Bilanca

Document Sample
Bilanca Powered By Docstoc
					Rbr.                      Pozicija
  1  A) DUGOTRAJNA IMOVINA I DUGOROCNA FINANCIJSKA IMOVINA
  2  1. NEMATERIJALNA IMOVINA
  3   a) Razvojni projekti
  4   b) Patenti, licencije, koncesije, zastitni znaci i ostala slicna prava
  5   c) Goodwill
  6   d) Ostala nematerijalna imovina
  7   e) Predujmovi za nematerijalnu imovinu
  8  2. PRIRODNA BOGATSTVA
  9   a) Zemljiste
 10   b) Sume
 11   c) Predujmovi za sume i zemljista
 12  3. MATERIJALNA IMOVINA
 13   a) Zgrade (osim stambenih zgrada)
 14   b) Ostali gradevinski objekti
 15   c) Postrojenja i oprema (strojevi)
 16   d) Alati, pogonski i uredski namjestaj
 17   e) Prijevozna sredstva
 18   f) Osnovno stado
 19   g) Dugogodisnji nasadi
 20   h) Stambene zgrade i stanovi
 21   i) Materijalna imovina u pripremi
 22   j) Ostala materijalna imovina
 23   k) Predujmovi za materijalnu imovinu
 24  4. FINANCIJSKA IMOVINA
 25   a) Dionice inozemnih osoba
 26   b) Dionice domacih osoba
 27   c) Poslovni udjeli u inozemnim osobama
 28   d) Poslovni udjeli u domacim osobama
 29   e) Obveznice i drugi duznicki dugorocni vrijednosni papiri
 30   f) Potrazivanja za kredite (zajmove), depozite i kaucije
 31   g) Otkupljene vlastite dionice
 32   h) Ostala dugorocna financijska imovina
 33  B) KRATKOTRAJNA IMOVINA I KRATKOROCNA FINANCIJSKA IMOVINA
 34  1. ZALIHE
 35   a) Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar
 36   b) Proizvodnja u tijeku (nedovrseni proizvodi i poluproizvodi)
 37   c) Gotovi proizvodi
 38   d) Trgovacka roba
 39   e) Predujmovi za zalihe
 40  2. FINANCIJSKA IMOVINA
 41   a) Dionice
 42   b) Poslovni udjeli
 43   c) Potrazivanja za kredite (zajmove), depozite i kaucije
 44   d) Obveznice i drugi duznicki kratkorocni vrijednosni papiri
 45   e) Otkupljene vlastite dionice
 46   f) Potrazivanja od kupaca u inozemstvu
47   g) Potrazivanja od kupaca u zemlji
48   h) Potrazivanja od drzave
49   i) Ostala financijska imovina
50  3. NOVAC
51   a) Novac na kunskim racunima
52   b) Novac na deviznim racunima
53   c) Novac u blagajni
54  C) VREMENSKA RAZGRANICENJA
55   a) Troskovi buducih razdoblja
56   b) Obracunati prihodi za nedospjela potrazivanja
57  D) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
58  UKUPNA AKTIVA
   Bilanca - pasiva
59  A) KAPITAL I REZERVE
60   a) Upisani odnosno temeljni kapital
61   b) Kapitalni dobici
62   c) Kapitalni gubici
63   d) Rezerve za otkupljene vlastite dionice
64   e) Zakonske rezerve
65   f) Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)
66   g) Zadrzana dobit
67   h) Preneseni gubitak
68   i) Dobit tekuce godine
69   j) Gubitak tekuce godine
70   k) Revalorizacijske rezerve
71  B) DUGOROCNE OBVEZE
72   a) Obveze za kredite inozemnih banaka i financijskih institucija
73   b) Obveze za kredite i zajmove ostalih inozemnih osoba
74   c) Obveze za kredite domacih banaka i financijskih institucija
75   d) Obveze za kredite ostalih domacih osoba
76   e) Obveze za financijske najmove (leasing) prema inozemnim osobama
77   f) Obveze za financijske najmove (leasing) prema domacim osobama
78   g) Obveze po obveznicama
79   h) Obveze prema dobavljacima iz inozemstva
80   i) Obveze prema dobavljacima iz tuzemstva
81   j) Ostale dugorocne obveze
82  C) KRATKOROCNE OBVEZE
83   a) Obveze za kredite inozemnih osoba
84   b) Obveze za kredite domacih osoba
85   c) Obveza za primljene predujmove, depozite i jamstva iz inozemstva
86   d) Obveza za primljene predujmove, depozite i jamstva iz tuzemstva
87   e) Obveze prema dobavljacima iz inozemstva
88   f) Obveze prema dobavljacima iz tuzemstva
89   g) Obveze za place
90   h) Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja
91   i) Ostale kratkorocne obveze
92  D) VREMENSKA RAZGRANICENJA
 93 a) Obracunati troskovi
 94 b) Odgodeni prihodi
 95 UKUPNA PASIVA
  Racun dobiti i gubitka
 96 UKUPNI PRIHODI
 97 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, USLUGA I ROBA
 98 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu
 99 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji
100 c) Prihodi od prodaje robe u inozemstvu
101 d) Prihodi od prodaje robe u zemlji
102 e) Prihodi od ukidanja dugorocnih rezerviranja
103 f) Prihodi od realiziranih revalorizacijskih rezervi u visini povecanja amortizacije za revalorizirana sredstva
104 g) Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija i slicno
105 h) Ostali prihodi
106 2. IZVANREDNI PRIHODI
