GIS_ GPS och handdatorer by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 62

									GIS, GPS och
 handdatorer

 Simon Wetterlind
Högskolan i Skövde
GIS, GPS och handdatorer
Huvudpunkter:
• Hur funkar GPS?
• GPS + GIS =
 Handdatorer
• Några möjligheter

•


              Bild från
Satellitpositionering
• GNSS, Global Navigation Satellit System:

• GPS (USA)
• GLONASS (Ryssland/Sovjet)
• GALILEO (EU, 2008?)
GPS - bakgrund
• Navstar GPS
 – NAVigation System with Timing And Ranging
  Global Positioning System
• Ursprungligen för amerikanskt militärt bruk
 – Påbörjat 1973
 – Officiellt igång 1995
GPS
•  24 (27) satelliter i 6 olika banor
•  20 200 km höjd
•  11h 58 min omloppstid
•  Satellitbanornas        Lat 55  O  N

  inklination 55
              Ekvatorn


                           Lat 55O N

                    Lat 55O S
                             Bildmaterial från
Onödig GPS-fakta
• SA-störningen stängdes av 2 maj 2000
• 4 atomklockor i varje satellit
 – Endast kvartsklockor i mottagarna
• Satellitdata
 – Livstid för en satellit ca 8 år
 – Vikt ca 900 kg
 – Hastighet 4 km/s
 – Spännvidd ca 5m
Varför satellitpositionering?
• Fri sikt mellan mätpunkter är inte
 nödvändigt
• Kan göras när som helst på dygnet
• Ger hög geodetisk noggrannhet
• Kräver lite personal att genomföra
 inmätningar
Positionsbestämning med
GPS                    (x, y, z)

• Satelliten skickar ut en signal med
 information om
 – Satellitens position (x, y, z)
 – Tidpunkten när signalen skickas (T1)
• GPS-mottagaren har en egen klocka
 – Vet när signalen kom fram (T2)
 – Vilket gör det möjligt att beräkna
                         (x, y, z)
  avståndet!
Avståndsberäkningen
• Den totala tiden (t) det tog för signalen att
 nå fram till mottagaren är T2-T1
• Signalens hastighet (v) är känd
• Sträckan (s) är hastigheten gånger tiden:
 s = vt
                  xi  x2   yi  y2  zi  z 2  v2 ti  d 2
Position i 2 dimensioner med
två satelliter


                 Uppmätt avstånd    Två möjliga positioner!
 Position i 2 dimensioner med
 tre satelliter


              Uppmätt avstånd


En möjlig position!
Position i 3 dimensioner
• Sfärer istället för cirklar
• Kräver (minst) 4 satelliter för att beräkna
 positionen!
      Med 3 satelliter blir det 2 möjliga punkter


                              Bildmaterial
                         Lantmännen PrecisionsSupport
Med för få satelliter
• Med 3 satelliter kan vissa GPS:er gissa!
• ”Alternativpunkten” är oftast långt ute i
 rymden (alltså orimlig)
• GPS:en kan utnyttja föregående kända
 punkter
Satellitgeometri
 Bra satellitgeometri! (låg DOP)  Dålig satellitgeometri (hög DOP)
Satellitkonfiguration
• DOP är ett mått på satellitkonfigurationens
 kvalitet
• Dilution Of Precision (DOPs)
 – GDOP - Geometrisk DOP (lat, long, höjd och
  tidsfel)
 – PDOP - Positionell DOP (lat, long, höjd)
 – HDOP - Horisontell DOP (lat, long)
 – VDOP - Vertikal DOP (höjd)
Absolut mätning
• Kräver (minst) 4
 satelliter
• Utrustning
 – en GPS-mottagare
• Noggrannhet
 ca 20 m
Användningsområden
•  Fritidsbåtar
•  Enklare navigering på land
•  Fordonslokalisering vid godstransport
•  Etc
Störningar av GPS-signalen

        SA
                       Solaktivitet                   Atmosfärsstörningar          Elektriska fält      Radio-
                        sändare

 Flervägsfel


                          Bildmaterial
                     Lantmännen PrecisionsSupport
Felkällor – GPS
Felkälla         GPS
Satellit klocka      1,5
Banfel          2,5
Jonosfär och troposfär  5,5
Störningar i mottagaren  0,3
Reflektion        0,6
SA            (30)*
Noggrannhet Horisontell  20 (100)*
Noggrannhet Vertikal   30 (150)*
                   * Före 2000-05-02
Med eller utan SA
  Horisontell avvikelse med  Horisontell avvikelse utan
  SA den 1 maj 2000      SA den 3 maj 2000
                  All data kommer från SWEPOS
                  stationer Onsala
Vad betyder ett tidsfel?
• Om mottagarens klocka går före 1 ms
 verkar GPS-signalen färdats 1 ms längre
 – Satelliten verkar ligga längre bort!
 – Alla avstånd blir för stora
• Tidsfel skapar feltrianglar
 – Används för att korrigera klockan
Effekten av ett tidsfel
             Beräknat
             avstånd


