Docstoc

Plan prodaje proizvoda i usluga RAZDOBLJA STRUKTURA Prva

Document Sample
Plan prodaje proizvoda i usluga RAZDOBLJA STRUKTURA Prva Powered By Docstoc
					Plan prodaje proizvoda i usluga


         RAZDOBLJA                Prva godina (mjeseci)               OSTALE GODINE  Cijena u
 STRUKTURA          I.  II.  III.  IV.  V.   VI.   VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.  3.   4.   kn

 I. PROIZVODNJA

 1. PROIZVOD “A”

 2. PROIZVOD “B”

 3. PROIZVOD “C”

 ...

 II. USLUGE

 1. USLUGA “A”
 2. USLUGA “B”

 3. USLUGA “C”

 ...
Formiranje ukupnog prihoda


             RAZDOBLJA              Prva godina (mjeseci)                  OSTALE GODINE
 STRUKTURA              I.  II.  III.  IV.  V.   VI.   VII.   VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.   3.  4.

 1. PRODAJA PROIZVODA

    1.1. PROIZVOD “A”

    1.2. PROIZVOD “B”

    1.3. PROIZVOD “C”

 ...

 2. PRODAJA ROBE

    2.1. ROBA “A”
    2.2. ROBA “B”

    2.3. ROBA “C”

 ...

 2. PRODAJA USLUGA
    2.1. USLUGA “A”
    2.2. USLUGA “B”

    2.3. USLUGA “C”
 ...

 4. UKUPNI PRIHODI (1+2)
Plan ulaganja u stalna sredstava STRUKTURA/MJESEC           I.  II.  III.  IV.  V.  UKUPNO

 1. Zemljište

 2. Građevinski objekti

   2.1. Nova gradnja

   2.2. Dogradnja

 3. Oprema

 4. Vozila

 5. Poslovni i uredski inventar

 6. Osnivačka ulaganja

   6.1. Projekti

   6.2. Predujmovi zakupa

   6.3. Ostali troškovi pri izvedbi

 2. UKUPNO (1+2+3+4+5+6)
Kvalifikacijska struktura i broj djelatnika RAZDOBLJA KV.                     Prva godina (mjeseci)               OSTALE GODINE  Mjesečna
 STRUKTURA        I.  II.  III.  IV.  V.   VI.   VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.  3.  4.  plaća u kn

 1.

 2.

 3.
 ... A. UKUPNO
Struktura troškova poslovanja            RAZDOBLJA                Prva godina (mjeseci)                  OSTALE GODINE
 STRUKTURA               I.  II.  III.  IV.  V.   VI.   VII.   VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.  3.   4.
 1. MATERIJALNI TROŠKOVI
  (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
  1.1. Sirovine
  1.2. Materijal
  1.3. Energija
  1.4. Gorivo
  1.5. Ostali materijalni troškovi
 2. VRIJEDNOST ROBE
 3. TROŠKOVI USLUGA (3.1+3.2)
  3.1. Proizvodne usluge
  3.2. Ostale usluge
 4. NEMATERIJALNI TROŠKOVI
  (4.1+4.2+4.3+4.4)
  4.1. Osiguranje
  4.2. Promidžba
  4.3. PTT
  4.4. Ostali nematerijalni troškovi
 5. PLAĆE (5.1+5.2)
  5.1. Bruto plaće djelatnika
  5.2. Porez i doprinos vlasnika
 6. KAMATE
 7. UKUPNI TROŠKOVI
  (1+2+3+4+5+6)
Plan amortizacije i ostatak vrijednosti stalnih sredstava     RAZDOBLJA     NABAVNA  STOPA              Prva godina (mjeseci)                OSTALE GODINE  OSTATAK
 STRUKTURA        VRIJEDNOST OTPISA  I.  II.  III.  IV.  V.   VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.  3.  4.  VRIJEDNOSTI

