Dokumentacija-osiguranja plovila.doc - Agencija za vodne putove

Document Sample
Dokumentacija-osiguranja plovila.doc - Agencija za vodne putove Powered By Docstoc
					  AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

    VUKOVAR, Parobrodarska 5.
   Tel: 032-450-613, fax: 032-450-653
         JAVNA NABAVA

    USLUGE OSIGURANJA PLOVILA
    AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

   Evidencijski broj nabave br:29 /10/JN
    DOKUMENTACIJA ZA NABAVU
SADRŽAJ:
A) UPUTA ZA IZRADU PONUDE
B) PRILOZI
C) SPECIFIKACIJA
                       1
A) UPUTA ZA IZRADU PONUDE

1. PODACI O NARUČITELJU:
  Agencija za vodne putove Vukovar, Parobrodarska 5, OIB 24329099782,
  tel:032-450-613; fax:032-450-653, e-mail:vodniputovi@vodniputovi.hr
  Internetska adresa:www.vodniputovi.hr

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU SA PONUDITELJIMA
  Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti na tel:
  032-450-613 ili putem fax-a:032-450-653, svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
  Odgovorna osoba u svezi informacija o samom postupku javne nabave je Ljiljana
  Klasanović, dipl.ing. na 032-445-049, dok je odgovorna osoba za dodatna
  pojašnjenja u svezi predmeta nabave je Andrija Spaić, dipl.ing. 032-445-048.
  Na zahtjev za pojašnjenje naručitelj će odmah odgovoriti, te isto dostaviti ostalim
  ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje.

3. OPIS PREDMETA NABAVE
  Predmet nabave je: usluge osiguranja dva plovila za ophodnju plovnog puta i
  jednog plovila za hidrografsko snimanje
  CPV 66330000-usluge neživotnog osiguranja

4. SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
  1.Usluge osiguranja motornog čamca za ophodnju plovnog puta u Osijeku
  2.Usluge osiguranja motornog čamca za ophodnju plovnog puta u Sisku
  3.Usluge osiguranja motornog čamca za hidrografsko snimanje u Vukovaru


5. VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE
  Prema specifikaciji predmeta osiguranja navedenih u stavci 4. Ove Upute- prilog
  C. Dokumentacije za nadmetanje.

6. MJESTO ISPORUKE PRUŽANJA USLUGA
  Od Ponuditelja se traži da pruža usluge koje su predmet nabave za potrebe
  Naručitelja na području Republike Hrvatske.

7. ROK ISPORUKE USLUGA
  Određen je specifikacijom za svako pojedino plovilo

8. GRUPE ILI DIJELOVI PREDMETA NABAVE
  Predmet nabave nudi se cjelokupno

9. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

  Ponuditelji dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost,
  financijsku i gospodarsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost, slijedećim
  dokazima koji se obvezno prilažu uz ponudu redoslijedom kako su navedeni:
                                            2
  1). Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

  Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
  odgovarajući registar (ponuditelj mora biti registriran za djelatnost iz djelokruga
  predmeta nabave i nad njime ne smije biti pokrenut stečajni postupak, osim u
  slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, niti se smije
  nalaziti u postupku likvidacije). Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja izjavu, ona
  mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela (isprava se
  dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana
  slanja objave poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave);
 Dokaz o članstvu u Hrvatskom uredu za osiguranje sukladno članku 43. Zakona o
  obveznim osiguranjima u prometu(Narodne novine broj: 151/05;36/09 i 75/09) za
  obvezna osiguranja u prometu koja su predmet ove nabave.

  2). Dokaz o nekažnjavanju:

 Izjava da ponuditelj i osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno
  osuđena za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji,
  prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima
  zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog
  bilježnika ili drugog nadležnog tijela daje osoba ovlaštena za zastupanje
  ponuditelja za sebe i za ponuditelja (izjava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj
  preslici i ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave poziva za
  nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave);

  3). Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti:

 Potvrda Porezne uprave o stanju duga – da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja
 svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
 drugih državnih davanja( potvrda se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne
 smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave poziva na nadmetanje u
 Elektroničkom oglasniku javne nabave);
 BON 2/ili SOL – izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj
 dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi
 računa u posljednjih šest mjeseci( isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana
 slanja objave poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i
 prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici);
 BON 1– izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a sadrži podatke o
 ukupnom prihodu ponuditelja čime ponuditelj dokazuje svoj bonitet i to slijedećim
 vrijednosnim pokazateljima: ponuditelj ne smije imati iskazani gubitak za
 izvještajno razdoblje( isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave
 poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i prilaže se u
 izvorniku ili ovjerenoj preslici);

  Ponuditelj može dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost i pomoću drugog
  dokaza ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako
  dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
                                              3
  4). Dokaz tehničke i stručne sposobnosti:

 Popis značajnijih ugovora o obavljenim uslugama osiguranja imovine( sličnih po
 vrijednosti ovog predmeta nabave), sklopljenih u posljednje tri godine( potrebno je
 navesti ime naručitelja, vrijeme i mjesto realizacije te vrijednost ugovora) i
 popraćen s najmanje dvije potvrde naručitelja s tog popisa o urednom
 ispunjenju ugovora. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima obvezno mora
 sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora,
 vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o urednom
 ispunjenju tih ugovora. (Isprava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne
 smije biti starija od 6 mjeseci do dana slanja objave poziva na nadmetanje u
 Elektroničkom oglasniku javne nabave.)

