Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

STATUT Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

VIEWS: 25 PAGES: 19

									STATUT
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla


  I.   Osnovne odredbe


                    Član 1.

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju( ''Službene novine
FBiH'' broj:29/97 i 7/02), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (''Službene novine FBiH''
broj:29/97) i Zakonom o Zavodu zdrasvtvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
uređuje se djelatnost, sjedište i naziv Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: Kantonalni zavod), zastupanje i predstavljanje Kantonalnog
zavoda, organizacija, prava, obaveze i odgovornosti organa upravljanja u
rukovođenju Kantonalnog zavoda, stručna služba Kantonalnog zavoda, rješavanje o
pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, planiranje, finansiranje i finansijsko
poslovanje i kontrola sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, javnost rada,
donošenje Statuta i drugih općih akata Kantonalnog zavoda, tumačenje Statuta i
drugih općih akata, saradnja sa organima i organizacijama i druga pitanja od značaja
za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.


Član 2.

Kantonalni zavod osnovan je Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona.
U Kantonalnom zavodu prikupljaju se sredstva i ostvaruju:
  - prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na načelima
    uzajamnosti i solidarnosti u okviru Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
    Kanton) odnosno Federacije BiH (u daljem tekstu: Federacija), u skladu sa
    Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima, podzakonskim
    propisima, propisima Kantona i općim aktima Kantonalnog zavoda;
  - prava i obaveze iz proširenog zdravstvenog osiguranja u skladu sa propisima
    Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona)
U cilju lakšeg ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranim licima,
Kantonalni zavod obrazuje poslovnice zdravstvenog osiguranja sa sjedištem u svakoj
općini Kantona.


                   Član 3.

Kantonalni zavod je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim
Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, drugim zakonima i podzakonskim propisima, ovim Statutom i
drugim općim aktima Kantonalnog zavoda.
Kantonalni zavod se upisuje u sudski registar.
Kantonalni zavod ima žiro račun u sjedištu, a u poslovnicama akreditive.

                   Član 4.
Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 2. stav 2. Statuta obezbjeđuju se na način
uređen zakonom, evidentiraju u posebnim fondovima čije se poslovanje vodi
odvojeno i koriste namjenski.
U Kantonalnom zavodu vrši se kontrola u obezbjeđivanju sredstava, njihovom
evidentiranju, finansijskom poslovanju, korištenju i ostvarivanju prava.


                   Član 5.

Odnosi između Kantonalnog zavoda i zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih
radnika koji pružaju zdravstvene usluge osiguranim licima regulišu se ugovorom koji
zaključuje Kantonalni zavod u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i općim
aktima Kantonalnog zavoda.

                   Član 6.

Kantonalni zavod ima prava i obaveze u obezbjeđivanju i korištenju sredstava
obaveznog zdravstvenog u skladu sa propisima koje donosi Parlament Federacije.

                   Član 7.


Radi obavljanja poslova sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja Kantonalni
zavod obrazuje stručnu službu.
Ukoliko se propisima Skupštine Kantona, na području Kantona uvedu druge vrste
zdravstvenog osiguranja utvrđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju, stručna
služba obavljat će poslove sprovođenja tih vrsta osiguranja.

                  Član 8.
U Kantonalnom zavodu se obezbjeđuje uvođenje i funkcionisanje informacionog
sistema u obaveznom zdravstvenom osiguranju.


                   Član 9.

Rad Kantonalnog zavoda, njegovih organa upravljanja i rukovođenja i stručne službe
je javan.
Javnost rada obezbjeđuje se na način utvrđen Statutom i drugim aktima Kantonalnog
zavoda.

                   Član 10.

Kantonalni zavod obavlja slijdeću djelatnost:
  - provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava
   obaveznim zdravstvenim osiguranjem;
  - planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te
   plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
  - obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o
   zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć
   u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa;
  -  obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
    zdravstvenim radnicima;
  -  određuje kriterije i način korištenja te visinu novčanog iznosa za naknadu
    putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za
    pogrebne troškove;
  -  određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret
    kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaće
    za vrijeme bolovanja;
  -  učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u
    dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
  -  vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i
    druge poslove u skladu sa ovim ugovorima;
  -  obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu;
  -  u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona obavlja nadzor i finansijsku
    kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u
    vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu;
  -  obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem
    prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni
    organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja;
  -  uređuje ostala pitanja vezana za ostavrivanja prava iz obaveznog
    zdravstvenog osiguranja;
  -  obavlja poslove vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog
    osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za
    obavezno zdravstveno osiguranje;
  -  vrši poslove izrade izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog
    osiguranja na teritoriji Kantona;
  -  vrši poslove u vezi sa izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog
    osiguranja;
  -  vrši izradu i distribuciju svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje;
  -  obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju,
    Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja
    Tuzlanskog kantona i drugim zakonima i podzakonskim propisima;

                    Član 11.

