Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nedelja 5.ppt

VIEWS: 3 PAGES: 33

									  Vrste menadžmenta finansijskih institucija


 Generalni menadžment – upravlja kvalitetom
 poslovanja i snosi najveću odgovoronst za sudbinu f.i.
 Predviđa neizvesnost i promene na tržištu, priprema
 planove, kontroliše i ograničava rizike poslovanja i
 upravlja motivacijom zaposlenih

 Marketing menadžment – identifikuje i istražuje nova
 tržišta, priprema nove finansijske proizvode i usluge i
 kreira njihove reklamne kampanje
 Operativni menadžment – obezbeđuje praćenje,
 prihvatanje i primenu najsavremenijih informacionih
 tehnologija u poslovanju f.i.

 Finansijski menadžment – obezbeđuje sačinjavanje i
 distribuciju neophodnih finansijskih izveštaja, saradnju
 sa revizorima i kontrolorima, formiranje cena
 finansijskih usluga i pristup finansijskom tržištu.
  Društvena odgovornost, etika i ekologija Pet odgovornosti:ekonomska,zakonska,etička,ekološka,društvena


 Društvena odgovornost f.i. predstavlja odnos njihovog
 menadžmenta prema okruženju koji se meri pisanim i
 nepisanim pravilima, prema kojima se ocenjuje
 ponašanje menadžmenta, odnosno f.i.
 Etika se može definisati kao skup načela moralnog
 ponašanja nekog društva ili društvene grupe

 Moral podrazumeva praksu pravilnog ponašanja, dok
 se etika odnosi na teoriju pravilnog ponašanja.

 Kodeksom bankarskog poslovanja-osnovni principi
 koje zaposleni treba da primenjuju: Zakonitost,
 Odgovornost, Poslovna tajna, Učtivost, Doslednost,
 Informisanost i Korektnost.

 Ekologija – nauka koja proučava odnose između
 organizacije i prirodne sredine u kojoj ona posluje,
 odnosno živi. Ekološko sponzorstvo.
     Nove usluge koje pružaju banke i
    konkurenti iz oblasti finansija i njihov
        međusobni uticaj

 Nove usluge i definisanje parabankarskih i nekreditnih
 poslova

 –Zajednička karakteristika savremenih nebankarskih
 fin.usluga je da:

 a) oni funkcionišu na tržištu kapitala, dok čiste
 bank.organizacije funkcionišu na polju depoz.-kreditnih
 odnosa.
 b) svoje fin.potencijale formiraju u nedepozitnim
 oblicima, a plasmane vrše investiranjem u raznovrsne
 oblike HOV i f.derivate.
    Operativno upravljanje performansama novih
             usluga
 Uticaj na upravljanje rizicima banaka
 Uticaj na upravljanje likvidnošću banke

 - Banke sa manjim finansijskim potencijalom
 upravljaju likvidnošću uglavnom promenama na strani
 aktive:

 - Banke sa većim i stabilnijim finansijskim
 potencijalom upravljaju likvidnošću uglavnom
 promenama na strani pasive:
 Uticaj na upravljanje solventnošću banaka

 - Uticajem na osnovne uzročnike nesolventnosti
 banaka: nelikvidnost; neusklađenost ročne strukture
 sredstava i plasmana; gubici u poslovanju banke,
 neadekvatno upravljanje sredstvima banke,
 neusklađenost bankarske ponude i zahteva tržišta.
 Parab.p.
 Uticaj na upravljanje profitabilnošću banaka

 - kvalitet menadžmenta banke
 - kvalitet aktive
 - ročna usklađnost aktive i pasive
 - ekonomija obima – troškovi poslovanja
 - rizičnost i obim vanbilansnih operacija
 - poslovno okruženje i konkurentnost drugih banaka
 - strategija i politika likvidnosti
 Međusobna zavisnost likvidnosti, profitabilnosti i rizika
 banaka.

 Uticaj na ročnu usklađenost aktive i pasive banaka
 Trajnije rešenje usklađenosti ročne strukture aktive i
 pasive b. leži na strani pasive, na obezbeđivanju
 stabilnih, dugoročnih izvora, a nosioci takvih izvora
 sredstava su institucionalni investitori u formi
 parab.poslova:osig.; p.f.; i.f.

