Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DRAFT - Kosova Haber by ajizai

VIEWS: 2 PAGES: 4

									                    Republika e Kosovës
               Republika Kosova-Republic of Kosovo
                      Qeveria –Vlada-Government
              MINISTRIA BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
            MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
             MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT
          OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
                Usluge
                     Ubrzani Vremenski Rok
       Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20


Datum: 08.12-2010


Nabavka br        40400        1   0    0  2   0  2  1  2


Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski     X           Srpski     X              Engleski


(Verzija na Engleskom jeziku, gde se pripremi, će biti važeća)

DEO I: UGOVORNI AUTORITET
I.1 IME, ADRESE I KONTAKT DETALJI
Zvaničan naziv: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Poštanska adresa: Ulica“Nënë Tereza”br.35
grad: Priština              Poštanski broj: 100000           Region:
Internet adresa (po potrebi):www.
Lice za kontakt: Artan Jaha                   Email: artan.jaha@ks-gov.net
Telefon:     038 211-816                   Fax:


Ugovorni autoritet kupuje u ime drugih ugovornih autoriteta             Da       Ne    X
                             Standardni formular: OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1 OPIS
 II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
 Osiguranje vozila MPSRR
 II.1.2 Vrsta ugovora I lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja
 (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom
 predmetu vašeg ugovora)
   Radovi            snabdevanje              x  usluge
  izvršenje              kupovina
  projekat I izvršenje        zakup              Kategorija usluga ______
  ostvarivanje, bilo kojim      iznajmljivanje         Regioni Dragash
 sredstvima, posla,          kupovina na kredit
 odgovarajući na uslove koje      kombinacija ovih
 je naveo ugovorni autoritet

 Glavna tačka ili lokacija     Glavno mesto isporuke        Glavno mesto izvršavanja
 radova                                _______________________
 _______________________                        _______________________


 II.1.3 Informacije o okvirnom sporazumu (po potrebi)
 Obaveštenje obuhvata okvirni sporazum                Da      Ne  x II.1.4 Kratak opis predmeta ugovora
 Osiguranje vozila MPSRR . II.1.5 Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki:DEO III: PROCEDURE

III.1 VRSTA PROCEDURE
 X Otvorena   skraćena            procedura pregovora          Ponuda cena


   Najnize Cena
 x  ;
                       %                          %
1)                60        4)                 20
2)                10        5)
3)                10        6)


III.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
                         Standardni formular: OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
III.3.1. Prethodne publikacije koje se tiču istog ugvora
Obaveštenje o ugovoru:
DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za svaki
deo)

IV.1. Datum dodele ugovora
IV.2 Planiran datum potpisivanja ugovora
IV.3 Broj primljenih tendera 05 (pet)

IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor
LOT I
Zvaničan naziv: “Dardania” Sh.a

Poštanska adresa: Pristina
Grad: Pristina      Poštanski broj: 10000    Zemlja: Kosovo      Region:
URL (po potrebi):
Lice za kontakt: Diellza Tigani           Email:
Telefon:                       Fax:IV.5 Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna konačna vrednost ugovora, 11,508.16 € (sa PDV-om)

Ako je godišnje ili mesečno (molimo dati) broj godina ____ ili meseci (dva) mesec
€


IV.6 Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje         Da      Ne   X

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
 Vrednost ________________________
ili
 odnos _____ %
il
i
 nije poznato

Kratak opis vrednosti/odnosa ugovora koji će biti dat na pod izvođenje(ako je poznato)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                         Standardni formular: OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za preispitivanje nabavke,
Po odredbama Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen
Pravilnikom Br.2007/20


V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI
 Službeni naziv: TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

 Adresa TRN-a: Ulica “GARIBALDI” bb.
 Grad: Priština                       Poštanski broj: 10000
 URL (ako se primenjuje): www.ks-gov.net/trn
 Lica za kontakt:: Ardian Behra          E-maili:ardian.behra@ks-gov.net
 Telefon: 038/213 378               Faks: 038/213 378


V.2 DODATNE INFORMACIJE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                        Standardni formular: OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA

								
To top