zajedničkih potreba
                     37
  TEORIJE OPRAVDANJA
     POREZA


6. TEORIJA SUVERENITETA
 (Vladajuća teorija opravdanja
 poreza)
 Poreska sposobnost

                 38
CILJEVI OPOREZIVANJA

 FISKALNI CILJ
 EKSTRAFISKALNI CILJEVI
 1. EKONOMSKI CILJEVI
 2. SOCIJALNI CILJEVI
 3. POLITIČKI CILJEVI
 4. OSTALI CILJEVI

             39
EKONOMSKI CILJEVI

MIKROEKONOMSKE PRIRODE
MAKROEKONOMSKE PRIRODE
1) STABILNOST CIJENA
2) PUNA ZAPOSLENOST
3 URAVNOTEŽENI PLATNI BILANS
EKSPANZIVNA PORESKA POLITIKA
RESTRIKTIVNA PORESKA POLITIKA


                40
CILJEVI OPOREZIVANJA


2. SOCIJALNI CILJEVI3. POLITIČKI CILJEVI

            41
  OSTALI CILJEVI
(ZDRAVSTVENI, KULTURNI,
 DEMOGRAFSKI I DR.)

EKSTRAFISKALNI CILJEVI
POREZA ILI BUDŽETSKE
SUBVENCIJE

             42
  KLASIFIKACIJA POREZA
 1. NEPOSREDNI   I POSREDNI POREZI
- Fiziokratska teorija( Porezi na
  zemljoradnju kao neposredni porezi )
 - J.S. Mil, A. Vagner, B. Moll
  (Prevaljivanje)
 - Šefle ( Manifestacija poreske snage)
 - F.Flora, B.Griziotti, E. Morselli ( Prije
  trošenja dohotka tj. na izvoru i pri
  trošenju dohotka)
                        43
 KLASIFIKACIJA POREZA
POSREDNI POREZI
Izdašnost i elastičnost
Anonimni porezi
Laka naplata
Opštost
Nedostatak : nepravični, nesocijalni
(regresivni efekat)
                    44
 KLASIFIKACIJA POREZA
NEPOSREDNI POREZI
Relativno stabilni prihodi
Pravičnost
Nedostaci:
Nijesu elastični
Nijesu opšti
Psihološki nepovoljni
               45
 KLASIFIKACIJA POREZA
2.SUBJEKTNI I OBJEKTNI
 POREZI
3.SINTETIČKI I ANALITIČKI
 POREZI
4.FUNDIRANI I NEFUNDIRANI
 POREZI ( 1864. god Italija )

                46
 KLASIFIKACIJA POREZA

5. REDOVNI I VANREDNI
POREZI ( Porez na dohodak i
Porez na promet )
6. REPARTICIONI I KVOTNI
7.CENTRALNI I LOKALNI
POREZI
               47
 KLASIFIKACIJA POREZA

8.OSNOVNI I DOPUNSKI
 POREZI

9.OPŠTI I NAMJENSKI POREZI


             48
  KLASIFIKACIJA POREZA
   -OECD-ORGANIZACIJA ZA
 EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ
 -KOMITET ZA FISKALNE POSLOVE
1000 POREZI NA DOHODAK
2000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO
 OSIGURANJE
3000 POREZI NA PLATNI SPISAK I RADNU
 SNAGU
4000 POREZI NA IMOVINU
5000 POREZI NA DOBRA I USLUGE
6000 OSTALI POREZI        49
ELEMENTI OPOREZIVANJA
 LIČNI ELEMENTI OPOREZIVANJA:
• PORESKI SUBJEKT
  - AKTIVNI PORESKI SUBJEKT
  (DRŽAVA)
  - PASIVNI PORESKI SUBJEKT
  (PORESKI OBVEZNIK)

              50
  LIČNI ELEMENTI
  OPOREZIVANJA

- PORESKI DESTINATOR
-PORESKI PLATAC
-PORESKI JEMAC            51
MATERIJALNI ELEMENTI
  OPOREZIVANJA

 1.PORESKI IZVOR
a)PRIHOD b) IMOVINA
 BRUTO I NETO PRIHOD
 DOHODAK KAO ZBIR NETO
 (ČISTIH PRIHODA) U GODINI
 DANA
               52
 MATERIJALNI ELEMENTI
  OPOREZIVANJA
2. PORESKI OBJEKT (STVARI,
 USLUGE ILI PRAVA)
 - PORESKI OBJEKT IMOVINA,
 PORESKI IZVOR PRIHOD OD
 IMOVINE
 3.PORESKA SPOSOBNOST
               53
 MATERIJALNI ELEMENTI


