Beijing

Document Sample
Beijing Powered By Docstoc
					                     Index
                                     AL
A  bakh Hoja Mosque
 (Xiangfei Mu; Kashgar),
                 Aqua Spirit (Hong Kong), 587
                 Arch Angel Antiques (Hong
                                  Ba Jiao Lou Manzu
                                   Zhuangyuan, 132
                  Kong), 582           Bama, 15, 618–623
                                  RI
 323–324            Artists’ Village (Chongqing),   Bamboo forests of,
Abercrombie & Kent, 51       724                Yandangshan, 10
Aberdeen (Hong Kong), 558    Astana tombs, 305         Bamboo Museum and Gardens
                               TE
   restaurants, 574      ATMs (automated teller       (Anji), 483
Academic Travel Abroad, 51     machines), 34–35, 63      Bamboo Temple (near
Accommodations          Audubon Nature Odysseys,      Kunming), 653
   best, 15–16          52–53              Bangchui Dao, 177
   tips on, 59–62
                          MA
                 Australia, traveling to China   Banna Rainforest Valley, 686
Acrobatics             from, 32–33           Banna Wild Elephant Valley,
   Beijing, 138                          686–687
   Shanghai, 470                         Banpo Bowuguan (Banpo
Adventure Center, 51
Aiding Hu (Lake Ayd Inkol),   B ack Lakes, The (Shicha Hai;   Neolithic Village), 267
                      D

                  Beijing), 82          Baoding Shan, 729, 730
 302–303               accommodations around,    Bao Gong Muyuan (Hefei), 418
Air travel, 31–33, 53–54                      Baohe Dian (Hall of Preserving
                   TE


                    97–98
Aitiga’er Qingzhen Si (Idkah     bars, 140           Harmony; Beijing), 115
 Mosque; Kashgar), 324        restaurants, 106–108     Bao He Gongyuan (Hefei), 418
Ali (Shiquan He), 320         walking tour, 124–127    Baohu Daxiongmao Ziran
              GHAltitude sickness, 39, 758    Ba Da Guan (Qingdao), 381      Zhongxin (Hetao Ping), 717
Amchog (A’muquhu), 286      Badaling, the Great        Baoli Dasha Guoji Juyuan (Poly
American Express, 35–36, 63    Wall at, 128           Theater; Beijing), 139
   Beijing, 84         Bagua Ting (Chengdu), 700     Bao Ta (Bao Pagoda; Yan’an),
   Guangzhou, 534–535     Bahama Mama’s (Hong Kong),     238–239
           RI
   Hong Kong, 560        587               Baotu Quan (Baotu Spring;
   Shanghai, 436        Bai Causeway (Bai Di;        Ji’nan), 360
Amnye Machen, 9, 775        Hangzhou), 476         Baoyun Ge (Precious Clouds
       PY
Ancestor Worshiping Temple    Bai Chuan Tong (Pingyao), 242    Pavilion; Beijing), 119
 (Fengxian Si; Luoyang), 350  Baiju Si, 798           Basha, 642
Ancient Han Tombs (Gumu     Bailin Si (Shijiazhuang),     Ba Xian (Eight Immortals),
 Bowuguan; Luoyang), 351                      263–264
   CO
                  155–156
Ancient Horse Relics Museum   Baima Si (White Horse Temple;   Ba Xian An (Temple of the
 (Zibo), 388           Luoyang), 350           Eight Immortals; Xi’an),
Ancient Observatory (Gu     Baimo Dong, 621–622         263–264
 Guanxiang Tai; Beijing), 122  Bainiao Yan (Bainiao cave), 621  Beaches
Anhui Sheng Bowuguan (Anhui   Bai people, 658            Beihai, 625
 Provincial Museum; Hefei),   Baisha, 616, 672–673          Coloane, 597
