Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

0822

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Středočeský kraj / Středočeský Region
STAVEBNICTVÍ                                                  CONSTRUCTION

8-22. Rozestavěné byty podle krajů k 31. 12. 2007
   Dwellings under construction: by region, 31 December 2007

                                      v tom
                        stavby pro bydlení                               Moder-
                                          domy             adapto-
                      Constructions for housing                             nizace
                                         s pečova-            vané
              Byty                                  nebytové          bytového
     ČR, kraje                        nástavby,    telskou            nebytové
             celkem           bytové                    objekty           fondu
                    rodinné          přístavby    službou            prostory
             Dwellings,          domy                     Non-           Moderni-
    CR, regions           domy           a vestavby   Commu-            Converted
              total           Multi-                   residential          zation
                    Family           All types   nity care            non-
                          dwelling                   buildings         of housing
                    houses           of exten-    service           residential
                          buildings                                  stock
                                  sions     homes             rooms

Česká republika
              170,972    85,889    32,156     40,012    2,462      8,011     2,442    73,056
Czech Republic
   Hl. m. Praha      18,930    3,563    10,806      3,622     100       906  1)    .    15,744
   Středočeský       32,547    21,570     3,370      5,376     312      1,387      532     4,182
   Jihočeský        15,564    8,574     1,733      4,360     238       379      280     2,383
   Plzeňský         9,887    5,781     1,206      2,221     78       366      235     2,206
   Karlovarský       4,026    1,445      690      1,049     137       416      289     1,526
   Ústecký         8,074    3,453     1,147      2,188     280       765      241     2,940
   Liberecký        6,233    3,447      927      1,464     113       129      153      381
   Královéhradecký     7,236    3,687     1,419      1,379     206       349      196     4,024
   Pardubický        8,157    4,197     1,778      1,698     195       205      84     1,881
   Vysočina         8,103    4,365      682      2,689  1)     .     323      80      967
   Jihomoravský      19,758    9,798     4,212      4,479     118      1,185  1)    .    15,687
   Olomoucký        10,681    5,456     1,362      2,912     146       568      237     8,101
   Zlínský         8,703    3,925     1,492      2,596     197       492       1     2,779
   Moravskoslezský     13,073    6,628     1,332      3,979     378       541      215    10,255
1)                                 1)
   V důsledku změny metodiky a ve vazbě na dříve          As a consequence of the change of methodology and in
   vykazované údaje (do 31. 12. 2005 byly údaje           connection to the previously recorded data (since 31.12.2005
   čerpány z vykazovaných hodnot stavebních úřadů,        data were derived from recorded values of planning and
   od roku 2006 byl stav vypočítán rovnicí : počet        building control offices, since 2006 the state was calculated
   rozestavěných bytů ke konci předchozího období         using the equation: the number of dwellings under construction
   + byty zahájené ve sledovaném období - byty          at the end of the previous period + dwellings started during the
   dokončené ve sledovaném období = počet             observed period - dwellings completed during the observed
   rozestavěných bytů ke konci sledovaného období),        period = the number of dwellings under construction at the end
   došlo k vykázání nereálného údaje.               of the observed period), unreal piece of information had been
                                  recorded.

								
To top