Docstoc

Javne politike i seksualnost mladih u RH - CESI

Document Sample
Javne politike i seksualnost mladih u RH - CESI Powered By Docstoc
					KONFERENCIJA
"Dobre prakse i politike seksualnog i
reproduktivnog zdravlja i prava mladih"
Zagreb, 27.10.2009.
  Javne politike i seksualnost mladih u RH
    Anka Kekez Koštro, anka@map.hr
Frank Fisher, govori o četiri razine
apstrakcije kod rasprava oko neke javne politike:

 ideološka razina u kojoj dominira rasprava o
 fundamentalnim vrijednosti i idealima
 razina koja se javlja kod različitog funkcioniranja
 sustava kao posljedica odabira jednog od vrijednosnih
 okvira
 razina koja se javlja kod procjene adekvatnosti ili
 neadekvatnosti ciljeva neke politike u konkretnom
 kontekstu i danoj situaciji
 razina vezana uz pitanje izbora instrumenata i mjera
Politika seksualnog i
reproduktivnog zdravlja i prava
mladih


Pregled policy okvira u
   Hrvatskoj
 U Hrvatskoj ne postoji jedinstven zakon, program ili
 strategija koja pokriva područje seksualnog i
 reproduktivnog zdravlja i prava mladih

 Ova politika se razrađuje kroz više dokumenata koji
 primarno adresiraju druge šire teme i pokrivaju određene,
 no ipak ne sve, segmente zaštite zdravlja i prava mladih.

    Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
    (2009) (NPDM), posebno poglavlje IV. Zdravstvena zaštita
    i reproduktivno zdravlje
    Nacionalni plan aktivnosti za dobrobit, prava i interese
    djece 2006. do 2012. iz 2006. (NPADPID), posebno
    poglavlje II. Zdravlje
    Nacionalna politika za promociju jednakosti spolova 2006–
    2010 iz 2006. (PPRS), posebno poglavlja III. Rodno
    osjetljivo obrazovanje i VI. Žene i zdravlje
    Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a
    2005- 2010 iz 2005 (NPP HIV/AIDS)
    Nacionalna populacijska politika iz 2006 (NPP)
Instrumenti i mjere predviđene
navedenim programima

 Edukacija i informiranje
 Savjetovališta i centri
 Preventivni i zdravstveni servisi
 Mjere za osiguranje provedbe
 opisanih instrumenata
Edukacija i informiranje
Nacionalni plan aktivnosti za dobrobit, prava i interese djece 2006. do
 2012
 izrada i verifikacija programa zdravstvenog odgoja, edukacija
 edukatora
 organizacija i provođenje edukativnih programa kroz tematske
 edukacijske tečajeve, radionice i tribine u suradnji s odgojno-
 obrazovnim i zdravstvenim ustanovama te OCD-ima
 tiskanje zdravstveno-odgojnih publikacija (brošure, priručnike, letke)

Nacionalna politika za mlade
 poticaji za razvoj formalnih programa zdravstvenog odgoja s područja
 zaštite reproduktivnog zdravlja.
 poticanje neformalnih edukativnih programa te aktivnosti „kontinuiranih
 edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i
 unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih”
Edukacija i informiranje

Nacionalna politika za promociju jednakosti spolova
 proširenje sadržaja zdravstvenog odgoja i
 obrazovanja temama o spolnosti, s naglaskom na
 zaštiti od svih spolno prenosivih bolesti.

Hrvatski nacionalni program za prevenciju
 HIV/AIDS-a 2005-
 školske programe prevencije HIV-a i spolno
 prenosivih bolesti
 istraživanje, razvoj, primjenu, evaluaciju i „podršku
 postojećim programima prevencije te razvoj novih u
 kojima aktivno sudjeluju mladi "
  Savjetovališta i centri


 Savjetovališta za reproduktivno zdravlje i
 planiranje obitelji zastupljena u svim strategijama
 relevantnim za ovu politiku i populaciju mladih

 Vidljiva je neusklađenost različitih dokumenata u
 razumijevanju koncepta, ciljeva i instrumenata
 savjetodavnog rada
Savjetovališta i centri

 U populacijskoj politici i planu aktivnosti za
 djecu naglasak stavlja na
    centre za planiranje obitelji i reprodukcijsko
    zdravlje
    centri se vezuju za bolnice, klinike i medicinsko osoblje
 U politici prema mladima i politici prevencije
 HIV-a zastupljen koncept
    višenamjenskih multidisciplinarnih savjetovališta.
    vežu se za službe školske medicine uz usku suradnju s
    obrazovnim sustavom i nevladinim organizacijama.
    U svakoj županiji predviđa se jedinica koja će biti
    centar podrške
Savjetovališta i centri