 1. Zemljište

 2. Građevinski objekti

 3. Oprema
 4. Dugodišnji nasadi

 5. Osnovno stado
 6. Osnivačka ulaganja

 7. Ostala sredstva

 8. UKUPNO
Struktura izvora i plan financiranja STRUKTURA/MJESEC         I.  II.  III.  IV.  V.  UKUPNO
 1. VLASTITA SREDSTVA
  1.1. Novac - gotovina
  1.2. Stvari - prava
    1.2.1. Zemljište
    1.2.2. Građevinski objekt
    1.2.3. Oprema - strojevi
    1.2.4. Oprema - inventar
    1.2.5. Vozila
    1.2.6. Patenti - Softver
 2. SREDSTVA ULAGAČA
 3. DUGOROČNI ZAKUP
 4. KREDITI
  4.1. Bankarski kredit
  4.2. Ostali krediti
    4.2.1. Dobavljači
    4.2.2. Kupci
    4.2.3. Ostali
 5. UKUPNO (1+2+3+4)
Usklađivanje ulaganja i izvora financiranja STRUKTURA/MJESEC          I.      II.  III.   IV.    V.  UKUPNO
 A. ULAGANJA
  1. STALNA SREDSTVA
  2. OBRTNA SREDSTVA
 B. IZVORI FINANCIRANJA
  3. VLASTITA SREDSTVA
  4. SREDSTVA SUULAGAČA
  5. DUGOROČNI ZAKUP
  6. KREDITI
 C. RAZLIKA (A - B)
Plan otplate bankarskog kredita   GODINA       MJESEC      KAMATE     OTPLATA     OSTATAK DUGA    ANUITET
   UKUPNO            -                           -
Dinamika ukupnih financijskih obvezaSTRUKTURA/RAZDOBLJA          I.  II.  III.  IV.  V.  VI.
1. KREDIT "A" - anuitet
   1.1. Otplatni dio
   1.2. Kamate
2. KREDIT "B" - anuitet
   2.1. Otplatni dio
   2.2. Kamate
...
I. UKUPNO - anuiteti
        - otplatni dijelovi
        - kamate
Vrednovanje stavaka u proračunu investicija u obrtna sredstava STAVKA U PRORAČUNU                                  NAČIN PRORAČUNA
 1. ZALIHE MATERIJALA                   ukupna vrijednost sirovina, materijala i sitnog inventara
 2. ZALIHE TRGOVAČKE ROBE                 ukupna nabavna vrijednost trgovačke robe
                              ukupna vrijednost direktnih sirovina, direktnog materijala, direktnog sitnog
 3. PROIZVODNJA U TIJEKU                  inventara, direktnih usluga, direktnih nematerijalnih troškova i direktnih
                              plaća

 4. ZALIHE GOVOTIH PROIZVODA                ukupna vrijednost sirovina, materijala, sitnog inventara, usluga,
                              nematerijalnih troškova, plaća i financijskih rashoda

 5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA                 ukupna vrijednost sirovina, materijala, sitnog inventara, usluga,
                              nematerijalnih troškova, plaća, financijskih rashoda i poreza na dobit
 6. NOVAC                         (dohodak)
                              potraživanja od kupaca

 7. DOBAVLJAČI                       ukupna vrijednost sirovina, materijala, sitnog inventara, usluga i
                              nematerijalnih troškova
 8. AMORTIZACIJA                      ukupni iznos amortizacije
 9. PLAĆE                         ukupne plaće
 10. FINANCIJSKI RASHODI                  kamate i ostali financijski rashodi
 11. POREZ NA DOBIT (DOHODAK)               ukupni iznos poreza na dobit (dohodak)
Proračun investicija u obrtna sredstva STRUKTURA/RAZDOBLJA           I.  II.  III.  IV.  V.  VI.

  1. Zalihe materijala
  2. Zalihe trgovačke robe

  3. Proizvodnja u toku

  4. Zalihe gotovih proizvoda
  5. Potraživanja od kupaca

  6. Novac
 A. UKUPNA OBRTNA SREDSTVA (1+2+3+4+5)

  7. Dobavljači

  8. Plaće

  9. Porez na dobit (dohodak)

  10. Financijski rashodi (kamate)

 B. IZVORI IZ POSLOVANJA (7+8+9+10)

 C. TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (A-B)

 D. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
Račun dobiti i gubitka             RAZDOBLJA              Prva godina (mjeseci)                  OSTALE GODINE
STRUKTURA              I.  II.  III.  IV.  V.   VI.   VII.   VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.   3.  4.
A. UKUPNI PRIHODI
 (1+2+3)
 1. Prihodi proizvoda
 2. Prihodi od usluge
 3. Ostali prihodi
B. UKUPNI RASHODI
 (4+5+6+7+8+9)
 4. Materijalni troškovi
 5. Nabavna vrijednost robe
 6. Troškovi usluga
 7. Nematerijalni troškovi
 8. Amortizacija
 9. Plaće
 10. Kamate
C. DOBIT (DOHODAK)
 PRIJE OPOREZIVANJA
 (A - B)
 11. Porez na dobit (dohodak)
D. DOBIT (DOHODAK)
 NAKON OPOREZIVANJA
 (C - 10)
Pokazatelji učinkovitosti STRUKTURA/MJESEC                     I.  II.  III.  IV.  V.