 Naziv Kantonalnog zavoda je:
''Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona''
Skraćen naziv je ''Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Tuzla''
Sjedište Kantonalnog zavoda je u Tuzli, ulica Franjevačka 36.

                    Član 12.

Kantonalni zavod ima svoj pečat i štembilj.
Pečat Kantonalnog zavoda je okruglog oblika, priječnika 35 mm, u kome je u
koncentričnim krugovima upisan tekst.
''Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona''
Osim pečata iz stava 1. ovog člana Kantonalni zavod ima i pečat priječnika 20mm, u
kojem je u koncentričnom krugu upisan tekst ''Zavod zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona i broj pečata''.Štambilj Kantonalnog zavoda je u obliku
pravougaonika dimenzije 30x70 mm, u kome je u gornjem dijelu upisan tekst iz stava
3. ovog člana, a ispod toga podaci utvrđeni propisima o kancelarijskom poslovanju:
Bliže odredbe o broju ,vrsti i veličini pečata i štambilja, njihovoj upotrebi i čuvanju
utvrđuje direktor Kantonalnog zavoda posebnom odlukom.

Predstavljanje i zastupanje

                    Član 13.

Kantonalni zavod predstavlja i zastupa direktor Kantonalnog zavoda.

                   Član 14.
Direktor Kantonalnog zavoda ovlašten je da u ime Kantonalnog zavoda zaključuje
ugovore i preduzima druge pravne radnje, kao i da zastupa Kantonalni zavod pred
sudovima i drugim organima u okviru prava i odgovornosti koji proizilaze iz djelatnosti
Kantonalnog zavoda.

                    Član 15.

Kantonalni zavod, po ovlaštenju direktora Kantonalnog zavoda, mogu zastupati i
drugi radnici u poslovima iz svoje nadležnosti.


Organizacija Kantonalnog zavoda

                    Član 16.

Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda
ostvaruju se:
  - u sjedištu Kantonalnog zavoda
  - u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda (u daljem
    tekstu:Poslovnice)
  1. Banovići
  2. Čelić
  3. Doboj Istok
  4. Gračanica
  5. Gradačac
  6. Kalesija
  7. Kladanj
  8. Lukavac
  9. Sapna
  10. Srebrenik
  11. Teočak
  12. Tuzla
  13. Živinice
U sjedištu Kantonalnog zavoda vrši se ostvarivanje prava,obaveza i odgovornosti
koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda, izuzev prava, obaveza i
odgovornosti koje su zakonom i podzakonskim propisima, ovim Statutom i drugim
općim aktima utvrđene kao djelokrug poslovnica zdravstvenog osiguranja.

                    Član 17.

Poslovnice su dio Kantonalnog zavoda, nemaju svojstvo pravnog lica, obavljaju
poslove koji su im ovim Statutom dati u nadležnost i upisuju se u sudski registar kod
suda kod koga je upisan u registar Kantonalni zavod.

                    Član 18.

Poslovnice imaju svoj pečat priječnika 35 mm u kome je u koncentričnim krugovima
upisan sljedeći tekst:
''Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Poslovnica zdravstvenog osiguranja ______________
                  (sjedište poslovnice)

Osim pečata iz prethodnog stava poslovnice imaju i pečat priječnika 20mm u kome je
u koncentričnim krugovima upisan tekst:''Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona Poslovnica zdravstvenog osiguranja _______________i broj pečata''.
                    (sjedište poslovnice)

Poslovnice imaju i štembilj u kome je u gornjem dijelu upisan tekst iz stava 2. ovog
člana, a ispod toga podaci utvrđeni propisima o kancelarijskom poslovanju.

Član 19.

U poslovnicama Kantonalnog zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:
  - prijava i odjava osiguranika i osiguranih lica sa prebivalištem na teritoriji
   općine u kojoj je sjedište poslovnice;
  - izdavanje i ovjera isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osiguranohg
   lica;
  - ustanovljavanje i vođenje ličnih kartona osiguranih lica;
  - utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, stomatološko – protetsku
   pomoć i stomatološko – protetske nadomjestke, vrši ovjera izdatih naloga za
   navedena pomagala i njihovo evidentiranje;
  - kontrola obračuna i isplate putnih i drugih troškova u vezi sa ostvarivanjem
   zdravstvene zaštite i njihovo evidentiranje;
  - kontrola obračuna i isplate troškova sahrane i njihovo evidentiranje;
  - prijem, evidentiranje, ovjera i izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem
   međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na
   zdravstveno osiguranje;
  - obezbjeđivanje i vođenje statističkih podataka o osiguranicima i osiguranim
   licima;
  -  vođenje evidencija o uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
    svih obveznika obračuna i uplate doprinosa za teritoriju općine;
  -  vođenje evidencije o uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje po
    obvezniku doprinosa, a potrošnje po obvezniku i licima osiguranim po
    njegovom osnovu;
  -  kontrola, likvidacija i plaćanje računa za zdravstvene usluge;
  -  kontrola, likvidacija i isplata naknada plaća odnosno refundacije naknada
    plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede;
  -  evidencija izdatih lijekova;
  -  rješavanje u prvom stepenu o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  -  izvršavanje i drugih prava, obaveza i odgovornosti koji su zakonskim
    propisima i općim aktima kantonalnog zavoda preneseni u djelokrug
    poslovnica;

V. Organi Kantonalnog zavoda

1.Upravni odbor

                    Član 20.

