Docstoc

társadalomismeret szigorlat - Szociális Munka és Szociálpolitika

Document Sample
társadalomismeret szigorlat - Szociális Munka és Szociálpolitika Powered By Docstoc
					                TÁRSADALOMISMERET SZIGORLAT
                  TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK

                Szociálpolitika Szak Nappali Tagozat

1.   A magyar társadalom modernizációja 1867 – 1989.

Bibó István: A magyar társadalom fejlődése és az 1945. évi változás értelme. In: Válogatott tanulmányok II.
kötet. (Válogatta: Huszár Tibor). Magvető, 1986. 485 – 504.
Gombár Csaba: A társadalom szerkezete, a történelem, valamint a megértés nehézségei. In: Elméletek és
hipotézisek. Rétegződés Modell Vizsgálat I. Kossuth, 1982. 61 – 91.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. Értelmezési keretek. 11 – 35.
Heller Ágnes: Mi a modernitás?
Péter László: Volt-e magyar társadalom a XIX. században? A jogrend és a civil társadalom képződése. In:
Karátson – Várdy (szerk.): Változás és állandóság. Hollandiai Mikes Kelemen Kör, 1989.
Ránki György: A magyarországi modernizáció történetéhez. Világosság, 1987/10. 611 – 621.
www.origo.hu/mindentudasegyeteme/heller/20040202heller1.html

2.   A magyar társadalom szerkezete 1867 – 1989.

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 2002. Társadalmi szerkezet és rétegződés; Magyarországi
helyzet. 172 – 185.
Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között. In: Kövér György (szerk.): Magyarország
társadalomtörténete I. 1. kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 30 – 40.
Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban. In:
Szociológiai Szemle, 2002/4.
Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Napvilág kiadó, 2004. A magyar társadalom szerkezete 1945-ig. A
magyar társadalom szerkezete a szocialista időszakban. 157 – 185.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. A struktúra és tengelyei. Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban; Bevezetés. A népesedés
alakulása. A társadalom szerkezeti alapvonásai. 70 – 112., 189 – 221.
Hanák Péter: Egy széttört régió nyomorúsága. In: Rubicon, 1993/5.
Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában. Gondolat, 1975.
Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon. In:
Kontler László (szerk.): Túlélők. Atlantisz, 1993. 191 – 241.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris 2002. Társadalmi viszonyok és
életkörülmények (Kádár-korszak). 468 – 496.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, 2002. Társadalmi és politikai feszültségek. 70
- 88.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, 2002. Társadalmi viszonyok és
életkörülmények (Horthy-korszak). 188 – 206.
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, 2002.
Társadalomszerkezet és mobilitás. 94 – 120.

3.   Az agrártársadalom változásai 1867-1989

Erdei Ferenc: A paraszti társadalom. In: Gyáni Gábor (Szerk.): Magyarország társadalomtörténete II. 1920 –
1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 101 – 114.
Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. In: Gyáni Gábor (szerk.):
Magyarország társadalomtörténete II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 115 – 130.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. Fogalmi problémák. Birtokos parasztok. Az agrárproletariátus. 292 – 295., 306 – 319., 321 – 336.
Juhász Pál: A mezőgazdaság fejlődésében megnyilvánuló tehetetlenségről; Mai képünk a parasztságról s a
falusi társadalom néhány jellegzetességéről. In: Fokasz Nikosz – Örkény Antal (szerk.): Magyarország
társadalomtörténete 1945 – 1989. 2. kötet. Új Mandátum, 1999. 222 – 229., 230 – 240.
Lencsés Ferenc: Mezőgazdasági idénymunkások a negyvenes években. In: Gyáni Gábor (szerk.):
Magyarország társadalomtörténete II. 1920 – 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 131 – 142.
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, 2002. A paraszti
társadalomtól a falusi társadalomig. 188 – 212.
Závada Pál: Teljes erővel. In: Fokasz Nikosz – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete 1945
– 1989. Új Mandátum, 1999. 206 – 221.
4.  A munkásság társadalmi csoportjának változásai Magyarországon a 19-20.
században

Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. A városi munkásság. 336 – 351.
Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1867 – 1914. In: Kövér György (szerk.):
Magyarország társadalomtörténete I. 2. kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 357 – 366.
Laczkó Miklós: A magyar munkásság fejlődésének fő vonásai a tőkés korszakban. In: Kövér György (szerk.):
Magyarország társadalomtörténete I. 2. kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 367 – 375.
Gyáni Gábor: Migráció és mobilitás. A városi munkásság szerkezete a két világháború között. In: Gyáni Gábor
(szerk.): Magyarország társadalomtörténete II. 1920 – 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 157 – 166.
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, 2002. Városi
munkásság. 213 – 234.
Kemény István: A magyar munkásosztály rétegződése. Munkakultúra és életforma. In: Kemény István: Velünk
nevelkedett a gép. VITA, 1990. 7 – 20., 75 – 169.