Kao važna dimenzija postavlja se
dostupnost servisa svim mladima
   mobilni savjetodavni timovi ( NPM)
   savjetovališta pri ambulantama (NPP)
   direktni pristup uslugama savjetovališta -
   dolazak bez uputnice ( NPRS)
   Preventivni i zdravstveni servisi

Politika prema mladima i politika prevencije HIV-a

  izrada kriterija o postupanju u svezi reproduktivnog zdravlja mladih
  promjena „protokola pregleda i obrade u adolescenata i ginekološkog pregleda u adolescentica”
  uspostavljanje sustava statističkog praćenja pri Zavodu za javno zdravstvo


Nacionalna politika za promociju jednakosti spolova

  predviđa izrađivanje cjelovitog programa borbe protiv spolno prenosivih bolesti,
  osposobljavanje timova i opremanje laboratorija za dijagnostiku
  izrada plana trijaže (probira/ screeninga)
  unapređenje rada na području statističkih pokazatelja zdravstvenog stanja žena
  vođenje registra rizičnih skupina u ženskoj populaciji i omogućavanje praćenja
  osiguranje redovitih besplatnih pregleda na osnovu prikupljanih podataka
  ujednačavanje uvjeta u javnim zdravstvenim ustanovama pri provođenju Zakona o zdravstvenim
  mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece
  povećanje dostupnosti svih sredstava zaštite od neželjene trudnoće
  Mjere za osiguranje provedbe opisanih
  instrumenata
Nacionalni plan aktivnosti za dobrobit, prava i interese
djece kao i Nacionalni program za mlade :

 predviđaju uspostavljanje sustava praćenja, vrednovanja provedbe
  programa

 ističu važnost aktivnog sudjelovanja djece i mladih „ u kreiranju,
  provođenju i praćenju zdravstvenih preventivnih programa
   Mjere za osiguranje provedbe opisanih
   instrumenata
    Uspostavljanje           Jačanje djelatnosti školske
  koordinacije i suradničkih       medicine i specifična
  odnosa                 edukacija

                     Politika prema mladima i
Politika prema mladima i
                     Plan aktivnosti za djecu
politika prevencije HIV/AIDSa        prepoznaju važnost jačanja
  prepoznaju vrijednost neformalnih    kompetencija izravnih
  edukativnih i zdravstvenih servisa   provoditelja politike i potrebu
  OCD-a                  smanjenja normativa timova
                      školske medicine
Politika seksualnog i reproduktivnog
zdravlja i prava mladih
   Dionici politike
                     Donositelji
    Nadzor:              politike –
    Uredi pravobranitelja       zakonodavna,
    Saborski odbori          izvršna vlast          Međunarodni
    Ured za ravnopravnost                       akteri
    spolova                 MZSS
                                     UN, EU, Vijeće
                        MOBMS           Europe
                         MZOS
      Agencije vlade:                      Međusektorska
      Agencija za odgoj                     tijela:
                 Izravni provoditelji:       NACIONALNA
      i obrazovanje     Hrvatski zavod za javno
      Agencija za                        POVJERENSTVA
                 zdravstvo
      vanjsko        Zavodi (za molekularnu medicinu,
      vrednovanje      citologiju, patologiju)          Izvan-vladini dionici
                 Kliničke bolnice             Stručnjaci, znanstvenici
                 Liječnici opće medicine          Profesionalna udruženja
                 Liječnici školske medicine        Interesne grupe
                 Obrazovne ustanove            Udruge građana
                 Savjetovališta              Vjerske organizacije

Lokalna razina:
Jedinice lokalne vlasti
Županijska /lokalna povjerenstva                      Mediji i
Županijski zavodi za javno zdravstvo
                                      javnost
             Preporuke
 osigurati minimum usklađenosti u osmišljavanju mjera
  koje se odnose na seksualna i reproduktivna prava i
  zdravlja mladih
  dobra raspodjela odgovornosti i koordinacija između
  nositelja povezanih mjera različitih politika
  osiguranje političke volje i odgovornosti provoditelja za
  ishode koje su zajamčeni usvajanjem strategija i visokih
  standarda za osiguranje ljudskih prava
  povezanost proračuna s prikazanim relevantnim
  mjerama strategija
  osmisliti mehanizme za uključivanje i konzultiranje svih
  zainteresiranih dionika
  osigurati jedinstvene , transparentne procedure i
  standarde za uključivanje neformalnih aktera u samo
  provođenje instrumenata politike

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:3/21/2013
language:Croatian
pages:16