overzichtstabel van alle inputstromen - Vreg by waishengda

VIEWS: 0 PAGES: 19

									              Gebruiksaanwijzing Overzichtstabel Inputstromen
Algemeen
 Opbouw werkmap
 Dit document is opgebouwd als een excel-werkmap met de werkbladen "Gebruiksaanwijzing", "Overzichtstabel inputstromen", "Gegevens
 inputstromen", "Leveranciersgegevens", "Afvalstoffenlijst" en "Voorgeselecteerde tekst".

 Het eerste werkblad - deze gebruiksaanwijzing - maakt u wegwijs in de "Overzichtstabel inputstromen" in het tweede werkblad. De
 werkbladen "Gegevens inputstromen" en "Leveranciersgegevens" maken het u mogelijk om de gegevens van veel gebruikte inputstromen
 en leveranciers automatisch te laten invullen. De twee laatste werkbladen zijn noodzakelijk voor de werking van de "Overzichtstabel
 inputstromen". U hebt ze zelf niet nodig en daarom zijn ze verborgen.

 Gebruik voor de groenestroomcertificaten
 Dit document wordt gebruikt om de inputstromen op te volgen die verbruikt worden in een groenestroominstallatie. Het wordt in digitale,
 bewerkbare vorm uitgewisseld tussen de aanvrager, de OVAM en de VREG om de melding bij de aanvraag, de eventuele wijziging nadien,
 het advies van de OVAM en de beslissing van de VREG met betrekking tot de inputstromen op te volgen.

 Voor het opmaken een nieuwe aanvraag slaat u de Overzichtstabel inputstromen op uw eigen computer op en vervangt 'BGS-XXXX' in de
 bestandsnaam door het dossierkenmerk van uw eigen installatie. Als u leveranciers hebt die u verschillende inputstromen leveren of
 hetzelfde type inputstroom betrekt van verschillende leveranciers, is het voor u interessant om eerst de werkbladen "Gegevens
 inputstromen" en "Leveranciersgegevens" in te vullen. Het staat u volledig vrij deze werkbladen al dan niet te gebruiken, maar de
 gegevens die hier staan ingevuld, kunnen automatisch worden aangevuld in de Overzichtstabel inputstromen na het invullen van de
 gebruikelijke naam van het type inputstroom of de naam van de leverancier.

 Als u de Overzichtstabel inputstromen hebt ingevuld, stuurt u die naar expertisedossiers@vreg.be. De VREG vraagt vervolgens het advies
 van de OVAM en neemt op basis daarvan zijn beslissing. De door de OVAM en de VREG aangevulde overzichtstabel inputstromen wordt
 u digitaal teruggestuurd en als bijlage bij de beslissing gevoegd. Daarna houdt u de wijzigingen van inputstromen bij aan de hand van de u
 teruggestuurde tabel.

 U houdt van elke inputstroom de verbruikte hoeveelheden bij. Jaarlijks vult u de tabel aan met de gegevens van het afgesloten jaar en
 stuurt die ten laatste op 30 april ter controle naar expertisedossiers@vreg.be. Op dat moment meldt u ook alle wijzigingen in gekende
 inputstromen (stopzetting of volumeveranderingen in bestaande lijnen).

 Als u in de loop van het jaar nieuwe inputstromen begint te verbruiken in uw installatie, stuurt u de tabel, aangevuld met de nieuwe lijnen,
 binnen de maand naar expertisedossiers@vreg.be.


 Wijzigingen en vrij gebruik
 De aanvrager mag geen wijzigingen aanbrengen in de werkbladen "Gebruiksaanwijzing", "Afvalstoffenlijst" en "Voorgeselecteerde tekst"
 en in de vakken "Advies OVAM" en "Beslissing VREG" van het werkblad "Overzichtstabel inputstromen". Hij mag ook geen van deze
 werkbladen of vakken verwijderen. Om fouten te voorkomen, zijn deze werkbladen en vakken vergrendeld of verborgen.

 Om problemen bij de administratieve behandeling te vermijden, wordt u aangeraden er over te waken dat er bij het invoeren van gegevens
 geen ongewenste wijzigingen gebeuren. Bij twijfel kunt u een bewerking ongedaan maken of teruggrijpen naar de vorige bewaarde versie.

