ivotna osiguranja zastupljena s manje od jedan posto - Osiguranje.hr

Document Sample
ivotna osiguranja zastupljena s manje od jedan posto - Osiguranje.hr Powered By Docstoc
					Trziste_Jugoslavija.qxd   08. 07. 02   12:39   Page 27
                                                                     str.27
                                                                    3/2002.


     TR@I[TE OSIGURANJA U JUGOSLAVIJI U 2001. GODINI

     @IVOTNA OSIGURANJA
     ZASTUPLJENA S MANJE
     OD JEDAN POSTO
     N
         a poslovanje jugoslavenskog       Nekad najra{irenije, osiguranje imovi-  Primjerice, samo u Vojvodini, kao naj-
         osiguranja tijekom 2001. godi-    ne u u`em smislu (osiguranje industrije   razvijenijem djelu Srbije, koja ima preko
         ne utjecalo je prije svega op}e    i srodno osiguranje osoba) godinama     dva milijuna stanovnika, krajem osam-
     stanje u privredi zemlje. Usprkos ne-     trpi posljedice osiroma{enja privrede.    desetih godina bilo je aktivno vi{e od
     kim pozitivnim promjenama, ekonom-       Mo`e se re}i da je upravo zbog nepo-     milijun polica osiguranja `ivota.
     ska situacija bila je prili~no nepovoljna,   voljnog ekonomskog stanja u prvi plan      U osiguranju autoodgovornosti pri-
     a industrijski kapaciteti ve} su godina-    izbilo osiguranje od autoodgovornosti.    sutno je najvi{e pote{ko}a koje opte-
     ma tehnolo{ki zastarjeli, uz nizak stu-    Veliki proizvodni sustavi, zbog nedovolj-  re}uju cjelokupno tr`i{te osiguranja:
     panj iskori{tenosti. Polo`aj poljopri-     no uposlenih kapaciteta, ponekad i ne    nepo{tena tr`i{na utakmica, neoprav-
     vredne djelatnosti i dalje je izuzetno     zaklju~uju ugovore o osiguranju s ko-    dano ka{njenje te ~ak neispla}ivanje
     te`ak, s trendom pogor{avanja. Broj      mercijalnim osigurateljima, a ~esto oda-   {teta osiguranicima. Zanimljiv je poda-
     nezaposlenih se pove}ava, dok podu-      biru samo neke rizike koje predaju u     tak da je tijekom 2001. godine ostalo
     ze}a posluju uz stalan nedostatak       pokri}e. Time imovinu o~igledno ne {ti-   nerije{eno ~ak 21.000 od{tetnih zahtje-
     obrtnih sredstava i nelikvidnost, a du`-    te na pravi na~in.              va za doma}a i 515 za strana motor-
     nika je vi{e nego vjerovnika. Fizi~ki       @ivotna osiguranja su i dalje izuzetno  na vozila.
     obujam industrijske proizvodnje ostao     slabo zastupljena. Od svih europskih      Iz osiguranja od autoodgovornosti od-
     je na istoj razini kao u 2000. godini, a    zemalja za koje postoje mjerodavni sta-   lijevaju se veliki nov~ani iznosi po netr-
     rast cijena nadma{io je predvi|anja.      tisti~ki podaci, samo kod Ukrajine i Ju-   `i{nim osnovama. Mnogi osiguratelji ne
     Jugoslavenska privreda je stagnirala      goslavije u~e{}e ovog osiguranja nije ni   biraju na~in kako bi preuzeli {to ve}i
     s primjesama recesije.             jedan posto ugovorene premije. Osnov-    broj motornih vozila. Gotovo sva osi-
