Docstoc

Plan otplate kredita - Agronomski fakultet

Document Sample
Plan otplate kredita - Agronomski fakultet Powered By Docstoc
					   PRIMJER INVESTICIJSKOG PROJEKTA
   NAMIJENJEN STUDENTIMA MODULA
1.)  INVESTICIJE I INVESTICIJSKI PROJEKTI U AGROBIZNISU
2.)  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U AGROBIZNISU
   (DIO MODULA - FINANCIJE I FINANCIRANJE PODUZEĆA I PROJEKA
Ovaj obrazac mijenate sukladno vašim poduzetničkim projektima.
Najjednostavnije je mijenjati polja označena žutom bojom, jer su bijelo označen
Uz neke od pokazatelja su objašnjenja kakve su njihove vrijednosti potrebne da
Ovo je izvornik, morate ga spremiti kao dokument drugog naziva, da bi radili u

Nadam se da će vam koristiti.
   Pozdrav,
          Zoran Grgić
          Agronomski fakultet
          Sveučilišta u Zagrebu
          Zagreb
OBIZNISU
U AGROBIZNISU
DUZEĆA I PROJEKATA)
 jer su bijelo označena polja u pravilu formule.
rijednosti potrebne da bi projekt bio isplativ.
naziva, da bi radili u njemu.
Redni
broj                  Iznos
      Stavke stalnih i trajnih obrtnih sredstava
(u kn)   Struktura
                                %
I.     Stalna sredstva             430,000        80.90
1.     Materijalna ulaganja (objekti)      170,000        31.98
2.     Prodajna oprema              28,000        5.27
3.     Uredska oprema              30,000        5.64
4.     Adaptacija prostora           100,000        18.81
5.     Prijevozna sredstva            88,000        16.56
6.     Ukupni inventar              14,000        2.63
II.     Trajna obrtna sredstva          101,550        19.10
7.     Trgovačka roba i sitni inventar      31,250        5.88
8.     Sirovine                 31,167        5.86
9.     Bruto plaće                34,467        6.48
10.     Ostalo                   4,667        0.88
III.    Ukupna potrebna ulaganja         531,550         100

Proračun obrtnih sredstava

Opis   Dani vezivanja          Koeficijent obrtanjaGodišnji iznos kn potrebna obrtna sredstva
                                       Neto
Bruto plaće             60         6.00    206,800   34,467
Trgovačka roba            90         4.00    125,000   31,250
Sirovine               60         6.00    187,000   31,167
Ostalo                30        12.00    56,000   4,667
UKUPNO                                574,800    101,550

     Cijena              Godišnje                 Ukupno Bruto plaća
OPIS   kn/h               Sati         Kuna        zaposleni kuna
Upravitelj      35.00              1,200      42,000     1     42,000
Radnik VSS      30.00              1,600      48,000     1     48,000
KV-radnik       25.00              1,600      40,000     1     40,000
PKV-radnik      24.00              1,600      38,400     2     76,800
UKUPNO                                168,400     5    206,800


      Stavke izvora sredstava-kapitala
      (vlastiti i tuđi izvori)
                                Struktura
                 Iznos            %
I.     Vlastita sredstva             45,000       8.47
    1.  Ulozi vlasnika              25,000       4.70
    2.  Ostalo                  20,000       3.76
II.     Tuđi kapital               486,550      91.53
3.     Kredit banke               486,550      91.53
III.    Ukupna sredstva-kapital         531,550      100.00

