Docstoc

100_ - CBBH

Document Sample
100_ - CBBH Powered By Docstoc
					   Realizacija evropskog potencijala Bosne i Hercegovine:
     od ratne ekonomije do kreditne samoodrživosti
     JAČANJE FINANCIJSKOG SEKTORA

Govornik: Peter Nicholl, Guverner Centralne Banke Bosne i Hercegovine

    Međunarodna konferencija o razvoju Bosne i Hercegovine
            Sarajevo, 22. i 23.09.2004.
FINANCIJSKI SEKTOR U BIH U 1997. GODINI

   Korištene su četiri valute. Jedina valuta koja je korištena u
  cijeloj državi je bila DEM.
   Postojalo je 76 registrovanih komercijalnih banaka
     Većina je bila veoma mala
     Nijedna nije radila na teritoriji cijele države
     Većina ih je bila u državnom vlasništvu
     Građani su držali jako malo svoje štednje u bankama
   Bezgotovonski platni sistem je bio pod monopolom zavoda
  za platni promet u vlasništvu države
   Ukratko, financijski sektor je bio veoma mali, fragmentiran, i
  igrao je veoma malu ulogu u ekonomiji
CENTRALNA BANKA BIH (CBBH)

   Počela sa radom 11. augusta 1997. Godine

   Državna institucija

   Radi po svom vlastitom zakonu

   Neovisna institucija

   Upravno vijeće postavlja njene strateške ciljeve

   Ima pet ureda:

     Tri glavne jedinice – Banja Luka, Mostar i Sarajevo

     Dvije filijale – Brčko i Pale
MONETARNA POLITIKA

  Najvažnija funkcija CBBH

  CBBH vodi monetarnu politiku kroz aranžman currency
  board

  Opredjeljenje za currency board:

    Obezbjeđuje čvrst nominalan oslonac u obliku
    stabilnog kursa

    Uklonio je diskreciju u situaciji u kojoj su postojale
    velike poteškoće pri uspostavljanju institucija i
    donošenja političkih odluka

    Radi dobro u nekim drugim zemljama Istočne Evrope
    CURRENCY BOARD
 Fiksni kurs je određen u Zakonu o CBBiH

 Puno pokriće u stranoj valuti za za svu KM pasivu
 Centralne banke

 Puna konvertibilnost KM pasive CBBiH u veznu
 valutu
FIKSNI KURS
  Fiksni kurs je 1KM = 0.51129 euro

  U početku, fiksni kurs je bio 1 KM = 1 DEM

  Kurs KM je nepromijenjen od 1997. godine, kada je
  CBBiH počela sa radom

  Zamjena DEM, kao vezne valute, sa eurom je prošla bez
  problema
DEVIZNE REZERVE CBBH
        (na kraju perioda – u milionima KM)


  DATUM      DEVIZNA AKTIVA    MONETARNA PASIVA  SLOBODNE REZERVE

 Dec. 1997.      144,1         160,3       - 16,2

 Dec. 1998.      283,3         253,9       29,4

 Dec. 1999.      865,7         836,7       29,0

 Dec. 2000.      1021,2         973,2       48,0

 Dec. 2001.      2666,6        2591,6       75,0

 Dec. 2002.      2463,2        2345,1       118,1

 Dec. 2003.      2.779,6        2.626,3      153,3

 Jun. 2004.      3.167,7        3.007,0      160,8
POTPUNA KONVERTIBILNOST


  Ova tabela pokazuje da je KM bila konvertibilna valuta u
  BiH


KM IZDANE U PERIODU OD 11. AUGUSTA 1997. GODINE DO 10. SEPTEMBRA 2004. GODINE
                (u milijardama KM)

KM PRODATE BANKAMA U   KM KUPLJENE OD BANAKA U      NETO IZDATE
     BiH             BiH
                                KM

    15,905           13,016           2,889
USPJEH CURRENCY BOARD-a   Currency board je uspješan tip monetarne politike za BiH

   Od svog uvođenja, KM je bila stabilna valuta u odnosu na
   DEM i euro

   Inflacija u BiH je niska i stabilna

   Upotreba KM se konstantno povećavala, tako da je KM
   dominantna valuta u transakcijama u svim dijelovima
   države
INFLACIJA U BIH
   (Index maloprodajnih cijena, procenat rasta na godišnjem nivou)     Kraj       Federacija     Republika Srpska     Prosjek
    godine        BiH                    BiH

Dec. 2000.           4,0          16,1         8,0


Dec. 2001.           0,3          2,2         0,9


Dec. 2002.          - 0,7         2,4         0,3


Dec. 2003.           0,3          1,3         0,6


Jun. 2004.          -0,6          2,0         0,2
CURRENCY BOARD U BUDUĆNOSTI
   Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o nastavku primjene
   aranžmana currency boarda, što je istaknuto u PRSP
   dokumentu, a što je podržano od strane svih nivoa vlasti

   Currency board donosi velike ekonomske i socijalne
   koristi

   Postigao je svoj glavni cilj – financijsku stablilnost kroz
   konszistentno primjenjivanje monetarne politike