 De aanvrager mag wél werkbladen toevoegen voor eigen gebruik, zoals voor het bijhouden van het afvalstoffenregister, het berekenen van
 de transportenergie, het analyseren van de inputstromen en dergelijke.

 Lijnen
 Per type inputstroom en per leverancier vult u een nieuwe lijn in. Hetzelfde type afval van twee verschillende slachthuizen krijgt dus twee
 lijnen. Energiemaïs en mest van dezelfde landbouwer ook.

 Individuele transporten worden niet opgenomen in de Overzichtstabel inputstromen: per lijn noteert u het totaal van alle individuele
 transporten van dezelfde inputstroom en dezelfde leverancier.

 Als de leveringen van een bepaalde inputstroom stoppen, moet u die lijn niet verwijderen! U vult gewoon de datum van stopzetting in bij
 'stop'. Als de inputstroom vervangen wordt door een andere (type of leverancier), maakt u een nieuwe lijn aan. Als u meer lijnen nodig hebt
 dan voorzien, selecteert u de excel rijen 116 en 117 en sleept het blokje linksonder op de rand rond het lijnnummer 100 van de tabel naar
 beneden.


 Vakken en kolommen
 Per inputstroom vult u in de kolommen van het werkblad "Overzichtstabel inputstromen" de gevraagde gegevens in. De kolommen zijn
 verdeeld over de verschillende vakken Inputstroom, Leverancier, Technische beschrijving, Advies OVAM en Beslissing VREG. U vult
 enkel de gegevens in de eerste drie vakken in. Terwijl u dat doet, verschijnt in de grijs opgevulde kolommen automatisch geselecteerde
 tekst uit de werkbladen "Gegevens inputstromen" en "Leveranciersgegevens". Als die beschrijving niet van toepassing zou zijn of als u de
 werkbladen "Gegevens inputstromen" en "Leveranciersgegevens" niet hebt ingevuld, kunt u de automatisch geselecteerde tekst
 eenvoudigweg overschrijven.

 Hieronder vindt u per kolom een beschrijving.
Inputstroom
       #
   Wat?  Het volgnummer van de inputstroom.
 Waarvoor?  Om eenduidig te kunnen verwijzen naar een bepaalde inputstroom.
   Input?  Getallen (automatisch)

       EURAL-code + officiële benaming
   Wat?  De EURAL-code en de officiële benaming op basis van de Europese Afvalstoffenlijst.
 Waarvoor?  Om de gebruikte inputstroom eenduidig te kunnen klasseren, als het om afval gaat.
       Voorgeselecteerde tekst. Selecteer een drieledige code!
       De twee- en eenledige codes staan enkel ter informatie in de lijst.
   Input?
       De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad "Gegevens inputstromen" als u die hebt ingevuld.

       Gebruikelijke benaming
   Wat?  De gebruikelijke handelsnaam van de inputstroom.
 Waarvoor?  Om de gebruikte inputstroom eenduidig te kunnen klasseren.
   Input?  Tekst

       Start
   Wat?  De (voorziene) datum waarop de inputstroom voor het eerst gebruikt wordt.
 Waarvoor?  Om te kunnen aftoetsen met vergunningen ed.
   Input?  Datum

       Stop
   Wat?  De (voorziene) datum waarop de inputstroom voor het laatst gebruikt wordt.
 Waarvoor?  Om te kunnen aftoetsen met vergunningen ed.
   Input?  Datum. Niet invullen als er voorlopig geen einddatum voorzien is.

       Gewijzigd
   Wat?  De datum waarop de informatie in deze lijn laatst werd gewijzigd.
       Om wijzigingen in de tabel te kunnen opvolgen.
 Waarvoor?
       Het invullen van een datum kleurt de hele lijn rood, zodat snel duidelijk is wat gewijzigd werd.
   Input?  Datum

       ton/jaar
   Wat?  De voorziene hoeveelheid in ton/jaar die zal verwerkt worden. (2011 - 2015)
 Waarvoor?  Om te kunnen aftoetsen met vergunningen ed.
   Input?  Getal

       %
   Wat?  De voorziene hoeveelheid die zal verwerkt worden in % van het totaal. (2011 - 2015)
 Waarvoor?  Om te kunnen aftoetsen met vergunningen ed.
   Input?  Getal (automatisch)