4.PORESKA OSNOVICA

5.PORESKA JEDINICA            54
 MATERIJALNI ELEMENTI
  OPOREZIVANJA
6.PORESKA STOPA
 - PROPORCIONALNA
 PORESKA STOPA
 - PROGRESIVNA PORESKA
 STOPA
 - DEGRESIVNA PORESKA
 STOPA
             55
PROPORCIONALNE PORESKE
    STOPE
• PORESKI OBVEZNIK A-100
 NOVČANIH JEDINICA
• PORESKI OBVEZNIK B- 200
 NOVČANIH JEDINICA
• PORESKI OBVEZNIK C-300
 NOVČANIH JEDINICA
 SVI PLAĆAJU POREZ PO STOPI
 OD 10%
                56
 PROGRESIVNE PORESKE
    STOPE
• PORESKI OBVEZNIK A- 100 NOV.
 JEDINICA PLAĆA POREZ PO STOPI
 10%
• PORESKI OBVEZNIK B-200 NOV.
 JEDINICA PLAĆA POREZ PO STOPI
 15%
• PORESKI OBVEZNIK C-300 NOV.
 JEDINICA PLAĆA POREZ PO STOPI
 20%
                 57
 DEGRESIVNE PORESKE STOPE

• PORESKI OBVEZNIK A- 100 NOV.
 JEDINICA PLAĆA POREZ PO STOPI 10%
• PORESKI OBVEZNIK B- 200 NOV.
 JEDINICA PLAĆA POREZ PO STOPI 8 %
• PORESKI OBVEZNIK C-300 NOV.
 JEDINICA PLAĆA POREZ PO STOPI 6%

                58
 MATERIJALNI ELEMENTI
   OPOREZIVANJA
7. PORESKI  KATASTAR
 Neposredni  porezi
8.PORESKA TARIFA(carinska tarifa)
 Poreske objekti , poreske jedinice i poreske stope

9.PORESKA LISTA
Imena poreskih obveznika i i visina poreskog
duga


                           59
 MATERIJALNI ELEMENTI
   OPOREZIVANJA

10. RAZREZ POREZA11. PORESKA OPOMENA


             60
 MATERIJALNI ELEMENTI
   OPOREZIVANJA

 12. OTPIS POREZA
 13. POČEK POREZA
 14. ZASTARELOST POREZA
Apsolutni (10 godina )
i relativni rok zastarelosti (5
 godina)
                 61
 MATERIJALNI ELEMENTI
  OPOREZIVANJA
15.PORESKA OSLOBAĐANJA
 Izuzimanje od oporezivanja
  TRAJNA I PRIVREMENA
16. PORESKE OLAKŠICE ILI
SMANJENJE POREZA
 Umanjenje poreske osnovice ili umanjenje
razrezanog poreza
                      62
EFEKTI OPOREZIVANJA

 FINANSIJSKI EFEKAT
 SOCIJALNO -POLITIČKI EFEKAT
 EKONOMSKI EFEKAT
1.MIKROEKONOMSKI EFEKAT
2.MAKROEKONOMSKI EFEKAT
 ( EFEKTI TRAŽNJE)
                63
EFEKTI OPOREZIVANJA


1. EFEKAT SUPSTITUCIJE
(SIGNALNA DEJSTVA
OPOREZIVANJA)
OPREDELJIVANJE ZA SUPSTITUT
KOJI SE BLAŽE OPOREZUJE ILI JE
NEOPOREZOVAN
               64
 EFEKAT SUPSTITUCIJE

ZAKONITA EVAZIJA POREZA
Korišćenje pravnih praznina
Promjena dijelatnosti
Promjena mjesta prebivališta
Smanjenje ili odustanak od
potrošnje oporezovanih proizvoda
                  65
   CJENOVNI EFEKAT


1.  PERKUSIJA
 PORESKI OBVEZNIK I
PORESKA OBAVEZA
(ZAKONOM ILI RIJEŠENJEM
PORESKOG ORGANA)
             66
 CJENOVNI EFEKAT
2.REPERKUSIJA
UNAPRIJED, UNAZAD I
BOČNO PREVALJIVANJE
 NAMJERAVANO I
NENAMJERAVANO
PREVALJIVANJE
3. INCIDENCA
           67
EFEKTI POSLE INCIDENCE
  DIFUZIJA POREZA

EFEKTI DOHOTKA
EFEKTI STIMULACIJE
EFEKTI NA RADNI NAPOR
EFEKTI NA ŠTEDNJU
EFEKTI NA POTROŠNJU

             68
 IZBJEGAVANJE PLAĆANJA
 POREZA (EVAZIJA POREZA)
 OTPOR PLAĆANJU POREZA
1.VISINA PORESKOG OPTEREĆENJA
 (Zakon opadajućeg prinosa)

