Docstoc

Tanszék - Nyugat-magyarországi Egyetem

Document Sample
Tanszék - Nyugat-magyarországi Egyetem Powered By Docstoc
					          NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
                      A P Á C ZA I C S E R E J Á N O S K A R

               UNIVERSITY OF WESTERN HUNGARY

              APÁCZAI CSERE JÁNOS FACULTY

Tanszék                     Tantárgy előfeltétele     NEPTUN azonosító
Szociálpedagógia
Szak
Szociálpedagógia, levelező tagozat, Győr
Tantárgy neve                Tárgy kredit értéke            Oktató neve
 Általános- és személyiségpszichológia         3 pont             Schleinerné
      2007/2008. 1. félév                           Dr. Szányel Erzsébet
                                           főiskolai tanár
                            Óraszám
NEPTUN                     Előadás  Szeminárium
azonosító       ALSPSA1071
 Javasolt szemeszter       1         8    -
  Tantárgy típusa                 Értékelés módja
    (A, B, C,)        A           kollokvium


A tárgy oktatásának célja

Korszerű, a hétköznapi gyakorlathoz közelálló, alapozó jellegű pszichológiai ismeretek nyújtása. A
pszichikus működések és azok sajátos összefüggéseinek feltárása. Az ön- és társismeret igényének
kialakítása, illetve a további pszichológiai tanulmányok előkészítése és megalapozása.

Követelmények, kompetenciák

A hallgató ismerje meg a pszichológia tudományának helyét a tudományok rendszerében, helyét és
szerepét a szociális szakemberré válás folyamatában.
Rendelkezzék megbízható tudással a pszichikus működésekről, ismerje a tudomány legújabb eredményeit,
aktuális problémáit.
Legyen véleménye, elméletileg megalapozott álláspontja a köznapi életben felmerülő pszichológiai
problémákról.
Legyen képes pszichológiai ismereteinek kreatív felhasználására, a konkrét problémák megoldására.
Az aláírás feltétele: előadásokon való részvétel; 3 feladat önálló elkészítése.

A tantárgy tartalma


Pszichológiai alapismeretek, alapfogalmak
A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, területei. A pszichológia módszerei.
Klasszikus irányzatok a pszichológiában: pszichoanalízis, behaviorizmus, alaklélektan, humanisztikus
pszichológia, kognitív pszichológia. A lelki jelenségek sajátosságai, pszicho-fiziológiai elmélet.
Irodalom
Atkinson, R.L.-Atkinson, R.C Smith, E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp. 17-36.
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (307-329)
Keményné Pálffy K.: Bevezetés a pszichológiába - Tankönyvkiadó, Bp. 1989. (7-13)

A pszichológia biológiai alapjai
A pszichikum működésének idegrendszeri alapjai.
Az idegrendszer szerepe, fő részei, működésének részfeladatai.
Az idegrendszer finomabb szerkezete és működése.

Irodalom
Atkinson, R.L.-Atkinson, R.C -Smith, E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp. 39-63.
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (51-70)
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (34-51)

Tudat és tudatállapotok
Aktiváció, tudat, tudatosság, figyelem (a figyelem felerősítő és szelektív jellege, fajtái, tulajdonságai).
Alvás, álom, és magyarázatai. Módosult tudatállapotok. Képzeleti működés.

Irodalom
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés biológus szemmel - Gondolat, Bp. 1976.
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C -Smith,E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp. 161-192.
Goldschmidt - Halász L.: Alvás, álom, álmatlanság - Medicina, Bp. 1988. (67-112)
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (77-86)

Érzékelés és percepció
Érzékelés és percepció szerveződése, szerepük a megismerésben. Fiziológiai alapja, folyamata, adaptáció,
habituáció. Érzéki csalódások.

Irodalom
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés biológus szemmel - Gondolat, Bp. 1976.
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C Smith,- E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp.105-159.
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (251-281)
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (52-76)

Emlékezet és felejtés
Az emlékezés és felejtés fogalma, alapfolyamatai, fiziológiai alapjai. Hosszú- és rövidtávú memória. Az
emlékezés funkciója; emlékezés és tanulás.

Irodalom
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés biológus szemmel - Gondolat, Bp. 1976.
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C -Smith,E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp. 219-247.
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (115-133)
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (104-125)

A gondolkodás és problémamegoldás
Fogalma, fajtái, szakaszai, tartalma; gondolkodási műveletek; intelligencia, kreativitás és gondolkodás.
                           2
Irodalom
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C- Smith, E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp.249-274.
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (138-163)

A nyelv és gondolkodás
A gondolkodás és a beszéd kapcsolata; a gesztusok és a metakommunikativ jelzések jelentősége.

Irodalom
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C Smith,- E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp.248-274.
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (283-329)
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (138-163)

Az érzelmek összetevői, elméletei
Az érzelmi reakciók testi tünetei, összetevői, jelentősége; kellemes és kellemetlen érzelmek, hangulati
állapotok. Hangulat, indulat, szenvedély. Félelem, stressz és szorongás, megküzdés a szorongással.

Irodalom
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C- Smith, E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp.309-331.
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (228-249)
Séra L.: Általános pszichológia – Comenius Bt., Pécs., 2001. (179-197)

A tanulás
Fogalma, fajtái (szenzoros, motoros, verbális). A szociális tanulás jelentősége, szintjei. Tanuláselméletek
(klasszikus- és operáns kondicionálás, belátáson alapuló tanulás), imprinting. A tanulás törvényei.

