OBAVLJANJE DJELATNOSTI U TURIZMU by ajizai

VIEWS: 7 PAGES: 17

									OBAVLJANJE
DJELATNOSTI U
TURIZMU
Kolegij: Pravo u ugostiteljstvu
i turizmu
  ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U
  TURIZMU - ZPUT
  Usluge u turizmu su (čl.2.ZPUT):
   pružanje usluga
     turističke agencije,

     turističkog vodiča,

     turističkog pratitelja,

     turističkog animatora,

     turističkog zastupnika,

   turističke usluge u nautičkom turizmu,
   turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom
   poljoprivrednom gospodarstvu,
   turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i
   ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim
   putovanjem i boravkom
Subjekti koji mogu pružati
usluge u turizmu
  profesionalci (poduzetnici) koji su registrirani kao trgovačka društva,
  zadruge, trgovci pojedinci ili obrtnici (čl.3.st.1.ZPUT), a kojima je pružanje
  usluga u turizmu kao predmet poslovanja upisan u odgovarajući registar
  te koji te usluge pružaju kao osnovnu djelatnost i sa svrhom ostvarivanja
  dobiti;
  javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode za
  potrebe područja kojim upravljaju (čl.3.st.2. ZPUT),
  lječilišta – usluge u zdravstvenom turizmu (čl.3.st.3. ZPUT)
  ustanove u kulturi – od posjeta muzeja, spomenika i drugih kulturnih
  dobara do različitih priredbi i manifestacija (čl.3.st.4.ZPUT)
  Udruge – čl.6. ZPUT - udruge umirovljenika, sindikati, udruge planinara i
  sl., škole, odgojno-obrazovne ustanove za svoje članove i polaznike,
  izviđačke (skautske) udruge koje organiziraju putovanja za svoje
  članove u svojim objektima svojom opremom za kampiranje te amaterski
  športski klubovi kada organiziraju putovanja radi odlaska na pripreme i
  natjecanja
  fizičke osobe („građani“) koje nisu registrirane kao obrtnici ili
  trgovci pojedinci (čl.6.st.6.ZPUT).
  „brodari“ i Hrvatski ferijalni i hostelski savez, (čl. 7. st. 3. i 7. ZPUT)
USLUGE TURISTIČKIH
AGENCIJA (TA)
  TA je trgovačko društvo, trgovac
  pojedinac, obrtnik ili njihova
  organizacijska jedinica koji pružaju
  usluge organiziranja putovanja ili
  posredovanja usluga vezanih uz
  putovanje i boravak turista.
  (čl.5.al.1. - ZPUT)
Usluge TA su (čl.7.ZPUT):
  organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o
  paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba
  ugovora o izletu,
  organiziranje kongresa,
  posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju
  (paket-aranžman i izlet)
  posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija
  smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
  posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i
  rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
  organiziranje prihvata i transfera putnika,
  posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turistič­ke
  i ugostiteljske ponude,
  organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih
  vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim
  objektima nautičara (skipera),
  zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
... Usluge koje osim TA mogu pružati i
drugi subjekti
   davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
   posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i
   prtljage,
   pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava
   potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za
   lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava
   potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke
   ponude,
   rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi,
   muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja
   (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
   organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i
   putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno
   posebnim propisima,
   iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i
   plovnih objekata,
   agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih
   objekata u nautičkom turizmu.
Uvjeti za pružanje usluga TA:
  TA za pružanje usluga mora imati poslovnicu
  odnosno poslovni prostor (čl.9.ZPUT)
  TA može započeti pružati usluge tek nakon što od
  ureda državne uprave u županiji nadležnog za
  turizam pribavi rješenje kojim se utvrđuje da
  udovoljava propisanim uvjetima (čl.10.st.1. ZPUT)
  Rješenje se donosi za svaku poslovnicu i to prema
  mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora.
  TA može pružati samo usluge utvrđene u tom
  rješenju (čl.10.st.8.ZPUT).
  U odredbama članaka 10. do 12. ZPUT utvrđuje rok
  za donošenje rješenja, vođenje Upisnika turističkih
  agencija, sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja te
  sadržaj samog rješenja.
Obveze TA u obavljanju
djelatnosti:
  Obveze svih subjekata koji pružaju usluge u turizmu
  (čl.4. ZPUT):
    objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i
    pridržavati ih se,
    izdavanje računa ili drugog dokaza o primitku uplate i
    čuvanje tih dokumenata tri godine
    postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i
    običajima
    vođenje knjige žalbe, dostavljanje prigovora Državnom
    inspektoratu u roku od pet dana te odgovaranje na svaku
    upisanu žalbu u roku od 15 dana (Udruge i odgojno-
    obrazovne ustanove nemaju obvezu vođenja knjige žalbe).
...
  Obveze svih turističkih agencija :
    na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno izložiti
