Docstoc

poziv za dostavu ponuda za osiguranje studenata od - Tekstilno

Document Sample
poziv za dostavu ponuda za osiguranje studenata od - Tekstilno Powered By Docstoc
					     SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

   TEKTSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 28a, 10000 ZAGREB

    MB: 3207064, OIB: 43097527965
     POZIV NA DOSTVU PONUDA
ZA DOSTAVU PONUDA ZA OSIGURANJE STUDENATA
   OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA
        EMV-15/2012.
       Zagreb, kolovoz 2012.
1. Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Sveučilište u Zagrebu,
Tekstilno-tehnološki fakultet
10000 Zagreb

MB: 3207064
OIB: 43097527965


Telefon: 01/3712512, fax: 01/3712599

Kontakt osoba: Ankica Findrik, stručna suradnica za nabavu

e-mail: fakultet@ttf.hr
Url: www.fakultet.ttf.hr


2. Opis predmeta nabave

Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje poziv za dostavu
ponuda bagatelne vrijednosti za osiguranje studenata od posljedica nesretnog
slučaja.

Rok izvršenja ili trajanje ugovora: od 03.09.2012. do 30.09.2013.

CPV oznaka i naziv prema Pravilniku o primjeni Jedinstvenog rječnika Javne nabave
(NN br. 06/12):

3. Procijenjena vrijednost nabave: 45.000,00 kuna BEZ PDV-a

4. Uvjeti sposobnosti ponuditelja

Izvod o upisu u sudski,obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a ako se oni ne
izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti
izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Dokaz se prilaže u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući
od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

5. Sadržaj i način dostave ponuda

Sadržaj ponuda

Ponudu sačinjava ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

  -  Ponudbeni list
  -  Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni
    ili drugi odgovarajući registar),
  -  Popunjen i ovjeren troškovnik

Način dostave ponuda


Ponude se dostavljaju u Urudžbeni Ured Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz
baruna Filipovića 28a, Zagreb, svaki radni dan od 9,00-12,00 sati.

Ponude je potrebno dostaviti do 03. rujna 2012. do 12,00 sati bez obzira na način
dostave. Zakašnjele ponude bit će neotvorene vraćene na adresu ponuditelja.

6. Rok, načini i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika
Državnog proračuna, a u roku 30 dana od dana izvršenih radova te ispostavljenog
računa te od strane Naručitelja potpisanog i ovjerenog dokaza o primitku robe,
otpremnica ili Zapisnika o primopredaji radova te Okončane situacije potvrđene od
strane nadzornog inženjera.


Kriterij odabira je najniža cijena ponude.
                PONUDBENI LIST

  ZA NABAVU USLUGA OSIGURANJA STUDENTA OD POSLJEDICA
               NESRETNOG SLUČAJA
Za Naručitelja; Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, prilaz baruna
              Filipovića 28a, 10000 zagreb


 1. Naziv i poslovno sjedište ponuditelja ( tvrtka,adresa, MB, OIB)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

 Broj telefona i telefaxa:_____________________________________________

 Adresa elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za
 zaprimanje pošte:
 _______________________________________________________________

 2. Ime i prezime, zvanje i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje i potpisivanje :
________________________________________________________________

 3. Broj žiro računa Ponuditelja s naznakom banke u kojoj je otvoren:
 _______________________________________________________________

 3.a. Ponuditelj je u sustavu PDV-a   DA  NE

 4. Broj i datum ponude: ____________________________________________

 5. Predmet nabave za koji se podnosi ponuda:
  Osiguranje studenata od posljedica nezgode

 6. Konačna/Ukupna cijena ponude
 a) Cijena ponude u brojkama bez PDV-a______________________________kn

  slovima: ____________________________________________________ kn

 b) Iznos PDV-a:________________________________________________ kn

 c) cijena ponude s brojkama s PDV-om:____________________________        kn

  slovima:____________________________________________________ kn

7. Rok valjanosti ponude: _________________________________________


8. Kontakt osoba Ponuditelja za pojašnjenje ponude (ime, prezime,telefon)
  ___________________________________________________________
U _____________________2012. godine.         M.P.           ZA PONUDITELJA:


                 ---------------------------------------------------

                 Ime i prezime, te potpis ovlaštene osobe
PRILOG II
    2. Osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)


Molimo Vaše ponude prilagoditi iznosu premije od 40.00 kn po osobi (studentu)
Broj upisanih studenata: 1050


Ponuda treba sadržavati:


  1. Naziv odnosno ime ponuditelja i točnu adresu;
  2. Cijenu traženih osiguranja (godišnja premija) pojedinačno i ukupno za
   sva tražena osiguranja;
  3. Uvjete osiguranja;
  4. Mogući rokovi i način plaćanja.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:3/21/2013
language:Unknown
pages:6