      Proračun amortizacije i ostatka vrijednosti
 Redni    Stavke stalnih i trajnih                               Promatrane godine eksploatacije projekta              Ostatak
 broj     obrtnih sredstava                                                                  vrijednosti
                                  Stopa
                        Iznos        (%)        0.   1.       2.      3.      4.      5.
    1.  Materijalna    ulaganja       170,000      8        -       13,600    13,600    13,600    13,600    13,600    102,000
      (objekti)
    2.  Prodajna oprema              28,000     20        -       5,600     5,600     5,600     5,600     5,600
    3.  Uredska oprema              30,000     20        -       6,000     6,000     6,000     6,000     6,000
    4.  Adaptacija prostora           100,000     15        -      15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    25,000
    5.  Prijevozna sredstva            88,000     20        -      17,600    17,600    17,600    17,600    17,600
    6.  Ukupni inventar              14,000     20        -       2,800     2,800     2,800     2,800     2,800
    7.  Trajna obrtna sredstva          101,550      -        -         -       -       -       -       -    101,550
      Ukupna sredstva             531,550      -        -      60,600    60,600    60,600    60,600    60,600    228,550
                                               Projekcija godišnje otplate kredita
Plan otplate HBOR-a
                                                  Godina    Otplatni dio  Kamate  Kta+ Otplata
Kredit             486,550 kn                                  1    20,528    8,515   29,043
Kamatna stopa             7%                                  2    85,768    30,403  116,171
Godina otplate                    5                           3    91,932    24,239  116,171
Broj godišnjih otplata                4                           4    98,538    17,633  116,171
Broj otplatnih rata                 20                           5   105,619    10,552  116,171
Godina počeka                     2                           6    84,165    2,963   87,128
datum uzimanja kredita       15.09.                          UKUPNO        486,550    94,305  580,855Tablica Plan otplate kredita
                              u kunama
   Razdoblje     Ostatak duga    Otplatni dio   Kamata  Anuitet
    Poček                                    Otplatni dio   20,528     85,768     91,932   98,538  105,619 10,552
     0           486,550     -       -     -     Kamata      8,515     30,403     24,239   17,633   10,552 116,171
     1           466,022    20,528     8,515    29,043
     2           445,134    20,887     8,155    29,043
     3           423,882    21,253     7,790    29,043
     4           402,257    21,625     7,418    29,043
     5           380,253    22,003     7,039    29,043
     6           357,865    22,388     6,654    29,043
     7           335,085    22,780     6,263    29,043
     8           311,906    23,179     5,864    29,043
     9           288,322    23,584     5,458    29,043
     10           264,325    23,997     5,046    29,043
     11           239,908    24,417     4,626    29,043
     12           215,063    24,844     4,198    29,043
     13           189,784    25,279     3,764    29,043
     14           164,063    25,722     3,321    29,043
     15           137,891    26,172     2,871    29,043
     16           111,261    26,630     2,413    29,043
     17            84,165    27,096     1,947    29,043
     18            56,596    27,570     1,473    29,043
     19            28,543    28,052      990    29,043
     20              0    28,543      500    29,043
           Projekcija prihoda                    u kn
Redni                                          Promatrane godine eksploatacije projekta
      broj         Stavke prihoda         0.          1.       2.        3.       4.     5.    Ukupno
      1.    Prihod od prodaje proizvoda       68,900          198,000      198,000    198,000    198,000  198,000   990,000
      2.    Prihod od prodaje usluga         32,500          145,000      145,000    145,000    145,000  145,000   725,000
      3.    Prihod od prodaje trgovačke robe     18,600          105,000      105,000    105,000    105,000  105,000   525,000
      4.    Ostali prihodi              12,000          56,000       56,000     56,000    56,000   56,000   280,000
           Ukupni prihodi                132,000       504,000      504,000    504,000   504,000  504,000  2,520,000
                             Projekcija rashoda u kn

