Docstoc

pitanja na srpskom

Document Sample
pitanja na srpskom Powered By Docstoc
					PITANJA IZ IZBORNOG PREDMETA NA MATURSKOM ISPITU ŠKOLSKE
2012/2013 GODINE

               OSIGURANJE

  1.  Istorija osiguranja?
  2.  Pojam osiguranja?
  3.  Tehnička organizacija osiguranja i njeni zadaci?
  4.  Elementi tehničke organizacije osiguranja?
  5.  Uloga i značaj osiguranja?
  6.  Funkcija čuvanja (zaštita) imovine?
  7.  Finansijsko - akumulatorska funkcija?
  8.  Društveno - socijalna funkcija?
  9.  Rizik kao element osiguranja?
  10.  Premija osiguranja?
  11.  Osigurani slučaj?
  12.  Izvori prava osiguranja?
  13.  Obligaciono pravni izvori?
  14.  Lica u pravu osiguranja?
  15.  Agenti osiguranja (zastupnici i posrednici)?
  16.  Polisa osiguranja?
  17.  Dokumenti u osiguranju - list pokrića, certifikat osiguranja?
  18.  Dokumenti u osiguranju - potvrda o zaključenom osiguranju,
     slip u cover note?
  19.  Vrste osiguranja - prema prirodi rizika?
  20.  Vrste osiguranja - podela osiguranja prema predmetu
     osiguranja?
  21.  Opšta pravila (načela) osiguranja imovine - načelo
     obeštećenja?
  22.  Opšta pravila (načela) osiguranja imovine - načelo materijalnog
     interesa?
  23.  Naknada iz osiguranja - elementi za određivanje naknade?
  24.  Naknada iz osiguranja - metodi za procenu i isplatu naknade iz
     osiguranja?
  25.  Naknada iz osiguranja - oblik naknade?
  26.  Vrednost osigurane stvari i suma osiguranja - nadosiguranje?
  27.  Vrednost osigurane stvari i suma osiguranja - podosiguranje?
  28.  Višestruko i dvostruko osiguranje?
  29.  Osiguranje od odgovornosti?
  30.  Osiguranje od odgovornosti - naknada štete kod osiguranja od
   odgovornosti?
31.  Osiguranje lica?
32.  Osiguranje života?
33.  Osiguranje za slučaj smrti, doživljenja, mešovito, osiguranje sa
   utvrđenim rokom isplate?
34.  Lično osiguranje, osiguranje u korist trećeg lica?
35.  Rizici isključeni iz osiguranja života?
36.  Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja?
37.  Podela osiguranja prema načinu nastanka?
38.  Podela osiguranja prema načinu organizovanja?
39.  Podela osiguranja prema broju osiguranika?
40.  Podela osiguranja prema načinu izravnanja rizika -
   saosiguranje?
41.  Podela osiguranja prema načinu izravnanja rizika -
   reosiguranje?
42.  Vrste reosiguranja?
43.  Neproporcionalno reosiguranje?
44.  Pojam i vrste socijalnog osiguranja?
45.  Načela socijalnog osiguranja?
46.  Osigurana lica i osigurani slučaj?
47.  Zdravstveno osiguranje?
48.  Zdravstvena zaštita?
49.  Specifična zdravstvena zaštita,zdravstvena zaštita osiguranih
   lica na radu u inostranstvu?
50.  Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad?
51.  Organizacija zdravstvenog osiguranja?
52.  Načela plaćanja doprinosa?
53.  Penzijsko i invalidsko osiguranje?
54.  Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja?
55.  Pravo na starosnu penziju?
56.  Pravo na invalidsku penziju?
57.  Pravo na osnovu preostale radne sposobnosti?
58.  Pravo za slučaj opasnosti od nastanka invalidnosti?
59.  Pravo na porodičnu penziju?
60.  Materijalno obezbeđivanje naknada po osnovu penzijskog i
   invalidskog osiguranja?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/22/2013
language:Croatian
pages:2