 418              Baishui Tai, 680            Dalian, 177–178
Anji, 10, 482–485        Baita (Chowan), 775          Hong Kong, 579, 581
Anyuan Miao (Temple of Dis-   Bai Ta (White Dagoba)         Qingdao, 383–384
 tant Peace; Chengde), 146      Beijing, 121           Sanya, 691
Aodayixike Qingzhensi         Yangzhou, 406, 408      Bei Feng (North Peak), 274
 (Ordaisnki Mosque;       Baiyun Guan (Beijing), 120    Beihai, 623–626
 Kashgar), 324
                                           INDEX    865

Bei Hai (North Sea;         Bilian Feng (Yangshuo), 611     Cang Shan (Green Mountains),
 Beijing), 121           Bingchuan Gongyuan, 673        663–664
Bei Hai Park (Bei Hai        Bing Dong, 209           Cangyan Shan, 156
 Gongyuan; Beijing), 121      Bingling Si, 280–281        Capital Airport (Shoudu
Beihai Sunrise (Huang Shan),    Bingmayong (Terra-Cotta        Jichang; Beijing), 78
 423                 Warriors), 266–267        Carpet Factory (Ditan Chang;
Beijing, 77–141           Bingxue Gong (Ice and Snow      Khotan), 334–335
   accommodations, 87–100      Palace; Harbin), 199       The Carpet Factory
   banks, foreign exchange, and  Bingxue Jie (Ice and Snow       (Gyantse), 798
    ATMs, 84           Festival; Harbin), 199      Carpet Factory of the People’s
   doctors and dentists, 84    Binhai Lu, 177            Government (Urumqi), 313
   embassies and consulates,   Binyang San Dong (Three       Casa Museu da Taipa (Taipa
    84–85             Binyang Caves; Luoyang),      House Museum), 597
   emergencies, 85         349–350              Catholic Church (Qingdao), 383
   exploring, 110–127       Bird-watching, tours, 52–53     Catholic Church (Tianzhu
   getting around, 83–84     Bishu Shanzhuang (Mountain      Jiaotang; Jilin City), 190
   Internet access, 85–86      Resort for Escaping the      Cat Street Galleries
   layout of, 81–82         Heat; Chengde), 144         (Hong Kong), 582
   maps and books, 86       Bita Hai (Bita Lake), 680      Causeway Bay (Hong Kong),
   neighborhoods, 82–83      Bixia Ci (Tai Shan), 367       558
   nightlife, 137–141       Black Dragon Pool (Heilong        accommodations, 566, 568
   parks and gardens, 121–122    Tan; Tai Shan), 367          bars, 588
   pharmacies, 86         Black Dragon Pool Park          restaurants, 573
   restaurants, 100–110       (Li Jiang), 670            shopping, 581
   shopping, 134–137       Black Mountains           The Cavern (Hong Kong),
   side trips from, 127–134     (Hei Shan), 293           587–588
   temples, mosques, and     Boat tours and cruises       C Club (Hong Kong), 586
    churches, 120–121        Dandong, 172          CD Graveyard (Gou Wu Zhong
   tours, 127             Er Hai Hu (Er Hai Lake), 665   Xing; Guangzhou), 536–537
   traveling to/from, 78–81      Guilin, 604          CD Jazz Cafe (Sendi Jueshi;
   visa extensions, 86         Li Jiang (Li River),       Beijing), 138
   visitor information, 81        607–608, 614        Celestial Master Cave
   weather forecasts, 86        Shanghai, 463–464        (Tianshi Dong), 715
   what’s new in, 1–2         Three Gorges, 733–737     Cellphones, 45–46
Beijing Concert Hall (Beijing    Bodhisattva Manjusri        Centers for Disease Control
 Yinyue Ting), 139          (Dazu), 731             and Prevention, 38