Leverancier
       Naam
       De naam van de leverancier van deze inputstroom.
   Wat?
       Als u dezelfde inputstroom afneemt bij twee verschillende leveranciers, vult u twee lijnen in.
 Waarvoor?  Om de leverancier van deze inputstroom eenduidig te kunnen identificeren.
   Input?  Tekst

       Ondernemingsnummer
   Wat?  Het ondernemingsnummer (of BTW-nummer) van de leverancier van deze inputstroom.
 Waarvoor?  Om bijkomende inlichtingen over deze leverancier te kunnen opzoeken.
       Tekst
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Naam' van de leverancier (zie boven) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Leveranciersgegevens' als u die hebt ingevuld.

       Adres
   Wat?  Het adres van de leverancier.
 Waarvoor?  Om de leverancier van deze inputstroom indien nodig te kunnen contacteren.
       Tekst
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Naam' van de leverancier (zie boven) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Leveranciersgegevens' als u die hebt ingevuld.

       Land
   Wat?  Het land waarin de leverancier gevestigd is.
 Waarvoor?  Om de leverancier van deze inputstroom indien nodig te kunnen contacteren.
       Tekst
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Naam' van de leverancier (zie boven) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Leveranciersgegevens' als u die hebt ingevuld.

       L&T
   Wat?  De bevestiging of de leverancier van deze inputstroom al dan niet een landbouwbedrijf is.
 Waarvoor?  Om uit te maken of deze inputstroom telt als mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stroom.
       Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Naam' van de leverancier (zie boven) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Leveranciersgegevens' als u die hebt ingevuld.
Technische beschrijving
       Morfologie
   Wat?  De vorm waarin de inputstroom aan de installatie wordt toegevoegd.
 Waarvoor?  Om de voorbehandeling en verwerking van de inputstroom beter te begrijpen.
       Voorgeselecteerde tekst
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       min cm
   Wat?  De minimale stukgrootte in cm waarin de inputstroom aan de installatie wordt toegevoegd.
 Waarvoor?  Om de voorbehandeling en verwerking van de inputstroom beter te begrijpen.
       Getal
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       max cm
   Wat?  De maximale stukgrootte in cm waarin de inputstroom aan de installatie wordt toegevoegd.
 Waarvoor?  Om de voorbehandeling en verwerking van de inputstroom beter te begrijpen.
       Getal
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       Analyse
       De referentie van de bijkomende analyse van de inputstroom, zoals ze aan de installatie wordt toegevoegd. (zware metalen,
   Wat?
       EOX, Cl, F, S, N…)
 Waarvoor?  Dit is niet verplicht bij de aanvraag, maar kan door OVAM bijkomend worden opgevraagd.
       Tekst
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       Vocht voor %
       Het vochtgehalte (op droge basis) van de inputstroom voor de eerste voorbehandeling in %.
   Wat?
       Deze kolom niet invullen voor vergistingsinstallaties.
 Waarvoor?  Om de energetische bijdrage van deze inputstroom te kunnen bepalen.
       Getal
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       Vocht na %
       Het vochtgehalte (op droge basis) van de inputstroom na de laatste voorbehandeling, zoals ze aan de installatie wordt
   Wat?  toegevoegd in %.
       Deze kolom niet invullen voor vergistingsinstallaties.
 Waarvoor?  Om de energetische bijdrage van deze inputstroom te kunnen bepalen.
       Getal
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       OVW MJ/kg
       De onderste verbrandingswaarde van de inputstroom in MJ/kg.
   Wat?
       Deze kolom niet invullen voor vergistingsinstallaties.
 Waarvoor?  Om de energetische bijdrage van deze inputstroom te kunnen bepalen.
       Getal
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       Huidige verwerking
   Wat?  De huidige verwerkingswijze van de inputstroom.
 Waarvoor?  Om te kunnen oordelen over aanvaardbaarheids- en BBT-aspecten.
       Voorgeselecteerde tekst
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.

