OSKAR PLAST

Document Sample
OSKAR PLAST Powered By Docstoc
					       OSKAR PLAST
         A CAREER IN PLASTICS
MATERIÁLY PRO UČITELE
I start to working in some travel agency for few months and then in business company handling with packaging
materials. And then I started with a new project and it was printing bags. Printing HDP, LDP bags and after six maybe
seven months I managed to pass turnover or profit about 3 million Czech crowns. And at the beginning I get the offer
10,000 crowns plus 10%. So when I earned that seventh month that 3 million crowns, I should earn 300,000 crowns.
That was for my employees very high salary and they refused to pay me such a high money so I was quite upset and
leave the company and start with my own business packaging materials because it was a good inspiration of this kind
of business. So I started in 1997 like a personal company transformed in 2002 for limited company and it was…I
started like one man show – just earn, loan some…or borrowed some money from my father – 2-300,000 Czech
crowns to buy car – it was Berlingo, I suppose, the small van and to buy one computer and just to have small stock
for few cartoons and started to supply the batchers and small shops with T-shirt bags with LDP bags etc. and also
sometimes making printed bags for them. I think the first turnover in 1997 was about one million point approx… now
the turnover of my company is three hundred thousand million crowns at the moment. So by the time the company
was developing with new people, new employees, new business, new products etc. And now the business is about
retail chains. We are supplying not only Czech retail chains but also Slovak and German retail chains and supplying by
manufacturers that produce usually the food products or un-food…non food products at the moment. So that’s in a
short.

Ecology of packaging materials especially the materials produced from oil, the polymer packaging materials, is a
very…like a famous topic. The packaging materials aren’t very popular, actually. But the true that our company is
trying to manage improve the situation. So we know very well that the best thing we could do for nature and for
ourself is trying to decrease the waste of packaging materials.

We can find in the market three type of bags. One type is just standard, standard polymer bags in a various thickness
etc. The second one is bags with additives. That we think is the best solution. That additives helps to destroy the
polymer bags in five years. And third type of bags we can find is a combination of polymer and of a plant PLD like a
nature material. Because the problem is that you can even find some products only from nature, form nature
material that can destroy very fast with no rest but the problem is that if you’d like to have the same or similar
quality of the technical specification, so you must make it much more thinner, the material, than you are normally
producing from the polymers. So for example if I would like to supply the PLD bags from the nature materials, than I
need four times, maybe five times more trucks on the ways. That means the exhausting of the…exhausting air etc.
And the second negative thing is that I need maybe three – four times more energy for producing these kind of bags.
And the third problem is the price because these kind of bags costs maybe ten times more. That the second type of
bags that we’d like to sell as much as we can is about 10% more expensive than just standard and helps to dismiss
these kind of bags from the nature.
Začal jsem pracovat v cestovní kanceláři na pár měsíců a pak v obchodní společnosti zabývající se obalovými
materiály. A tehdy jsem začal projektem tašek s potiskem. Potiskem tašek typu LDP (low-density polymer) a HDP
(high density polymer) a po šesti, možná sedmi měsících se mi podařilo překonat obrat 3 milionů korun. Na začátku
jsem dostal nabídku 10.000 korun plus 10%. Takže, když jsem ten třetí měsíc dosáhl obratu 3 milionů, měl jsem si
vydělat 300.000 korun. To byl pro mé zaměstnavatele příliš vysoký plat a oni mi odmítli tolik zaplatit, a tak jsem byl
rozčílený a z firmy odešel a začal vlastní firmu s obalovými materiály, protože to pro mě byla dobrá inspirace. Takže
jsem v roce 1997 začal jako veřejná obchodní společnost, která se v roce 2002 přeměnila na s.r.o. Na začátku jsem
byl na vše sám – jen jsem vydělával, půjčil si peníze od otce – 200 – 300.000 korun na koupi auta – bylo to Berlingo,
malá dodávka, myslím, dále na počítač a na pořízení malých zásob na pár kartonů a začal jsem dodávat malé
dávkovače a malým obchodům plastové tašky s dvěma uchy, tašky typu LDP atd. A někdy jsem pro ně dělal potištěné
tašky. Myslím, že první obrat v roce 1997 byl asi 1 milion korun. Nynější obrat firmy tvoří 300 milionů korun. Takže
během té doby se firma vyvíjela s novými lidmi, novými zaměstnanci, novými obchody, výrobky atd. Teď je těžiště
obchodu v maloobchodních řetězcích. Nedodáváme jenom českým maloobchodním řetězcům, ale také řetězcům na
Slovensku a v Německu a dodáváme též výrobcům, kteří obvykle vyrábí potravinářské či jiné výrobky. Takže to je
v krátkosti vše.