5.   Elitek és középosztály Magyarországon a 19-20.században

Bibó István: Elit és szociális érzék. In: Válogatott tanulmányok I. kötet. (Válogatta: Huszár Tibor) Magvető, 1986.
223 – 241.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. Az elitek. A középosztály. 221 – 257., 258 – 291.
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, 2002. Elitek, vezető
csoportok. Értelmiségiek, közalkalmazottak, tisztviselők, szellemi foglalkozásúak. 121 – 148., 149 – 170.
Szalai Erzsébet: A hatalom metamorfózisa? In: Valóság, 1990/6.
Szelényi Iván: Az értelmiség az államszocialista társadalmak osztályszerkezetében. In: Szelényi: Új osztály,
állam, politika. Európa, 1990. 7 – 49.

6.   A politikai ideológiák általában, illetve 19-20. századi Magyarországon

Bayer József: A politikai gondolkodás története, Osiris, 1998. Max Weber politikai szociológiája. 275 – 290.
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, 1998. Az ideológiák kora: a XIX. század. 180 – 261.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. 113 – 125., 379 – 389.
Gyurgyák János: Politikai ideológiák. In: Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Osiris, 1999. 300 – 357.
Kornai János: Hatalom és ideológia. In: Fokasz Nikosz – Örkény Antal (szerk.): Magyarország
társadalomtörténete 1945 – 1989. 1. kötet. Új Mandátum, 1999. 76 – 96.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, 2002. A politikai rendszer jellege. (Horthy-
korszak) 222 – 235.
Szabó Dániel: A magyar társadalom politikai szerveződése a dualizmus korában. Történelmi Szemle, 1992/3-4.
199 – 230.
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, 2002. Hatalom és
társadalom – politikai részvétel és tagoltság. 235- 256.

7.   Népesedés és család általában, illetve a 19-20. századi Magyarországon

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, 2000. A szocializáció és az életciklus. Rokonság, házasság és a család.
Népesség, egészség és elöregedés. 87 – 112., 377 – 406., 553 – 576.
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 2000. Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás. Kiemelt
demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek. Család. 266 – 301., 302 – 333., 351 – 377.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. Népesedés időben, térben. A népesedés alakulása. 38 – 50., 198 – 212.
Klinger András: Magyarország népesedése az elmúlt negyven évben. In: Fokasz Nikosz – Örkény Antal
(szerk.): Magyarország társadalomtörténete 1945 – 1989. 2. kötet. Új Mandátum, 1999. 45 – 65.
Józan Péter: A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon. In: Fokasz Nikosz – Örkény Antal (szerk.):
Magyarország társadalomtörténete 1945 – 1989. 2. kötet. Új Mandátum, 1999. 66 – 71.

8.  A társadalmi egyenlőtlenség alapkérdései. A szegénység, a depriváció és a
kirekesztés fogalmi kérdései. A szegénység arcai a 19-20. századi Magyarországon.

Andorka Rudolf – Ferge Zsuzsa – Tóth István György (1997): Valóban Magyarországon a legkisebbek az
egyenlőtlenségek? Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. február (89–112. o.)
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 2000. Egyenlőtlenség és szegénység. 119 – 148.
Andorka Rudolf-Spéder Zsolt: A szegénység Magyarországon 1992-1995. Esély 1996.4.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, 1986. A szegénységről. A
szegénység alakulása Magyarországon. 11 – 16., 17 – 64.
Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban. In:
Szociológiai Szemle, 2002/4.
Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, 2000. Rétegződés és osztályszerkezet. 222 – 252.
Gyáni Gábor: A regulázó gondoskodás. In: Léderer, Tenczer, Ulicska (szerk.): „A tettetésnek minden
mesterségeiben jártasok…” Új Mandátum, 1998. 11 – 28.
Kemény István: A szegénységről. In: Fokasz Nikosz – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete
1945 – 1989. 1. kötet. Új Mandátum, 1999. 396 – 399.
Kemény István: Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek
Esély 2003/2,
Sen, Amartya: A relatív szegény. Esély 1999/2-3,
Sen, Amartya: Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat. Esély 2003. 6. szám
Solt Ottília: Szegénység és társadalmi struktúra. In: Eörsi, F. Havas, Kemény (szerk.): Méltóságot mindenkinek.
Beszélő, 1998.
Townsend, Peter: Szegénységelméletek. In: Ferge – Lévai (szerk.): A jóléti állam. ELTE – T-Twins, 1991. 183 -
194.9.   A szociális kérdés és a szociális politika jellemzői Magyarországon 1867-1918.
között
Balogh Gábor – Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan. Osiris, 1998. A társadalombiztosítás jogi
története. 70 – 76.
Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. MTA, 1977.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, 1986.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. Osiris,
1998. 363 – 378.
Hanvai Sándor: A szegénygyámolításról. In: Őry Csaba (szerk.): Ínséges idők. Szociálpolitikai Értesítő, MTA
1990. 134 – 152.
Heller Farkas: A szociálpolitika alapja és lényege. In: Őry Csaba (szerk.): Ínséges idők. Szociálpolitikai értesítő,
MTA, 1990. 165 – 176.
Kovrig Béla: A magyar szociálpolitika igaza a liberális és szocialista eszmerendszerek küzdelmében. In: Őry
Csaba (szerk.): Ínséges idők. Szociálpolitikai értesítő, MTA, 1990. 176 – 197.
Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon. HRSZE – ELTE, 2001. 310 – 324., 338 – 360.