       Plant
   Wat?  Is de inputstroom van plantaardige oorsprong?
 Waarvoor?  Om uit te maken of deze inputstroom telt als mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stroom.
       Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)
   Input?  De ingevulde formule haalt aan de hand van de 'Gebruikelijke benaming' (zie onder) deze gegevens op uit de tabel in het
       werkblad 'Gegevens inputstromen' als u die hebt ingevuld.
Advies en beslissing OVAM
       Afval
   Wat?  Gaat het om afval?
 Waarvoor?  Als het om afval gaat, moet de OVAM adviseren en beslissen volgens art. 6.1.10. van het Energiebesluit.
   Input?  Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)

       Huidige verwerking
   Wat?  De huidige verwerkingswijze van de inputstroom.
 Waarvoor?  Om te kunnen oordelen over aanvaardbaarheids- en BBT-aspecten.
       Tekst
   Input?  De ingevulde formule neemt de waarde ingegeven door de aanvrager over.

       Biomassa
       Beantwoordt de inputstroom aan de definitie van biomassa in het Energiebesluit? Artikel 1.1.1 §2. 9°: "biomassa : de
       biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw met inbegrip van plantaardige en
       dierlijke stoffen, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsook de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en
   Wat?  huishoudelijk afval;"
 Waarvoor?  Om uit te maken of de inputstroom valt binnen het kader van het Energiebesluit.
   Input?  Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)

       OBA
       Beantwoordt de inputstroom aan de definitie van organisch-biologische (afval)stoffen in het Energiebesluit? Artikel 1.1.1 §2.
       78°: "organisch-biologische stoffen of afvalstoffen : organische stoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong, meer
       bepaald stoffen die via natuurlijke biologische processen in een korte tijdspanne kunnen worden omgezet in elementaire
   Wat?  chemische bouwstenen;"
 Waarvoor?  Om uit te maken of de inputstroom valt binnen het kader van het Energiebesluit.
   Input?  Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)

       BBT
       Is de verwerking van deze inputstroom, rekening houdend met de huidige/alternatieve verwerkingswijze(n) en de toegepaste
   Wat?  technieken, te beschouwen als een BBT?
 Waarvoor?  Bij de toepassing van de BBT op afval moeten bepaalde utiliteitsverbruiken niet in mindering worden gebracht.
   Input?  Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)

       Plant
   Wat?  Is de inputstroom van plantaardige oorsprong?
 Waarvoor?  Om uit te maken of deze inputstroom telt als mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stroom.
       Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)
   Input?
       De ingevulde formule neemt de waarde ingegeven door de eigenaar van de productie-installatie over.

       Aanvaard
   Wat?  Geeft het biogas uit deze inputstroom aanleiding tot aanvaardbare groenestroomcertificaten?
 Waarvoor?  Volgens artikel 6.1.16 zijn niet alle biomassastromen aanvaardbaar.
   Input?  Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)

       Groen %
   Wat?  De groenfactor van de inputstroom.
       Groenestroomcertificaten worden enkel toegekend voor het organisch-biologische deel van de inputstroom. Dat wordt
 Waarvoor?  aangegeven met de groenfactor.
   Input?  Percentage

       Gezien
   Wat?  De datum waarop de OVAM deze inputstroom heeft nagekeken.
 Waarvoor?  Om de administratieve behandeling te kunnen opvolgen.
   Input?  Datum
Beslissing VREG
       Aanvaard
   Wat?  Geeft het biogas uit deze inputstroom aanleiding tot aanvaardbare groenestroomcertificaten?
 Waarvoor?  Volgens artikel 6.1.16 zijn niet alle biomassastromen aanvaardbaar.
       Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)
   Input?  De ingevulde formule neemt de waarde ingegeven door de OVAM over.

       Afval
   Wat?  Gaat het om afval?
 Waarvoor?  Als het om afval gaat, moet de OVAM adviseren en beslissen volgens art. 6.1.10. van het Energiebesluit.
       Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)
   Input?  De ingevulde formule neemt de waarde ingegeven door de OVAM over.

       BBT
       Is de verwerking van deze inputstroom, rekening houdend met de huidige/alternatieve verwerkingswijze(n) en de toegepaste
   Wat?  technieken, te beschouwen als een BBT?
 Waarvoor?  Bij de toepassing van de BBT op afval moeten bepaalde utiliteitsverbruiken niet in mindering worden gebracht.
       Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)
   Input?  De ingevulde formule neemt de waarde ingegeven door de OVAM over.