Ekologie balících materiálů, zejména těch, které jsou vyráběny z ropy, polymerových obalových materiálů je proslulé
téma. V podstatě tyto obalové materiály nejsou populární. Ale je pravdou, že se naše firma snaží situaci vylepšit.
Víme dobře, že to nejlepší, co můžeme udělat pro přírodu i pro sebe, je snažit se snížit plýtvání obalovými materiály.

Na trhu můžeme najít tři druhy tašek. Jeden typ je standardní polymerová taška o různé síle. Druhá je taška s aditivy.
To si myslíme, že je nejlepší řešení. Tato aditiva pomáhají rozložit tašku do pěti let. Třetí typ, který můžeme vidět, je
kombinace polymeru a rostlinného PLD (Pulsed Laser Deposition) jakožto přírodního materiálu. Problém je, že se
dají i některé výhradně přírodní materiály, z přírodních surovin, které se dokáží rychle bezezbytku rozložit, ale jejich
nevýhodou je, že když chcete mít tu samou či podobnou kvalitu technické specifikace, musíte je dělat podstatně
tenčí, než když se vyrábí z polymerů. Takže když chcete např. vyrobit tašku PLD z přírodních materiálů, potřebujete
čtyřikrát či pětkrát víc nákladních aut na silnicích. To znamená zplodiny atd. A druhou nevýhodou je, že je potřeba tři
až čtyřikrát více energie na jejich výrobu. A třetí nevýhodou je jejich cena, protože takové tašky stojí minimálně
desetkrát více. Zatímco ten druhý typ tašek, který bychom rádi prodávali, je jen o 10% dražší než standardní taška a
napomáhá eliminovat takové obaly z přírody.
   write     check     discuss     share     match      answer     find     info
EXERCISE 1
Discuss and share your answers to the following questions:

  1. When you go shopping, do you bring along your own bags or do you buy plastic carrier bags? How much do
   you pay for them?

  2. What are the ecological issues surrounding the use of plastic bags for shopping? Discuss. What is your
   opinion about the use of plastic bags for shopping?

  3. Today, there are several communities around the globe that have passed ordinances to ban the use of
   plastic bags in stores. Do you think this is a good solution to the problem of plastic waste? Why or why not?
EXERCISE 2
Are these statements TRUE or FALSE?

  1. The speaker was not very successful in his job so his employers made him leave.
  2. To start his own business, he had to borrow money from his father.
  3. The first turnover of his company was 300.000 crowns whereas now it is 300 million.
  4. The company supplies bags to Czech retail chains.
  5. Polymer packaging materials are made from oil.
  6. Bags from natural materials must be made much thicker than standard polymer bags.
  7. There are three kinds of bags on the market.
  8. The best are bags with additives because they break down in the environment in five years.EXERCISE 3
Listen and fill in the missing text.

  1. I start(ed) to working in some (a) travel agency for (a) few months and then in (a) business company
   with         .

  2. … and they refused to pay me such a high (so much) money so I was quite       and leave (left) the
   company and start(ed) with my own         …

  3. So I started in 1997 like a       (and) transformed (it) in 2002 for (a)        …

  4. …it was Berlingo, I suppose, the small    and to buy one computer and just to have (some) small
   for (a) few      …

  5. We are supplying not only Czech      but also     and         retail chains and supplying by
   manufacturers that (usually) produce usually the food products…

  6. …the best thing we could (can) do for nature and for ourselves is trying to       the      of
   .