Beijing Opera (Jingju), 137, 138,  Bouyi, 635             Central District (Hong Kong),
 405, 470             Bozikelike Qian Fo Dong        557
Beijing Railway Station (Beijing   (Bezeklik Thousand Buddha       accommodations, 565
 Zhan), 80–81            Caves), 305–306            nightlife, 587
Beijing Zhan (Beijing Railway    Bronze Hall (Tong Dian;         restaurants, 571–573
 Station), 80–81           Wutai Shan), 252            shopping, 581
Beilin Bowuguan (Forest of     Budala Gong (Lhasa), 785–786    Chairman Mao’s Mausoleum
 Stelae; Xi’an), 264        Buddha Cave (Yueliang Shan),     (Mao Zhuxi Jinian Guan;
Bei Ling (Shenyang), 162–163     615                 Beijing), 117
Bei Shan, 729, 731         The Bund (Waitan;          Chang Bai Shan, 9, 195–198
Bell Tower (near Kunming), 653    Shanghai), 433          Changchun, 183–188
Bendiwan, 674              sightseeing, 458–459      Changchun World Sculpture
Bezeklik Caves, 305         Bus travel, 33, 56–57         Park, 186
Bezeklik Thousand Buddha                        Chang Lang (Long Corridor;
 Caves (Bozikelike Qian                         Beijing), 119
 Fo Dong), 305–306
Big Bamboo Sea (Anji), 484
                  C  ai Family Residence
                   (Minnan Jian Zhu Da Guan
                                    Changle Men (Shijiazhuang),
                                     155
Big Dragon Waterfall         Yuan; Quanzhou), 507       Chang Ling (near Shen Dao),
 (Yandangshan), 492        Caiquan Fuli Teshu Xuexiao      130, 133
Bike China Adventures, 53       (Lhasa), 787–788         Changsha, 745–751
Biking               Calendar of events, 27–31      Chang Xi Ling, 133
   Beijing, 83          California (Hong Kong), 587     Changyin Ge (Beijing), 116
   tours, 53
866  INDEX

Chan Long Pu Bu (Anji),    Chinese Medicine Museum     Crescent Moon Spring
 483–484            (Hangzhou), 478         (Dunhuang), 296, 298
Chaotian Gong (Nanjing),    Chinese New Year (Chun Jie;   Crime, 39–41
 396–397            Spring Festival), 24, 27   Crystal mines, Tunchang, 689
Chaoyang Cave (Yandangshan),  Chinese opera          Cui Hu (Kunming), 650
 492               Hong Kong, 586       Cuisine
Chaoyang district (embassy     Shanghai, 470          Huaiyang, 411
 areas; Beijing), 82     Chinese Tea Museum         menu terms, 843–863
  accommodations, 94–97    (Longjing), 478        Cuiwei Yuan (Guiyang), 632
  restaurants, 102–106    Chiu Gompa, 805         Culture Square (Wenhua
Chaoyang Juchang        Chogyel Drupuk (Lhasa), 786    Guangchang; Changchun),
 (Beijing), 138        Chong Ling, 133          185–186
Chapel of St. Francis Xavier  Chongqing, 721–729       Currency and currency
 (Coloane), 597        Chongqing Zoo (Chongqing     exchange, 33–34
Chengde, 141–147         Dongwuyuan), 724–725     Customs regulations, 63–64
Chengdu, 694–709        Chongwu, 508–509        Cypress of Loyalty
  accommodations, 703–705  Chunyang Gong (Taiyuan), 246   (Tai Shan), 365
  exploring, 699–703     Ciguang Ge (Huang Shan), 422
  getting around, 698    Cining Huayuan (Garden of
  nightlife, 708–709
  restaurants, 705–708
                 Love and Tranquillity;
                 Beijing), 111
                                D  abaoji Palace (Baisha),
                                672–673
  shopping, 703       Ciqikou (Chongqing), 725    Da Bei Lou, 133