      Osiguranje, kao izuzetno zna~ajna      ni razlozi ovakvog polo`aja osiguranja    guravaju}a dru{tva davala su osigura-
     privredna djelatnost, i u takvim uvjeti-    `ivota na jugoslavenskom tr`i{tu jesu:    nicima besplatne tehni~ke preglede,
     ma ima osnovni zadatak da osigura       prije svega, fatalna 1993. godina s infla-  posrednicima su ispla}ivane naknade
     ekonomsku za{titu osiguranoj imovini      cijom od preko 300.000.000 posto {to     znatno iznad zakonski propisanih izno-
     i osobama, uz istovremeno ostvariva-      je potpuno uni{tilo sredstva osigura-    sa, poklanjane su besplatne police,
     nje dobitka. Pro{la godina }e se pam-     nja `ivota i povjerenje prema njemu,     motorno ulje i sli~no. Ovakvo nadme-
     titi kao prva (a vjerojatno i jedina) u ko-  zatim, dugogodi{nja nestabilnost nacio-   tanje posljedica je visokog stupnja na-
     joj je u dr`avnoj zajednici Srbije i Crne   nalne valute, nizak `ivotni standard i    plate premije u gotovini, za razliku od
     Gore najzna~ajnija grana osiguranja      nepostojanje povjerenja u osiguranje     ve}ine drugih vrsta osiguranja.
     bilo osiguranje od autoodgovornosti.      `ivota koje je tipi~ni dugoro~ni posao.     Naime, jedna od dugoro~nih pote{ko-
     S uobi~ajenog udjela od pribli`no jedne      Treba, me|utim, naglasiti, da se uvje-  }a u poslovanju osiguratelja u Srbiji i
     petine, njegov udio je pro{le godine      ti u kojima se ugovara osiguranje `ivota   Crnoj Gori izuzetno je visok stupanj ne-
     udvostru~en. Kao glavni razlozi mogu      ipak postupno popravljaju. Dinar je sve   pla}anja polica. Osiguranici prete`it
     se navesti rast cijena polica doma}eg     stabilniji i pove}ava se povjerenje gra-   dio obveza izmiruju prebijanjem dugo-
     osiguranja od autoodgovornosti kao i      |anstva u doma}u valutu. Vode}i osi-     va s osigurateljima poslije nastalih {te-
     osjetno pove}anje prodaje polica po-      guratelji sve vi{e poku{avaju obnoviti    ta i pla}anjem premije u robi. Tek s
     grani~nog osiguranja nakon politi~kih     ovo osiguranje nude}i ga i kao dinar-    pobolj{anjem ekonomskog polo`aja
     promjena u Srbiji zbog porasta broja      sko osiguranje s deviznom klauzulom     osiguranika i privrede u cjelini, napla-
     inozemnih vozila koja su u{la u na{u      i kao devizno osiguranje. Jugoslaven-    }ivanje premije u novcu trebalo bi se
     zemlju. Jer, Srbija je i u gotovo cijeloj   ski osiguratelji tehni~ki su u potpunosti  osjetno pove}ati. Osiguratelji autood-
     pro{loj godini bila isklju~ena iz me|u-    osposobljeni za osiguranje `ivota i u    govornosti koji izgube dozvolu za rad
     narodnog sustava zelene karte.         tome imaju dugogodi{nja iskustva.      u pravilu nemaju imovine iz koje bi se
Trziste_Jugoslavija.qxd     08. 07. 02     12:39   Page 28
                                                                                 str.28
                                                                                3/2002.