    Redni broj        Stavke troškova                      Promatrane godine eksploatacije projekta
                   (rashoda)         0.          1.        2.        3.      4.     5.    Ukupno
      1    Troškovi materijala                 500      10,000       10,000     10,000   10,000   10,000    50,000
      2    Troškovi energije                  700      10,000       10,000     10,000   10,000   10,000    50,000
      3    Troškovi prijevoza                1,200       8,700        8,700      8,700   8,700   8,700    43,500
      4    Putni troškovi                  1,800      12,000        5,400      5,400   5,400   5,400    33,600
      5    Troškovi promidžbe                10,000      15,000       15,000     15,000   15,000   15,000    75,000
      7    Troškovi komunalija                1,200       2,000        2,000      2,000   2,000   2,000    10,000
      8    Bruto plaće zaposlenih             206,800      206,800       206,800    206,800   206,800  206,800  1,034,000
      9    Godišnja najamnina                8,400       8,400        8,400      8,400   8,400   8,400    42,000
      10    Troškovi kamata na obrtna sredstva        1,200       1,360         984       609    234     0    3,187
      11    Troškovi amortizacije                 0      60,600       60,600     60,600   60,600   60,600   303,000
      12    Troškovi osiguranja                  0       2,000        2,000      2,000   2,000   2,000    10,000
      13    Otplata anuiteta                 20,528      85,768       91,932     98,538  105,619   10,552   392,409
      14    Kamata na kredit                 8,515      30,403       24,239     17,633   10,552  116,171   198,999
           Ukupni rashodi                 260,843      453,031       446,055    445,680   445,305  455,624  2,245,695
       Projekcija računa dobiti i gubitka

Redni broj      Stavke prihoda i rashoda te                 P

            ukupna, čista i zadrž. dobit      0.

  I.    Ukupni prihodi (tablica prihoda)          132,000

  1.    Prihod od prodaje proizvoda          68,900
  2.    Prihod od prodaje usluga            32,500
  3.    Prihod od prodaje trgovačke robe        18,600
  4.    Ostali prihodi                 12,000
  II.    Ukupni rashodi (tablica rashoda)          260,843

  5.    Bruto plaće                  206,800
  6.    Godišnja amortizacija               0
  7.    Anuiteti (kamata + otplatna rata)       29,043
  8.    Svi ostali troškovi (rashodi)         25,000
  III.   Ukupna dobit (I – II)             -128,843
  9.    Porez na ukupnu dobit (25%)
                                   0
  IV.    Čista dobit (III – 11)              -128,843
  10.    Obavezne pričuve (5% od IV)            0
  11.    Neobavez. pričuve (5% od IV)           0
  V.    Zadržana dobit (IV – 10 – 11)         -128,843


       Projekcija financijskog tijeka
                            u kunama
Redni broj       Stavke primitaka i izdataka            Promatrane
          Čisti primitci i njihov kumulativ  0.
  I.    Ukupni primitci                  663,550
  1.    Ukupni prihodi od prodaje             132,000
  2.    Vlastiti izvori financiranja            45,000
  3.    Bankarski zajam ili zajmovi            486,550
  4.    Ostatak vrijednosti stalnih sredstava       -
  5.    Ostatak vrijednosti obrtnih sredstava       -
  II.    Ukupni izdatci                   804,406
  6.    Ulaganja u stalna sredstva             430,000
 7.  Ulaganja u trajna obrtna sredstva       101,550
 8.  Rashodi bez plaća, kamata i amortiz.      45,528
 9.  Ukupne plaće zaposlenika            206,800
 10.  Anuiteti bankarskog zajma            20,528
 11.  Porez na ukupnu dobit                0
 III.  Čisti primitci (I – II)            -140,856
 IV.  Kumulativ čistih primitaka              0

    Projekcija ekonomskog tijeka

Redni      Stavke primitaka i izdataka           Promatrane
 broj     Čisti primitci i njihov kumulativ    0.
 I.  Ukupni primitci                132,000
 1.  Ukupni prihodi od prodaje           132,000
 2.  Ostatak vrijednosti stalnih sredstava   -
 3.  Ostatak vrijednosti obrtnih sredstava   -
 II.  Ukupni izdatci                 783,878
 4.  Ulaganja u stalna sredstva           430,000
 5.  Ulaganja u trajna obrtna sredstva       101,550
 6.  Rashodi bez plaća, kamata i amortiz.      45,528
 7.  Ukupne plaće zaposlenika            206,800
 8.  Porez na ukupnu dobit             0
 III.  Čisti primitci (I – II)            -651,878
 IV.  Kumulativ čistih primitaka          -651,878
            Promatrane godine eksploatacije projekta

    1.            2.         3.        4.