Kantonalnim zavodom upravlja Upravni odbor.
Upravni odbor sastoji se od devet članova i to:
  - tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja;
  - dva člana iz reda poslodavaca;
  - četiri člana iz reda zdravstvenih radnika

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Kantona u skladu sa
Zakonom.
Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje 4 godine i po isteku tog
perioda mogu biti ponovno imenovani.

Član 21.

Pored poslova utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o Zavodu
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, drugim zakonima i podzakonskim
propisima, Upravni odbor:
  - donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
  - donosi        Program       rada     Upravnog     odbora;
    odlučuje o zaključivanju odnosno pristupanju dogovoru Kantonalnog zavoda iz
    člana 82.stav 4.Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  - razmatra Izvještaj o korištenju sredstava dodijeljenih Kantonalnom zavodu na
    osnovu dogovora iz alineje 3. ovog člana;
  - odlučuje o visini, kriterijima i načinu isplate naknada koje Kantonalni zavod
    prema svojim finansijskim mogućnostima, može plaćati za pružanje
    zdravstvenih usluga osiguranim licima;
  - donosi odluku o raspisivanju konkursa za popunjenje mreže zdravstvene
    djelatnosti iz člana 37. stavovi 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
  - donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača uz pribavljenu suglasnost
    ministra zdravstva Kantona, radi zaključivanja ugovora sa zdravstvenim
    ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
  -  donosi odluke o zaključivanju ugovora Kantonalnog zavoda sa zdravstvenim
    ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima o pružanju zdravstvenih
    usluga, saglasno zakonu i podzakonskim propisima;
  -  podnosi prijedlog odnosno donosi odluku o prestanku rada zdravstvene
    ustanove u slučaju iz člana 47. stav 1. alineja 1.Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
  -  podnosi zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje naknada koje se
    obezbjeđuju u slučaju nastupanja reosiguranih rizika;
  -  donosi    finansijski   plan   u     sladu   sa   zakonom;
    donosi opći akt o načinu vršenja kontrole;
  -  donosi opći akt o načinu utvrđivanja valorizacije naknade plaće za vrijeme
    privremene spriječenosti za rad kao i visini naknade plaće i najvišem iznosu
    naknade plaće koji se isplaćuje na teret Kantonalnog zavoda;
  -  donosi opći akt o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima
    evidencije i obveznicima evidencije;
  -  u saradnji sa kantonalnim ministrom zdravstva, donosi Odluku o utvrđivanju
    cijene usluga za ugovorne privatne zdravstvene radnike uz prethodno
    pribavljeno        mišljenje        ljekarske      komore;
    donosi opći akt o       osnivanju   i  organizaciji Stručne službe;
    donosi odluke o izvršenju pravnih poslova koji se odnose na nabavku roba,
    obavljanje usluga i ustupanju radova čija je ukupna vrijednost veća od
    50.000,00 KM uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva Kantona;
  -  donosi odluku o zaključivanju sporazuma Kantonalnog zavoda sa Zavodom
    zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (u daljem tekstu:
    Federalni zavod osiguranja i reosiguranja), saglasno stavovima 2. i 3. člana
    100. Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  -  odlučuje o naknadi za obavljanje poslova iz djelokruga stručne službe i drugim
    međusobnim odnosima saglasno zakonskim propisima;
  -  u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona predlaže Vladi Kantona
    Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga
    pomagala , stomatološko – protetsku pomoć i stomatološko – protetske
    nadomjestke;
  -  u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona predlaže Vladi kantona
    Pravilnik o načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret
    sredstava Kantonalnog zavoda;
  -  u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona predlaže Skupštini Kantona
    osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene
    zaštite osiguranim licima;
  -  predlaže Skupštini Kantona odluku o osnovicama i stopama doprinosa za
    obavezno zdravstveno osiguranje;
  -  vrši i druge poslove za koje je ovlašćen zakonskim i podzakonskim propisima i
    općim aktima Kantonalnog zavoda.


                     Član 22.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja
članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog
odbora.
                     Član 23.