     mogle namiriti neispla}ene {tete. Tada
                                   UGOVORENA PREMIJA U 2001.GODINI PO VRSTAMA OSIGURANJA*
     teret njihovih obveza pada na jamstve-
     ni fond pri Udru`enju osiguravaju}ih or-        Rang Grupe osiguranja                    000 dinara         udio u %
     ganizacija Jugoslavije. Sredstva fonda          1    Osiguranje od autoodgovornosti           6.970.148          37,3
     nastaju doprinosom svih osiguratelja i          2    Osiguranje industrije                5.512.171          29,5
     tro{e se, najve}im dijelom, za izmirenje         3    Osiguranje osoba                  1.366.086           7,3
     obveza osiguratelja nad kojima je otvo-         4    Automobilski kasko                 1.266.291           6,8
     ren ste~ajni postupak. Time se teret           5    Osiguranje od nezgode                1.148.817           6,2
     neispla}enih {teta prebacuje na osigu-
                                 6    Osiguranje prijevoza                 756.413           4,1
     ratelje koji posluju u skladu s pravilima
                                 7    Osiguranje usjeva                   693.643           3,7
     struke, a posredno i na osiguranike.
      Ovaj dio tr`i{ta trebalo bi dovesti u         8    Op}a odgovornost                   300.820           1,6
     red odlu~nim potezima Saveznog mi-            9    Osiguranje `ivotinja                 289.023           1,6
     nistarstva financija, jer nezakonit rad         10    Osiguranje kredita                  207.089           1,1
     srozava ulogu osiguranja kao djelat-          11    Osiguranje `ivota                   155.589           0,8
     nosti izuzetno va`ne za privredu sva-              UKUPNO                       18.666.090          100,0
     ke zemlje. Brojni poku{aji da se u osi-                                       (311.101 €)
     guranje od autoodgovornosti uvede
     vi{e reda jo{ nisu urodili plodom. U rje-         ZAKLJU^ENA PREMIJA PO OSIGURAVAJU]IM DRU[TVIMA U 2001. g.*
     {avanju tog problema va`nu ulogu
     trebalo bi imati Udru`enje osigurava-         Rang Osiguratelj                       000 dinara        udio u %
     ju}ih organizacija i sami osiguratelji.         1    Dunav osiguranje Beograd              6.056.960           32,4
      Na jugoslavenskom tr`i{tu tijekom           2    DDOR Novi Sad                   5.976.463           32,0
     2001. g. poslovalo je vi{e od 40 osigu-         3    Lov}en Podgorica                  1.093.240           5,9
     ravaju}ih dru{tava, pa su Srbija i Crna         4    Kopaonik Beograd                   539.265           2,9
     Gora me|u zemljama s najvi{e osigu-           5    Evropa osiguranje Beograd              509.482           2,7
     ravaju}ih dru{tava u odnosu na broj
                                 6    Imperijal osiguranje Beograd             476.152           2,6
     stanovnika. Na dvije vode}e ku}e, "Du-
                                 7    AMS osiguranje Beograd                453.357           2,4
     nav Osiguranje" i "DDOR Novi Sad",
     otpada najve}i dio ugovorene premije           8    Takovo osiguranje Beograd              352.052           1,9
     osiguranja. Dok je prija{njih godina           9    Sim osiguranje Beograd                340.976           1,8
     njihovo zbirno u~e{}e dostizalo i 75 –         10    Prizma osiguranje Beograd              319.750           1,7
     80 posto, u 2001. godini ono je sma-          11    Ostali                       2.548.393           13,7
     njeno na oko 65 posto. Zanimljivo je               UKUPNO                      18.666.090          100,0
     da ta dva osiguratelja u svojem portfe-                                      (311.101 €)
     lju imaju manje od 40 posto registrira-
     nih motornih vozila. Iz toga se mo`e           Najkasnije za godinu-dvije o~ekuje          rascima Europske zajednice. Tek tada
     zaklju~iti da se najve}i broj ostalih osi-       se puna privatizacija svih osiguravaju-        se mo`e o~ekivati ve}i dolazak stranih
     guratelja bavi prete`ito ili isklju~ivo        }ih dru{tava. Treba naglasiti da je naj-        osiguratelja i sna`nija konkurencija.
     osiguranjem od autoodgovornosti.            ve}i broj osiguratelja u Srbiji i Crnoj         U me|uvremenu mnogi od njih ve}
      Nadolaze}e godine trebale bi donije-         Gori ve} privatiziran. Me|u nekolicinom        istra`uju jugoslavensko tr`i{te i plani-
     ti krupne promjene na tr`i{tu, koje }e         koji jo{ trebaju dovr{iti ovaj postupak        raju nastup. Posebno im je privla~no
     se ogledati u porastu zna~enja osigu-         nalaze se obje najve}e osiguravaju}e          slabo razvijeno osiguranje `ivota koje
     ranja `ivota, dobrovoljnog zdravstve-         ku}e — "Dunav Osiguranje" i "DDOR           predstavlja jedno od klju~nih mjerila
     no-mirovinskog osiguranja, osiguranja         Novi Sad" — kod kojih je dru{tveni ka-         za procjenu razvijenosti suvremenog
     doma}eg i me|unarodnog prijevoza            pital i dalje ve}inski.
                                                            tr`i{ta osiguranja. Tako|er je neop-
     te osiguranja doma}instava. Tako|er           Strana osiguravaju}a dru{tva ve} su
                                                            hodno napomenuti da se inozemna
     se o~ekuje i sre|ivanje poreme}enih          du`e vremena zainteresirana za ulaga-
                                                            konkurencija ve} pojavila u nezakoni-
     odnosa na tr`i{tu uz suzbijanje nelo-         nja u jugoslavensko osiguranje. Me|u-
     jalne konkurencije te smanjivanje bro-                                    tim oblicima u `ivotnom osiguranju i
                                tim, opseg njihove nazo~nosti na tr`i{tu
     ja osiguratelja. Ubrzani privredni rast i       je mali, {to zbog nepovoljnog ekonom-         osiguranju od autoodgovornosti (zele-
     uve}anje `ivotnog standarda stanov-          skog okru`enja, {to zbog jo{ uvijek ne-        na karta).
     ni{tva trebalo bi dovesti do pove}anja         dovoljno stabilne politi~ke situacije.
     realnog opsega ugovorene premije i           Poseban problem predstavlja zakono-                  prof. dr. Boris Marovi}
     u~e{}a osiguranika fizi~kih osoba ko-         davstvo iz podru~ja osiguranja koje }e               doc. dr. Neboj{a @arkovi}
     je se posljednjih godina kre}e oko jed-        se, prema najavama Saveznog mini-                      DDOR Novi Sad
     ne ~etvrtine.                     starstva financija, uskoro prilagoditi ob-                              n

      *Izvor: Udru`enje osiguravaju}ih organizacija Jugoslavije, Rezultati poslovanja organizacija za osiguranje i reosiguranje u 2001. godini, Beograd, 2002

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:3/22/2013
language:Croatian
pages:2