  teahouses, 708       Circular Altar (Yuan Qiu;    Dacheng Dian (Hall of Great
  tours, 698–699        Beijing), 118         Achievements; Qufu), 372
  traveling to, 695, 698   Climate, 25           Da Ci’en Si (Temple of Great
  visa extensions, 699    Cloud Rock Pagoda        Goodwill; Xi’an), 265
Chenghuang Miao (Pingyao),    (Suzhou), 473         Dadieshui Feilong Pu, 656
 242–243           Club 97 (Hong Kong), 588    Da Donghai Beach (Sanya), 691
Chengkan, 429         Coal Mine Tour (Jing Xia You;  Da Fo (Great Buddha;
Chengling Ta (Shijiazhuang),   near Datong), 219–220     Le Shan), 714
 155             Coloane, 597          Daguan Feng (Tai Shan), 367
Chengtian Temple and Ningxia  Communist Party, Site of the  Da Guan Lou (near
 Museum (Chengtian Si and    First National Congress of   Kunming), 654
 Ningxia Bowuguan;       the (Shanghai), 466–467    Da Guan Yuan (near
 Yinchuan), 234        Confucian Forest & Cemetery   Kunming), 654
Chen Lu Taoci Chang (near    (Kong Lin; Qufu), 374–375   Da Hong Men (Great Red
 Xi’an), 273         Confucianism, 370, 371      Gate), 130
Cheung Chau, 581        Confucian Mansion (Kong Fu;   Da Hong Pao, 501–502
Cheung Chau Bun Festival     Qufu), 373–374        Dai Miao (Tai Shan), 365
 (Hong Kong), 29       Confucian Temple (Fuzi Miao;  Dai Minority Folk Customs Park
Chi Fu Lake, 623         Nanjing), 396         (Jinghong), 685
Children’s Park (Ertong    Confucian Temple (Wen Miao)   Dai people, 681–685
 Gongyuan; Harbin), 203      Harbin, 204–205       Daizong Fang (Tai Shan), 366
Chimpu Caves, 792–793       Shanghai, 464–465      Dalai Hu, 211
China Art (Hong Kong),       Tai Shan, 367        Dali, 8, 656–665
 582–583             Taiyuan, 246        Dalian, 174–183
China National Tourist     Confucius, 370–371       Dalian International Fashion
 Office, 21            Birthday, 31         Festival (Dalian Guoji
China Navy Museum         tomb (Qufu), 374       Fuzhuang Jie), 174
 (Qingdao), 381        Confucius Academy (Kongzi    Dalian Wax Museum (Laxiang
China Puppet Art Theater     Yanjiuyuan; Qufu), 375     Bowuguan), 178
 (Zhongguo Mu’ou Juyuan;   Confucius Temple (Kong Miao;  Da Long Qiu Jing Qu
 Beijing), 138         Qufu), 372–373         (Yandangshan), 492
China Silk Museum       Cong Jiang, 642–643       Da Ming Hu Gong Yuan (Da
 (Hangzhou), 478       Consulates            Ming Hu Park; Ji’nan), 360
Chinese Arts and Crafts Ltd.    Chinese, 23         Daming Si (Yangzhou), 409
 (Hong Kong), 583         of other countries, 65   Dandong, 170–174
Chinese language, 807–842   Credit cards, 35
                                         INDEX    867

Da Qingzhensi (Great Mosque;   Dong Dadian (Eastern Great    Eastern Qing Tombs,
 Xi’an), 264–265          Hall; near Taihuai Village),   10, 131–132
Darchen (Dajin), 804–805      253–254            Eastern Route (Dong Xian),
Datong, 214–220          Dongfang Guangchang (Orien-    266–267
Dave’s Bar (Dalian), 182–183    tal Plaza; Beijing), 136    Echo Wall (Huiyin Bi;
Da Wang Feng, 499         Dongfang Mingzhu Dianshi Ta    Beijing), 118
Da Xiangguo Si (Kaifeng), 354    (Oriental Pearl TV Tower;   Ecotourism/sustainable
Da Yan Ta (Great Goose       Shanghai), 467–468        tourism, 43–44
 Pagoda; Xi’an), 265       Dongguan Qingzhensi (Dong-    Eight Immortals (Ba Xian),
Da Yunhe (the Grand Canal),     guan Mosque; Xining), 763    263–264