  7. One type is just       ,        bags in a various thickness(es) etc. The second one is bags with
   .

  8. …is about   more expensive than just     and helps to     these kind of bags from the nature
   (environment).
EXERCISE 4
Match the following English expressions with their Czech equivalent.   1. HANDLE WITH     A) ROZČILENÝ           8. RETAIL CHAIN    H) ZACHÁZET S
   2. PACKAGING      B) SNÍŽIT            9. MANUFACTURER    I) VEŘEJNÁ OBCHODNÍ
    MATERIALS                                    SPOLEČNOST
   3. UPSET        C) S.R.O.            10. DECREASE      J) SILNÝ, TLUSTÝ
   4. LIMITED COMPANY   D) ODPAD            11. WASTE       K) ZÁSOBY
   5. PERSONAL COMPANY   E) DODÁVKA (AUTO)        12. THICK       L) ROZPUSTIT (SCHŮZI);
                                            ZAVRHNOUT
   6. STOCK        F) PŘÍMĚS            13. ADDITIVE      M) VÝROBCE
   7. VAN         G) OBALOVÉ MATERIÁLY      14. DISMISS      N) MALOOBCHODNÍ
                                            ŘETĚZEC
PHRASE BOOK

Use the vocabulary list to develop questions you could ask the Manager in a mock interview.
With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions.

ELIMINATE          To remove or get rid of something.

LIMITED COMPANY       Most common form of commercial company in Czech Republic, with a limited liability
              consisting of its members investments.

PACKAGING MATERIALS     What is used for wrapping and protecting goods for transport from one place to
              another.

SHAREHOLDER COMPANY     A type of business that offers the sale of public shares on the market and requires a
              minimum investment of 80,000 euros in Czech Republic.

WASTE            Material that is discarded after its use.
EXERCISE 5
RESEARCH AND REPORT

  1. In small groups, RESEARCH and PREPARE a visual and verbal research report on one of the three topics
   below. Each group will prepare by visiting Wikipedia and other Internet websites to find out more about
   HDP, PLD, LPD and polymers in general. Use primary and secondary sources for your research. Discuss and
   consult with other experts online and in your school (i.e. science and English teachers) to discover any first-
   hand information you can on the subject. PRESENT the results of the research reports to the rest of the class.
   DISCUSS the results of the research reports PRESENTED to the rest of the class.

   Topic 1: What are some of the ecological problems associated with using plastic in various waste products
   that support consumer culture? What are the dangers of their presence in the environment? What are the
   dangers of throwing away un-biodegradable products in the environment to wildlife, to the aquafers, to soil,
   and in landfill?

   Topic 2: hat are some environmental innovations for recycling plastic waste materials (i.e. plastic-eating
   bacteria, etc., shoes made from plastic bags, earthship housing made from plastic bottles, etc. )

   Topic 3: What is material science and what role does it play in solving environmental problems related to un-
   biodegradable plastic in the environment?

  2. DISCUSS AND DEBATE: What are the pros and cons of using these kinds of polymers and other materials for
   plastic bags? What kinds of solutions besides material innovations can be developed for reducing plastic
   waste in the environment?EXERCISE 6
GRAMMAR AND SYNTAX TEST

 1. The following sentences were said in the video. Each of them contains mistakes. Find and correct them.
   A) I start to working in some travel agency for few months.
   B) So when I earned that seventh month that 3 million crowns, I should earn 300,000 crowns.
   C) I was quite upset and leave the company and start with my own business packaging materials.
   D) We can find in the market three type of bags.
   E) And third type of bags we can find is a combination of polymer and of a plant PLD.
   F) The best thing we could do for nature and for ourself is trying to decrease the waste of packaging
     materials.
 2. What are the rules for the correct grammar structure in the above sentences?
 3. Write sentences about the content of the video using the following vocabulary words or phrases: handling,
   upset, packaging materials, limited company, personal company, decrease, dismiss, retail chain, additives,
   and stock.
EXERCISE 7
GRAMMAR – PROOFREADING TEST

Find and correct as many mistakes as possible in the text so that it could be read outloud without
mistakes. After your English teacher verifies if your findings were correct, discuss as a whole class why
you made the mistakes you did.

