03.07.2012

Document Sample
03.07.2012 Powered By Docstoc
					TEME DIPLOMSKIH RADOVA NA SMJERU TRGOVINA PRIHVAĆENE NA DAN 03.07.2012.

Ime     Prezime
Anita    Antić
Andrea    Barić
Marija    Beljan
Hrvoje    Bihar
Ivana    Bilić
Kristina   Bilić
Ante     Bilokapić
Dijana    Blažević
Marija    Blažinović
Tomislav   Bohm
Martina   Bošnjak
Iva     Brkić
Tomislav   Budimir
Lovorka   Butina
Sanela    Carević
Petra    Dropulić
Mateja    Dujmović
Ivana    Dumić
Domagoj   Franjić
Dubravka   Galić
Ivana    Gašparović
Mihael    Glavosek
Mihael    Glavosek
Biljana   Grahovac
Inga     Grgić
Kristina   Harmina
Sanela    Hasanhodžić
Marko    Horvat
Ivan     Hrkać
Ivana    Hržić
Davor    Husedžinović
Katarina   Iličić
Sanja    Jelečki
Marko    Jurčević
Lana     Kic
Marijana   Kišak
Frano    Knego
Denis    Kolonić
Tea     Kožul
Kristina   Madjar
Ante     Maloča
Biljana   Marić
Ines     Marković
Filip    Miko
Ana Marija  Milički
Jelena    Mudronja
Iva     Mužić
Vitalii   Novytskyi
Kristina   Očko
Mirta    Odak
Ivana    Ovčarić
Ante     Pamuković
Nikolina   Paprašarovski
Božica    Pavešić
Valentina  Pečenec
Martina   Penava
Mateja    Poslončec
Martina   Povalec
Tonkica   Pulić
Silvije   Rabadžija
Jelena    Radaković
Andrej    Radovanić
Matea    Rak
Ana-Marija  Ramljak
Tomislav   Rosić
Nikola    Rukavina
Sanja    Savić
Sandra    Sekanović
Mateja    Sigur
Maja     Skočak
Roman    Stetsko
Ana     Strilić
Blaženka   Sukser
Mirela    Sušec
Ina     Tolić
Luka     Tomečić
Ivan     Topić
Gordan    Tratnjak
Natalija   Viveharyk
Vladimir   Vuk
Katarina   Živković
OMSKIH RADOVA NA SMJERU TRGOVINA PRIHVAĆENE NA DAN 03.07.2012.

      Naslov
      Specifičnosti trgovanja poljoprivrednim proizvodima na robnim terminskim tržištima
      Hrvatska vanjskotrgovinska razmjena prehrambenih proizvoda s inozemstvom
      Specifičnosti trgovanja zlatom na robnim terminskim tržištima
      Upravljanje kvalitetom u bankarskoj industriji
      Analiza položaja trgovačkih marki na polici maloprodavača
      Unaprjeđenje prodaje u prijevozničkom poduzeću
      Demografska obilježja radne snage u sektoru trgovine
      Koristi programa lojalnosti za potrošače i maloprodavače
      Međuovisnost prometa i turizma u Hrvatskoj
      Kriteriji klasifikacije prodajnih oblika u e-maloprodaji
      Analiza trgovačkih marki neprehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu
      Zadovoljstvo potrošača samoposlužnom tehnologijom u maloprodaji
      Kanal Rajna-Majna-Dunav s posebnim osvrtom na višenamjenski kanal Dunav-Sava
      Ambalaža u funkciji prodaje proizvoda
      Važnost tehnološke složenosti industrijskih proizvoda u vanjskotrgovinskoj konkurentnosti Hrvatske
      Tipovi programa lojalnosti kupaca u maloprodajnim lancima na hrvatskom tržištu
      Utjecaj globalne krize na maloprodaju u Republici Hrvatskoj
      Strateški savezi u maloprodaji
      Primjena fundamentalne analize cijena na terminskom tržištu za zlato
      Strateški sklad i poslovna etičnost kao faktori motivacije zaposlenika i ponašanja potrošača u trgovačkim poduzeći
      Analiza željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj i Europi
      Korištenje geotermalnih izvora u svijetu i Hrvatskoj - primjer mogućnosti iskorištavanja geotermalne energije na l
      Gospodarska opravdanost iskorištavanja geotermalne energije na području općine Legrad
      Važnost rasporeda robe i prolaza u supermarketima
      Utjecaj dizajna izloga na brojnost kupaca u prodavaonicama modne robe
      E-mail digitalne poslovne komunikacije
      Implementacija poslovne etike na primjeru kozmetičke tvrtke
      Analiza upravljanja prodavaonicama
      Informatizacija skladišnog poslovanja u trgovini
      Značajke audita u sustavu upravljanja kvalitetom u industriji osiguranja
      Špediter kao logistički operator