Predsjednik Upravnog odbora:
  - saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama;
  - potpisuje odluke i druge akte donesene na sjednici Upravnog odbora;
  - stara se o primjeni Statuta, drugih općih akata i Poslovnika o radu Upravnog
   odbora;
  - stara se o blagovremenom izvršavanju programa Upravnog odbora;
  - stara se o ostvarivanju saradnje Upravnog odbora sa Skupštinom Kantona,
   Vladom Kantona, kantonalnim ministrom zdravstva, ugovornim zdravstvenim
   ustanovama i drugim organima i organizacijama;
  - vrši i druge poslove određene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Upravnog
   odbora i drugim općim aktima Kantonalnog zavoda.

                         Član 24.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu Upravnog odbora na osnovu programa
rada, po svojoj inicijativi, na inicijativu Vlade Kanton, kantonalnog ministra zdravstva,
direktora Kantonalnog zavoda i najmanje tri člana Upravnog odbora.

                         Član 25.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Vladi Kantona.
Predsjednik Upravnog odbora za svoj rad odgovara Vladi Kantona, kantonalnom
ministru zdravstva i Upravnom odboru.


                       Član 26.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuje se način rada, pripremanje i
održavanje sjednica, postupak predlaganja, rasprave,usaglašavanja i odlučivanja,
prava, obaveze i odgovornosti članova Upravnog odbora, obrazovanje stalnih odbora
i komisija Upravnog odbora, utvrđuje njihov status, sastav, način izbora, djelokrug i
način rada, uređuje vođenje i izradu zapisnika, potpisivanje zapisnika i drugih akata
Upravnog odbora i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.


2.Odbori i Komisije

                     Član 27.

Za izradu općih i drugih akata, složenijih analitičko – izvještajnih dokumenata iz
nadležnosti Upravnog odbora, mogu se obrazovati stručna radna tijela, stalni i
povremeni odbori i Komisije.
Stručna radna tijela, odbori i komisije i njihov sastav, način izbora i djelokrug utvrđuje
se Poslovnikom o radu Upravnog odbora i drugim aktima ako zakonom ili
podzakonskim aktima i ovim Statutom nije određeno drugačije.
Direktor Kantonalnog zavoda


                    Član 28.

Direktor Kantonalnog zavoda:
  - organizuje rad i poslovanje Kantonalnog zavoda;
  - osigurava provođenje dogovora, sporazuma i ugovora koje je Kantonalni
    zavod zaključio ili im pristupio;
  - stara se o blagovremenom obezbjeđivanju finansijskih sredstava potrebnih za
    sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj namjenskoj
    upotrebi i o zakonitom, pravilnom i blagovremenom ostvarivanju prava
    osiguranih lica;
  - daje naloge za izvršavanje finansijskog plana Kantonalnog zavoda i drugih
    akata Upravnog odbora;
  - stara se o pripremi svih akata i materijala za čiju je izradu nadležan Kantonalni
    zavod a koje razmatraju i o njima odlučuju organi vlasti i Upravni odbor;
  - rješava o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu ,
    u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima;
  - donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji stručne službe uz suglasnost Vlade
    Kantona;
  - rukovodi radom stručne službe i donosi upustva, instrukcije i naredbe u cilju
    zakonitog, pravilnog i blagovremenog obavljanja poslova;
  - obrazuje radne grupe za izradu složenijih akata i materijala;
  - stara se o pripremi i organizovanju sjednica Upravnog odbora, te odbora i
    komisija Upravnog odbora;
  - sprovodi i organizuje izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Upravnog
    odbora i njegovih odbora i komisija;
  - u skladu sa finansijski planom odobrava nabavku roba, obavljanje usluga i
    ustupanje radova potrebnih za rad Stručne službe čija ukupna vrijednost
    pojedinačno nije veća od 50.000,00 KM;
  - stara se o ostvarivanju javnosti rada Kantonalnog zavoda, njegovih organa i
    stručne službe;
  - donosi odluke o izboru rukovodećih radnika;
  - donosi odluke o prijemu i raspoređivanju zaposlenika na poslove i zadatke;
  - vrši i druge poslove koji su mu zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i
    drugim općim aktima stavljeni u nadležnost.                    Član 29.

Direktor Kantonalnog zavoda ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednicama
Upravnog odbora, njegovih odbora i komisija i drugih tijela i da učestvuje u njihovom
radu, ali bez prava odlučivanja.
Direktor Kantonalnog zavoda dužan je na zahjev Upravnog odbora, odbora i Komisija
Upravnog odbora i drugih tijela daje objašnjenja i odgovara na pitanja u vezi sa
radom Kantonalnog zavoda i stručne službe.
                Član 30.

Direktor Kantonalnog zavoda može imenovati od svojih saradnika lice koje će ga
zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

                Član 31.

Direktora Kantonalnog zavoda imenuje i razrješava Vlada Kantona na prijedlog
kantonalnog ministra zdravstva.
Za direktora Kantonalnog zavoda može se imenovati lice koje pored općih uslova
utvrđenih zakonom ima pravni ili ekonomski fakultet i najmanje tri godine radnog
iskustva.
Direktor se imenuje za vrijeme od 4 godine.
Po isteku vremena iz stava 3. ovog člana isto lice može biti ponovo imenovano za
direktora.