2. NAMJENA TROŠENJA PORESKIH
 SREDSTAVA (NEDESTINIRANI
 POREZI)

                69
IZBJEGAVANJE PLAĆANJA
POREZA (EVAZIJA POREZA)

3. PORESKI OBLIK (Neposredni
porezi)
4. PERCEPCIJA JAVNOSTI
  O PRAVIČNOSTI PORESKOG
SISTEMA

                70
VRSTE PORESKE EVAZIJE


1.ZAKONITA PORESKA
EVAZIJA

2. NEZAKONITA PORESKA
EVAZIJA

            71
 VRSTE PORESKE EVAZIJE
ZAKONITA (DOPUŠTENA)
PORESKA EVAZIJA
1.LEGITIMNO IZBJEGAVANJE
(MINIMIZOVANJE ) PORESKE
OBAVEZE
2.NEPRIHVATLJIVA ZAKONITA
PORESKA EVAZIJA
(NEPRIHVATLJIVO MINIMIZOVANJE
PORESKE OBAVEZE)
tzv.ZLOUPOTREBA PRAVA

              72
NEPRIHVATLJIVA ZAKONITA
  PORESKA EVAZIJA

 MJERE PROTIV NEPRIHVATLJIVE
 EVAZIJE
• TEST NAMJERE (SAVJESNI PORESKI
 OBVEZNIK)
• TEST POSTOJANJA ELEMENATA
 VJEŠTAČKOG

                  73
NEPRIHVATLJIVA ZAKONITA
  PORESKA EVAZIJA
• TEST PORESKE UŠTEDE
 (neplaćanje poreza)
• TEST POSTOJANJA RIJEŠENJA
 NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA
  Zabrana transakcija i izjednačavanje sa
 nezakonitom evazijom
  Neisplativost
                     74
 VRSTE NEZAKONITE
  PORESKE EVAZIJE

1. POTPUNA EVAZIJA

2. DJELIMIČNA EVAZIJA

            75
  VRSTE NEZAKONITE
   PORESKE EVAZIJE
• DEFRAUDACIJA ( PORESKA UTAJA)
  - POREZI NA IMOVINU, POREZI NA
 DOHODAK, DOPRINOSI ZA
 SOC.OSIGURANJE
• KONTRABANDA (KRIJUMČARENJE)
  - CARINE, POREZI NA PROMET,
 AKCIZE
                76
 NEZAKONITA PORESKA
   EVAZIJA

 PORESKI MORAL
AKTIVNO IZBJEGAVANJE
PLAĆANJA POREZA
PASIVNO IZBJEGAVANJE
POREZA

            77
MJERE PROTIV NEZAKONITE
  PORESKE EVAZIJE

 PREVENTIVNE MJERE
           78
MJERE PROTIV NEZAKONITE
  PORESKE EVAZIJE

1. PREKRŠAJNE SANKCIJE
  - NOVČANE KAZNE
  - ZAŠTITNE MJERE
2. KRIVIČNE SANKCIJE
  - NOVČANA KAZNA
  - KAZNA ZATVORA
             79
   PRINCIPI OPOREZIVANJA
  A.SMIT ( 1776 god.) četiru kanona
  oporezivanja
•  Porez da se plaća srazmjerno dohotku
•  Porez treba da je određen a ne proizvoljan
•  Ugodnost plaćanja poreza
•  Troškovi ubiranja poreza treba da budu što
  manji

                      80
 PRINCIPI OPOREZIVANJA
• A. Vagner (XIX vijek)
• Finansijsko -politička načela
 oporezivanja
• Ekonomsko- politička načela
 oporezivanja
• Socijalnopolitička načela oporezivanja
• Poresko-tehnička načela oporezivanja
                      81
  FINANSIJSKI PORESKI
     PRINCIPI

1. PRINCIP IZDAŠNOSTI(dovoljnosti)

2. PRINCIP ELASTIČNOSTI( porez na
dohodak fizičkih lica                   82
  EKONOMSKI PORESKI
    PRINCIPI

1. PRINCIP IZBORA PORESKOG
 IZVORA(dohodak i imovina)

2. PRINCIP IZBORA VRSTE POREZA
 (svrha oporezivanja)


                 83
  SOCIJALNO-POLITIČKI
 PRINCIPI OPOREZIVANJA

 PRAVEDNOST OPOREZIVANJA
1.PRINCIP OPŠTOSTI PORESKE
 OBAVEZE
2.PRINCIP RAVNOMJERNOSTI
 OPOREZIVANJA

               84
PORESKO-TEHNIČKI PRINCIPI
   OPOREZIVANJA

1.PRINCIP ODREĐENOSTI POREZA
 Zakonom utvrđena poreska obaveza,
 rok plaćanja, način plaćanja i iznos
 poreskog duga,
 (gdje , kada, kako i koliko treba da se
 plati na ime poreza)