      Proces nabave u maloprodaji s osvrtom na proces nabave različitih grupa proizvoda
      Analiza pomorskog prometa s posebnim osvrtom na jadranske luke
      Utjecaj upravljanja zalihama na prevenciju krađa zaposlenika u maloprodaji
      Uloga i značaj robnih tokova u pomorskom i cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj
      Stavovi potrošača o internacionalizaciji maloprodaje u Republici Hrvatskoj
      Utjecaj internacionalizacije na koncentraciju trgovine na malo u Republici Hrvatskoj
      Uloga sustava transporta unutar logističkog sustava
      Važnost povratne logistike u hrvatskoj maloprodaji
      Važnost lokacije distribucijskih centara za učinkovito poslovanje poduzeća
      Razvitak i struktura maloprodajnih lanaca robe široke potrošnje u Republici Hrvatskoj
      Primjena POS sustava u maloprodaji
      Analiza elektroničke trgovine u jačanju izvoznih mogućnosti malih i srednjih poduzeća
      Važnost poslovnih web servisa u trgovinskoj djelatnosti
      Razvojne strategije u hrvatskoj industriji željezničkog prometa
      Utjecaj kretanja maloprodajnih cijena na strukturu potrošnje potrošača u Hrvatskoj
      Upravljanje podacima o kupcima u maloprodaji
      Electronic commerce in Ukraine
      Važnost dodatnih usluga u pekari
      Utjecaj internacionalizacije u maloprodaji odjevnih predmeta u Hrvatskoj
      Formiranje vozarine na svjetskom pomorskom tržištu
      Gužve u prodavaonici i izbor prodajnog mjesta
      Prihvaćenost i primjena elektroničke trgovine u malim i srednjim poduzećima u karlovačkoj županiji
Specifičnosti trgovanja naftom na robnim terminskim tržištima
Utjecaj suvremene tehnologije na potrošače u maloprodaji
Primjena tehničke analize cijena na robnim terminskim tržištima
Uloga cestovnog prometa u poslu izvoza na primjeru Hrvatska-Bosna i Hercegovina
Utjecaj referentnih skupina na ponašanje potrošača u maloprodaji
Svjetski kontejnerski promet s posebnim osvrtom na luku Rijeka
Poslovna inteligencija u funkciji opskrbnog lanca
Etički aspekt poslovanja na robnim burzama
Ekonomska aktivnost stanovništva u trgovini
Utjecaj recesije na poslovanje maloprodajnih poduzeća na području Republike Hrvatske
Razvoj i opstanak trgovačkih centara u Hrvatskoj s osvrtom na Grad Zagreb i okolicu
Analiza inozemne zaduženosti Republike Hrvatske u posljednjih deset godina
Uloga multimodalnog prometa u Europi i Republici Hrvatskoj
Proces internacionalizacije u trgovini na malo
Potencijali poslovne inteligencije u e-maloprodaji
Internacionalizacija hrvatske maloprodaje u očima potrošača
Strategija proširenog asortimana specijalizirane prodavaonice organskih proizvoda
Investing in commodity index
Gospodarska kriza i njen utjecaj na trgovinu na malo u Republici Hrvatskoj
Suvremeni i povijesni aspekti održivog razvoja u trgovini
Primjena terminskih ugovora na poljoprivredne proizvode u hrvatskom gospodarstvu
Utjecaj prodajnog osoblja i asortimana na lojalnost potrošača
Distribucijski kanal nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj
Značaj unutarnje plovidbe u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Utjecaj kontejnerskih luka na kinesko gospodarstvo
Kultura u ukrainskim trgovinskim poduzećima
Istraživanje stavova hrvatskih potrošača o suvremenim tehnologijama u maloprodaji
Važnost transportnog lanca u logistici proizvođača bezalkoholnih pića
Mentor              Prvi član
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Prof.dr.sc.Tonći Lazibat
Prof.dr.sc.Božo Matić       Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Prof.dr.sc.Tonći Lazibat
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Dr.sc.Milivoj Marković
Dr.sc.Milivoj Marković      Prof.dr.sc.Rudolf Vouk
dr.sc. Irena Guszak        prof.dr.sc.Jadranka Bendeković
prof.dr.sc. Anđelko Akrap     Marin Strmota, univ.spec.oec.