107 a) Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
108 b) Viskovi
109 c) Prihodi od naplacenih prethodno otpisanih potrazivanja
110 d) Ostali izvanredni prihodi
111 3. FINANCIJSKI PRIHODI
112 a) Prihodi od dividendi inozemnih osoba
113 b) Prihodi od dividendi domacih osoba
114 c) Prihodi od udjela u dobiti inozemnih osoba
115 d) Prihodi od udjela u dobiti domacih osoba
116 e) Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela
117 f) Prihodi od kamata (redovne i zatezne)
118 g) Pozitivne tecajne razlike
119 h) Ostali financijski prihodi
120 B) UKUPNI RASHODI
121 1. RASHODI POSLOVANJA
122 a) Troskovi poslovanja u razdoblju
123   aa) Troskovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova i otpis sitnog inventara
124   ab) Troskovi energije
125   ac) Troskovi za usluge prijevoza
126   ad) Troskovi za usluge investicijskog odrzavanja
127   ae) Naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa
128   af) Premije osiguranja
129   ag) Troskovi za ostale usluge
130   ah) Naknade troskova radnika
131   ai) Amortizacija
132   aj) Nadnice i place (neto)
133   ak) Doprinosi, porez i prirez na porez iz placa
134   al) Doprinosi na place
135   am) Porezi i doprinosi na druga javna davanja koji ne ovise o rezultatu
136   an) Ostali troskovi poslovanja
137 b) Povecanje zaliha proizvodnje u tijeku i zaliha gotovih proizvoda
138 c) Smanjenje zaliha proizvodnje u tijeku i zaliha gotovih proizvoda
139   d) Troskovi nabave prodane robe
140  2. IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE
141   a) Neto knjigovodstveni iznosi i ostali troskovi prodane i rashodovane dugotrajne imovine, zaliha sirovina, materijala i
142   b) Manjkovi zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i trgovacke robe
143   c) Manjkovi proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
144   d) Vrijednosna uskladivanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
145   e) Vrijednosna uskladivanja zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i trgovacke robe
146   f) Vrijednosna uskladivanja proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
147   g) Vrijednosna uskladivanja (ispravak) potrazivanja od kupaca
148   h) Ostali izvanredni rashodi (naknadni popusti i slicno)
149  3. FINANCIJSKI RASHODI
150   a) Kamate na kredite (zajmove) i druge obveze inozemnim osobama
151   b) Kamate na kredite (zajmove) i druge obveze domacim osobama
152   c) Negativne tecajne razlike
153   d) Vrijednosna uskladivanja financijske imovine, osim potrazivanja od kupaca
154   e) Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i financijske imovine
155   f) Ostali financijski rashodi
156  C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
157  D) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
158  E) POREZ NA DOBIT
159  F) DOBIT NAKON OPOREZIVANJA
160  G) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA
   Dodatni podaci
161  1. Broj mjeseci poslovanja
162  2. Oznaka velicine
163  3. Oznaka vlasnistva
164  4. Prosjecan broj zaposlenih na bazi stanja krajem razdoblja (puni broj)
165  5. Prosjecan broj zaposlenih na bazi sati rada (puni broj)
166  6. Obracunati porez na dodanu vrijednost u obavljenim isporukama dobara i usluga za razdoblje od 1. 1. do 31. 12.
167  7. Obracunati pretporez za razdoblje od 1.1. do 31. 12.
168  8. Obracunate obveze za posebne poreze (trosarine) za razdoblje od 1.1. do 31. 12.
169  9. Potrazivanja za posebne poreze - povrat (trosarine) za razdoblje od 1.1. do 31. 12.
170  10. Prihodi od poslovnog najma nekretnina za razdoblje od 1. 1. do 31. 12.
171  11. Premija osiguranja (bruto) za razdoblje od 1.1. do 31.12.
172  12. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizicke osobe koje nemaju registriranu djelatnost za razd
173  13. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i ucenickih servisa za razdoblje od 1.1. do 31.12.
174  14. Stipendije za razdoblje od 1.1. do 31.12.
175  15. Investicije u razdoblju od 1.1. do 31.12.
176  16. Uvoz u razdoblju 1.1. do 31. 12.
177  17. Potrazni promet kratkorocnih obveza prema dobavljacima (bez PDV-a) u razdoblju 1.1. do 31.12
178  18. Iznos vlasnicke glavnice poduzeca u vlasnistvu inozemnih osoba
179  19. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu vlasnicki povezanim inozemnim poduzecima (dio pozicije pod AO
180  20. Prihodi od prodaje roba u inozemstvu vlasnicki povezanim inozemnim poduzecima (dio pozicije pod AOP oznakom 1
2007      2006      2005  2004
    16,326     24,822
    16,326     24,822