    natpisnu ploču na kojoj su istaknuti tvrtka i sjedište turističke
    agencije (čl. 13. t.1. ZPUT),
    na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno istaknuti
    radno vrijeme i pridržavati se tako istaknutog radnog vremena
    (čl. 13. t.2. ZPUT),
    ako zastupa druge turističke agencije, izjasniti se o svojstvu u
    kojem nastupa ovlaštenjima koja ima (čl. 13. t.3. ZPUT),
    u svim reklamnim i promidžbenim materijalima te poslovnim
    dokumentima vidljivo naznačiti tvrtku i sjedište te identifikacijski
    kod turističke agencije (čl. 13. t.4. ZPUT),
    kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznala o klijentu, te osim u
    zakonom predviđenim slučajevima, bez odobrenja putnika
    nikome ne priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja,
    boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika (čl.
    13. t.5. ZPUT).
...
   putniku pružiti usluge utvrđene u ugovoru (čl. 13. t.6. ZPUT),
   upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od
   odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem,
   djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se
   odnose na paket aranžman (čl. 13. t.7. ZPUT),
   ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i
   bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno
   zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu,
   osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju
   troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju
   nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem tih osiguranja (čl.
   13. t.8. ZPUT),
   za ragledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) koristiti usluge
   ovlaštenog turističkog vodiča (čl.16.st.2.ZPUT),
   prijevoz obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim
   sredstvima drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima koji
   uređuju prijevoz putnika (čl.15. ZPUT),
   koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od
   posljedica nesretnog slučaja, a prtljaga od gubitka i oštećenja, te
   ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od
   posljedica nesretnog slučaja (čl. 14. st.1. ZPUT).
...
  Posebne obveze turističkih agencija koje
  organiziraju putovanje
     turistička agencija koja organizira putovanje (paket aranžman ili
     izlet) obvezna je za svaku grupu od 15 – 75 putnika osigurati
     turističkog pratitelja koji ispunjava uvjete propisane u ZPUT
     turistička agencija koja organizira putovanje (paket aranžman ili
     izlet) obvezna je za svako putovanje izdati program, prospekt ili
     katalog
     turistička agencija koja organizira paket-aranžman je dužna
     osigurati jamčevinu (u obliku police osiguranja, gotovinskog
     pologa ili bankovne garancije) za slučaj insolventnosti
     prilikom uplate paket-aranžmana turistička agencija je dužna
     izdati putniku potvrdu o osiguranju jamčevine,
     kada organizira paket-aranžman (ne i kada organizira izlet)
     turistička agencija dužna je s osiguravateljem sklopiti ugovor o
     osiguranju od odgovornosti koju putniku prouzroči
     neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim
     ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman
     (čl.19.ZPUT).
...
  Obveze turističke agencije koja korisnicima
  neposredno pruža usluge
    poslovnica (čl.20.st.1. ZPUT)
       zasebna poslovna cjelina
       uvjeti propisani u posebnom pravilniku - ovise o vrsti usluga koje
       turistička agencija pruža
   najmanje  jedan zaposleni voditelj poslovnice u punom
    radnom vremenu (čl.21.st.1. ZPUT)
       ako nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja
       ispunjava uvjete za voditelja poslovnice (čl.21.st.1.ZPUT)
       ako je voditelj poslovnice opravdano spriječen obavljati svoj
       posao agencija može za vrijeme njegove spriječenosti –
       privremeno i ne duže od šest mjeseci u tri godine – odrediti
       vršitelja dužnosti za obavljanje tih poslova (čl.21.st.2.ZPUT).
Uvjeti za voditelja poslovnice (čl.22.ZPUT)
  voditelj poslovnice mora ispunjavati sljedeće uvjete
     biti poslovno sposoban,
     imati najmanje srednju stručnu spremu,
     aktivno znati najmanje jedan i poznavati još jedan svjetski jezik te poznavati
     hrvatski jezik u mjeri dostatoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice,
     imati položen stručni ispit
     najmanje dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima
     ne smije mu trajati mjera sigurnosti ili mjera zabrane obavljanje poslova
     voditelja poslovnice
     državljanstvo:
       • hrvatski državljani,
       • državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog
        prostora, ako ispunjavaju uvjete propisane u ZPUT,
       • drugi stranci ako uz uvjete za voditelja poslovnice ispunjavaju uvjet da su
        u Hrvatskoj osnovali trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga
        turističke agencije ili imaju odobren stalni boravak u Hrvatskoj te su
        ishodili suglasnost ministarstva nadležnog za turizam za obavljanje
        poslova voditelja poslovnice
Turistički: vodič, pratitelj,
zastupnik, animator
  Turistički vodič (čl. 26. do 36. ZPUT) je osoba koja pruža turistima
  usluge pokazivanja i stručnog objašnjavanja prirodnih i društvenih
  turističkih resursa te gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja

  Turistički pratitelj (čl. 37. do 40. ZPUT) je osoba koja obavlja
  operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista, a može im,
  osim za turističke cjeline (lokalitete) davati i osnovne informacije o
  područjima obuhvaćenim putovanjem.

  Turistički zastupnik (čl.42. i 43. ZPUT) je osoba koja zastupa
  organizatora putovanja u odredištima putovanja pred davateljima
  usluga i klijentima

  Turistički animator je osoba koja osmišljava i izvodi programe
  provođenja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na
  športsko-rekreativne, zabavne i kulturno-društvene sadržaje
  (čl.41.ZPUT)
Ostale turističke usluge
  Iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao
  što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi,
  suncobrani, ležaljke i dr. (čl.55.st.1.ZPUT).
  Pružatelj ovih usluga obvezan je osigurati korisnike
  usluga od posljedica nesretnog slučaja (čl.55.st.2.
  ZPUT).
  Uvjete i mjesta za pružanje ovih usluga može propisati
  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
  temeljem ovlaštenja iz čl. 65.st.3. ZPUT.
Turističke usluge u specifičnim
oblicima turizma
  Glavni motiv putovanja turista specifičnim oblicima turizma je
  baviti se određenom aktivnošću i time zadovoljiti turističku potrebu
  U pravilu se radi o aktivnostima koje su predmet posebnih
  djelatnosti i čije je obavljanje uređeno posebnim propisima, jer
  primarna svrha obavljanja tih djelatnosti nije pružanje usluga
  turistima već neka druga – plovidba, poljoprivredna proizvodnja,
  zdravstvena zaštita, zaštita prirode .
  Kada pružaju usluge turistima (u cijelosti ili djelomično), subjekti
  koji obavljaju te djelatnosti na tržištu nastupaju kao poduzetnici u
  turizmu i svoje poslovanje organiziraju u cilju zadovoljenja potreba
  turista
  propisi iz turizma (i ugostiteljstva) normiraju samo najnužnije –
  subjekte i uvjete pod kojima se te usluge mogu pružati turistima.
  ZPUT propisuje tko i koje turističke usluge može pružati u
  nautičkom turizmu (čl. 44. do 48.), u seljačkom gospodarstvu ili
  obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (čl.49. do 53. ZPUT) te
  u ostalim oblicima turističke ponude (čl.54. ZPUT).
Pružanje sportsko-rekreacijskih
usluga u turizmu
  Uvjeti za pružanje usluga koje uključuju sportsko-
  rekreacijske i pustolovne aktivnosti:
    korisnika usluga pismeno i usmeno upoznati s vrstama rizika
    kojem se izlaže
    osigurati korisnike od posljedica nesretnog slučaja
    malodobnicima uslugu može pružiti samo uz pisanu
    suglasnost roditelja, odnosno skrbnika, ali i uz tu suglasnost
    može odbiti pružiti malodobniku uslugu (čl.56.ZPUT)
  Ministar nadležan za turizam može (uz suglasnost
  ministra nadležnog za obrazovanje i/ili sport)
  pravilnikom propisati:
    uvjete za pružanje tih usluga
    tehničke uvjete za sredstva kojima se pružaju te usluge
    način i program stručnog osposobljavanja osoba koje ih
    pružaju, ako programi nisu uređeni posebnim propisom

								
To top