             Verkligt avstånd
   Feltriangel
Relativ mätning
• Mottagarens position bestäms relativt en
 känd punkt
• DGPS, noggrannhet 0,5-2 m
• RTK och nätverks-RTK, 1-3 cm
• Statisk mätning (bärvågsmätning +
 efterberäkning), 0,5-2 cm
Användningsområden
•  Båtnavigering nära land, i hamnar, etc
•  Insamling av GIS-data
•  Mätning av terrängmodeller
•  Stommätning
•  Etc
DGPS
          1. GPS-
      1
           satellit
          2. Mark-
           station
          3. Kaknäs-
 2
           tornet
    3
        4
          3 P3/P4-
           sändare

               Bildmaterial
          Lantmännen PrecisionsSupport
DGPS-tekniken
• Differentiell GPS
• Minst två mottagare
 – Egen mottagare
 – Mottagare med känd position eller referensstation
• Referensstationen skickar information om felet
 till den egna mottagaren
 – Efterkorrigering i mottagaren (efter 3-5 s)
• Kodmätning
DGPS
• Fördelar med DGPS
 + Enkel att använda
 + Relativt billigt
 + Stort täckningsområde
 + Okänslig för signalstörning
• Problem
 – DGPS-täckningen
 – Ev. abonnemangskostnad
Korrektionssignal via FM-
sändare
              1. GPS-
          1
               satellit
              2. Referens-
               station
              3. Kaknäs-
 2
               tornet
    3
            4
              4. P3/P4-
               sändare

                  Bildmaterial
                PrecisionsSupport
Korrektionssignal via satellit
    3
          1
              1. GPS-satellit
              2. Referens-
               station
              3. ESA/EGNOS-
               satellit

  2
                   Bildmaterial
                 PrecisionsSupport
EGNOS
• Korrigeringssignal för DGPS via satellit
• 3 geostationära satelliter över ekvatorn
• Nätverk av markbundna referensstationer
• Fungerar i Europa, över Atlanten och stora
 delar av Afrika
• Noggrannhet 1-2 m (5 m)
• Gratis!
EGNOS täckningsområde
Fel med DGPS
Felkälla         DGPS  GPS
Satellit klocka      0   1,5
Banfel          0   2,5
Jonosfär och troposfär  0,6  5,5
Störningar i mottagaren  0,3  0,3
Reflektion        0,6  0,6
SA            0   0
Noggrannhet Horisontell  1-2  20
Noggrannhet Vertikal   2-3  30
RTK – Real Time Kinematics
•  Bärvågsmätning (i realtid)
•  RTK med tillfällig referens
•  RTK med fast referens
•  Nätverks-RTK
RTK med tillfällig referens-
station
           1
  2
           3
RTK med tillfällig referens-
station
• Fördelar
 + Effektiv och snabb teknik
 + Hög precision
• Nackdelar
 – Etablera referensstationen kan vara
  tidsödande
 – Begränsad räckvidd (ca 10 km)
 – Stöldrisk
RTK med fast referens-
station
          1
  2          3
RTK med fast referens-
station
• Fördelar
 + Behöver ej etablera referensstation
 + Hög driftsäkerhet
 + Ingen stöldrisk
• Nackdelar
 – Begränsad räckvidd (ca 10 km)
 – Kräver underhåll
Nätverks-RTK, steg 1
         GPS-satelliter
 Referens-
 station


           Rover
Central server
Nätverks-RTK, steg 2
            Servern tar emot
            positionsdata från
            referens-
            stationerna och
            från rovern.
Nätverks-RTK, steg 3
            Servern räknar
            fram en virtuell
            referensstation
            (VRS) och sänder
            korrigerings-
            information som
      VRS    om den hade
            kommit från den
            virtuella stationen
Nätverks-RTK i VG
Nätverks-RTK
• SWEPOS
• Totalt >50 referensstationer
• Kontakten mellan rover och den centrala
 servern sker via GSM-nätet
• Noggrannhet 1-3 cm
• Kvalitetskontrollerad data skickas från
 servern
• Ca 5-30 s för att mäta in en position
Att använda nätverks-RTK
• Fördelar med nätverks-RTK
 + Långt avstånd mellan referensstationer
 + Alltid kvalitetskontrollerad data
 + Användaren behöver bara en GPS-mottagare
 + “Sömlöst” täckningsområde
• Nackdelar
 – Kommunikation mellan rover och server är dyr
 – Dålig GSM-täckning
Täckning med RTK
  RTK med enskilda stationer      Nätverks-RTK
           + = Referensstation
            = Täckningsområde
                            Bildmaterial från
Satellitsignalen
• L1: 19 cm  C/A-kod P(Y)-kod
• L2: 24 cm      P(Y)-kod