I start to working in some travel agency for few months and then in business company handling with packaging
materials. And then I started with a new project and it was printing bags. Printing HDP, LDP bags and after six maybe
seven moths I managed to pass turnover or profit about 3 million Czech crowns. And at the beginning I get the offer
10,000 crowns plus 10%. So when I earned that seventh month that 3 million crowns, I should earn 300,000 crowns.
That was for my employees very high salary and they refused to pay me such a high money so I was quite upset and
leave the company and start with my own business packaging materials because it was a good inspiration of this kind
of business. So I started in 1997 like a personal company transformed in 2002 for limited company and it was…I
started like one man show – just earn, loan some…or borrowed some money from my father – 2-300,000 Czech
crowns to buy car – it was Berlingo, I suppose, the small van and to buy one computer and just to have small stock
for few cartoons and started to supply the batchers and small shops with T-shirt bags with LDP bags etc. and also
sometimes making printed bags for them. I think the first turnover in 1997 was about one million point approx… now
the turnover of my company is three hundred thousand million crowns at the moment. So by the time the company
was developing with new people, new employees, new business, new products etc. And now the business is about
retail chains. We are supplying not only Czech retail chains but also Slovak and German retail chains and supplying by
manufacturers that produce usually the food products or un-food…non food products at the moment. So that’s in a
short. Ecology of packaging materials especially the materials produced from oil, the polymer packaging materials, is
a very…like a famous topic. The packaging materials aren’t very popular, actually. But the true that our company is
trying to manage improve the situation. So we know very well that the best thing we could do for nature and for
ourself is trying to decrease the waste of packaging materials.

We can find in the market three type of bags. One type is just standard, standard polymer bags in a various thickness
etc. The second one is bags with additives. That we think is the best solution. That additives helps to destroy the
polymer bags in five years. And third type of bags we can find is a combination of polymer and of a plant PLD like a
nature material. Because the problem is that you can even find some products only from nature, form nature
material that can destroy very fast with no rest but the problem is that if you’d like to have the same or similar
quality of the technical specification, so you must make it much more thinner, the material, than you are normally
producing from the polymers. So for example if I would like to supply the PLD bags from the nature materials, than I
need four times, maybe five times more trucks on the ways. That means the exhausting of the…exhausting air etc.
And the second negative thing is that I need maybe three – four times more energy for producing these kind of bags.
And the third problem is the price because these kind of bags costs maybe ten times more. That the second type of
bags that we’d like to sell as much as we can is about 10% more expensive than just standard and helps to dismiss
these kind of bags from the nature.
WHILE YOU WATCH
EXERCISE 2

   1. FALSE, 2. TRUE, 3. FALSE, 4. FALSE, 5. TRUE, 6. TRUE, 7. TRUE, 8. TRUEEXERCISE 3

   1.   I start to working in some (a) travel agency for (a) few months and then in (a) business company
       handling with packaging materials.

   2.   … and they refused to pay me such a high (so much) money so I was quite upset and leave (left) the
       company and start (ed) with my own business packaging materials…

   3.   So in 1997 I started in 1997 like a personal company (and) transformed (it) in 2002 for (a) limited
       company …

   4.   …it was Berlingo, I suppose, the small van and to buy one computer and just to have (some) small stock
       for (a) few cartoons…

   5.   We are supplying not only Czech retail chains but also Slovak and German retail chains and supplying
       by manufacturers that (usually) produce usually the food products…

   6.   … the best thing we could (can) do for nature and for ourselves is trying to decrease the waste of
       packaging materials.

   7.   One type is just standard, standard polymer bags in a various thickness(es) etc. The second one is bags
       with additives.

   8.   …is about 10% more expensive than just standard and helps to dismiss (eliminate) these kind of bags
       from the nature (environment).AFTER YOU WATCH
EXERCISE 4

   1H, 2G, 3A, 4C, 5I, 6K, 7E, 8N, 9M, 10B, 11D, 12J, 13F, 14L
EXERCISE 6

   1.   A) I STARTED WORKING (or I started to work) IN A TRAVEL AGENCY FOR A FEW MONTHS.
       B) SO WHEN I EARNED 3 MILLION CROWNS IN THE SEVENTH MONTH, I SHOULD HAVE EARNED 300,000
        CROWNS.
       C) I WAS QUITE UPSET AND LEFT THE COMPANY TO START MY OWN BUSINESS WITH PACKAGING
        MATERIALS.
       D) WE CAN FIND THREE TYPES OF BAGS ON THE MARKET.
       E) AND WE CAN FIND THE THIRD TYPE OF BAG IS A COMBINATION OF A POLYMER AND OF A PLANT
        PLD.
       F) THE BEST THING WE CAN DO FOR NATURE AND FOR OURSELVES IS TO TRY TO DECREASE WASTING
        (or decrease the waste) OF PACKAGING MATERIALS.
   2.   A) The present continuous is not used with infinitives.
       B) In the conditional tense, the perfect formo f the verb should be used.
       C) Past tense of the verb to leave in the first person case is left.
       D) When using a plural noun that is regular, add an ‚s‘.
       E) The case can change to a singular form when using a countable noun.
       F) The content of the sentence is referring to more than one person so ‚ourselves‘ is plural in this
       example.