10.  A szociális kérdés és a szociális politika jellemzői Magyarországon 1918-1945.
között


Balogh Gábor – Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan. Osiris, 1998. A társadalombiztosítás jogi
története. 70 – 76.
Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. MTA, 1977.
Esztergár Lajos: A szociális munka útján. Pécs, 1939.
Esztergár Lajos: A szociálpolitika tételes jogi alapjai. Pécs, 1936.
Esztergár Lajos: Gyakorlati szociálpolitika. Pécs, 1933.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, 1986. A szegénység alakulására
ható erők. Tanulságok, dilemmák, következtetések. 65 – 198., 199 – 229.
Heller Farkas: A szociálpolitika alapja és lényege. In: Őry Csaba (szerk.): Ínséges idők. Szociálpolitikai értesítő,
MTA, 1990. 165 – 176.
Hilscher Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába. Szövétnek kiadás, Budapest 1928. Változatlan utánnyomás
Budapest 1991.
Kovrig Béla: A magyar szociálpolitika igaza a liberális és szocialista eszmerendszerek küzdelmében. In: Őry
Csaba (szerk.): Ínséges idők. Szociálpolitikai értesítő, MTA, 1990. 176 – 197.
Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon. HRSZE – ELTE, 2001. 310 – 324., 338 – 360.
Szabó Sándorné: Nyugdíjrendszerünk 1927 – 1997. In: Augusztinovics Mária (szerk.): Körkép reform után.
Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000.

11.  A szociális kérdés és a szociális politika jellemzői Magyarországon 1945-1989.
között
Balogh Gábor – Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan. Osiris, 1998. A társadalombiztosítás jogi
története. 70 – 76.
Ferge Zsuzsa: Teljes foglalkoztatás – foglalkoztatáspolitika – munkanélküliség. Várnai Györgyi (szerk.):
Szociálpolitika és társadalom. ELTE, 1994. 193 – 212.
Manchin Róbert - Szelényi Iván: Szociálpolitika az államszocializmusban. Medvetánc 1986/2-3.
Szabó Sándorné: Nyugdíjrendszerünk 1927 – 1997. In: Augusztinovics Mária (szerk.): Körkép reform után.
Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000.
Szelényi Iván: Társadalmi egyenlőtlenségek az államszocialista redisztributív gazdaságokban. In: Fokasz
Nikosz – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete 1945 – 1989. I. kötet. Új Mandátum, 1998.
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, 2001. A szociális
viszonyok változásai. 344 – 365.


12.   A társadalom, a politika és az állam viszonya általában, illetve Magyarországon.

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 2000. Állam, kormányzat, politika. 433 – 462.
Ferge Zsuzsa: És mi lesz, ha nem lesz? In: Gombár – Hankiss – Lengyel (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz?
Helikon, 1997. VAGY Ferge: Elszabaduló egyenlőtlenségek. HRSZE, 2000. 19 – 49.
Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, 2000. Politika, kormányzat és az állam. 307 – 344.
Kende Péter: Az államról. In: Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Osiris, 1999. 38 – 60.
Mezei Barna – Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus történet. Osiris, 2003. 94 – 105., 295 –
303., 347 – 358.
Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme története Magyarországon. Cégér, 1994. IV – VIII. fejezet.
Schmidt Péter: A magyar parlamentarizmus ma. In: Politikatudományi Szemle, 1992/1. 167 – 175.
Szilágyi Péter: A modern állam, politika és a jog kialakulása. In: Jogi Alaptan. Osiris,1998.III–IV.fejezet.134-202.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:3/21/2013
language:Unknown
pages:4