    13,233     20,995
    1,717      2,451
    1,376      1,376
 23,108,224   17,267,184
  5,348,399    5,348,399
  5,348,399    5,348,399

 12,496,300   11,726,449
  9,674,127    4,551,318

  2,681,619    3,669,140
   7,851    7,353

  132,703  3,498,638
 5,263,525   192,336
 5,262,562   191,993

    963     343
   9,957     651
          651
   9,957

23,134,507  17,292,657

21,869,636  17,185,643
12,195,900  12,195,900
 3,448,830  3,448,830
  313,658

 5,464,020   313,658

 447,228   1,227,255
 1,264,799   107,014
   7,926   11,192
         3,367
 1,256,873   92,455

    72
    72

23,134,507  17,292,657

 6,971,265  1,165,972
   7,922    47,611

        47,611
   7,922
        168,760
        168,760
 6,963,343   949,601

 252,234    10,000


 4,858,249   605,378
  178,203   149,416

 1,674,657   184,807
  204,281   773,952
  159,792   734,038
  159,792   734,038
    696    4,423
    715   43,660

        11,151
  10,667    10,135
  2,153    10,905
  66,739   242,163
  4,100    4,940
  8,496    34,530
  23,109   162,900
  8,118   130,963
  5,371    50,544
  26,199    3,572
  3,429    24,152
       17,158
       2,473
       14,685
 44,489   22,756

 21,016    53
 23,473

       22,456
        247
6,766,984  392,020

1,302,964  78,362
5,464,020  313,658


   12    12


         1
                   Iznos u HRK                    30.06.2007.
 1. Prihodi od prodaje u zemlji                                     0
 2. Prihodi od prodaje u inozemstvu                                   0
 4. Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe ii usluga za vlastite potrebe         0
 3. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija                            0
Prihodi od poslovnog najma nekretnina, postrojenja, opreme i sl.                  96,387
 5. Ostali prihodi osnovne djelatnosti                             3,182,780
UKUPNI PRIHODI                                         3,279,167
 1. Materijalni troskovi                                       932
Nabavna vrijednost prodane trgovacke robe                                0
 c) ostali vanjski troskovi (troskovi usluga)                           31,839
 2. Troskovi osoblja                                        24,566
 a) nadnice i place (neto)                                    15,500
 b) troskovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i dr.                   9,066
Naknade izdataka zaposlenima i naknade clanovima uprave                       1,260
 3. Amortizacija i vrijednosno uskladivanje dugotrajne imovine                   4,508
 6. Ostali troskovi poslovanja                                   18,586
Financijski, izvanredni i ostali nenavedeni rashodi                        44,488
UKUPNI RASHODI                                          126,179
Predujmovi poreza na dobit                                     13,060
Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama                       590
Zalihe - stanje 1.1.                                      5,348,399
 1. Sirovine i materijal                                        0
Proizvodnja u tijeku (nedovrsena proizvodnja i poluproizvodi)                      0
3. Trgovacka roba                                        5,348,399
 4. Gotovi proizvodi                                          0
Novcana sredstva na racunima i u blagajni                            5,263,525
 2. Potrazivanja od kupaca                                     7,851
5. Obveze prema dobavljacima                                    7,926
Broj mjeseci poslovanja                                         6
Oznaka velicine poduzeca                                        0
Oznaka vlasnistva                                            0
Prosjecan broj zaposlenih krajem tekuceg razd. (puni broj)                       1
Prosjecan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)                       1
Obracunani PDV u obavljenim isporukama dobara i usluga                       21,205
Obracunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga                    10,144
Obracunane obveze za posebne poreze (trosarine)                             0
Potrazivanje za posebne poreze (povrat trosarina)                            0
Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu                         0
Stambene zgrade                                             0
Ostale gradevine i zgrade                                        0
Domaca oprema s montazom ukupno                                     0
Uvozna oprema s montazom ukupno                                     0
U tome automobili                                            0
Ostala materijalna dugotrajna imovina                                  0
Nematerijalna dugotrajna imovina                                    0
30.06.2008.    Poduzetnik
        0
        0
        0
        0
     18,278
     990,002
    1,008,280        -1
       438
        0
     30,673
        0
        0
        0
     12,234
      3,683
     14,900
        5
     61,933        -1
        0
       340
    5,348,399
        0
        0
    5,348,399
        0
    2,014,154
      7,851        0
     13,104        1
        6
        1
       21
        0
        0
     13,825
      6,981
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/21/2013
language:Croatian
pages:10