       Groen %
   Wat?  De groenfactor van de inputstroom.
       Groenestroomcertificaten worden enkel toegekend voor het organisch-biologische deel van de inputstroom. Dat wordt
 Waarvoor?  aangegeven met de groenfactor.
       Percentage
   Input?  De ingevulde formule neemt de waarde ingegeven door de OVAM over.

       Agr
       Gaat het om biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen, zoals bedoeld in
   Wat?  artikel 7.1.6 §1. van het Energiedecreet?
 Waarvoor?  Om de hoogte van de minimumsteun te kunnen bepalen.
   Input?  Voorgeselecteerde tekst (Ja / Nee)

       Gezien
   Wat?  De datum waarop de VREG deze inputstroom heeft nagekeken.
 Waarvoor?  Om de administratieve behandeling te kunnen opvolgen.
   Input?  Datum
Afdruk: 3/20/2013 | 1:58 PM                                                                  3fc53d5a-9180-4637-8dbf-f88ceb5b6070.xlsx-v1.0                         p.6/19

                      Door het versturen van deze overzichtstabel verklaart de afzender op erewoord dat:                           Vergunde capaciteit     ton/jaar         %
                      -hij gemachtigd is deze tabel in te vullen en te verzenden in naam van de eigenaar van de productie-installatie;            Dierlijke mest
                      -alle informatie in deze tabel (inclusief in de bijgevoegde documenten) juist, nauwkeurig en volledig is;                OBA's
                      -hij de volgende gegevens onverwijld aan de VREG zal melden door het versturen van een geactualiseerde versie van deze tabel:      Overige
                       -elke wijziging van de inputstromen die ertoe leiden dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toekenning van     Totaal                      0
                       groenestroomcertificaten;
                       -elke wijziging van de inputstromen die een invloed kunnen hebben op het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten;
                      -hij er zich van bewust is dat het niet naar waarheid invullen van deze tabel of het aanbrengen van wijzigingen in de werkbladen
                      "Afvalstoffenlijst" en "Voorgeselecteerde tekst" en in de vakken "Advies OVAM" en "Beslissing VREG" in het werkblad "Overzichtstabel
                      inputstromen" aanleiding kan geven tot het schorsen of intrekken van de beslissing tot toekenning van groenestroomcertificaten of tot
                      sancties overeenkomstig artikel 13.2.1, 13.3.1 en 13.3.2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende
                      het energiebeleid (Energiedecreet).


                      Inputstroom                             2011      2012     2013     2014     2015    Leverancier
#    EURAL-code + officiële benaming  Gebruikelijke benaming       Start   Stop   Gewijzigd ton/jaar %   ton/jaar %  ton/jaar %  ton/jaar %  ton/jaar %   Naam            Ondernemingsnummer    Adres  Land  L&T
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
Afdruk: 3/20/2013 | 1:58 PM                                                     3fc53d5a-9180-4637-8dbf-f88ceb5b6070.xlsx-v1.0  p.7/19
                      Technische
                      Inputstroombeschrijving
#    EURAL-code + officiële benaming  Morfologie   min cm max cm Analyse  Vocht voor % Vocht na %  OVW MJ/kg Huidige verwerking   Plant
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
Afdruk: 3/20/2013 | 1:58 PM                                               3fc53d5a-9180-4637-8dbf-f88ceb5b6070.xlsx-v1.0                                                         p.8/19


                                                                                          2011          2012         2013         2014         2015
                                                                          Herkomst inputstromen  t/j '11   % '11    t/j '12   % '12  t/j '13   % '13  t/j '14   % '14  t/j '15   % '15
                                                                          Mest / Land & tuinbouw      0.0           0.0         0.0         0.0         0.0
                                                                          Aanvullende stromen       0.0           0.0         0.0         0.0         0.0
                                                                          Totaal              0.0           0.0         0.0         0.0         0.0

