Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Pomorsko osiguranje

VIEWS: 23 PAGES: 1

									                    Naziv predmeta:         POMORSKO OSIGURANJE
          Šifra predmeta   Status predmeta   Semestar   Broj ECTS kredita    Fond časova
                       Obavezni      V         4          3+1

Studijski programi za koje se organizuje: Akademski i osnovni studij Menadžment u pomorstvu, 3 godine
( 6semestara ), 180 kredita.
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta : Cilj predmeta je da studenti steknu opšta i posebna znanja, kako o pomorskom tako i
o osiguranju uopšte, da se upoznaju sa pomorsko-pravnim, ali i ekonomskim i tehničkim institucijama koji su od
velikog zanačaja za svako uspješno pomorsko poslovanje, zatim potrebama i zahtjevima koje savremeno poslovanje u
pomorstvu stavlja pred osiguranje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelena Nikčević Grdinić – nastavnik
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe i konsultacije
Sadržaj predmeta:
 Pripremna nedjelja    Priprema i upis semestra
I         Osnovni pojmovi o osiguranju i značaj osigu. Osvrt na razvoj osiguranja
II        Elementi i tehnika osiguranja Reosiguranje
III        Pojam, predmet i izvori pomorskog o. Tržište pomorskog osiguranja
IV        Ugovor o pomorskom osiguranju Ug.o pom.osiguranju prema ZPUP
V         Dokumenti pomorskog osiguranja Lojdova SG i MAR polisa
VI        I kolokvijum
VII        Slobodna nedelja
         Elementi ugovora o pomorskom osiguranju Ostvarivanje prava na naknadu iz ugovora o pomorskom
VIII
         osiguranju
IX        Dužnosti osiguranika i osiguratelja Dokumenta uz odštetni zahtjev za štete na robi i brodu
X         Osiguranje robe u domaćem transportu Generalne polise
XI        Osiguranje robe u medjunarodnom transportu Institutske klauzule za osiguranje robe iz 1968. i 1982.
XII        II kolokvijum
XIII       Uopšte o osiguranje brodova Institutske klauzule za osiguranje brodova iz 1983. i 1995.
XIV        Osiguranje brodova prema institutskim klauzulama Institutske klauzule za osiguranje brodova iz 2003
XV        Uzajamna osiguranja P&I klubovi
XVI        Završni ispit
XVII       Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI     Dopunska nastava i popravni ispitni rok
                       OPTEREĆENJE STUDENTA
         Nedjeljno                          U toku semestra
                        Nastava i završni ispit: (5sati i 20min.) x 16 = 85sata i 20min.
   4 kredita x 40/30 = 5sati i 20minuta   Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)
   Predavanja: 3 časa            2x ( 5 sati i 20 min.) =10 sati i 40 min.
   Vježbe: 1 čas               Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 =120
   1 sata i 20 minuta samostalnog rada,   Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uklučujući
   uključujući konsultije.          i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati.
                        Struktura opterećenja: 85 sati i 20min. (Nastava) + 10 sati i 40 min.
                        (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad).
Obaveze studenta u toku nastave:
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i da polažu dva kolokvijuma i završni ispit u toku semestra.
Literatura: Ivošević, B.,(2003), Pomorske havarije i osigurnje, Kotor; Tomašić Ž., (1987), Transportno osiguranje,,
Beograd; (osnovna literatura) Pavić, D, (1986) Pomorsko osiguranje-knjiga prva, Zagreb; Šulejić, P, (2005), Pravo
osiguranja; Jakaša, B, (1972) Pravo osiguranje, Zagreb. (dopunska literatura).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera znanja vrši se kroz dva kolokvijuma i kroz završni ispit. Kolokv.
I, od 0 do30 bodova; Kolokv. II, od 0 do 30 bodova; Završni ispit, od 0 do 30 bodova; Domaći zadatak, od 0 do 5
bodova; Prisustvo na predavanjima i vježbama, od 0 do 5 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51
poena.
Posebne naznake za predmet: Nema posebnih naznaka
        Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Jelena Nikčević Grdinić
        Napomena :

								
To top