Hur kan man anv_nda Internet i undervisningen_ by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 15

									Teknik och fortbildning
  till lust och leda
        Ulrica Taylor
   Österbottens språklärarförening
     Kristinestad 12.4 2008
            Bakgrund
  Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
  Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
  Forskarstudier – flerformsundervisning
  Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
  medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
  Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
  Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
  Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
  UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
  fortbildning
         Internet =
      informations-/resurskälla
  färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
  Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
  Animation Factory
  Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
  News, Breaking News English, History for kids
  Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
  Dictionary
  Grammatik: Resursplatsen
  Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
  Elektronisk litteratur: Starfall
  Språk: BBC Learning English, Languages
          Internet =
      informations-/resurskälla
  Encycklopedier: Wikipedia
  Ljud: Musik, radio
  Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
  Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
  Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
  webb, The Language Menu
  Användning av sökmotorer
  Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
  onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT
  i engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
  verktygslådan, CFL
  Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
  Peppi Taalas
      Tekniken – ett verktyg
  E-post
  Webbsidor – information och material till studerande
  Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
  studerande emellan
  Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
  Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
  Spreadsheets, Writely.com
  Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
  Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
  mp3-spelare
  Dela på filmer Youtube Teachertube
  Gör presentation tillsammans Zoho
  Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
  Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting
    Tekniken - ett verktyg forts.
  HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
  Puzzlemaker
  Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
  Openmind, Inspiration 8
  Glosor.eu, Glosboken
  Bloggar
  > bokcirkel, projektplattform, portfolio
  > Skolblogg, klassblogg, lärblogg
   Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
  Språkmakargatan – Liza Greczanik
  Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
  Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0
   Tekniken - ett verktyg forts.
  Bygg upp community www.elgg.net
  Dialang – nivåtest
  Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
  Blackboard)
  Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
  Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
  favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
  ma.gnolia
  Smartboard – kombination av många funktioner
  (Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)
      Teknik i klassrummet
  De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
  kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
  Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
  Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
  studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
  Webquest
  Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
  De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
  Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
  stad
  De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
  dataklassen / dataprojektor
  ”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard
     Flerformsundervisning
  Kombination av när- och distansstudier
  Jobbar med Internet under distansstudie-
  perioden – närstudier: muntlig kommunikation
  Inlärningsplattformer
  Distansuppgifter
  Skapa autentiska situationer
  Lärarrollen?
      Distansundervisning
  ENDAST distansstudier
  Ofta flexibel kursstart
  Allt material ska finnas klart på förhand
  Internetbaserade övningar +
  inlämningsuppgifter
  Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
  studerande
  Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
  MSN/Skype
  Varför teknik i undervisningen?
  Variation
  Individanpassning
  Närmare koppling till elevernas värld
  Autentiska texter, autentisk kommunikation
  Möjlighet till självstyrd inlärning
  Motiverande
  Utrymme för kreativitet
  Aha-upplevelser
  Kollaborativt lärande
  Undersökande arbetssätt
Villkor för att IT ska kunna användas positivt
    som stöd för elevernas lärande
      (Mikael Alexandersson)
  Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
  – Hur koppling till skolans mål?
  Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
  Kompetensen är kollektiv
  Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
  dator och program
  Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
  över ämnesgränserna
  Skapar långsiktiga strategiska strukturer
  Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
  Man kan motverka och hantera driftsstörningar
       Hur påverkar tekniken
        undervisningen?
  BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
  lärandet med stöd av IT går långsammare än man
  väntat sig > Next Learning Generation
  Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:
    Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
    informationssökning
    Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
    PowerPoint-presentationer, ordböcker och
    språkträningssidor på webben
    Endast ett fåtal gör mera än så
  Case: Kungsgården
  Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?
      Fortbildningen då?
  Oftast teknikfokuserad
  Pedagogiken?
  Mervärde?
       Hur fortbildning?
  Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
   Möjligheter/hinder
   Fördelar/nackdelar

  Hur skulle det se ut i en idealsituation?
   Mängd?
   Arrangemang?
   Innehåll?

  Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
  den nya tekniken?

								
To top