Bevezetés a szociológiába I

Document Sample
Bevezetés a szociológiába I Powered By Docstoc
					                                 2005/2006Tanév I. szemeszter
                                     előadó: Kákai László

                 Bevezetés a szociológiába I.
                     TematikaA szociológia fontos szerepet játszik a modern társadalmi életben és fontos helyet foglal el a
társadalomtudományok között. A kurzus néhány társadalmi jelenségen keresztül próbálja
bevezetni a hallgatókat a szociológia tudományába. A témák azon megfontolásból lettek
összeállítva, hogy a hallgatók képet kapjanak arról, hogy milyen összetevők alakítják,
magyarázzák az egyes társadalmi folyamatokat, változásokat. Az egyes témák a nemzetközi
tendenciák, elméletek mellett a hazai társadalmi folyamatokkal is foglalkozik, melynek révén
az egyes országokban zajló folyamatok és azok magyarázó okai is összehasonlíthatóvá válnak.

A kurzus teljesítésének feltétele: kollokvium (megadott tételsor alapján)
Egyéb feltételek: Akinek neve a félév folyamán tartandó három katalóguson nem szerepel,
annak félévét nem teljesítettnek kell tekintenem!


Tematika


1. Bevezetés: Mi a szociológia?

Irodalom: Antony Giddens: Szociológia Osiris, Bp.1995.39-56.p.
     Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Bp. 1997. 31-46.p.
     Felkai Gábor-Haskó Katalin-Molnár Attila Károly-Némedi Dénes-Pál Eszter-
     Somlai Péter: A szociológia kialakulása Új Mandátum, Budapest 1999 13-25.o.;


2-3. Szociológia elméletének története

Irodalom: Szczepanszki, Jan: A szociológia története. Bp. Kossuth, 1973.
     Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Bp. 1997. 48-98.o.
     Antony Giddens: Szociológia Osiris, Bp.1995. 656-678.o.
     Pokol Béla: Szociológiaelmélet Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Bp. 1997. 15-
     30. o.
     Jeffrey C. Alexander: Szociológiaelmélet a II. Világháború után Balassi, Bp. 28-
     40.o.; 88-108.o.
     Julius Morel-Eva Bauer-Tamás Meleghy (szerk.): Szociológiaelmélet Osiris,
     Budapest. 2000.
                                              1
4. Módszerek és elméletek a szociológiai kutatásban

Kulcsszavak: hipotézis, operacionalizálás, mintavétel, mérési szintek, reprezentativitás,
statisztikai mutatók, elemzési módszerek

Irodalom: Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi, Bp. 1995.
     Cseh-Szombathy László-Léderer Pál: Az empirikus szociológiai kutatás
     statisztikai alapjai ELTE BTK Bp. 1973.
     Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Bp. 1997. 99-118.o.
     Eszter-Somlai Péter: A szociológia kialakulása Új Mandátum, Budapest 1999.;
     429-454.o.


5-6. Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenség, szegénység

Kulcsszavak: társadalmi rétegződés, osztálytagozódás, elit, szegénység (abszolút, relatív),
depriváció

Irodalom: Halay Tibor - Kolosi Tamás: Társadalomszerkezet és rétegződés. Bp. Kossuth,
                       1982.
     Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. KJK Bp.1969.
     Andorka Rudolf - Stefan Hradik - Jules L. Peschar: Társadalmi Rétegződés. Aula,
                                 Bp.1995.
     Donald J. Treiman: Iparosodás és társadalmi rétegződés In: A társadalmi mobilitás
     szerk.: Róbert Péter, Új Mandátum Kiadó, Bp. 1998. 86-111.o.
     Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? KJK Bp.1989.
     Medgyesi Márton-Szivós Péter-Tóth István György: Szegénység és egyenlőségek:
     generációs eltolódások In: szerk. Kolosi Tamás-Tóth István György-Vukovics
     György: Társadalmi Riport 2000. Tárki, Bp. 2000. 177-205.o.
     Tóth István György: Jövedelemeloszlás az 1990-es években In: szerk. Kolosi
     Tamás-Tóth István György-Vukovics György: Társadalmi Riport 2000. Tárki, Bp.
     2002. 20-41.o.
     Gábos András-Szivós Péter: A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes
     családok helyzete In: szerk. Kolosi Tamás-Tóth István György-Vukovics György:
     Társadalmi Riport 2000. Tárki, Bp. 2000. 42-59.o.