                Član 32.

Direktor za svoj rad odgovara Vladi Kantona i Upravnom odboru.
Direktor može biti razriješen i prije isteka vremena za koje je imenovan odnosno
izabran u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom.
Odluku o razrješenju iz stava 2.ovog člana donosi organ nadležan za imenovanje
odnosno izbor.


VI Stručna služba Kantonalnog zavoda


                Član 33.

Radi obavljanja poslova sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosno
radi obavljanja normativno – pravnih, upravno – pravnih,analitičko – planskih,
finansijsko –računovodstvenih, administrativno – stručnih i drugih poslova iz
djelokruga Kantonalnog zavoda, Kantonalni zavod osniva stručnu službu za teritoriju
Tuzlanskog kantona.

                Član 34.


U sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja u stručnoj službi se:
  - obavljaju poslovi u vezi sa obezbjeđivanjem sredstava za sprovođenje
   obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  - stara o naplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje odnosno vrši se
   odgovarajuća kontrola u cilju potpunog obuhvaćanja svih obveznika obračuna
   i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, te redovne i potpune
   naplate tog doprinosa, o čemu se pripremaju odgovarajuće informacije za
   Upravni odbor i obavljaju poslovi u postupku prinudne naplate doprinosa;
  - rukuje sredstvima Kantonalnog zavoda saglasno zakonu, finansijskim
   planovima i drugim aktima Kantonalnog zavoda i odgovara za njihovu
   namjensku upotrebu;
-  prati finansijsko poslovanje, obavljaju analitičko – planski i finansijsko –
  računovodstveni poslovi, te vode propisane evidencije;
-  obavljaju poslovi u vezi sa pripremom i zaključivanjem ugovora sa
  zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima o pružanju
  zdravstvenih usluga osiguranim licima, te poslovi u vezi praćenja, analiziranja,
  izvještavanja o zakonitom, pravilnom, kvalitetnom, blagovremenom i
  potpunom izvršavanju zaključenih ugovora;
-  obavljaju poslovi u vezi izrade podzakonskih propisa iz oblasti obaveznog
  zdravstvenog osiguranja, Statuta i drugih općih akata kantonalnog zavoda i
  stručne službe, učestvuje u izradi dogovora, sporazuma i ugovora koje
  zaključuje ili im pristupa Kantonalni zavod;
-  obavljaju poslovi izrade analiza, programa, planova i izvještaja koji proizilaze
  iz djelatnosti Kantonalnog zavoda;
-  obavljaju svi stručni, administrativni i pomoćno – tehnički poslovi u vezi sa
  radom organa Kantonalnog zavoda;
-  obavljaju poslovi u vezi sa rješavanjem o pravima osiguranih lica iz obaveznog
  zdravstvenog osiguranja u prvom i drugom stepenu u skladu sa Zakonom o
  zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima, podzakonskim propisima i općim
  aktima Kantonalnog zavoda, vrše odgovarajuće isplate i ostali poslovi u vezi
  sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, o čemu se
  sačinjavaju informacije;
-  vrše poslovi u vezi sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom
  osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje za
  teritoriju Kantona,
-  vrše poslovi u vezi obezbjeđivanja zdravstvene žaštite u inostranstvu i u vezi
  sa upućivanjem osiguranih lica na liječenje u inostranstvo u skladu sa
  propisima,
-  vode propisane evidencije i statistik o osiguranicima i osiguranim licima sa
  podacima potrebnim za sprovođenje i obezbjeđenje kontrole ostvarivanja
  prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
-  koordiniraju poslovi na uvođenju i funkcionisanju informacionog sistema u
  obaveznom zdravstvenom osiguranju,
-  obavljaju poslovi u postupku naknade štete Kantonalnom zavodu,
-  obavljaju poslovi u vezi sa pokretanjem u učešćem u prekršajnom postupku u
  slučajevima predviđenim zakonom,
-  vrši praćenje i kontrola ukupnog rada i poslovanja stručne službe Kantonalnog
  zavoda,
-  vrši izrada i distribucija svih obrazaca za zdravstveno osiguranje,
-  vrše i drugi upravno-pravni, imovinsko-pravni, drugi stručni-administrativni
  poslovi koji su stavljeni u djelokrug stručne službe, zakonom, podzakonskim
  propisima i drugim općim aktima.

                   Član 35.

Stručna služba Kantonalnog zavoda, pored posčova iz člana 34. obavljat će
poslove u vezi sa obezbjeđivanjem sredstava i sprovođenjem proširenog
zdravstvenog osiguranja, ukoliko Skupština Kantona uvede ovo osiguranje.
Stručna služba, na osnovu odluke Upravnog odbora, može obavljati poslove u
vezi sa obezbjeđivanjem sredstava i sprovođenjem dobrovoljnog zdravstvenog
osiguranja.
                  Član 36.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova stručne službe
Kantonalnog zavoda uređuje se organizacija stručne službe, prava, obaveze i
odgovornosti zaposlenika stručne službe u obavljanju poslova iz člana 34. Statuta
i druga pitanja od značaja za rad stručne službe.