 408               Dong region and people,     Eight Outer Temples (Wai Ba
Dazang Longhua Si          634–637, 641–645         Miao; Chengde), 144
 (Beijing), 126         Dong Ta (Wenzhou), 496      Eight Passes (Qingdao), 381
Da Zhao (Hohhot), 224       Dongtai Antiques Market     Elderhostel, 51
Dazhao Si (Lhasa), 784–785     (Dongtai Lu Guwan       Electricity, 65
Da Zheng Hall (Da Zheng Dian;    Shichang; Shanghai), 469    Eluosi Fengqing Jie (Russian
 Shenyang), 165–166       Dong Xian (Eastern Route),     Street; Dalian), 177
Dazhong Ting (Nanjing), 395     266–267            Eluosi Taowa Guangchang
Da Zhu Hai (Anji), 484      Dongyue Miao (Beijing), 120    (Russian Matryoshka Dolls
Dazu (Dazu Buddhist Grottoes),  Doumu Gong (Tai Shan), 366     Plaza; Manzhouli), 211
 729–731             Dounan Flower Market       Embassies and consulates, 65
Delaney’s (Hong Kong), 587     (near Kunming), 654      Emei Shan, 709–712
Dengfeng, 343–348         Dou Nan Hua Hui Si Chang     Entry requirements, 22–24
Deng Jie (Lantern Festival), 28   (near Kunming), 654      Er Hai Hu (Er Hai Lake),
Dentists, 64           Dragon Boat Festival, 29, 641   664–665
Destination (Mudidi;       Dragon Boat Races (Tuen Ng    Erlingsan Gaodi (203-Meter
 Beijing), 139           Festival; Hong Kong), 29–30   Mountain), 178–179
Dian, Lake (Dian Chi), 654–655  Dragon Culture (Hong Kong),   Erqi Ta (Monument to the Feb-
Dian Chun Tang (Shanghai),     583               ruary 7 Workers’ Uprising;
 459               Dragon Gate Grottoes (Long-    Zhengzhou), 340
Diaolou, Kaiping, 538–540      men Shiku; Luoyang), 349    Ertong Gongyuan (Children’s
Diecai Shan (Guilin), 604     Dragon Light Pagoda        Park; Harbin), 203
Di’er Haishui Yuchang        (Wuxi), 413          Escorted tours, 49–52
 (Qingdao), 383         Dragon Palace Caves (Long-    European Health Insurance
Diliu Haishui Yuchang        gong Dong), 635         Card (EHIC), 39
 (Qingdao), 383         Dragon Pavilion Park (Long    Everest Base Camp, 9, 803
Ding Dong Ling tombs,        Ting Gongyuan; Kaifeng), 354  Exquisite Jade (Shanghai), 459
 131–132             Dragon Well (Longjing), 478
Ding Ling, 131          Drepung Monastery
Diping, 644–645
Disabilities, travelers with,
                  (Lhasa), 784
                 Driving rules, 64
                                  F actory 798 (Qijiuba
                                   Gongchang; Beijing), 122
 41–42              Drugstores, 65          Families with children, 42–43
Disan Haishui Yuchang       Drum Tower (Gu Lou;         suggested itinerary, 75–76
 (Qingdao), 383          Beijing), 127         Fangchuan, 192
Discrimination, 41        Dujianyan, 714–716        Fanghong Shengli Jinianta
Disneyland, Hong Kong, 580    Dunhuang, 8, 295–302        (Flood Control Monument;
Ditan Chang (Carpet Factory;   Dunhuang Exhibition        Harbin), 202
 Khotan), 334–335         Centre, 298          Fayuan Si (Source of Dharma
Diyi Haishui Yuchang       Dusk til Dawn (Hong Kong),     Temple; Beijing), 120
 (Qingdao), 383          588              Feilai Feng (Hangzhou),
Doctors, 64            Duxiu Feng (Guilin), 604      477–478
Dongba Wenhua Bowuguan                       Feilai Shi (Huang Shan), 423
 (Li Jiang), 669–670                       Feng Cloud Cliffs (Yandang-