10. ZAJEDNIČKA PONUDA
  U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
  pojedinačno dokazati sve uvjete o sposobnosti ponuditelja, sukladno odredbama
  članaka 48., 49., 50. i 51. Zakona o javnoj nabavi.


11. NAČIN IZRADE, OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA

  Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati uvjeta nadmetanja, a ponuda mora
  biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje i mora sadržavati sve navedene
  dijelove. Ponuda se sastavlja u papirnatom, pisanom obliku i na izvornoj
  dokumentaciji te se obvezno predaje u izvorniku.

  Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupan predmet nabave

Ponuda mora sadržavati slijedeće:

 a) Ponudu na propisanom obrascu Prilog I .
 b) Važeće dokaze o sposobnosti kako je to navedeno pod točkom 9. ove
  dokumentacije za nadmetanje.
 c) Izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta, tj. da su mu poznate
  odredbe iz dokumentacije za nadmetanje,da ih prihvaća i da će izvršiti predmet
  nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju je naveo u ponudi( Prilog II).
 d) U slučaju podnošenja zajedničke ponude mora sadržavati i podatke o
  zajedničkim ponuditeljima (naziv-tvrtku i poslovno sjedište svih gospodarskih
  subjekata iz zajedničke ponude) i o nositelju ponude (naziv-tvrtku i poslovno
  sjedište nositelja ponude) za sudjelovanje u postupku javne nabave i sklapanje
  ugovora, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje
  predmetne nabave iz zajedničke ponude, kao i priložene dokaze pravne i
  poslovne sposobnosti, dokaze nekažnjavanosti, dokaze financijske i gospodarske
  sposobnosti i dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti, kako je navedeno u točki
  8. i 10. ove dokumentacije za nadmetanje.

   Ponuda treba imati sadržaj i tražene priloge označene rednim brojevima prema
   redosljedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje, i mora biti uvezana u
   cjelinu na način da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje listova ili
   dijelova ponude. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice


                                           4
 kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz
 redni broj stranice.

 Ponuda mora biti pisana strojem ili neizbrisivom tintom a potpisati će ju
 odgovorna osoba ponuditelja ili osoba koju je odgovorna osoba ponuditelja
 pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude. Ispravci u ponudi moraju biti
 izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili
 otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i
 pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.


 Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik kod naručitelja
 ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja navedenu u točki
 18. ove dokumentacije za nadmetanje.

 Elektronička dostava ponude nije dopuštena.

12. ZABRANA ALTERNATIVNIH PONUDA

 Alternativne ponude nisu dozvoljene i neće biti razmatrane.


13. NAČIN IZRAČUNA CIJENE I VALUTA PONUDE

 Ponuditelji dostavljaju ponude s cijenom u kunama.
 Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima
 razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.
 Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave i nepromjenjiva je za
 vrijeme trajanja ugovora.
 U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude bez poreza
 na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
 Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški na više ili manje, iznosi više
 od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva.
 Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

14. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 Naručitelj će ugovorno plaćanje obaviti temeljem ispostavljenih računa
 Ponuditelja. Rok plaćanja je 30 dana od dana primitka računa. Način plaćanja je
 virmanom.

15. ROK VALJANOSTI PONUDE

 Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

16. JEZIK PONUDE

  Ponuda i kompletna dokumentacija koja se odnosi na ponudu i predmet
  nabave mora biti na hrvatskom jeziku.
                                           5
17. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

 Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog
 ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz
 Dokumentacije za nadmetanje.
 Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najnižom ukupnom cijenom.


18. DOSTAVLJANJE PONUDA

 Ponuditelj, neposredno na urudžbeni zapisnik kod Naručitelja ili putem pošte
 preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja dostavlja ponudu u
 papirnatom pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa
 Naručitelja i naziv i adresa Ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i
 oznaka slijedećeg izgleda:

          “ AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE ”

               Parobrodarska 5
               32 000 Vukovar
       «NE OTVARAJ – PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA PLOVILA,
                Ev.br. 29/10/JN“.

 Ponuda bez obzira na način dostave (poštom ili na urudžbeni zapisnik kod
 naručitelja), mora biti dostavljena naručitelju najkasnije dana 13.09.2010. do
 12:00 sati.


