Docstoc

iv opis predmeta javne nabavke - Vlada Crne Gore

Document Sample
iv opis predmeta javne nabavke - Vlada Crne Gore Powered By Docstoc
					VLADA REPUBLIKE CRNE GORE                    OBRAZAC
 Direkcija za nabavke Republike            Čl.36 Zakona o javnim nabavkama
                      ODLUKA

             O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI
                (ŠOPING METODA)


  I.    IME I ADRESA NARUČIOCA


Naručilac: JU Centar za ekotoksikološka        Kontakt – osoba:
      ispitivanja                Čović Brega
Adresa: Ul.Put Radomira Ivanovića br.2        Poštanski broj 81000

Grad: Podgorica                    Identifikacioni broj : 02258757
Telefon: 081 658-090                 Faks: 081 658-092

Elektronska pošta (e-mail)              Internet adresa (web):www.ceti.cg.yu
E-mail: juceti@cg.yu                 Crna GoraII BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:
01-88-14820/1 od 26.11.2008

III PREDMET JAVNE NABAVKE:

  robe,
  x usluge,
  radovi

IV OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

OSIGURANJE LICA I OSIGURANJE IMOVINE PO PARTIJAMA NA PERIOD
            OD 12 MJESECI

    10.000,00 eura

  -  za partiju 1 osiguranje lica (68) zaposlenih .................. 3.500,00 EUR-a
  -  za partiju 2 osiguranje imovine ..................................... 6.500,00 EUR-a
VI BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA

  -   za partiju 1 i partiju 2

    Četiri ponude

  1.  DELTA OSIGURANJE – PODGORICA,
  2.  MONTENEGRO OSIGURANJE – PODGORICA,
  3.  SWISS OSIGURANJE – PODGORICA,
  4.  UNIQA OSIGURANJE – PODGORIC

VII IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
  PONUDU

Za partiju 1
Ponuđač: Delta osiguranje         Kontakt osoba: Dejan Bajić
Adresa: Kralja Nikole 27a/VI        Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica              Indentifikacioni broj: 027 02967
Telefon: 020/444-800            Faks: 020 / 444-840
Elektronska pošta (e-mail):        Internet adresa (web):

Za partiju 2
Ponuđač: Uniqa osiguranje         Kontakt osoba: Marko Vuković
Adresa: Hercegovačka 12          Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica              Indentifikacioni broj: 027 17557
Telefon: 020/444-700            Faks: 020 / 444-701
Elektronska pošta (e-mail):        Internet adresa (web):

VIII INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA

    Za partiju 1
    Delta osiguranje - Podgorica
    1/ 2.040,00 eur-a
    Montenegro osiguranje - Podgorica
    2/ 2.774,40 eur-a
    Swiss osiguranje - Podgorica
    3/ 3.264,00 eur-a
    Uniqa osiguranje - Podgorica
    4/ 3.473,44 eur-a
  Za partiju 2
  Delta osiguranje - Podgorica
  1/ 4.915,95 eur-a
 Montenegro osiguranje - Podgorica
  2/ 4.771,78 eur-a
 Swiss osiguranje - Podgorica
  3/ 5.920,26 eur-a
 Uniqa osiguranje - Podgorica
  4/ 3.435,62 eur-a


IX DATUM DONOŠENJA ODLUKE: 04.12.2008.g.

X DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo
           MP         ODGOVORNO LICE
                       NARUČILAC
                    Ana Mišurović, spec.toh.hem.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:3/21/2013
language:Croatian
pages:3