Dongbei Hu Linyuan (Siberian
 Tiger Park; Harbin), 203
                 E astern Axis (Beijing), 116
                 Eastern Central China, 3, 19,
                                   shan), 492–493
                                  Fenghuang Shan (Phoenix Hill;
Dong Cheng District         336–429             Yan’an), 239
 (Beijing), 82          Eastern Great Hall (Dong     Fengxian Si (Ancestor Worship-
   restaurants, 106–108      Dadian; near Taihuai       ing Temple; Luoyang), 350
                  Village), 253–254       Festivals, best, 14
868   INDEX

First Beacon Tower (Wanli
 Changcheng Diyi Dun;
 Jiayu Guan), 292–293
                 G  anden Monastery (Gandan
                  Si), 791–792
                                  Gongtang Pagoda (Xia He), 286
                                  Gong Wang Fu (Prince Gong’s
                                   Mansion; Beijing), 123, 126
First Gate of Heaven       Ganden Sumtseling Gompa,     Gongyi Meishu Youxian Gongsi
 (Tai Shan), 366          678–679              (Jade Factory; Khotan), 331
Fisherman’s Wharf         Gangdise, 804           Gou Wu Zhong Xing (CD Grave-
 (Macau), 597          Ganlanba (Menghan), 685–686     yard; Guangzhou), 536–537
Five Dragon Mountain       Gantong Si (Yingsheng Peak),   Grace Vineyard (Yi Yuan;
 (Wu Long Shan), 173        664                Pingyao), 244
Five Pavilion Bridge       Gaochang (Karakhoja),       The Grand Canal (Da Yunhe),
 (Yangzhou), 406          305, 306             408
Five Pine Pavilion        Gaocheng Guanxing Tai (near    Grand View Tower (near
 (Tai Shan), 366          Dengfeng), 346–347        Kunming), 654
Flagstaff House Museum of Tea   Gaodi Mosque (Kashgar), 323    Grape Valley (Putao Gou), 305
 Ware (Hong Kong), 578      Gaozeng, 643           Great Buddha (Da Fo;
Flaming Mountains, 305      Garden of Love and Tranquillity   Le Shan), 714
Flood Control Monument       (Cining Huayuan;        Great Goose Pagoda (Da Yan
 (Fanghong Shengli Jinianta;    Beijing), 111           Ta; Xi’an), 265
 Harbin), 202          Garden of Rest (Yu Fei      Great Hall of the People
Flower Cap Mountain         Yuan Qin), 132          (Beijing), 117
 (Hua Gai Shan), 288       Gate of Heavenly Purity (Qian-  Great Mosque (Da Qingzhensi;
Flying Horse (Tong Ben Ma;     qing Men; Beijing), 115      Xi’an), 264–265
 Lanzhou), 280          Gate of Martial Spirit (Shenwu  Great Mosque (Qingzhen Da Si;
Foguang Si (between Wutai      Men; Beijing), 116        Hohhot), 226
 Shan and Taiyuan), 253     Gate of Supreme Harmony      Great Red Gate (Da Hong
Foguang Si (Temple of Buddha’s   (Taihe Men; Beijing), 115     Men), 130
 Light; near Taihuai Village),  Gate to the Inner Apartments   The Great Wall, 127–130
 253–254              (Qufu), 373             Jiayu Guan, 290, 292–293
Folding Brocade Hill       Gay and lesbian travelers, 42   Great Wall Museum
 (Guilin), 604            Beijing, 140          (Jiayu Guan), 292
The Forbidden City (Gu Gong;   Gecko’s Adventures, 51      Green Lake (Kunming), 650
 Beijing), 110–111, 115–116   Ge’ermu (Golmud), 776–777     Green Lotus Peak
   accommodations near,     Gejia people, 639–640        (Yangshuo), 611
    87, 92–94         Gele Hill (Chongqing), 725    Green Mountains (Cang Shan),
Forest of Lions Garden      Geming Jinianguan (Revolu-     663–664