 Svaki Ponuditelj za cjelokupan predmet nabave može dostaviti samo jednu
 ponudu. Ponuditelju koji preda ili sudjeluje u više ponuda biti će odbijene sve
 njegove ponude.

 Naručitelj će na zahtjev ponuditelja dati potvrdu o datumu i vremenu primitka
 ponude.

 Na omotnicu će Ponuditelj obvezno staviti svoj naziv i adresu, kako bi se
 ponuda mogla vratiti neotvorena u slučaju da je podnesena Naručitelju nakon
 isteka roka za podnošenje ponuda.

 Ukoliko omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno, Naručitelj nema
 nikakvu odgovornost ukoliko se zametne, izgubi ili otvori prije roka.

 Naručitelj može produžiti rok za dostavu ponuda izdavanjem dodataka
 dokumentaciji za nadmetanje, u kojem slučaju se sva prava i obveze Naručitelja
 i Ponuditelja odnose na novi rok.

 Sve ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda bit
 će neotvorene vraćene Ponuditelju.

 Ponuditelji mogu izmijeniti ili povući svoje ponude dostavljanjem pismene
 obavijesti prije isteka roka za predaju ponuda.


                                        6
 Svaka obavijest o izmijeni ili povlačenju ponude od strane Ponuditelja bit će
 pripremljena, označena, zatvorena, zapečaćena i dostavljena Naručitelju u
 skladu s točkom 18. ove Dokumentacije s tim da se omotnica dodatno označi
 tekstom «POVLAČENJE» ili «IZMJENA», ovisno o slučaju.

 Niti jedna ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon roka određenog za
 predaju ponuda.

19. OTVARANJE PONUDA

 Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati s istekom roka za dostavu
 ponuda, 13.09.2010. u 12:00 sati

 Ponude će se otvarati onim redoslijedom kojim su zaprimljene i koji je
 zabilježen u Upisniku o zaprimanju ponuda.

20. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU NADMETANJA

 Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja je 30 dana od
 dana isteka roka za dostavu ponude.


21. PRAVO NARUČITELJA DA PONIŠTI NADMETANJE

 Naručitelj zadržava pravo da poništi nadmetanje sukladno članku 93. i 94.
 Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08).


22. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

  Naručitelj neće potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja od 5
  dana računajući od dana dostave odluke o odabiru.

 Nezadovoljni Ponuditelj ima pravo, pod uvjetima određenim u Zakonu o javnoj
 nabavi („Narodne novine“, broj 110/2007 i 125/08), izjavljivanjem žalbe i drugih
 zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu
 postupaka javne nabave.
                                          7
B)  PRILOZI
        8
                                                             Prilog I.
Naziv (tvrtka) ponuditelja____________________________________________________

OIB____________________________________________________________________

Adresa ponuditelja________________________________________________________.

Broj telefona: ....................................................................Broj telefaxa: ...............................

Osoba za kontakt::_________________________________________________________

Datum:_______________2010.

                          PONUDA br.______

Proučivši dokumentaciju za nadmetanje Naručitelja, mi dolje potpisani, ovim potvrđujemo
prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, te nudimo usluge
osiguranje dva motorna čamca za ophodnju plovnog puta te jednog čamca za hidrografsko
snimanje plovnog puta, a prema specifikaciji , u skladu sa uvjetima i zahtjevima dokumentacije
za nadmetanje i pravilima struke, po cijeni obračunatoj na način propisan tom dokumentacijom
u sveukupnom iznosu od:

Ukupna godišnja premija( bez PDV-a)   ___________________________________kuna
            sveukupna cijena ponude (upisati brojkama)
PDV                  ____________________________________kuna

Ukupna godišnja premija sa PDV-om:_______________________________________kuna


( slovima:--------------------------------------------------------------------------------------------------)

Izjavljujemo da se ponuđena cijena ne može i neće povećavati za vrijeme trajanja ugovora.

Način obračuna kvartalno, plaćanje virmanom u roku od 30 dana po ispostavljenim računima.

Valjanost ove ponude je najmanje 60 dana od datuma otvaranja ponuda, te će ona ostati
obavezna za nas i može biti prihvaćena u bilo koje vrijeme prije isteka tog razdoblja.

Kontakt osoba Ponuditelja;____________________ ;tel:________________________

Naplata šteta:sukcesivno prema obradi šteta, a maksimalno 30 dana od potpisa zajedničkog
zapisnika;


                                       Za ponuditelja:


                       ______________________________________________
                      (ime i prezime, potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)
                                                                  9
                                                            PRILOG II

Naziv (tvrtka) ponuditelja____________________________________________________

OIB____________________________________________________________________

Adresa ponuditelja________________________________________________________.