                   85
PORESKO-TEHNIČKI PRINCIPI
   OPOREZIVANJA

2.PRINCIP UGODNOSTI PLAĆANJA
 POREZA

3.PRINCIP EKONOMIČNOSTI                86
 PORESKOPRAVNI ODNOS
• SUBJEKTIVNO PORESKO PRAVO
 DRŽAVE
   - PORESKI ZAHTJEV U ŠIREM
 SMISLU
   - PORESKI ZAHTJEV U UŽEM
 SMISLU
• PORESKA DUŽNOST (MATERIJALNA
 I FORMALNA STRANA)
• ZAKONSKI OPIS PORESKOG
 ČINJENIČNOG STANJA
               87
  ZAKONSKI OPIS PORESKOG
   ČINJENIČNOG STANJA
•  PORESKI POVJERILAC
•  PORESKI OBVEZNIK
•  PORESKI OBJEKAT
•  VEZA IZMEĐU PORESKOG OBVEZNIKA I
  PORESKOG OBJEKTA
•  PORESKA OSNOVICA
•  PORESKA JEDINICA
•  PORESKA STOPA
•  PORESKA OLAKŠICA
                    88
   PORESKOPRAVNI ODNOS
•  PORESKI IMOVINSKI ODNOS
•  PORESKI UPRAVNI ODNOS
  -STRANKE U PORESKOPRAVNOM ODNOSU
  -PORESKI POVJERIOCI KAO AKTIVNI
    PORESKI SUBJEKTI:
  1. DRŽAVA,
  2. AUTONOMNE (PARASTATALNE)
  INSTITUCIE
   -SAMOSTALNOST
   -OBAVLJANJE JAVNE DJELATNOSTI U
  INTERESU ZAJEDNICE LICA
   -OBAVLJANJE FUNKCIJE NA OSNOVU
  ZAKONA              89
   PORESKI DUŽNICI
KAO PASIVNI PORESKI SUBJEKT
• FIZIČKA LICA
• PORESKO PRAVNA SPOSOBNOST
 KAO POSEBNA PRAVNA
 SPOSOBNOST
• STIČE SE RODJENJEM- PRESTAJE
 SMRĆU
• PRAVNO LICE( UPIS U SUDSKI
 REGISTAR)
                 90
 DVOSTRUKO OPOREZIVANJE

• INDENTIČNOST PORESKOG
 OBVEZNIKA
• INDENTIČNOST PORESKOG OBJEKTA
• INDENTIČNOST POREZA
• INDENTIČNOST PERIODA
• VIŠE PORESKIH VLASTI ISTOG RANGA

                91
   FENOMENI SLIČNI
DVOSTRUKOM OPOREZIVANJU

• NADOPOREZIVANJE
 – PORESKI POVJERIOCI RAZLIČITOG
  RANGA
• KUMULIRANJE POREZA
 – VIŠE RAZLIČITIH POREZA IZ ISTOG
  PORESKOG IZVORA

                   92
 Vrste dvostrukog oporezivanja
1. MEĐUNARODNO DVOSTRUKO
 OPOREZIVANJE kao sukob poreskih zakona
 između:
- dvije suverene države
- jedna međunarodna organizacija i jedna država
2.INTERNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
 dvije federalne jedinice ili
 dvije opštine

                         93
   VRSTE DVOSTRUKOG
    OPOREZIVANJA
• NAMJERNO I NENAMJERNO
 DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
• OBIČNO I MULTIPLIKOVANO
 DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
• STVARNO I POTENCIJALNO
 DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
• REALNO , LIČNO I MJEŠOVITO
 DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
                94
  ODLUČUJUĆE ČINJENICE
 SUKOBA PORESKIH ZAKONA
• DRŽAVLJANSTVO (SAD I FILIPINI)
• REZIDENSTVO KAO STALNO ILI
 PRIVREMENO FIZIČKO PRISUSTVO LICA
 NA ODREĐENOJ TERITORIJI. (većina
 savremenih država i sve zemlje članice
 OECD kombinuju rezidenstvo i izvor).
• IZVOR (ZEMLJE LATINSKE AMERIKE
 VENECUELA,PANAMA,
 KOSTARIKA,BOLIVIJA)
                    95
 METODI ZA SPRIJEČAVANJE
 DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
• METOD IZUZIMANJA
• METOD KREDITA
• BILATERALNE I MULTILATERALNE
 KONVENCIJE O IZBJEGAVANJU
 DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
 Prvi opšti ugovor o izbjegavanju
 dvostukog oporezivanja dohotka izmedju
 Pruske i Austrougarske potpisan je
 1899.godine.
                    96
     JAVNI ZAJAM
1. ZAJMODAVCI - FIZIČKA I PRAVNA
  LICA
2. ZAJMOPRIMAC - DRŽAVA
UZROCI :
 –  Vanredni rashodi
 –  Vremensko i materijalno nepoklapanje
   javnih prihoda i javnih rashoda i
 –  Intervencija države u privredi
                      97
    JAVNI ZAJAM