 (Suzhou), 472           tionary Memorial Hall/     Green Ram Monastery
Forest of Stelae (Beilin      Museum; Yan’an), 239       (Chengdu), 700–701
 Bowuguan; Xi’an), 264      Geming Lingxiu Shicha Jinian-   Guanghua Si (Beijing), 126
Forest of Stelae (Guilin), 605   guan (Harbin), 203       Guanghui Si (Shijiazhuang),
Forest of Stupas (Ta Lin), 345  Gemu Nushen Shan, 675        155
Formula One racing (Shanghai),  General Tours World        Guangzhou, 529–546, 591
 30, 468              Traveler, 51             accommodations, 542–543
French Cathedral (Weizhou     German Concession, old         American Express, 534–535
 Dao), 626             (Ji’nan), 360            banks, currency exchange,
Friendship Border (Youyiguan),  Ge Yuan (Yangzhou), 408–409        and ATMs, 535
 628–629             Giant Panda Protection         consulates, 535
Friendship Store (Youyi       and Research Center         exploring, 535–538
 Shangchang; Beijing), 136     (Hetao Ping), 717          getting around, 534
Frommers.com, 44         Giant Tian Tan Buddha         Internet access, 535
Fuli, 615              (Lantau), 580            restaurants, 543–546
Furen Daxue (Furen University),  Glacier Park, 673           traveling to, 529, 533
 Former Campus of, 124      The Goddess of Mercy Cave       visa extensions, 535
Fuyou Market (Shanghai), 470    (Yandangshan), 491          visitor information, 534
Fuyu Lou (Yongding), 523     Golden Temple (near        Guangzhou Old Railway
Fuzi Miao (Confucian Temple;    Kunming), 653           Station, 537
 Nanjing), 396          Gold Pebble Beach (Jinshi Tan;  Guan Yao Bowuguan (Jingde
                  Dalian), 178           Zhen), 527
                 Golmud (Ge’ermu), 776–777     Guanyin Dian, 133
                                         INDEX    869

Guan Yin Dong (Yandangshan),   Hall for Viewing the Grand    Health concerns, 37–39
 491               Rockery (Shanghai), 459     Health insurance, 37
Gucheng Zangjing Tang      Hall of Benevolence and     Heavenly Bridge (Tian Qiao;
 (Zhongdian), 679         Longevity (Renshou Dian;     Simatai), 129
Gudai Jianzhu Bowuguan      Beijing), 119          Heavenly Lake (Tian Chi), 315
 (Museum of Ancient Architec-  Hall of Celestial Kings     Heavenly Star Bridge Scenic
 ture; Beijing), 122–123     (near Taiyuan), 253        Area, 635
Gu’erbang Jie (Kurban Bairam),  Hall of Chaotic Origin      Heaven’s Well (Tian Jing), 274
 27–28              (Chengdu), 701         He Cangcheng, 300
Gu Gong (Imperial Palace;    Hall of Clocks (Zhongbiao    Hefei, 417–420
 Shenyang), 163          Guan; Beijing), 116       Heilong Tan (Black Dragon
Gu Gong (The Forbidden City;   Hall of Great Achievements     Pool; Tai Shan), 367
 Beijing), 110–111, 115–116    (Qufu), 372           Heilong Tan Gongyuan
Gu Guanxiang Tai (Ancient    Hall of Heavenly Gifts (Tian-   (Li Jiang), 670
 Observatory; Beijing), 122    huang Dian; Tai Shan), 365   Hei Shan (Black Mountains),
Guides, 50            Hall of Heralding Spring      293
Guihai Beilin (Guilin), 605    (Shanghai), 459         Heiwae Dao, 675
Guilin, 601–608         Hall of Jade Magnificence    Henan Bowuguan (Henan
Guilin Wholesale Carving     (Shanghai), 459          Provincial Museum;
 Market, 605           Hall of Mental Cultivation     Zhengzhou), 340
Guiyang, 629–635         (Yangxin Dian; Beijing), 116  Heping Daxiyuan (Changchun),