VII. Rješavanje o pravima i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja

                  Član 37.

O pravima osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u prvom stepenu
rješava se u poslovnici.
O pravima iz stava 1. ovog člana u drugom stepenu rješava direktor kantonalnog
zavoda u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Pravilnikom o načinu
ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ovim Statutom i drugim
općim aktima kantonalnog zavoda.
O pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja se ostvaruju u inostranstvu
i o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inostrantsvo rješava se u skladu sa
posebnim propisima.

                  Član 38.

O pravima osiguranih lica iz proširenog zdravstvenog osiguranja rješava se u
skladu sa propisom Skupštine Kantona o uvođenju tog osiguranja.

                  Član 39.

O pravima osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja rješava se u
skladu sa aktom o uvođenju to osiguranja.

                  Član 40.

U postupku ostvarivanja prava iz člana 37.38. i 39. ovog Statuta, stručna služba
obezbjeđuje osiguranim licima stručnu pomoć.

VII. Planiranje

                  Član 41.

Polazeći od neposrednih i trajnih interesa osiguranika i osiguranih lica, Upravni
odbor planira obezbjeđenje sredstava, sprovođenje i razvoj obaveznog
zdravstvenog osiguranja u skladu sa općim društveno-ekonomskim razvojem
Federacije i Kantona u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima
Kantonalnog zavoda.
                  Član 42.

Za ostvarivanje plana Kantonalnog zavoda za srednjoroćni period, Upravni odbor
donosi program mjera krajem tekuće godine za narednu godinu.

                  Član 43.

Upravni odbor donosi odluku o pripremanju i donošenju plana i utvrđuje rok za
njegovo donošenje.
Direktor je odgovoran za blagovremenu pripremu i donošenje plana i obezbjeđuje
uslove za izradu valjane dokumentacione osnove i potrebnih analiza.

IX. Finansiranje i finansijsko poslovanje

                  Član 44.

Sredstva potrebna za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
obezbjeđuju se u Kantonalnom zavodu doprinosima i iz drugih izvora utvrđenim
zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

                  Član 45.

Finansijsko poslovanje Kantonalnog zavoda obuhvata izradu finansijskog plana
prihoda i rashoda, ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda, vođenje
knjigovodstva i evidencija o finansijskom poslovanju i o sredsvima kantonalnog
zavoda i sastavljanje završnog računa Kantonalnog zavoda.

                  Član 46.

Kantonalni zavod donosi Finansijski plan prije početka godine na koju se odnosi.
Finansijski plan mora biti uravnotežen.
Ako ne postoje uslovi da se finansijski plan donose prije početka godine na koju
se odnosi. Finansiranje se vrši privremeneo najduže tri mjeseca.
Finansijski plan i odluku o privremenom finansiranju donosi Upravni odbor u
skladu sa zakonom.

                  Član 47.

Finansijski plan se sastoji iz općeg i posebnog dijela.
Opći dio finansijskog plana sadrži: ukupan iznos predviđenih prihoda i
predviđenijh rashoda za utvrđene namjene, rezerve, odredbe o pravima,
obavezama kao i mjerama za izvršavanje finansijskog plana i održavanje njegove
ravnoteže.
Posebni dio finansijskog plana sadrži prihode po izvorima i rashode po bližim
namjenama.
                  Član 48.

Završni račun se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio završnog računa sadrži ukupan iznos ostvarenih prihoda i izvršenih
rashoda po utvrđenim namjenama, razliku između ostvarenih prihoda i izvršenih
rashoda, ako razlika nastane i odredbe o rasporedu viška prihoda odnosno o
pokriću viška rashoda.
Posebni dio završnog računa sadrži planom predviđene i ostvarene prihode po
izvorima i vrstama i planom predviđene i izvršene rashode po bližim namjenama.

                  Član 49.

Ako Kantonalni zavod po periodičnom obračunu, iskaže nepokrivene rashode,
Upravni odbor je dužan da preduzme odgovarajuće mjere za otklanjanje gubitaka
u skladu sa zakonom, a ako iskaže nepokrivene rashode po završnom računu,
dužan je da sačini program mjera za pokriće gubitaka odnosno druge mjere za
obezbjeđenje uravnoteženog poslivanja u narednom periodu.

                  Član 50.

Kantonalni zavod obrazuje sredstva rezerve najmanje u visini propisanoj
zakonom.
O korištenju sredstava rezerve odlučuje Upravni odbor u skladu sa zakonom.

                  Član 51.