   Država prolazi kroz veoma komplikovane i važne političke
   i i ekonomske reforme i još uvijek traga za stabilnošću

   Dugoročni dogovor – dovesti bh. ekonomiju blizu Evropi,
   te je na kraju tamo i uvesti (izlazna strategija za BiH za
   izlaz iz aranžmana currency board bi trebala biti
   eventualno usvajanje eura kao što je to slučaj sa
   državama koje su nedavno pristupile Europskoj Uniji)
BANKARSKI SEKTOR


    Bankarski sektor se razvija

    Povratak povjerenja

    Povratak štediša

    Povoljniji krediti

    Stvarna konkurencija

    Visok nivo stranih ulaganja
PROMJENE U BANKARSKOM SEKTORU    Reforme u platnom sistemu

    Značajno povećanje minimuma bankovnog
    kapitala

    Međuentitetsko bankarstvo

    Osiguranje depozita

    Dolazaka stranih banaka

    Privatizacija banaka u državnom vlasništvu
STRUKTURA KAPITALA U BANKARSKOM
SEKTORU BIH
  Na kraju 2002. godine, u BiH je poslovalo 40 banaka, što je 8
  banaka manje nego u 2001. godini, odnosno 36 banaka manje
  nego u 1997. godini. Do 31. maja 2003. godine, broj banaka se još
  smanjio na 37 banaka
  Broj banaka, prema vlasničkoj strukturi možete naći u sljedećoj
  tabeli

                     31.12.2000.  31.12.2002.  30.06.2004.
Ukupan broj banaka               55      40      37
Vlasništvo:
Banke u prvatnom vlasništvu          36      34      30
Banke u državnom vlasništvu          19      6       7
Struktura kapitala (u %):
Državni kapital:                47      10      16
Domaći privatni kapital                   24      19
                       53*
Strani privatni kapital                   67      65

* (1) U 1999. godini, 61 banka je poslovala u BiH.
* Razdvojeni podatak nije dostupan
BANKARSKI KREDITI


         31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  30.06.  30.06.
         2000   2000   2001.  2001.  2002.  2002.  2003.  2003.  2004.  2004.

         Iznos  Udio   Iznos  Udio   Iznos  Udio   Iznos  Udio   Iznos  Udio
UKUPNO
KREDITA      1652  100%   2101  100%   3213  100%   5122  100%   5318  100%
Privatna
preduzeća     833   50%    988   47%   1304   41%   1860   36%   2156   40%
Javna
preduzeća     322   20%    350   16%    361   11%   1167   23%    706   13%

Građani      375   23%    647   31%   1415   44%   1966   38%   2318   44%

Ostali sektori   122   7%    116    6%   133    4%   129    3%   138    3%
BANKARSKI DEPOZITI
       31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  31.12.  30.06.  30.06.
       2000   2000  2001.  2001.  2002.  2002.  2003.  2003.  2004.  2004.
       Iznos  Udio   Iznos  Udio   Iznos  Udio   Iznos  Udio   Iznos  Udio
UKUPNO
DEPOZITA   2094  100%   3324  100%   4158  100%   4366  100%   4938   100%
Od toga:
Depoziti u
KM       895   43%   1214   36%   1749   42%   2274   52%   2671   54%
Depoziti u
stranoj
valuti    1199   57%   2110   63%   2409   58%   2092   48%   2266   46%
KAMATNE STOPE
           Privatna preduzeća              Domaćinstva

        Stope na     Stope na dugoročne  Stope na depozite   Dugoročna
      kratkoročne kredite     kredite      po viđenju     štednja
Dec.
  2002        12,07%        10,59%        1,44%       4,38%
Dec.
  2003        10,54%        9,18%        0,96%       3,40%
Jun.
  2004        10,15%        8,57%        0,84%       3,63%
DRUGE PROMJENE KOJE SU SE DESILE U
FINANCIJSKOM SEKTORU TOKOM
POSLJEDNJE DVIJE GODINE

  BiH je dobila svoj prvi suvereni kreditni rejting početkom 2004.
  godine: B3 sa pozitivnim izgledom (Moody’s)
  Osnovano Državno vijeće za tržište kapitala
  Uspostavljene dvije berze
  Uspostavljeni privatni investicijski fondovi
  Uspostavljen Registar transakcionih računa
  Pripreme za stavljanje entitetskih agencija za bankarstvo pod
  “kišobran” CBBiH skoro završene
  CBBH počela prikupljati i objavljivati podatke o vladinim
  financijama
BUDUĆE INICIJATIVE U FINANCIJSKOM
SEKTORU U BiH  Tržište vladinih vrijednosnih papira će biti ubrzo uspostavljeno

  Zakon o lizingu mora biti brzo usvojen

  U 2005. godini, bankarska supervizija će preći pod okrilje
  CBBiH

  Razvit će se instrumenti tržišta novca

  Harmonizacija sa standardima i regulativom Evropske Unije

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:3/21/2013
language:Bosnian
pages:19