 Uticaj na stvaranje finansijskih konglomerata.
 Bancassurance,univerzalne banke.
  Vrste i karakteristike finansijskih
        institucija
 Centralna banka

 -Ciljna f-ja: stabilnost domaće valute, cenovna
 stabilnost u zemlji, likvidnost privrednih subjekata i
 monetarna i devizna kontrola ban.
–Osnovne f-je:
 . emisiona f-ja
 . regulisanje kreditnog potencijala banaka,usmeravanje
 kred.polit.
 . uloga bankara države
 . regulisanje likvidnosti ban. i privr. sistema
 . nadzorna uloga
 . upravljanje deviznim rezervama i spoljnim dugom
 zemlje
 . upravljanje deviznim kursom nacionalne valute
 . organizovanje f-je platnog prometa u zemlji
-Saradnja sa multirateralnim fin.organizacijama
WB,IMF, EBRD,BIS

-U zemljama u razvoju-ponekad razvojnu f-ju-izvor
povoljnih-mekih kredita za određene sektore.

-Nije profitna institucija
 Banke

 -osnovni bankarski poslovi: prikupljanje depozta i
 pribavljanje sredstava, kreiranje novca i odobravanje
 kredita, obavljanje platnog prometa u zemlji i sa
 inostranstvom
 -vanbilansni poslovi
 -dopunski bankarski poslovi
 -rizici, materijalni i nematerijalni
 -načela bankarskog poslovanja: likvidnosti,solventnosti,
 rentabilnosti, sigurnosti, poslovnosti i efikasnosti,
 ažurnosti
 -organizacija banaka sa funkcionalnog i teritorijalnog-
 hijerarhijskog aspekta
 Ostale depozitne finansijske institucije

 -štedno kreditna udruženja (saving and loan
 association)

 -štedionice (saving banks)

 -kreditne unije (credit union)
 Finansijske kompanije i ostale finansijske institucije

 –prodajne (sales financial companies)
 -potrošačke (consumer financial companies)
 -komercijalne (commercial financial companies)

 Ostale finansijske institucije: fondacije, fondovi,
 zadužbine (endowment, funds, foundation).
 Hipotekarni zavodi i zalagaonice.
 Institucionalni investitori
 Osiguravajuća društva

 Udruživanje svih onih koji su izloženi istoj opasnosti
 odnosno riziku
 -Multidisciplinarna nauka: ekonomsaka,pravna i tehničk
 -Socijalna funkcija životnog osiguranja, unapređenje
 svetske razmene, povećanje kreditne sposobnosti
 potrošača, izvor kratkoročnih i dugoročnih sredstava za
 finansiranje društvene reprodukcije
 -Razlika osiguranja (ekonomska prinuda)-efikasnija i
 štednje u banci (sloboda odlučivanja)
 -Primarna funkcija-nadoknada štete;Sekundarna
 funkcija-finansijska uloga
 Organizacija i funkcionisanje osiguravajućih društava:

  -Akcionarsko društvo: dva pravna ili fiz. lica
  -Društvo za uzajamno osiguranje: pravna i fiz.lica , min.250 za
  životna osiguranja i 300 za neživotna osiguranja. Kao društvo sa
  neograničenim doprinosom ili društvo sa ograničenim doprinosom
 Početni fond sigurnosti-cenzus:

 ŽIVOTNA OSIGURANJA – sve vrste ........................ 4.000.000 €
 Dobrovoljno penzijsko osiguranje .......................... 3.000.000 €
 Životna osiguranja,osim dobr.penz.osig. ................ 2.000.000 €
 NEŽIVOTNA OSIGURANJA – sve vrste .................... 4.500.000 €
 Obavezno osiguranje od odgovornosti i
 kasko osiguranje ................................................. 2.500.000 €
 Ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od
 odgovornosti i dr.vrste neživotnih osiguranja .......... 2.000.000 €
 Osiguranje od nezgode i dobrovoljno zdravstveno o. 1.000.000 €
 REOSIGURANJE .................................................. 4.500.000 €
 NBS od maja 2004. regulator i supervizor
 sektora osiguranja. Izdaje i oduzima dozvole za
 rad, daje dozvole za kvalifikovano učešće
 (10%,20%,33%,50%,66%), na poslovna akta,
 procenjuje ispunjenje “fit&proper” uslova za
 članove uprave, nadzornog odbora i ovlašćenog
 aktuara.
 2/3 ukupnih premija-akcionarska o.društva. 90% u
 oblasti životnih osiguranja su akcionarska društva.
 Osig.društvo se može baviti samo životnim ili samo
 neživotnim osiguranjem ili samo poslovima reosiguranja
 Društvo za uzajamno osiguranje-neprofitnog karaktera.
 Keptiv ili zatvorena os.dr.
 Agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju
 Načela uzajamnosti i solidarnosti: uredno izvršenje
 preuzetih obaveza, sigurnost, solventnost i likvidnost.
 Preventivne mere: utiču na sprečavanje nastanka štete
 Mere represije: umanjuju štetne posledice kada se
 dogodi os.sluč.
 Osiguravajuća društva na finansijskom tržištu:
 Faktori koji opredeljuju cenu osiguranja:
 - rizik
 - osigurana suma
 - dužina trajanja osiguranja
 - troškovi osiguranja
 - visina kamatne stope na uložena sredstva osiguranja

 Visina osiguranja se zasniva na zakonu velikih brojeva i
 teoriji verovatnoće-utvrđuje se tarifom na osnovu
 aktuarske matematike
 Fondovi:
 - Cenzus ili početni fond sigurnosti-u dugoročne
 plasmane: državne obveznice, akcije i nekretnine

 - Fond preventive-nije moguć dugoročni plasman osim
 za nekretnine preventivne funkcije

 - Rezerve sigurnosti. Samo u maksimalno likvidne
 opcije.