7. Társadalmi mobilitás

Kulcsszavak: nemzedékek közötti, nemzedéken belüli mobilitás, nyitott és zárt társadalom

Irodalom: Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat,
                Bp.1982. 7-138.o.
     Örkény Antal: A társadalmi mobilitás történelmi perspektívái. In: Szerk. Fokasz
     Nikosz-Örkény Antal: Magyarország társadalomtörténete Új Mandátum Kiadó,
     Bp. 1999. 177-193.o.
     Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Új Mandátum Kiadó, Bp. 1998.
                                              2
8. Komformitás és deviancia

Kulcsszavak: Alkoholizmus, kábítószer, öngyilkosság, bűnözés

Irodalom:  Gönczöl Katalin-Kerzsi Klára: A deviancia szociológiája ELTE Szociológiai
      Intézet, Bp. 1993.
      Devianciák Magyarországon Közélet Kiadó, Bp. 1994.
      Gönczöl Katalin: Bűnös szegények KJK Bp. 1991.
      Fekete Sándor: Deviancia és társadalom. Comenius Bt. Pécs, 2001

9. Társas Interakció

Kulcsszavak: verbális és nem verbális kommunikáció, arc, test és beszéd a kommunikációban,
kontexusok és helyszínek

Irodalom: Csepeli György: Szociálpszichológia Osiris, Bp. 1997. 149-152; 164-172 o.
     Lengyel Zsuzsa (szerk.): Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény. Osiris, Bp.
     1997. 88-103.o.
     Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat, Bp. 1989. 317-
     359.o.

10. Lakás

Irodalom: Farkas János - Sáfrány Gézáné: Lakás, lakókörnyezet, lakásminőség. Bp. KSH.
                        1985.
     Musil, J.: Lakásszociológia. Kossuth, Bp. 1974.
     Szelényi Iván: Lakásrendszer és társadalmi struktúra. Szociológia, 1972/1 sz.
     Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Bp. Akadémiai, 1990. 33-
              135.o.
     Szelényi Iván-Konrád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái In: Szerk.
     Fokasz Nikosz-Örkény Antal: Magyarország társadalomtörténete Új Mandátum
     Kiadó, Bp. 1999. 91-107.o.


11. Falú - Város

Kulcsszavak: agglomeráció, szuburbanizáció, városiasodás, tanya

Irodalom: Enyedi György: Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása.
               Bp. Akadémiai, 1984.
     Erdei Ferenc: Város és vidéke. Bp. Szépirodalmi, 1971.
     Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. In: Szerk. Fokasz
     Nikosz-Örkény Antal: Magyarország társadalomtörténete Új Mandátum Kiadó,
     Bp. 1999. 107-114.o.
     Konrád György-Szelényi Iván: A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai.
               Valóság, 1971/12 sz.
     Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Bp. Akadémiai, 1990. 143-
              163.o.                                             3
12. Rokonság, házasság, család

Kulcsszavak: társadalmi intézmény, család, házasság, rokonság, családi állapot

Irodalom: Neményi Mária (szerk.): A család. Bp. Gondolat, 1988.
     Utasi Ágnes: Társadalmi Kapcsolatok. Gondolat, Bp.1991.
     Cseh - Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája.   Gondolat,
                     Bp.1985.
     Schadt Mária (szerk.): Családszociológia. JPTE Tanárképző Intézet, Pedagógia
                   Tanszéke, Pécs, 1996.
     Spéder zsolt (szerk.): Család és népesség- itthon és Európában. Századvég,
                   Budapest, 2003. pp. 19-64.; 115-147; 165-253.A kurzus témáihoz használható általános irodalom:

Andorka Rudolf: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Bp. 1997.
Antony Giddens: Szociológia. Osiris, Bp. 1995.
Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovics György (szerk.): Társadalmi Riport 1990.; 1992.;
1994.; 1996.; 1998.; 2000.; 2002 Bp. TÁRKI 1990.;1992.;1994.;1996.;1998.; 2000.; 2002
Andorka Rudolf - Stefan Hradik - Jules L. Peschar: Társadalmi Rétegződés. Bp. Aula, 1995.
                                            4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:3/21/2013
language:Hungarian
pages:4