USLOVI ZA USPJEH JAVNOG ZAJMA:

 – OBILJE KAPITALA NA TRŽIŠTU
 – NEPOLJULJANI RENOME I UGLED
  DRŽAVE KAO ZAJMOPRIMCA                 98
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
   JAVNOG ZAJMA
1. POSTOJANJE ELEMENTA
  PRIHODA I RASHODA
2. POVRATNOST
3. KAMATA
4. DOBROVOLJNOST
5. VRAĆA SE IZ BUDŽETSKIH
  (DAŽBINSKIH I DOMENSKIH)
  JAVNIH PRIHODA
               99
 VRSTE JAVNIH ZAJMOVA

1. UNUTRAŠNJI I INOSTRANI JAVNI
  ZAJAM
2. DOBROVOLJNI, PRINUDNI I
  PATRIOTSKI ZAJMOVI                 100
 PRIVATNI I JAVNI ZAJAM
    (RAZLIKE)
1.JAVNI ZAJAM JE PERSONALAN
2.NEMOGUĆNOST NAPLATE DUGA
PRINUDNIM PUTEM
3.MOŽE SE ZAKLJUČITI NA
NEODREĐENO VRIJEME I MOGU
SE JEDNOSTRANO MJENJATI
USLOVE UGOVORA

               101
 PRIVATNI I JAVNI ZAJAM
    (RAZLIKE)
4.VEZANI ZA DUGOROČNU
EGZISTENCIJU DRŽAVE
 5. ZAJMODAVCI ( STANOVNIŠTVO,
BANKE, MEĐUNARODNE
FINANSIJSKE INSTITUCIJE I
DRŽAVE)


                 102
VRSTE JAVNIH ZAJMOVA
3.KRATKOROČNI, SREDNJOROČNI I
DUGOROČNI ZAJMOVI
– KRATKOROČNI ZAJAM- ROK VRAĆANJA
 DO 3 GODINE
– SREDNJOROČNI ZAJAM- ROK VRAĆANJA
 DO 10 GODINA
– DUGOROČNI ZAJAM- ROK VRAĆANJA
 PREKO10 GODINA


                   103
 VRSTE JAVNIH ZAJMOVA

4. LETEĆI I KONSOLIDOVANI
 JAVNI ZAJAM
 – KONSOLIDOVANI ZAJAM
  • ZAJAM SA ROKOM (OTPLATNI
   ZAJAM)
  • RENTNI ZAJAM (VJEČITA RENTA)


                  104
 VRSTE JAVNIH ZAMOVA


5.ZAJMOVI ŠIRIH I UŽIH POLITIČKO-
 TERITORIJALNIH JEDINICA
6. NOVČANI I ROBNI ZAJMOVI
                105
 VRSTE JAVNIH ZAJMOVA
7. ZAJMOVI GDJE SE KAO
 POVJERIOCI JAVLJAJU BANKE,
 STANOVNIŠTVO, MEĐUNARODNE
 FINANSIJSKE INSTITUCIJE,
 DRŽAVE
8. PRODUKTIVNI I NEPRODUKTIVNI
 ZAJMOVI

                 106
 TEHNIKA JAVNOG ZAJMA

1. EMISIJA JAVNOG ZAJMA
2. OTPLATA JAVNOG ZAJMA
3. KONVERZIJA I
  KONSOLIDACIJA JAVNOG
  ZAJMA
             107
 EMISIJA JAVNOG ZAJMA

• EMISIJA JAVNOG ZAJMA S
 JAVNIM UPISOM
• EMISIJA JAVNOG ZAJMA
 POSREDOVANJEM BANAKA
• PRODAJA OBVEZNICA NA
 BERZI
              108
 OTPLATA JAVNOG ZAJMA
1. OTPLATA JAVNOG ZAJMA U
  JEDNAKIM ANUITETIMA (DIO
  GLAVNICE I I KAMATE)
2. OTPLATA JAVNOG ZAJMA U
  JEDNAKIM GODIŠNJIM IZNOSIMA
  (SMANJENJEM GLAVNICE
  SMANJUJE SE I IZNOS KAMATE)
3. OTPLATA JAVNOG ZAJMA U
  CIJELINI

               109
    KONVERZIJA I
   KONSOLIDACIJA

KONSOLIDACIJA JAVNOG ZAJMA
 (LETEĆI ZAJAM U ZAJAM SA ROKOM
 I SL.)
KONVERZIJA JAVNOG ZAJMA
 (SMANJENJE KAMATE)
DOBROVOLJNA I PRINUDNA
 KONVERZIJA
               110
     JAVNI ZAJAM
 UGOVOR U MAASTRICHTU 1992. godine
• BUDŽETSKA DISCIPLINA USLOV ZA
 ULAZAK U EVROSKU UNIJU;
•  DA GODIŠNJI BUDŽETSKI DEFICIT
 NE IZNOSI VIŠE OD 3% BDP ČLANICE
 EU;
•  DA UKUPNO ZADUŽENJE ČLANICE
 EU NE IZNOSI VIŠE OD 60% NJENOG
 BDP;
                 111
   JAVNI RASHODI