      504,000           504,000      504,000     504,000

   198,000         198,000       198,000      198,000
   145,000         145,000       145,000      145,000
   105,000         105,000       105,000      105,000
   56,000          56,000       56,000      56,000
      453,031           446,055      445,680     445,305

   206,800         206,800       206,800      206,800
   60,600          60,600       60,600      60,600
   116,171         116,171       116,171      116,171
   69,460          62,484       62,109      61,734
   50,969          57,945       58,320      58,695
        1,134           3,887       4,932       5,812
        49,835          54,058      53,388      52,883
        2,492           2,703       2,669       2,644
        2,492           2,703       2,669       2,644
        44,851          48,652      48,049      47,595
     Promatrane godine vijeka (aktivizacije i eksploatacije) projekta
1.         2.          3.          4.
      504,000       504,000        504,000       504,000
      504,000       504,000        504,000       504,000
    -          -            -         -
    -          -            -         -
    -          -            -         -
    -          -            -         -
      448,931       457,034        470,917       485,583
         -           -           -         -
         -           -          -         -
      155,228        154,416       160,647      167,353
      206,800        206,800       206,800      206,800
      85,768         91,932       98,538      105,619
       1,134         3,887        4,932       5,812
      55,069         46,966       33,083       18,417
      55,069        102,035       135,118      153,535u kunama
     Promatrane godine vijeka (aktivizacije i eksploatacije) projekta
    1.         2.           3.         4.
      504,000       504,000        504,000      504,000
      504,000       504,000        504,000      504,000
-          -          -           -
-          -          -           -
      363,162       365,103        372,379      379,965
    -          -            -         -
    -          -            -         -
      155,228       154,416        160,647      167,353
      206,800       206,800        206,800      206,800
   1,134        3,887         4,932        5,812
      140,838       138,897        131,621      124,035
      -511,041       -372,143       -240,522      -116,487
      5.
              Ukupno
         504,000       2,520,000

     198,000           990,000
     145,000           725,000
     105,000           525,000
     56,000           280,000
         455,624       2,506,538

     206,800          1,240,800
     60,600           303,000
     126,724           620,451
     61,500           342,287
     48,376           145,462
          6,692       22,457
         41,684       123,005
          2,084       12,592
          2,084       12,592
         37,516        97,821
ta
   5.           Ukupno
         732,550       3,412,100
         504,000       2,652,000
       -             45,000
       -             486,550
         127,000        127,000
         101,550        101,550
         296,097       2,962,968
            -        430,000
         -       101,550
      72,052       755,224
      206,800      1,240,800
      10,552       412,937
       6,692        22,457
      436,453       449,132
      589,988   -
ta
   5.       Ukupno
      732,550      2,880,550
      504,000      2,652,000
      127,000       127,000
      101,550       101,550
      285,544      2,550,031
    -            430,000
    -            101,550
      72,052        755,224
     206,800       1,240,800
   6,692            22,457
     447,006        330,519
     330,519    -
Razdoblje ili rok povrata investicije

                 Ukupna ulaganja         Čisti primici ekon. tijeka
  Godine                             Godišnji
  projekta     Godišnji iznos      Kumulativ      iznos     Kumulativ
   0.              531,550       531,550  -120,328 -
   1.           -                   140,838       140,838
   2.           -                   138,897       279,735
   3.           -                   131,621       411,356
   4.           -                   124,035       535,392
   5.           -           -        447,006       982,397

Razdoblje ili rok povrata uloženog kapitala označava vrijeme tijekom kojeg se iz čistih
primitaka ekonomskog tijeka povrati ukupno uloženi novac u realizaciju poduzetničkog
pothvata. Kriterij ocjene biznis-plana prema ovome pokazatelju zapravo je duljina
razdoblja povrata. Što je vrijeme povrata kraće, to je projekt prihvatljiviji i obratno.


