SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DE by sleepover76

VIEWS: 9 PAGES: 2

									                                             Espai reservat per a segells inters
                                             Espacio reservado para sellos internos


Carrer Duquessa d’Almodòvar, 3 • C.P. 03740
Telèfon, 96 575 60 89 • Fax, 96 575 66 35
e-mail: info@gatadegorgos.es • www.gatadegorgos.org
CIF nº P-0307100-H • R.E.L. nº 01030710                                                      Mod. 05 007 V1
   SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ                                     SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
   DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA                                    COMPATIBILIDAD URBANISTICA
   1) DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
   Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                  DNI


   Telèfon / Teléfono                Domicili (Carrer i número) / Domicilio (Calle y número)


   Municipi / Municipio                     C.P.          e-mail


   2) En representació de / En representación de                             C.I.F./N.I.F.


   Altres dades rellevants / Otros datos relevantes   2) DADES DE L´ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
   ACTIVITAT / ACTIVIDAD


   Emplaçament de l’activitat / Emplazamiento de la actividad CARRER-PLAÇA / CALLE-PLAZA                  Nº


   RÉGIM D´INTERVENCIÓ AMBIENTAL / RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

     Autorització ambiental integrada / Autorización ambiental integrada: (1) Annex Llei / Anexo Ley 2/2006                    .
     Epigraf / Epígrafe      .

     Llicència ambiental / Licencia ambiental : (2) Grup / Grupo              .  Subgrup / Subgrupo          .

     Comunicació ambiental / Comunicación ambiental
   DADES DE LA MEMÒRIA TÉCNICA / DATOS DE LA MEMORIA TÉCNICA

   Autor/a de la memòria / Autor/a de la memoria                                              .

   Titulació acadèmica / Titulación académica                             Nº Colegiat/da / Nº Colegiado/a          .
   .
   Notas para cumplimentar la solicitud
   (1) Indicar el anexo de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, en que está incluido.
   (2) Indicar la clasificación asignada a la actividad en el Nomenclátor de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas del Decreto 54/ 1990 de
   la Generalitat Valenciana, o norma que lo sustituya.

   3) DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
   1.- Fotocòpia del Document d´identitat del sol.licitant i del representant legal, si escau /
   1.- Fotocopia del Documento de identidad del solicitante y del representante legal, en su caso.
   2.- Plànol d´emplaçament de l´activitat proyectada - NN.SS. Per a l´ autorització ambiental integrada: plànol georreferenciat
     on figure la totalitat de la parcel.la ocupada per a la instalació projectada /
   2.- Plano del emplazamiento de la actividad proyectada - NN.SS. Para autorización ambiental integrada: plano georrefenciado
     donde figure la totalidad de la parcela ocupada para la instalación proyectada.
   3.- Memòria descriptiva de la instal.lació o que continga les seues característiques principals
   3.- Memoria descriptiva de la instalación o que contenga sus características principales.
   4.- Necessitats d´ús i aprofitament del sòl / Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.
   5.- Requeriments de la instal.lació respecte als serveis públics municipals.
   5.- Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos municipales.
   D'acord amb l'Art.24, Art.52 i Art.71 Decret 127/2006, de Prevenció de la contaminació i qualitat ambiental Desenvolupa la Llei 2/2006.
   De acuerdo con el Art.24, Art.52 y Art.71 Decreto 127/2006, de Prevención de la contaminación y calidad ambiental Desarrolla la Ley
   2/2006.
Carrer Duquessa d’Almodòvar, 3 • C.P. 03740
Telèfon, 96 575 60 89 • Fax, 96 575 66 35
e-mail: info@gatadegorgos.es • www.gatadegorgos.org
CIF nº P-0307100-H • R.E.L. nº 01030710


 4) ADVERTÈNCIES:
 Amb la signatura del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:

 1   Que d’acord amb l’establert per l’article 47 i 65 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat
     Ambiental, el termini màxim per a la notificació de l’informe sol·licitat és de 30 dies en el cas de llicències ambientals i de
     15 dies en el cas de comunicacions ambientals, a comptar des de la data de la seua sol·licitud, acompanyat dels documents
     necessaris.

 2   Que en el cas que no s’expedisca el certificat dins del termini estipular en l’apartat anterior, el titular podrà presentar la
     sol·licitud de llicència ambiental o comunicació ambiental, amb indicació de la data que va sol·licitar el certificat de
     compatibilitat urbanística.

 3   Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les
     dades de caràcter personal i la informació que facilite a l’Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podran ser
     incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l’Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de
     tributs, preus públics, recaptació municipal i gestió pressupostària i comptable de l’Ajuntament, així com garantir la
     constància de tots els documents que tinguen com destinatari o expedisca l’Ajuntament. En tot moment, i de conformitat
     amb la legislació vigent, podrà excedir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a
     aquest Ajuntament.

 4   La sol·licitud del Certificat no autoritza la instal·lació de l'activitat, que només podrà efectuar-se amb la concessió de la
     llicència.

   ADVERTENCIAS
 Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente:
 1   Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 y 65 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación
     y Calidad Ambiental, el plazo máximo para la emisión del informe solicitado es de 30 días en el caso de licencias
     ambientales y de 15 días en el caso de comunicaciones ambientales, a contar desde la fecha de solicitud, acompañado de los
     documentos necesarios.
 2   Que en supuesto de que no se expida el certificado dentro del plazo estipulado en el apartado anterior, el titular podrá
     presentar la solicitud de licencia ambiental o comunicación ambiental, con indicación de la fecha en que solicitó el
     certificado de compatibilidad urbanística.
 3   Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los
     datos de carácter personal y la información que facilitó al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser
     incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la
     gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como
     garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo
     momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por
     medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
 4   La solicitud del Certificado no autoriza la instalación de la actividad, que sólo podrá efectuarse con la concesión de la
     licencia.


 5) SOL·LICITA l´expedició del certificat de compatibilitat urbanística de l´activitat resenyada, amb caracter previ a la
   formulació de (marca on corresponga) / SOLICITA la expedición del certificado de compatibilidad urbanística de la
   actividad reseñada, con carácter previo a la formulación de (marque donde proceda)
          Sol.licitud d´autorització ambiental integrada / Solicitud de autorización ambiental integrada

          Sol.licitud de llicència ambiental / Solicitud de licencia ambiental

          Sol.licitud de comunicació ambiental / Solicitud de comunicación ambiental.


 6) SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD / FIRMA DE LA SOLICITUD
 El Firmant SOL·LICITA li siga expedit la Certificació de Compatibilitat Urbanística en base a la documentació aportada.
 El firmante SOLICITA le sea expedida la Certificación de Compatibilidad Urbanística en base a la documentación aportada.
 Gata de Gorgos, a                           .
 (Data i signatura / Fecha y firma) .


         SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS (ALACANT)
        SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS (ALICANTE)

								
To top