                                                                          Agrarische vergister?
                      Advies en beslissing OVAM
                      Inputstroom                                               Beslissing VREG
#    EURAL-code + officiële benaming  Afval  Huidige verwerking  Biomassa  OBA  Mest BBT  Plant  Aanvaard  Groen %  Agr   Gezien   Aanvaard         Afval   BBT      Groen % Agr     Gezien
   1                                                                                              0
   2                                                                                              0
   3                                                                                              0
   4                                                                                              0
   5                                                                                              0
   6                                                                                              0
   7                                                                                              0
   8                                                                                              0
   9                                                                                              0
  10                                                                                              0
  11                                                                                              0
  12                                                                                              0
  13                                                                                              0
  14                                                                                              0
  15                                                                                              0
  16                                                                                              0
  17                                                                                              0
  18                                                                                              0
  19                                                                                              0
  20                                                                                              0
  21                                                                                              0
  22                                                                                              0
  23                                                                                              0
  24                                                                                              0
  25                                                                                              0
  26                                                                                              0
  27                                                                                              0
  28                                                                                              0
  29                                                                                              0
  30                                                                                              0
  31                                                                                              0
  32                                                                                              0
  33                                                                                              0
  34                                                                                              0
  35                                                                                              0
  36                                                                                              0
  37                                                                                              0
  38                                                                                              0
  39                                                                                              0
  40                                                                                              0
  41                                                                                              0
  42                                                                                              0
  43                                                                                              0
  44                                                                                              0
  45                                                                                              0
  46                                                                                              0
  47                                                                                              0
  48                                                                                              0
  49                                                                                              0
  50                                                                                              0
  51                                                                                              0
  52                                                                                              0
  53                                                                                              0
  54                                                                                              0
  55                                                                                              0
  56                                                                                              0
  57                                                                                              0
  58                                                                                              0
  59                                                                                              0
  60                                                                                              0
  61                                                                                              0
  62                                                                                              0
  63                                                                                              0
  64                                                                                              0
  65                                                                                              0
  66                                                                                              0
  67                                                                                              0
  68                                                                                              0
  69                                                                                              0
  70                                                                                              0
  71                                                                                              0
  72                                                                                              0
  73                                                                                              0
  74                                                                                              0
  75                                                                                              0
  76                                                                                              0
  77                                                                                              0
Afdruk: 3/20/2013 | 1:58 PM                                                      3fc53d5a-9180-4637-8dbf-f88ceb5b6070.xlsx-v1.0                       p.9/19
#   EURAL-code + officiële benaming  Gebruikelijke benaming  Start  Stop  Gewijzigd ton/jaar %  ton/jaar %  ton/jaar %  ton/jaar %  ton/jaar %  Naam             Ondernemingsnummer  Adres  Land  L&T
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Afdruk: 3/20/2013 | 1:58 PM                                                  3fc53d5a-9180-4637-8dbf-f88ceb5b6070.xlsx-v1.0  p.10/19
#   EURAL-code + officiële benaming  Morfologie  min cm max cm Analyse  Vocht voor % Vocht na %  OVW MJ/kg Huidige verwerking   Plant
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Afdruk: 3/20/2013 | 1:58 PM                                              3fc53d5a-9180-4637-8dbf-f88ceb5b6070.xlsx-v1.0                      p.11/19
#   EURAL-code + officiële benaming  Afval  Huidige verwerking  Biomassa  OBA  Mest BBT  Plant  Aanvaard  Groen %  Agr   Gezien   Aanvaard       Afval  BBT    Groen % Agr  Gezien
 78                                                                                         0
 79                                                                                         0
 80                                                                                         0
 81                                                                                         0
 82                                                                                         0
 83                                                                                         0
 84                                                                                         0
 85                                                                                         0
 86                                                                                         0
 87                                                                                         0
 88                                                                                         0
 89                                                                                         0
 90                                                                                         0
 91                                                                                         0
 92                                                                                         0
 93                                                                                         0
 94                                                                                         0
 95                                                                                         0
 96                                                                                         0
 97                                                                                         0
 98                                                                                         0
 99                                                                                         0
100                                                                                         0
101                                                                                         0
102                                                                                         0
103                                                                                         0
104                                                                                         0
105                                                                                         0
106                                                                                         0
107                                                                                         0
108                                                                                         0
109                                                                                         0
110                                                                                         0
Inputstroom                        Technische beschrijving
Gebruikelijke benaming  EURAL-code + officiële benaming  Morfologie    min cm
max cm Analyse  Vocht voor % Vocht na %  OVW MJ/kg Huidige verwerking  Plant
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
            /      /     /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
/  /  /
Leveranciersgegevens
Naam          Ondernemingsnummer
VREG          0886.689.767
Adres                      Land   L&T
Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel  België  Nee

								
To top