Dr.sc.Milivoj Marković      Prof.dr.sc.Rudolf Vouk
Prof.dr.sc. Jadranka Bendeković  prof.dr.sc. Nikola Knego
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    Dr.sc.Irena Guszak
dr.sc. Irena Guszak        prof.dr.sc. Sanda Renko
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
dr.sc. Irena Guszak        prof.dr.sc. Sanda Renko
Prof.dr.sc.Ljubo Jurčić      Dr. M. Dragičević
Prof.dr.sc.Nikola Knego      Prof.dr.sc.Sanda Renko
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    Dr.sc.Irena Guszak
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    prof.dr.sc. Sanda Renko
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Prof.dr.sc.Tonći Lazibat
Prof.dr.sc.Borna Bebek      Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc. M. Bilen       prof.dr.sc. N. Knego
prof. dr. sc. Miljenko Bilen   prof.dr.sc. Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Borna Bebek      doc.dr.sc. Tomislav Baković
Dr.sc.Milivoj Marković      Prof.dr.sc.Rudolf Vouk
Prof.dr.sc. I. Strugar      prof.dr.sc. N. Knego
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec.
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    Dr.sc.Irena Guszak
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    prof.dr.sc. Nikola Knego
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    Prof.dr.sc.Sanda Renko
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    doc.dr.sc. Tomislav Baković
Dr.sc.Irena Guszak        Prof.dr.sc.Sanda Renko
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Dr.sc.Irena Guszak        Prof.dr.sc.Sanda Renko
Prof.dr.sc.Nikola Knego      Prof.dr.sc.Sanda Renko
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    prof.dr.sc. Sanda Renko
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    prof.dr.sc. Nikola Knego
doc.dr.sc.Blaženka Knežević    Prof.dr.sc.Ivan Strugar
Dr.sc. D. Hruška         Prof.dr.sc. J. Bendeković
Dr.sc. I. Guszak         Prof.dr.sc. S. Renko
Dr.sc.Milivoj Marković      Prof.dr.sc.Rudolf Vouk
Prof.dr.sc.Nikola Knego      Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc. Jadranka Bendeković  prof.dr.sc. Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Nikola Knego      Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Prof.dr.sc.Tonći Lazibat
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec.
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
Dr.sc.Milivoj Marković      Prof.dr.sc.Rudolf Vouk
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc. I. Strugar      prof.dr.sc. N. Knego
Prof.dr.sc.Borna Bebek      doc.dr.sc. Tomislav Baković
prof.dr.sc. Anđelko Akrap    doc.dr.sc. Ivan Čipin
doc.dr.sc.Blaženka Knežević   Dr.sc.Irena Guszak
doc.dr.sc.Blaženka Knežević   Prof.dr.sc.Sanda Renko
Prof.dr.sc.Božo Matić      Doc.dr.sc.Tomislav Baković
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Nikola Knego     Prof.dr.sc.Sanda Renko
doc.dr.sc.Blaženka Knežević   Prof.dr.sc.Ivan Strugar
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Prof.dr.sc.Tonći Lazibat
doc.dr.sc.Blaženka Knežević   Dr.sc.Milivoj Marković
doc.dr.sc.Blaženka Knežević   prof.dr.sc. Sanda Renko
Doc.dr.sc.Tomislav Baković    Prof.dr.sc.Tonći Lazibat
Dr.sc.Milivoj Marković      Prof.dr.sc.Rudolf Vouk
Prof.dr.sc.Nikola Knego     prof.dr.sc. Sanda Renko
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković  Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Miljenko Bilen    Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Sanda Renko      Prof.dr.sc.Nikola Knego
Drugi član
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec
Prof.dr.sc.Sanda Renko
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec
Dr.sc.Irena Guszak
Dr.sc.Milivoj Marković
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Dr.sc.Irena Guszak
Doc.dr.sc. Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Sanda Renko
dr.sc. Milivoj Marković
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
dr.sc. Milivoj Marković
prof.dr.sc. N. Knego
Doc.dr.sc. Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Nikola Knego
prof.dr.sc. Nikola Knego
Ivana Štulec, mag.oec.univ.spec.oec.
Dr.sc.Najla Podrug
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Dr. T. Baković
doc.dr.sc. Tomislav Baković
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Sanda Renko
Doc.dr.sc. BLaženka Knežević
Dr.sc.Irena Guszak
Doc.dr.sc. B. Knežević
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Dr.sc.Irena Guszak
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Nikola Knego
prof.dr.sc. Sanda Renko
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Dr.sc.Milivoj Marković
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
prof.dr.sc. Nikola Knego
doc.dr.sc. Tomislav Baković
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Dr.sc. M. Marković
Dr.sc. M. Marković
Dr.sc.Irena Guszak
Prof.dr.sc.Sanda Renko
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc. BLaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
prof.dr.sc. Sanda Renko
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Tonči Lazibat
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Dr.sc.Irena Guszak
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc. B. Knežević
Dr.sc.Najla Podrug
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Sanda Renko
prof.dr.sc. Nikola Knego
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec
Dr.sc.Irena Guszak
Doc.dr.sc. BLaženka Knežević
Prof.dr.sc.Nikola Knego
Prof.dr.sc.Jadranka Bendeković
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević
Doc.dr.sc.Blaženka Knežević

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:3/21/2013
language:Bosnian
pages:8