   3.   The company is concerned about the handling of plastic waste material in the environment.
       The company manager was upset when he did not receive the bonus he deserved.
       It is possible to see that the industry of producing and distributing packaging materials is very lucrative.
       The owner started his business as a limited company before he transferred it to a personal company.
       By producing plastic bags with additives it is possible to decrease the amount of plastic waste in the
       environment in five years.
       It is not possible to dismiss the topic of plastic waste from our collective discussion but we can take
       steps to reduce its threat.
       Retail chains are responsible for their part in educating customers to not create plastic waste in the
       environment.
       With the use of additives in polymer based products, the plastic will decompose in 5 years instead of
       500 years.
       The manager started his company with a very limited amount of stock.
AFTER YOU WATCH
EXERCISE 7
I started to working in some a travel agency for a few months and then in a business company handling with
packaging materials. And then I started with a new project and it was printing bags. Printing HDP, LDP bags and after
six maybe or seven months I managed to pass the turnover or profit of about 3 million Czech crowns. And at the
beginning I get got the offer of 10,000 crowns plus 10%. So When I earned that seventh month that 3 million crowns
that seventh month, I should have earned 300,000 crowns. That was For my employees that was a very high salary
and when they refused to pay me such a high so much money so , I was quite upset and leave left the company. and
I started with my own business with packaging materials because it was a good inspiration of for this kind of
business. So, in 1997 I started in 1997 like a personal company and in 2002 transformed in 2002 for it into a limited
company and . It was…I started like a one man show – just earning , loaning some…or I borrowed some money from
my father – 2 or 300,000 Czech crowns to buy a car – it was a Berlingo, I suppose, the a small van, and to buy one
computer and just to have a small stock for of a few cartoons and I started to supply the batchers and small shops
with T-shirt bags with LDP bags etc. and also sometimes also making made printed bags for them. I think the first
turnover in 1997 was approximately about the one million point approx… now the turnover of my company is three
hundred thousand million crowns at the moment. So by in the course of time the company was developing with new
people, new employees, new business, new products, etc. And now the business is about sourcing retail chains. We
are supplying not only Czech retail chains but also Slovak and German retail chains and supplying by manufacturers
that usually produce usually the food products or un-food…non-food products at the moment. So, in short that’s it.

The ecology of packaging materials - especially the materials produced from oil, the polymer packaging materials, is
a very…like a famous topic. These packaging materials aren’t very popular, actually. But the true truth is that our
company is trying to manage improve the situation. So we know very well that the best thing we could do for the
nature and for ourself ourselves is trying to decrease the waste of packaging materials.

We can find in the market three types of bags in the market. One type is just standard, standard polymer bags in a
various thicknesses, etc. The second one is bags with additives. That we think is the best solution. That Additives
helps to destroy the polymer bags in five years. And the third type of bags we can find is a combination of polymer
and of a plant PLD-like a natural material. Because the problem is that you can even find some products only from
nature, from natural materials that can destroy decompose very fast quickly with no rest residues but the problem is
that if you’d like to have the same or similar quality of the technical specification, so you must make it the material
much more thinner thicker, the material, than you are normally produceing from the polymers. So For example, if I
would like to supply the PLD bags from the natural materials, than then I need four times, maybe five times more
trucks on the ways. That means the exhausting of the…exhausting air exhaust fumes, etc. And the second negative
thing is that I need maybe three to four times more energy for producing these kinds of bags. And the third problem
is the price because these kinds of bags costs maybe ten times more. That the second type of bags that We’d like to
sell the second type of bags as much as we can, which is about 10% more expensive than just the standard and helps
to dismiss eliminate these kinds of bags from the nature environment.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:3/22/2013
language:English
pages:12