• IZDACI DRŽAVE

• U CILJU ZADOVOLJENJE
 JAVNIH POTREBA

• VRŠE SE U NOVCU
             112
NAČELA JAVNIH RASHODA
1. NAČELO OPŠTEG INTERESA

2.NAČELO UMJERENOSTI

3. NAČELO ŠTEDNJE
 Načelo vremenskog raspoređivanja
 javnih rashoda
 Načelo podmirenja po prioritetu
                  113
 UZROCI PORASTA JAVNIH
    RASHODA
• Wagner ¨Zakon porasta javnih rashoda¨
  Gaston Žez
• PRIVIDNI UZROCI JAVNIH RASHODA
 1. SMANJENJE KUPOVNE SNAGE
 NOVCA
 2. PROMJENE U TEHNICI
 SASTAVLJANJA BUDŽETA
 3.PROMJENA U VELIČINI DRŽAVNE
 TERITORIJE I BROJA STANOVNIKA
                     114
 UZROCI PORASTA JAVNIH
    RASHODA
STVARNI UZROCI PORASTA
JAVNIH RASHODA
1. POLITIČKI UZROCI ( RASHODI ZA
 VOJSKU)
2. EKONOMSKI UZROCI
 (INTERVENCIJA DRŽAVE)
3. FINANSIJSKI UZROCI ( OTPLATA
 ZAJMA)
                115
PODJELA JAVNIH RASHODA

1.REDOVNI I VANREDNI JAVNI
 RASHODI
2.PRODUKTIVNI I
 NEPRODUKTIVNI JAVNI
 RASHODI
3.INVESTICIONI I TRANSFERNI
 JAVNI RASHODI
               116
PODJELA JAVNIH RASHODA
4.LIČNI I MATERIJALNI JAVNI
 RASHODI
5.ODGODIVI I NEODGODIVI JAVNI
 RASHODI
6.RASHODI CENTRALNIH I
 LOKALNIH ORGANA
7. NOVČANI I NATURALNI JAVNI
 RASHODI
                117
  STRUKTURA JAVNIH
    RASHODA
• VOJNI RASHODI
• RASHODI SOCIJALNOG
 OSIGURANJA ( ZDRAVSTVENA
 ZAŠTITA, PENZIJE,DJEČIJI
 DODATAK, NAKNADE ZA
 VRIJEME PRIVREMENE
 NEZAPOSLENOSTI)
• RASHODI ZA OBRAZOVANJE
               118
   STRUKTURA JAVNIH
     RASHODA
• RASHODI DRŽAVNE UPRAVE I
 SUDSTVA
• RASHODI NEPOSREDNE I POSEDNE
 INTERVENCIJE DRŽAVE U PRIVREDI)
• RASHODI ZA NAUČNIISTRAŽIVAČKI
 RAD
• RASHODI NAMJENJENI ZAŠTITI
 ŽIVOTNE SREDINE
                119
  STRUKTURA JAVNIH
    RASHODA
• RASHODI U OBLASTI
 KULTURE
• RASHODI U OBLASTI SPORTA
• RASHODI ZA OTPLATU
 JAVNOG ZAJMA
 RAZNI OBLICI SOCIJALNE
 POMOĆI
               120
POKRIĆE JAVNIH RASHODA

 * KLASIČNA TEORIJA
 REDOVNE RASHODE PODMIRITI
 REDOVNIM PRIHODIMA
 PRAVE VANREDNE RASHODE (
 KOJI NE DAJU PRIHODE)
 PODMIRITI DAŽBINAMA
            121
POKRIĆE JAVNIH RASHODA

NEPRAVE VANREDNE RASHODE
KOJI DAJU PRIHODE (NA PR.
INVESTICIJE) PODMIRITI
ZAJMOVIMA
* SAVREMENA TEORIJA POKRIĆA
 JAVNIH RASHODA

               122
  BUDŽET KAO INSTRUMENT
FINANSIRANJA JAVNIH RASHODA

• Plan javnih prihoda i rashoda.
• Računsko-pravni akt za
 vremenski period od godine
 dana.
• Donosi ga javnopravno tijelo
 (skupština, parlament).
• Ustavom i zakonom utvrđen
 postupak za donošenje budžeta.  123
   POLITIČKO OBILJEŽJE
      BUDŽETA
• Budžet je politički dokument
• Budžet je instrument kontrole rada
 izvršne vlasti ( vlade),
• Budžet je funkcionalna veza
 između parlamenta i vlade,
• Budžet je zakon sui generis.

