Tanszék - NYME Apáczai Csere János Kar - Nyugat-magyarországi

Document Sample
Tanszék - NYME Apáczai Csere János Kar - Nyugat-magyarországi Powered By Docstoc
					         NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
                   A P Á C ZA I C S E R E J Á N O S K A R

                 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY

         APÁCZAI CSERE JÁNOS COLLEGE OF EDUCATION

      Tanszék           Tantárgy előfeltétele      NEPTUN azonosító
  Neveléstudományi Intézet
    Pedagógia Tanszék
       Szak                               ANGYGA1131
                      Fejlődéslélektan
  Gyógypedagógia nappali és                         ALGYGA1131
  Gyógypedagógia levelező

     Tantárgy neve

     Személyiség- és      Tárgy kredit
                    értéke       2
    szociálpszichológia
                       Heti óraszám
           ANGYGA1141
NEPTUN azonosító   ALGYGA1141
                    Előadás    Szeminárium       Oktató neve
                                    Muhovitsné Ujvári Klára
                            15 óra       főiskolai docens
                     30 óra
Javasolt szemeszter      3           konzultáció
                    (nappalin)
                           (levelezőn)
 Tantárgy típusa              Követelmény
               A
  (A, B, C,)                Kollokvium


Tanterv szerinti óraszám: 15 óra.


A tantárgy célja:
-alapozza meg a korszerű pszichológia tudományának ismeretanyagával alátámasztott
emberkép kialakítását. Mutassa be a személyiség biológiai és szociális determinánsait, ezek
kölcsönhatásait.
-a társas történések megértése és elemzése iránti igény és érzékenység fokozása, valamint a
társas kapcsolatok tudatos alakításához szükséges képességek fejlesztése.

A tantárgy feladata:
-Mutasson rá a személyiség-megismerés fontosságára a pedagógiai gyakorlatban.
-A szociálpszichológia fő fogalmainak, törvényszerűségeinek megismertetése és
alkalmazásuk lehetőségének megteremtése.
-A személyiségfejlesztés pedagógiai-pszichológiai összefüggésrendszerének feltárása.


A tantárgy követelménye:
   rendelkezzen a hallgató megalapozott pszichológiai ismeretekkel a személyiség
fogalmáról, a személyiség klasszikus elméleteiről, valamint a személyiség értelmezésének,
elemzésének újabb eredményeiről;                                                 1
    legyen képes elfogadni, értelmezni, s megfelelő toleranciával kezelni a személyiség
egyéni különbségeit, a szokástól eltérő megnyilvánulásait;
    legyen jártas a pedagógiai munkában alkalmazható megismerő módszerek
alkalmazásában;
    legyen képes a társas viselkedés szociálpszichológiai szempontú elemzésére, legyen
jártas a személyészlelés elméleti kérdéseiben, ismerje a hatékony társas befolyásolás
eszközeit;
    legyen tájékozott a csoportlélektan általános kérdéseiben, ismerje és legyen képes
értelmezni a csoporttörténéseket, ismerje ezek pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit;
    a stúdium tartalmát is felhasználva, tudatosan törekedjék saját személyiségének olyan
jellegű formálására, amely megfelel a pálya követelményeinek;
    a félév zárása: kollokviumA tantárgy témakörei:
    A személyiség fogalma, elméleti megközelítése. A személyiség integrált felfogása.. A
személyiségfejlődés determináns tényezői.
    A személyiség struktúrája. A személyiség kognitív és motivációs rendszere.
    Személyiségelméletek (típus - vonáselméleti, pszichoanalitikus, szociális tanulás,
fenomenológiai megközelítés).
    A személyiség megismerésének lehetőségei és módjai.
    A társas kölcsönhatás. Szociális interakció – kommunikáció. A szociális szerep. A
szociális megismerés alapjelenségei: személypercepció és attribúció. A szociális attitűd.
Kategorizáció, sztereotípia, előítélet.
    A társas befolyásolás. A szociális befolyásolás folyamatai. A konformitás. A
meggyőzés.
    A személyközi viszony. Kötődés és vonzalom. Az emberi agresszió.
    A csoport szerepe az egyén életében. A csoport fejlődésének és működésének
alapmechanizmusai. Csoportjelenségek. Érték és normaképződés a csoportban.


Kötelező irodalom:
1. Atkinson, R. L. – Atkinson R. C. – Bem, D. J.: Pszichológia
  Osiris – Századvég Kiadó, Budapest, 1995.
2. Carver, Ch. S. – Scheier, M. F.: Személyiségpszichológia
  Osiris – Századvég Kiadó, Budapest, 1998.
3. Csepeli György: Szociálpszichológia
  Osiris – Századvég Kiadó, Budapest, 1997.
4. Forgas, J. P.: A társas érintkezés pszichológiája
  Gondolat Kiadó, Budapest, 1989.
5. Mészáros Aranka: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága (egyetemi és főiskolai
  tankönyv)
  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1997.


Ajánlott irodalom:
1. Allport, G. W.: A személyiség alakulása
  Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.


                                              2
2. Aronson E.: A társas lény
  Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1980.
3. Erős Ferenc: Megismerés, előítélet, identitás. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény,
  Új Mandátum Kiadó, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Bp. 1998.
4. Lengyel Zsuzsanna: Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény,
  Osiris Kiadó, Bp. 1997.
5. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.): Pszichológia Pedagógusoknak,
  Osiris Kiadó, Bp. 2004.
6. Tóth László: Pszichológia a tanításban
  Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.
Győr, 2007. szeptember 14.

                                 Muhovitsné Ujvári Klára
                                  főiskolai docens
                                              3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:3/21/2013
language:Unknown
pages:3