Docstoc

2005 Nadzor u Zdravstvu.ppt - LMHS

Document Sample
2005 Nadzor u Zdravstvu.ppt - LMHS Powered By Docstoc
					Nadzor u Zdravstvu
Čuvajte se…
NADZOR U ZDRAVSTVU


  Organiziran kroz 3 službena tijela:

    HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA (HLK)
    HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
    (HZZO)
    MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

  +
  UNUTARNJI NADZOR ZDRAVSTVENIH USTANOVA
NADZOR U ZDRAVSTVU  Cilj i svrha nadzora?

    Nadgledanje provođenja zakona i strukovnih pravila
    Osiguravanje ostvarivanja prava pacijenata i liječnika
    Kontrola potrošnje
    Poboljšanje zdravstvene skrbi
NADZOR U ZDRAVSTVU


  Zakonska i pravna podloga nadzora:

      ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

      ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

      ZAKON O LIJEČNIŠTVU
NADZOR U ZDRAVSTVU  HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA:
    Obavlja stručni nadzor nad radom
    liječnika (kakvoća, vrsta, obujam rada)
    temeljen na pritužbama građana ili po
    zahtjevu ministarstva
    Donosi kodeks medicinske etike i
    deontologije
    Bavi se disciplinskim povredama i izriče
    odgovarajuće mjere (Časni Sud i Visoki
    Časni Sud Komore)
NADZOR U ZDRAVSTVU  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

    Poslove nadzora provode 3 tijela unutar HZZO-a;

       LIJEČNIČKA KONTROLA
       LIJEČNIČKO POVJERENSTVO
       ODSJEK KONTROLE RAČUNA

  Organizirana u područnim uredima HZZO-a po županijama
NADZOR U ZDRAVSTVU - HZZO  LIJEČNIČKA KONTROLA PODRUČNOG
  UREDA HZZO-a:

    Područnom uredu se izravno obraćaju pacijenti ili
    firme radi pritužbi u vezi prava iz zdravstvenog
    osiguranja

    Liječnici-kontrolori na osnovi pritužbi vrše terenski
    uvid, donose odluke i pišu rješenja zainteresiranim
    stranama

    Uočeni stručni ili zakonski propusti se prijavljuju
    komori ili ministarstvu
NADZOR U ZDRAVSTVU - HZZO  LIJEČNIČKO POVJERENSTVO

    Ocjenjuje sukladnost odluka odabranih liječnika
    s pravima iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i
    vrši korekcije tih odluka
       Odlučuje o produljenju bolovanja nakon isteka
       zakonskog roka za određenu dijagnozu,
       O odobravanju medicinske rehabilitacije
       O odobravanju fizikalne terapije i zdr. njege u
       kući…
NADZOR U ZDRAVSTVU - HZZO  MEDICINSKA KONTROLA RAČUNA:

    Kontrolira potrošnju u svim zdravstvenim
    ustanovama županije
    Kontrolira potrošnju za lijekove
NADZOR U ZDRAVSTVU
  INSPEKCIJSKI POSLOVI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA:

    U domeni uprave ministarstva za stručno-medicinske poslove
    unutar koje se nalazi ‘ODJEL ZA ZDRAVSTVENU INSPEKCIJU’
    ‘ODJEL’ se sastoji od 4 dr. med., 4 dr. stom., i 2 pravnika koji
    prate zakonitosti rada zdravstvenih ustanova i radnika
    Stručni nadzor vrše u suradnji s Komorom (formiraju se stručna
    povjerenstva za specijalistička stručna pitanja)
    Problematiku zdravstvenog osiguranja prosljeđuju HZZO-u
NADZOR U ZDRAVSTVU

  INSPEKCIJSKI POSLOVI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA:

    Terenski uvid (2 inspektora):
     Zakonitost akata
     Dokumentacija (diplome, licence, kartoni, datoteke)
     Sanitarne knjižice, procijepljenost osoblja
     Evidencija izdavanje recepata za narkotike
     Prostor i oprema
     Poštivanje ugovora s HZZO-om

     Inspekcija ministarstva, u slučaju otkrivenih nepravilnosti može
      izreći disciplinske mjere, kazne ili podnijeti prekršajne ili kaznene
      prijave
NADZOR U ZDRAVSTVU
 UNUTARNJI NADZOR:

Provode ga same ustanove ili trgovačka društva koja obavljaju
 zdravstvenu djelatnost i to preko ravnatelja / uprave dotične
 ustanove ili preko osoba ovlaštenih za poslove kontrole
NADZOR U ZDRAVSTVU  KOMU SE OBRATITI????

    RAVNATELJU DOTIČNE USTANOVE

    HZZO-u (pismom, e-mailom…)

    MINISTARSTVU (‘bijeli telefon’ 0800 200-
    603)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:3/21/2013
language:Croatian
pages:14