                 124
  BUDŽETSKO PRAVO
• BUDŽETSKO PRAVO KAO
 SAMOSTALNA NAUČNA
 DISCIPLINA I POSEBNI NASTAVNI
 PREDMET NA UNIVERZITETIMA U
 SVIJETU
• BUDŽETSKO PRAVO KAO SKUP
 OVLAŠĆENJA SKUPŠTINE
 ENGLESKA ( XVII VIJEK )
                 125
    BUDŽETSKO PRAVO
•  ENGLESKA 1628. godine “PETICIJA O PRAVU”
  (neposredni porezi),
•  1688. godine “ZAKON O PRAVIMA” (pravo
  parlamenta da odobrava sve javne dažbine)
•  1665. godine, finansiranje rata protiv Holandije,
•  “APROPRIJACIJSKE KLAUZULE” (pravo odlučivanja
  o javnim rashodima)
•  1689. godine BUDŽETSKO PRAVO U ENGLESKOJ
•  FRANCUSKA , 1789. godine ” Deklaracija prava” (pravo
  Skupštine da odlučuje o uvođenju poreza.
•   Ustav iz 1791. godine, predviđa pravo Skupštine da
  odlučuje o svim prihodima i rashodima države

                          126
  BUDŽETSKO PRAVO SKUPŠTINE

• SUBJEKTIVNO BUDŽETSKO PRAVO
  Pravo sastavljanja,donošenja budžeta ,
 izvršenja budžeta i kontrole trošenja
 budžetskih sredstava
• APSOLUTNO I RELATIVNO
 BUDŽETSKO PRAVO
• POTPUNO I NEPOTPUNO BUDŽETSKO
 PRAVO
• OBJEKTIVNO BUDŽETSKO PRAVO
 (propisi kojim se regulišu tehnička
                     127
 pitanja)
  BUDŽETSKI PRINCIPI

 STATIČKI PRINCIPI:
• PRINCIP POTPUNOSTI
  (UNIVERZALNOSTI)
 – BRUTO METOD PRIKAZIVANJA
  JAVNIH PRIHODA I RASHODA
 – NETO METOD (PREBIJANJE
  PRIHODA I RASHODA)
               128
   PRINCIP BUDŽETSKOG
      JEDINSTVA
• Preglednost, bolja kontrola, podmirenje po
 prioritetu
• DVOJNI BUDŽETI (DANSKA I ŠVEDSKA)
• REDOVNI ( TEKUĆI ) BUDŽET
• KAPITALNI (INVESTICIONI) BUDŽET
• ANEKSNI BUDŽET (državni putevi, pošta,
 željeznica, telegraf, telefon)
• AUTONOMNI BUDŽET (ustanove socijalnog
 osiguranja)
                        129
 PRINCIP NEEFEKTACIJE

• SVEUKUPNO POKRIĆE
• SVI PRIHODI SLUŽE ZA
 FINANSIRANJE SVIH JAVNIH
 RASHODA
• NEDESTINIRANOST JAVNIH
 PRIHODA
             130
  PRINCIP JASNOĆE I
 BUDŽETSKE PREGLEDNOSTI
• JASNOST I PREGLEDNOST
 JAVNIH PRIHODA I JAVNIH
 RASHODA
• PRIHODI PO IZVORIMA,
 VRSTAMA , OBLICIMA,
 PODOBLICIMA
• RASHODI PO NOSIOCIMA I
 NAMJENAMA         131
  DINAMIČKI BUDŽETSKI
    PRINCIPI
1.  PRINCIP REALNOSTI
• DIREKTNI METOD PLANIRANJA
  -SLOBODNA PROCJENA-
• INDIREKTNI METOD PLANIRANJA
  -PRIHODI OD POREZA I DBP
  -DEFP, FINANSIJSKI ZAKON,
  VIŠEGOIŠNJI BUDŽET SU FINANSIJSKI
  DOKUMENTI KOJE DONOSI PARLAMENT
  ITALIJE

                 132
   PRINCIP BUDŽETSKE
     RAVNOTEŽE
 PRIHODI I RASHODI U BUDŽETU
 MORAJU BITI URAVNOTEŽENI
-BUDŽETSKI DEFICIT
 -BUDŽETSKI SFICIT
ZLATNO PRAVILO U KLASIČNIM
 FINANSIJAMA
BUDŽETSKI DEFICIT U FUNKCIJI
 OŽIVLJAVANJA PRIVREDE- ekonomska
 ravnoteža           133
  PRINCIP JAVNOSTI
BUDŽET JE JAVNI AKT
SASTAVLJANJE, DONOŠENJE,
 IZVRŠENJE I KONTROLU BUDŽETA
 PRATI JAVNOST
SKUPŠTINSKA BUDŽETSKA DEBATA
 JE JAVNA
JAVNO OBJAVLJIVANJE BUDŽETA I
 ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
              134
  PRINCIP PREDHODNOG
    ODOBRENJA
ODOBRENJE OD STRANE SKUPŠTINE
  PREDHODI IZVRŠENJU BUDŽETA
1. PRIVREMENO FINANSIRANJE
  BUDŽETSKE DVANAESTINE
  SKUPŠTINA ODOBRAVA VLADI
  TROŠENJE NAJVIŠE 1/12 SREDSTAVA
  TRI DO ČETIRI MJESECA
2.AVANSIRANJE U VELIKOJ BRITANIJI
                   135
PRINCIP JEDNOGODIŠNJOSTI