Stopa prinosa

SP/Godina                 0          1      2          3
ND                 -128,843       49,835   54,058       53,388
Ulaganje              531,550
SP                  -24.24        9.38    10.17        10.04   Stopa prinosa je statistički pokazatelj profitne učinkovitosti biznis-plana, a ona je
relativni izraz oplodnje (ukamaćenja) investiranog kapitala u pojedinim godinama
njegova eksploatacijskog razdoblja. Ona pokazuje iznos čiste dobiti iz reprezentativne
godine eksploatacije projekta po svakoj jedinici uloženog kapitala. Stopa prinosa (SP)
se izračuna tako da se kvocijent čiste dobiti (D) iz promatranih godina i ukupnih
ulaganja (I0) pomnoži sa 100:


    ND
SP =   x1
    I0


Neto sadašnja vrijednost

Opis / Godina               0          1      2          3
Neto primici ek.tijeka       -651,878       140,838   138,897       131,621
NSV                 113,870


Neto sadašnja vrijednost projekta je za proračunato vrijeme iskorištenja dobivena iz
projekcije dobiti i gubitka prema jednadžbi
    n   Bt
NSV =        t
             , gdje je:
NSV/ulaganje              0.1747

Neto sadašnja vrijednost projekta je za proračunato vrijeme iskorištenja dobivena iz
projekcije dobiti i gubitka prema jednadžbi
     n     Bt
NSV =             , gdje je:
     t= 1   1+ k %  t
NSV= neto sadašnja vrijednost projekta          k%= diskontna kamatna stopa(4%)
Bt= dobitak ili gubitak u godini t            Bt=1=ukupna ulaganja kao gubitak

Neto sadašnja vrijednost nakon vijeka iskorištenja projekta je pozitivna, što prema ovoj
metodi ukazuje na ekonomsku opravdanost investicije sa stajališta investitora.


Pokazatelj relativne neto sadašnje vrijednosti koji se dobiva dijeljenjem neto sadašnje
vrijednosti projekta sa sadašnjom vrijednosti investiranih sredstava točnije upućuje na
ekonomsku opravdanost projekta. Pokazuje povrat ulaganja po jedinici uloženog novca.

IRR/Godina                  0          1      2     3
Neto primici ek.tijeka        -651,878       140,838   138,897  131,621
IRR                  12.55%
        Interna stopa profitabilnosti je diskontna (kamatna) stopa pomoću koje
sadašnju vrijednost budućih očekivanih čistih primitaka ekonomskog tijeka projekta
izjednačavamo s vrijednošću ukupnih investicijskih ulaganja, pri kojoj je čista sadašnja
vrijednost jednaka nuli.
Obrazac za izračunavanje interne stope profitabilnosti:


                            Rn 1
                   ISP  pn 1        pi , gdje su
                           Rn 1  Rn


ISP   = interna stopa profitabilnosti
pn-1  = stopa koja daje najnižu pozitivnu čistu sadašnju vrijednost
Rn-1 = najniža pozitivna čista sadašnja vrijednost
Rn   = prva negativna čista sadašnja vrijednost
pi   = interval upotrijebljenih diskontnih stopa
          Nepokrivene
           investicije
              -531,550
              -390,712
              -251,815
              -120,194
                3,842
              450,847

e tijekom kojeg se iz čistih
 u realizaciju poduzetničkog
telju zapravo je duljina
kt prihvatljiviji i obratno.
                 4      5
               52,883   41,684

                 9.95   7.84vitosti biznis-plana, a ona je
tala u pojedinim godinama
ste dobiti iz reprezentativne
kapitala. Stopa prinosa (SP)
matranih godina i ukupnih
                 4      5
              124,035   447,006
eme iskorištenja dobivena iz
eme iskorištenja dobivena iz
matna stopa(4%)
 nja kao gubitak

e pozitivna, što prema ovoj
ališta investitora.


 ijeljenjem neto sadašnje
dstava točnije upućuje na
po jedinici uloženog novca.

                  4     5
               124,035  447,006
matna) stopa pomoću koje
ekonomskog tijeka projekta
ja, pri kojoj je čista sadašnja
 ednost

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:3/21/2013
language:Unknown
pages:15