Upravni odbor razmatra izvještaje o finasnijskom poslovanju po periodičnom
obračunu i završnom računu.

                  Član 52.

Sredstva za rad Upravnog odbora, odbora, komisija i stručne službe Kantonalnog
zavoda obezbjeđuju se u finansijskom planu Kantonalnog zavoda.

                  Član 53.

Bliže odredbe o finansiranju i finansijskom poslovanju, knjigovodstvenim i drugim
evidencijama koje se vode u Kantonalnom zavodu utvrđuju se općim aktom koji
donosi Upravni odbor.

X. Kontrola sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja

                  Član 54.

U Kantonalnom zavodu vršit će se kontrola cjelokupnog rada i poslovanja, kao i
obavljanja drugih poslova koji su u vezi sa djelatnošću Kantonalnog zavoda, a
naročito:
   kontrola sprovođenja zakona, podzakonskih propisa, Statuta i općih i drugih
   akata Kantonalnog zavoda,
  kontrola obavljanja poslova u vezi sa rješavanjem o pravima i ostvarivanjem
   prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
  kontrola načina i ostvarivanja zdravstvene zaštite i odnosa zdravstvenih i
   ostalih radnika u zdravstvenim ustanovama i kod privatnog zdravstvenog
   radnika prema osiguranim licima,
  kontrola vrste, obima, kvaliteta, pravilnosti i blagovremenosti izvršavanja
   zdravstvenih usluga koje zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici
   pružaju osiguranim licima po osnovu ugovora zaključenog sa Kantonalnim
   zavodom,
  kontrola primjene cijena iz Cjenovnika zdravstvenih usluga kod ugovornih
   privatnih zdravstvenih radnika,
  kontrola načina korištenja sredstava za obavezno zdravstveno osiguranje
   po namjenama i korisnicima,
  kontrola obuhvata obveznika obračuna i uplate doprinosa i kontrola
   obračuna i uplate doprinosa.

                  Član 55.

Radi ostvarivanja kontrole sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja u
Kantonalnom zavodu se obrazuje Odbor za kontrolu.
Predsjednika i članove Odbora za kontrolu imenuje Upravni odbor.
Sastav, način izbora, djelokrug i način rada Odbora za kontrolu utvrđuje se
Poslovnikom o radu Upravnog odbora, Odlukom o obrazovanju Odbora za
kontrolu i drugim općim aktima.

                  Član 56.

Direktor je dužan da obezbjeđuje uslove za efikasan rad Odbora za kontrolu.
Na zahtjev Odbora za kontrolu stručna služba dužna je da mu stavi na uvid
podatke, kao i da mu pripremi odgovarajuće izvještaje ili analize od značaja za
njegov rad.

                  Član 57.

U ostvarivanju kontrole, Odbor za kontrolu sarađuje sa organima nadležnim za
nadzor nad zakonitošću rada Kantonalnog zavoda i drugim organima nadzora i
kontrole.
O rezultatima izvršene kontrole i eventualnim uočenim nedostacima Odbor za
kontrolu podnosi izvještaj Upravnom odboru sa prijedlogom mjera za otklanjanje
nedostataka.

                  Član 58.

Upravni odbor je dužan da razmotri svaki izvještaj Odbora za kontrolu i prihvati
ga ili vrati na doradu ili pojašnjenje.
Ukoliko je Odbor za kontrolu predložio određene mjere za otklanjanje utvrđenih
nedostataka, Upravni odbor će razmotriti predložene mjere i može ih prihvatiti i
naložiti odgovarajućim organima njihovo sprovođenje ili odrediti druge mjere za
otklanjanje utvrđenih nedostataka.
O svom stavu po podnesenom izvještaju i predloženim mjerama Upravni odbor
će pismeno obavijestiti Odbor za kontrolu.

                  Član 59.

Radi stručnog i stalnog obavljanja poslova kontrole i radi pripreme i izrade
izvještaja, drugih materijala i akata za Odbor za kontrolu, u stručnoj službi se
sistematizuju poslova kontrole čiji su izvršioci pod neposrednim rukovodstvom
direktora.

XI. Javnost rada Kantonalnog zavoda

                  Član 60.

Rad Kantonalnog zavoda je javan.
Javnost rada Kantonalnog zavoda obezbjeđuje se:
  objavljivanjem Statuta Kantonalnog zavoda i ostalih općih akata
  Kantonalnog zavoda,
  u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona",
  izdavanjem "Biltena" Kantonalnog zavoda,
  po potrebi, obavještavanjem putem javnog informisanja o radu Kantonalnog
  zavoda u vezi sa sprovođenjem obaveznog zdravstvenog osiguranja,
  načinu ostvarivanja prava osiguranih lica, sprovođenju ugovora
  Kantonalnog zavoda sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim
  radnicima o pružanju zdravstvenih usluga i dr.,
  podnošenjem izvještaja o radu Kantonalnog zavoda,
  organizovanjem i provođenjem rasprave o nacrtima određenih općih akata,
  omogućavanjem predstavnicima sredstava javnog informisanja da
  prisustvuju sjednicama Upravnog odbora i dobiju potreben informacije o
  radu i funkcionisanju Kantonalnog zavoda.

