Drugi Rebalans Financijskog plana za 2012.godinu.docx

Document Sample
Drugi Rebalans Financijskog plana za 2012.godinu.docx Powered By Docstoc
					                       REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012.GODINU


Korisnik proračuna:__XI.GIMNAZIJA, ZAGREB, SAVSKA CESTA 77
Prihodi i primici            Plan 2012.     Rebalans      Novi plan za
                             (povećanje/smanjenje) 2012.

Opći prihodi i primici           6.454.633          -538.879   5.915.754

Vlastiti prihodi - Prihodi od prodaje        0            0       0
proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi za posebne namjene            0              0       0

Pomoći                      0              0       0

Donacije                       0            0       0

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja              4.000              0     4.000
Namjenski primici                0              0       0

PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA IZ
PRETHODNIH RAZDOBLJA            95.758              0    95.758


UKUPNO                 6.554.391          -538.879   6.015.512
                                Plan 2012.         Rebalans (povećanje)       Novi plan za 2012.
Račun             Naziv računa                            (smanjenje)
rashoda/izdataka

    31      Rashodi za zaposlene                  5.705.333           -541.379           5.163.954

    311     Plaće bruto                       4.822.,030           -466.551           4.355.479

    312     Ostali rashodi za zaposlene                172.126              -60.000          112.126
    313     Doprinosi na plaće                     711.177              -14.828          696.349
    32      Materijalni rashodi                   808.000                  0         808.000
    321     Naknade .troškova zaposlenima               161.000                0          161.000
    322     Rashodi za materijal i energiju              366.000                0          346.000
    323     Rashodi za usluge                     212.500                0          232.500
    329     Ostali.nespomenuti .rashodi poslovanja.           68.500                0           68.500
    34      Financijski rashodi                    5.300                 0          5.300
    343     Ostali financijski rashodi                  5.300                0           5.300
    42      Rashodi za nabavu
           proizvedene dug. imovine
                                       35.758             2.500            38.258
    422     Postrojenja i oprema                    25.000                0           25.000
    424     Knjige i umjetnička                     5.000              2.500           7.500
           djela i ostale izložbene vrijednosti
    426     Nematerijalna proizvedena imovina              5.758                0           5.758
           (ulaganje u računalne programe)


           UKUPNO:                        6.554.391           -538.879           6.015.512U Zagrebu, 31.10.2012.                                                 Ravnatelj:

                                                          Josip Arnuš, prof.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:3/21/2013
language:Croatian
pages:2