 1. Ukupni prihodi/ukupna ulaganja
 2. Ukupni prihodi/broj zaposlenih

 3. Ukupni prihodi/obrtna sredstva

 4. Bruto dobit (dohodak)/ukupni prihod
 5. Bruto dobit (dohodak)/broj zaposlenih

 6. Bruto dobit (dohodak)/ukupna ulaganja
 7. Bruto dobit (dohodak)/vlastita sredstva

 8. Neto dobit (dohodak)/vlastita sredstva

 9. Vlastita sredstva/ukupna ulaganja

 10. [Kamate+neto dobit (dohodak)+amortizacija]/anuiteti

 11. Ukupna ulaganja/[neto dobit (dohodak)+amortizacija]
Financijski tok              RAZDOBLJA              Prva godina (mjeseci)               OSTALE GODINE  Ostatak
KV. STRUKTURA             I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  2.  3.  4.  projekta
I. PRIMICI (1+2)
 1. Ukupni prihodi
 2. Izvori financiranja
 2.1. Vlastita sredstva
 2.2. Krediti
 3. Ostatak projekta
 3.1. Osnovna sredstva
 3.2. Obrtna sredstva
II. IZDACI (3+4+5+6+7+8)
 3. Ulaganja u stalna sredstva
 4. Ulaganja u obrtna sredstva
 5. Troškovi poslovanja
 5.1. Materijalni troškovi
 5.2. Troškovi usluga
 5.3. Nematerijalni troškovi
 5.4. Bruto plaće djelatnika
 6. Bruto plaća vlasnika
 7. Porez na dobit (dohodak)
 8. Financijske obveze(anuiteti)
III. NETO PRIMICI (I - II)
IV. KUMULATIV NETO
PRIMITAKA
Proračun obrtnih sredstava              RAZDOBLJA                Prva godina (mjeseci)
KV. STRUKTURA             I.  II.  III.  IV.  V.     VI.   VII.   VIII.  IX.  X.  XI.  XII.
I. PRIMICI (1+2)
 1. Ukupni prihodi
 2. Izvori financiranja
 2.1. Vlastita sredstva
 2.2. Krediti
II. IZDACI (3+4+5+6)
 3. Troškovi poslovanja
 3.1. Materijalni troškovi
 3.1.1. Fakturna vrijednost
 3.1.2. Carina
 3.1.3. Ovisni troškovi
 3.2. Troškovi usluga
 3.3. Nematerijalni troškovi
 3.3.1. Osiguranje
 3.3.2. Ostali troškovi
 3.4. Bruto plaće djelatnika
 4. Bruto plaća vlasnika
 5. Porez na dobit (dohodak)
 6. Financijske obveze(anuiteti)
III. NETO PRIMICI (I - II)
IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA
Struktura troškova i prag profitabilnostiSTAVKA                    IZNOS u kn
1. FIKSNI TROŠKOVI
 1.1. Usluge
 1.2. Nematerijalni troškovi
 1.3. Plaće
 1.4. Amortizacija
 1.5. Financijski rashodi
2. VARIJABILNI TROŠKOVI
 1.6. Materijalni troškovi
 1.7. Usluge
 1.8. Nematerijalni troškovi
 1.9. Plaće
3. UKUPNI TROŠKOVI
4. MAKSIMALNI KAPACITET U JEDINICI MJERE
5. PROSJEČNA PRODAJNA CIJENA U kn
6. PROSJEČNI VARIJABILNI TROŠAK U kn
7. MINIMALNI KAPACITET U JEDINICI MJERE
8. MINIMALNA PROSJEČNA PRODAJNA CIJENA U kn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:3/21/2013
language:Croatian
pages:16