Irodalom
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C -Smith,E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp.195-217.
Barkóczi I. - Putnoky J.: Tanulás és motiváció - Tankönyvkiadó, Bp. 1980.(12-54; 66-142)
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (33-49; 115-133)
Keményné Pálffy K.: Bevezetés a pszichológiába - Tankönyvkiadó, Bp. 1989. (89-111)

A motiváció
Fogalma, alapvető motívumok rendszere (szükségletek, homeosztázis, drive, vágy, emóció).
Magasabbrendű motívumok és a motívumok hierarchiája. Motiváció és tanulás kölcsönhatása
(a megerősítés - jutalmazás és büntetés - szerepe a nevelésben). Teljesítménymotiváció.

Irodalom
Atkinson,R.L.-Atkinson,R.C -Smith, E.E.-Bem,D.J. (1995): Pszichológia- Osiris, Bp.277-307.
Barkóczi I.- Putnoky J.: Tanulás és motiváció - Tankönyvkiadó, Bp. 1980. (188-312)
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (198-227)
Keményné Pálffy K.: Bevezetés a pszichológiába - Tankönyvkiadó, Bp. 1989. (113-144)

Önismeret
Énkép, önértékelés, énképvédő manőverek.
Az önismeretszerzés módjai.

Irodalom
Keményné Pálffy K.: Bevezetés a pszichológiába - Tankönyvkiadó, Bp. 1989. (14-18)
Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991. (13-32)
                          3
A személyiség
Fogalma, összetevői: adottság, képesség, jellem. A pszichoanalitikus és interperszonális
személyiségmodell; a személyiség vonáselméleti és dimenzionális megközelítése; a személyiség tipológiai
megközelítése.

Irodalom
Allport, G.W.: A személyiség alakulása - Gondolat, Bp. 1980.(355-396)
Keményné Pálffy K.: Bevezetés a pszichológiába - Tankönyvkiadó, Bp. 1989. (33-50)
Peck, D. - Whitlow, D.: Személyiségelméletek - Gondolat, Bp. 1988.
Popper P.: Belső utak könyve - Magvető, Bp. 19


Gyakorlati feladatok

1. Az idegrendszer finomabb szerkezete
2. Egy érzékszervünk funkcionális anatómiája
3. Esszé (két téma közül választható: „Alvás, álom, álomelméletek” vagy „Amit a drogokról tudni kell”


Kollokviumi tételek


1.  Klasszikus irányzatok a pszichológiában: pszichoanalízis, behaviorizmus, alaklélektan,
   humanisztikus pszichológia, kognitív pszichológia.

2.  A lelki jelenségek sajátosságai, pszicho-fiziológiai elmélet.

3. A pszichikum működésének idegrendszeri alapjai: az idegrendszer szerepe, fő részei, működésének
  részfeladatai.

4. Aktiváció, tudat, tudatosság, figyelem ( A figyelem felerősítő és szelektív jellege, fajtái,
  tulajdonságai.)

5. Érzékelés és percepció szerveződése, szerepük a megismerésben. Fiziológiai alapja, folyamata,
  adaptáció, habituáció. Érzéki csalódások.

6. Az emlékezés és felejtés fogalma, alapfolyamatai, fiziológiai alapjai. Hosszú- és rövidtávu memória.
  Az emlékezés funkciója; emlékezés és tanulás összefüggése.

7. A gondolkodás fogalma, fajtái, szakaszai, tartalma; mikro- és makrostruktúrája.

8. Gondolkodás és problémamegoldás; intelligencia, kreativitás és gondolkodás összefüggése.

9. A nyelv és gondolkodás: a gondolkodás és a beszéd kapcsolata; a gesztusok és a metakommunikatív
  jelzések jelentősége.

10. Az érzelmek összetevői, elméletei; az érzelmi reakciók testi tünetei, összetevői, jelentősége; kellemes
  és kellemetlen érzelmek, hangulati állapotok. Hangulat, indulat, szenvedély.

11. Félelem, stressz és szorongás. Megküzdés a szorongással.                           4
12. A tanulás: fogalma, fajtái (szenzoros, motoros, verbális), alapfolyamatai (bevésés, tárolás, felidézés,
  felejtés).

13. A szociális tanulás jelentősége, szintjei. (az utánzás, tanulás modellek alapján, identifikáció,
  interiorizáció).

14. Tanuláselméletek (klasszikus- és operáns kondicionálás, látens tanulás, belátáson alapuló tanulás).

15. A motiváció fogalma, alapvető motívumok rendszere (szükségletek, homeosztatikus késztetések,
  drive, vágy, emóció).

16. Magasabb rendű motívumok és a motívumok hierarchiája. (A szándék mint motivációs tényező, a
  kompetenciaigény)

17. Motiváció és tanulás kölcsönhatása (a motívumok kondicionálása. Szociális tényezők hatása a
  motívumtanulásra. Teljesítménymotiváció. Önkontroll, frusztráció és tolerancia.

18. Önismeret: énkép, önértékelés, énképvédő manőverek. Az önismeretszerzés módjai.

19. A személyiség fogalma, összetevői: adottság, képesség, jellem. A személyiség strukturális
  megközelítése: pszichoanalitikus és interperszonális személyiségmodell.

20. A személyiség vonáselméleti és dimenzionális megközelítése.

21. A személyiség tipológiai megközelítése (a Pavlov-féle idegrendszeri típusok; a környezethez való
  attitűd szerinti tipológiák).
Győr, 2007. szeptember 7.

                                   Schleinerné Dr. Szányel Erzsébet sk.
                                        főiskolai tanár
                           5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:3/21/2013
language:Unknown
pages:5