 BUDŽETSKA GODINA SE
 POKLAPA SA KALENDARSKOM
 GODINOM (FRANCUSKA;
 ITALIJA,NJEMAČKA...)
1. APRIL VELIKA BRITANIJA
1. JUL SAD

            136
 POSTUPAK SASTAVLJANJA
    BUDŽETA
1.BUDŽETSKA INICIJATIVA ORGANA
 UPRAVE
2.MINISTAR FINANSIJA DONOSI
 OPŠTA UPUTSTVA ZA IZRADU
 NACRTA BUDŽETA
3.NACRT BUDŽETA UTVRĐUJE
 MINISTARSTVO FINANSIJA
4.PRIJEDLOG BUDŽETA UTVRĐUJE
 VLADA
               137
   POSTUPAK DONOŠENJA
     BUDŽETA

5. ODBORI, KOMITETI ILI KOMISIJE
 SKUPŠTINE RASPRAVLJAJU O
 PRIJEDLOGU BUDŽETA
6. RASPRAVA O BUDŽETU U PLENUMU
 SKUPŠTINE                  138
  POSTUPAK DONOŠENJA
  BUDŽETA U SKUPŠTINI
• BUDŽETSKI EKSPOZE
 MINISTRA FINANSIJA
• SKUPŠTINSKA RASPRAVA O
 BUDŽETU U NAČELU I
 POJEDINOSTIMA
• AMANDMANI (IZMJENE I
 DOPUNE PRIJEDLOGA BUDŽETA)
             139
 IZVRŠENJE BUDŽETA
PRIKUPLJANJE JAVNIH
PRIHODA
RASPOREĐIVANJE JAVNIH
PRIHODA NA KORISNIKE I
TROŠENJE ZA UTVRĐENE
NAMJENE
1.NAREDBODAVCI
2.RAČUNOPOLAGAČI
             140
  IZVRŠENJE BUDŽETA
1. NAREDBODAVCI
-ANGAŽOVANJE BUDŽETSKOG
 KREDITA
-KONSTATOVANJE
 OPRAVDANOSTI ISPLATE
-IZDAVANJE NALOGA ZA ISPLATU
 2.RAČUNOPOLAGAČI
              141
 BUDŽETSKA KONTROLA

 1. DOKUMENTARNA I
 TERENSKA KONTROLA
2.KONTROLA NAD
 NAREDBODAVCIMA I
 KONTROLA NAD
 RAČUNOPOLAGAČIMA
           142
BUDŽETSKA KONTROLA
3.PREVENTIVNA I NAKNADNA
BUDŽETSKA KONTROLA
 -GENERALNO
RAČUNOVOSTVO DRŽAVE
ITALIJE
 -FINANSIJSKI KONTROLORI U
EVROPSKOJ UNIJI
             143
 BUDŽETSKA KONTROLA

• GENERALNA INSPEKCIJA U
 FRANCUSKOJ ( NAKNADNA
 KONTROLA RAČUNOPOLAGAČA)
• KONTROLA ANGAŽOVANIH
 RASHODA ( PREDHODNA
 KONTROLA PREKO KONTROLORA
 U SVIM DRŽAVNIM ORGANIMA)
             144
 BUDŽETSKA KONTROLA
4.UPRAVNA KONTROLA IZVRŠENJA
 BUDŽETA
 5.INSTITUCIONALNA, EKSTERNA,
 STRUČNA, OBJEKTIVNA,
 NEZAVISNA BUDŽETSKA
 KONTROLA
6.SKUPŠTINSKA (POLITIČKA)
 BUDŽETSKA KONTROLA

                145
BUDŽETSKA KONTROLA
INSTITUCIONALNA, EKSTERNA,
STRUČNA, OBJEKTIVNA,
NEZAVISNA BUDŽETSKA
KONTROLA
GENERALNI REVIZOR JAVNIH
RASHODA ILI RAČUNOVODSTVENI
SUD (ANGLOSAKSONSKO ILI
ROMANSKO-GERMANSKO PRAVNO
SHVATANJE I PRAKSA
             146

								
To top