                  Član 61.

U Kantonalnom zavodu mogu se organizovati konferencije za novinare i po
potrebi izdavati saopćenja za javnost.

                  Član 62.

Upravni odbor može da utvrdi i druge oblike ostvarivanja javnosti rada
Kantonalnog zavoda, njegovih organa i stručne službe.
Za ostvarivanje javnosti rada Kantonalnog zavoda odgovorni su Upravni odbor i
direktor.
XII. Donošenje Statuta i drugih općih akata Kantonalnog zavoda

                   Član 63.

Upravni odbor u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti Kantonalnih zavoda
utvrđenih zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i općim aktima
Kantonalnog zavoda donosi opće akte, planove, finansijske planove, programe,
odluke i druge akte.

                   Član 64.

Statut Kantonalnog zavoda Upravni odbor donosi uz saglasnost Skupštine
Kantona.

                   Član 65.

Inicijativu za donošenje, izmjenu ili dopunu Statuta Kantonalnog zavoda mogu da
podnesu privatna i fizička lica, osiguranici i osigurana lica i sindikat.
Upravni odbor je dužan razmotriti inicijativu i o svom stavu izvijestiti podnosioca.
Donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta Kantonalnog zavoda mogu
predložiti:
   poslanici u Skupštini Kantona,
   vlada Kantona,
   kantonalni ministar zdravstva,
   predsjednik Upravnog odbora Kantonalnog zavoda
   direktor kantonalnog zavoda,
   jedna trećina članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda.
Upravni odbor je dužan razmotriti svaku inicijativu i o svom stavu obavijestiti
podnosioca.

                   Član 66.

Nacrt Statuta priprema direktor i podnosi Upravnom odboru na razmatranje.
Nacrt Statuta upućuje se kantonalnom ministru zdravstva radi davanja mišljenja.
Upravni odbor može odlučiti da se nacrt Statuta iznese na javnu raspravu.
U slučaju iz stava 3. ovog člana Upravni odbor odlučuje o širini, organizovanju i
provođenju javne rasprave, te o rokovima za dostavu primjedbi, prijedloga i
mišljenja.

                   Član 67.

Prijedlog Statuta direktor priprema imajući u vidu primjedbe i prijedloge iz javne
rasprave i mišljenje kantonalnog ministra zdravstva.
                  Član 68.

Prijedlog Statuta sa obrazloženjem, Upravni odbor podnosi Skupštini Kantona na
saglasnost.
Po dobijanju saglasnosti u smislu stava 1. ovog člana, Upravni odbor usvaja
Statut u istovjetnom tekstu na koji je saglasnost dala Skupština Kantona.
Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

                  Član 69.

Donošenje, izmjene ili dopune drugih općih akata Kantonalnog zavoda vrše se
po postupku utvrđenom zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima
Kantonalnog zavoda.
Upravni odbor može odlučiti da se na javnu raspravu iznesu nacrti općih akata
kojima se uređuju prava i obaveze osiguranika i osiguranih lica kao i način
njihovog ostvarivanja.

                  Član 70.

Statut i opći akti kojima se utvrđuju prava i obaveze osiguranika i osiguranih lica
kao i način njihovog ostvarivanja objavljuju se u "Službenim novinama
Tuzlanskog kantona".
Drugi opći akti objavljuju se u "Biltenu" Kantonalnog zavoda.

                  Član 71.

Statut i drugi opći akti stupaju snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako postoje naroćito opravdani razlozi, opći akti
stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

                  Član 72.

Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata Kantonalnog zavoda daje
organ nadležan za njihovo donošenje.

XIII. Saradnja sa drugim organima i organizacijama

                  Član 73.

Upravni odbor i direktor kantonalnog zavoda u vršenju svojih funkcija ostvaruju
saradnju sa nadležnim organima Federacije i Kantona i drugim organima i
organizacijama u svim pitanjima sprovođenja obaveznog zdravstvenog
osiguranja.
XIV. Prijelazne i završne odredbe

                  Član 74.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim
novinama Tuzlasnkog kantona".

                  Član 75.

Do donošenja provedbenih propisa utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju,
Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona i općih akata nadležnih organa Kantona.

                  Član 76.

Poslovnica zdravstvenog osiguranja G. Rahić poslovat će u sastavu kantonalnog
zavoda do prijelaska u sastav odgovarajućeg fonda u Brčko Distriktu Bosne i
Hercegovine.


                            Predsjednik
Broj: 01-05-19/00                   Upravnog odbora
Tuzla, 10.03.2000. godine           Bilajac Muhamed, dipl.ecc.v.r.

								
To top