 - Matematičke rezerve-kod životnih osiguranja.
 Obimna dugoročna i trajna sredstva-na tržištu kapitala
 u obveznice, akcije, hipotekarne zajmove i nekretnine
 Plasmani sredstava društva za osiguranje imovine:
 likvidnost        u visokolikvidnoj aktivi:
 depozitni certifikati banaka, komercijalni i blagajnički
 zapisi i gotovina

 Plaman sredstava društva za osiguranje života: briga
 za zaštitu od kreditnog i kamatnog rizika
 stabilni dugoročni izvori se investiraju u: dugoročne
 obveznice i nekretnine zbog visokog stepena sigurnosti
 koje nose ti plasmani Osiguranja u OECD-u više u
 obveznice nego u akcije i to prvenstveno u državne
 obveznice-manji rizik-manji prinos. Poreska
 oslobađanja za ulaganje u državne obveznice
 Banke i osiguranja:
 - Stabilnost, ročnost i kvalitet finansijskih sredstava,
 redovnost priliva. Plasman u obveznice,akcije i
 bankarske depozite. Manje razvijeno fin. tržište-veći
 plasman peko banaka.

 -Finansijski konglomerati: bancassurance i univerzalne
 banke

 -Merdžeri, akvizicije, joint venture i tržišne alijanse
 banaka i osig.
 Penzioni fondovi

 10-20% BDP-a rashodi za penzijsko i invalidsko
 osiguranje

 Reforma penzijskog osiguranja:   2 modela
 1. model OECD-a
 -smanjene visine penzija
 -smanjenje broja korisnika
 -povećanje prihoda
 (smanjenje odnosa penzija i zarada kroz smanjeneje
 indeksacije, ceo radni vek, produženje starosne
 granice, povećanje doprinosa na zarade i povećano
 učešće države)
 2. model svetske banke: tri stuba finansiranja penzija
 - I stub:obavezno javno osiguranje-tekuće
 finansiranje-gen.solida
 – II stub:obavezno privatno osiguranje-obavezni
 dod.priv.penz.f.
 - III stub:dobrovoljno privatno osiguranje-dobrovoljni
 dod.priv.pf (smanjenje odnosa osiguravajućeg faktora
 i koeficijenta zarade na oko 1/3 za puni radni staž,
 starosna granica na 65 god., min. penzijski staž 20
 god., jednakost penzija za isti radni staž)
 Funkcionisanje privatnih penzionih fondova:
 -organizaciono povezani sa kompanijama, bankama,
 osiguranjima –funkcionalno i bilansno su potpuno
 samostalne institucije
 -upravljanje p.f. – upravni odbor, a aktivom
 tj.portfoliom p.f. upravlja izabrani tim portfolio
 menadžera tj.društvo za upravlj.p.f
 –Prihode ostvaruju po 2 osnova: 1.na osnovu uplate
 doprinosa 2.po osnovu prinosa na investirani kapital
 - Pozitivni efekti razvoja p.f.: jačanje veze između
 uplaćenih doprinosa i penzija, stvaranje agregata
 potražnje za hov,razvoj tržišta kapitala, stvaranje
 dugoročnih izvora za finansiranje, jačanje konkurencije
 na finansijskom tržištu.

 - Negativni efekti: moguć uticaj inflacije i recesije,
 moguća neprenosivost uloga pri promeni firme, porez
 pri prevremenoj ispl
 Banke i penzioni fondovi:
 Banke vode penzione fondove kompanija svojim
 kadrovskim potencijalom ali bilansno izdvojeno.

 - Efekti formiranja i upravljanja p.f. za banke:

 . Formiranje dugoročnih izvora sredstava kroz depozitne
 poslove
 . Razvoj kastodi poslova i ostvarivanje prihoda po
 osnovu usluga
 . Razvoj brokersko dilerskih poslova i ostvarivanje
 prihoda od njih
 . Mogućnost plasmana dugoročnih hov preko tržišta hov
 u cilju pribavljanja adekvatnih izvora finansiranja

								
To top