Broj telefona: ....................................................................Broj telefaxa: ...............................
              IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU
                OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Izjavljujemo da su nam poznate sve odredbe iz dokumentacije za nadmetanje,
prihvaćamo ih u cijelosti te se obvezujemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim
odredbama i za cijenu koju smo naveli u ponudi, ukoliko naša ponuda bude odabrana.
                                         ________________________
                                           potpis i pečat ponuditelja
                                                                  10
C) S P E C I F I K A C I J A
                11
1.  MOTORNI ČAMAC ZA OPHODNJU PLOVNOG PUTA U OSIJEKU HR-285-OK,

IME BRODA           HR-285-OK
MARKA I TIP BRODA:      Motorni čamac
DUŽINA, ŠIRINA I GAZ BRODA:  13,60 ; 3,40 ; 0,85
BROJ ČLANOVA POSADE:     3
BROJ PUTNIKA:         10
MOTOR:            FIAT IVECO BR. 359279 85Kw
MATERIJAL GRADNJE:      LIM
GODINA GRADNJE:        1989.
NAMJENA:           Javne namjene
GRANICE PLOVIDBE:       Područje unutarnje vode
OSIGURANA
SVOTA(VRIJEDNOST BRODA)
TRUP:             0,50%
MOTOR:            0,35%
INVENTAR I OPREMA       0,15%
UKUPNO:            700.000,00 KN


RAZDOBLJE OSIGURANJA:     01.10.2010.-01.10.2011.


ODBITNA FRANŠIZA:       0,5 % od osigurane svote


RIZICI:            Plovidbeni rizici(kasko) i odgovornost za sudar,
               udar, izlijevanje ulja i smrt i/ili tjelesnu povredu
               posade, putnika i trećih osoba do limita
               3.500.000,00( priložiti uvjete osiguranja)
                                           12
  2. MOTORNI ČAMAC ZA OPHODNJU PLOVNOG PUTA U SISKU HR-221-SK


IME BRODA           HR-221-SK
MARKA I TIP BRODA:      Motorni čamac
DUŽINA, ŠIRINA I GAZ BRODA:  11,60 ; 4,00 ; 1,00
BROJ ČLANOVA POSADE:     2
BROJ PUTNIKA:         10
MOTOR:            PERKINS 96Kw
MATERIJAL GRADNJE:      ČELIK
GODINA GRADNJE:        1974.
NAMJENA:           Javne namjene
GRANICE PLOVIDBE:       Područje 2 i 3 unutarnje plovidbe
OSIGURANA
SVOTA(VRIJEDNOST BRODA)
TRUP:             0,60%
MOTOR:            0,39%
INVENTAR I OPREMA       0,01%
UKUPNO:            570.876,00 kn


RAZDOBLJE OSIGURANJA:     25.11.2010.- 25.11.2011.


ODBITNA FRANŠIZA:       0,5 % od osigurane svote


RIZICI:            Plovidbeni rizici(kasko) i odgovornost za sudar,
               udar, izlijevanje ulja i smrt i/ili tjelesnu povredu
               posade, putnika i trećih osoba do limita
               3.500.000,00( priložiti uvjete osiguranja)
                                           13
  3. ČAMAC ZA HIDROGRAFSKO SNIMANJE HR-86-VK

IME BRODA           HR-86-VK
MARKA I TIP BRODA:      Motorni čamac ONIX 700
DUŽINA, ŠIRINA I GAZ BRODA:  7,04 ; 2,63 ; 0,45
BROJ ČLANOVA POSADE:     1
BROJ PUTNIKA:         3
MOTOR:            VANBRODSKI YAMAHA
MATERIJAL GRADNJE:      ALUMINIJ
GODINA GRADNJE:        2009.
NAMJENA:           Javne namjene
GRANICE PLOVIDBE:       Područje unutarnje vode
               VIŠESNOPNI DUBINOMJER ELAC 1185
OPREMA ZA HIDROGRAFSKO    (sonde, centralna jedinica)
SNIMANJE           ŽIROSKOP
               MAGELLAN ProMARK 500 GPS (baza, rover,
               uhf)
               MJERAČ BRZINE ZVUKA U VODI MINI SVP
OSIGURANA SVOTA
(VRIJEDNOST BRODA I OPREME)
TRUP:             0,19%
MOTOR:            0,04%
INVENTAR I OPREMA       0,77 %
UKUPNO:            2.080.000,00 kn


RAZDOBLJE OSIGURANJA:     01.10.2010.-01.10.2011.


ODBITNA FRANŠIZA:       0,5 % od osigurane svote


RIZICI:            Plovidbeni rizici(kasko) i odgovornost za sudar,
               udar, izlijevanje ulja i smrt i/ili tjelesnu povredu
               posade, putnika i trećih osoba do limita
               3.500.000,00( priložiti uvjete osiguranja)
                                           14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:3/21/2013
language:Latin
pages:14