• C/A-koden är den ”valiga” GPS-signalen
• P-koden är krypterad och behöver en
 nyckel (Y) för att kunna användas
 – Ger bättre noggrannhet
  Kodmätning
  Pseudo-slump-kod:

1
              Signalen från GPS-
              satelliten
0


1
              Signalen som
              genereras av GPS-
0              mottagare


       Tidsskillnad

                   Bildmaterial från
Att använda kodmätning
• Fördelar
 + Snabbt
 + Billigt
 + Okänslig för signalstörning
• Nackdelar
 – Oexakt
Bärvågsmätning
• RTK, nätverks-RTK
• Statisk mätning
• Räkna antalet svängningar eller perioder
 mellan satellit och mottagare
 – GPS-mottagaren skapas en signal som har
  samma frekvens som GPS-systemets bärvåg
 – Genom att kombinera och jämföra signalerna
  kan man uppnå en noggrannhet på någon cm
Att använda bärvågsmätning
• Fördelar
 + Exaktare
• Nackdelar
 – Känslig för signalstörningar
 – Dyrare utrustning
 – Tar tid (utom med RTK)
Vilket koordinatsystem?
• WGS84 – Standard för GPS
• RT90
• Lokalt system (för den egna kommunen)

• Konvertering kan vara nödvändig!
    Noggrannhet kostar
  Kostnad


400
kkr
                  Olika metoder och
                  förväntad noggrannhet:

                  Absolut positioning, C/A-code  <10 m
                  Absolut positioning, P-code   <5m
                  DGPS through beacon       <2m
                  DGPS with local reference    < 0.5 m
                  Relative carrier phase      < 0.02 m
                  Relative carrier phase with
                  advanced estimation technique   mm-nivå           Noggrannhet
2 kkr


    10      cm  mm
    m
                                  Material från
  Välj GPS efter behovet!
Användning                GPS    DGPS   DGPS     RTK
                           EGNOS   Abonnemang1
Mäta in en yta              *     **    ***      ***
Sprida gödning eller kalk efter styrfil  **     ***    ***      b
Hitta tillbaka till en inmätt punkt    a     *     **      ***
Skördekartering              *     ***    ***      b
Guidning 2                a     **    ***      ***
Autopilot 2                a     *     **      ***
Detaljerad höjdmätning          a     a     a       ***
Pris på GPS 3 (från)           >1.000:-  >2000:-  >15.000:-   >80.000:-
a = Mindre lämplig, b = Onödigt avancerad för ändamålet
* = Fungerar för denna användning, men noggrannheten kan variera, ** = Lämplig för denna
  användning, *** = Perfekt anpassad för denna användning
                              Källa: Växtpressen, juni 2004
                                  Mats Söderström
Vad är det som kostar?
• Klockans noggrannhet
• Antalet satelliter som GPS:en kan ta in
 samtidigt
• Mjukvara i GPS:en (t ex för DOP-
 beräkning, användargränssnitt etc)
• Extra hårdvara (radiomottagare etc)
• Hållbarhet (slitage, vattentålighet etc)
Att tänka på!
•  Fri sikt! (Mycket horisont främst i söder)
•  Minst 4 satelliter
•  Satellitkonfigurationen (DOP-värdena)
•  Risken för flervägsfel/multipathing
•  Vinkeln (vid bärvågsmätning)
•  Tillräcklig logg-tid (vid bärvågsmätning)
GPS + handdator?
• GPS-mottagare saknar (oftast)
 GIS-möjligheter
• Använda handdatorn som
 – GPS-mottagare
 – GIS-hjälpmedel/programvara
 – GSM/radio-länk (t ex via bluetooth)
GPS + handdator + GIS
•  Bakgrundsbild (karta/shapefil, flygfoto etc)
•  Lagra geografiska data
•  Lagra attributdata
•  Visualisera geografiska data
•  Granska data
•  Ändra/editera data
•  Andra (enklare) GIS-operationer
Exempel på
applikationsområden
• Inom jordbruket
  – Precisionsodling
•  Inom turism
•  Inom kulturmiljö
•  Naturvård
•  Parkförvaltning
•  Brandkår/ambulans
•  Etc
Jordbruket
• Markkartering - koordinatsätta
 provtagningspunkter
 – För att kunna skapa interpolerade kartor
 – För att kunna återupprepa provtagningen på
  samma plats
• Skördekartering
 – Skördetröska med GPS och dator
• Markkonduktivitet (lerhalt) med EM-38
EM38 med DGPS
             Bildmaterial
        Lantmännen PrecisionsSupport
Turism
• Koordinatsätta turistattraktioner
• Mäta in vandringsleder
• Hyra ut handdator + GPS med digital
 turistkarta
Tack till
• Mats Söderström
• Lantmännen PrecisionsSupport
•
Dags att prova på!

								
To top