Guiyuan Buddhist Temple     Hall of Perfect Harmony      188
 (Wuhan), 738           (Zhonghe Dian; Beijing), 115  Heping Fandian (Peace Hotel;
Guiyuan (Chan) Si (Wuhan), 738  Hall of Prayer for Good      Shanghai), 468
Gulang Yu, 515–519        Harvests (Qinian Dian;     Hetao Yuan, 674
Gulja (Yining), 332        Beijing), 118          Hetian (Khotan), 329–335
Gu Lou (Drum Tower;       Hall of Preserving Harmony    He Yuan (Yangzhou), 409
 Beijing), 127          (Baohe Dian; Beijing), 115   Hezuo, 283–284
Gu Lou (Nanjing), 394–395    Hall of Supreme Harmony     Hidden Dragon Falls (Anji),
Gumu Bowuguan (Ancient Han    (Taihe Dian; Beijing), 115    483–484
 Tombs; Luoyang), 351      Hall of the Great Buddha     Hiking
Guojia Bowuguan (National     (near Taiyuan), 252         Emei Shan, 711
 Museum of China;        Hall of the Holy Mother       the Great Wall, 128–130
 Beijing), 123          (Shengmu Dian; near         Hong Kong, 579
Guo Men (Sino-Russian border   Taiyuan), 248            around Tian Chi, 198
 crossing), 211         Hall of Vairocana (Kunlu Dian;  The Historic Centre of
Guo Zi Jian (Beijing), 120    Shijiazhuang), 153        Macau, 597
Gurong Gongyuan, 614       Hammer Rock (Qingchui Feng;   Hohhot, 221–231
Gushan Dao (Hangzhou), 476    Chengde), 145–146        Holidays, 26–27
Gusu Yuan (Gusu Garden;     Hanas Lake, 315         Hong Cun, 428
 Suzhou), 473          Han Changcheng, 300       Hongfu Si (Guiyang), 632
Gyantse (Jiangzi), 797–799    Han dynasty ruins, 300      Hong Kong, 20, 551–597
Gyantse Dzong, 797–798      Hanging Temple (Xuankong Si;     accommodations, 62,
                 near Datong), 219           561–568
                 Hangzhou, 475–479          American Express, 560
H  aibao Ta/Bei Ta (Sea Trea-
 sure Pagoda/North Pagoda;
                 Han Mu Bowuguan (Han
                 Dynasty Tomb Museum;
                                   arriving in, 551, 554
                                   banks, currency exchange,
 Yinchuan), 234–235        Yangzhou), 409–410           and ATMs, 560
Haijun Bowuguan (China Navy   Harbin, 199–208           consulates, 560
 Museum; Qingdao), 381        accommodations, 205–206     currency and currency
Haikou, 687–689           exploring, 202–205         exchange, 34
Haikou Gongyuan (Haikou       getting around, 200       doctors and dentists, 560
 Park), 688             nightlife, 208          entering the mainland
Haiwai Jiaotong Shi Bowuguan     restaurants, 206–208        from, 24
 (Maritime Museum;          traveling to, 199–200      exploring, 575–581
 Quanzhou), 506           visa extensions, 202       festivals and special events,
Haizhu Square Wholesale Mar-   Harbin Architecture Arts        27–30
 ket (Guangzhou), 537       Center, 202             getting around, 558–560
870   INDEX

Hong Kong (cont.)          Huang He Youlan Qu (Yellow
  getting into town from the
    airport, 554
                   River Tourist Zone), 340
                  Huangjin Hai’an (Dalian), 178
                                   I AMAT (International Associa-
                                    tion for Medical Assistance
  holidays, 26–27         Huanglong Dong (Huanglong      to Travelers), 38
  hospitals, 560          Cave), 755           Ice and Snow Festival (Bingxue
  Internet access, 561      Huangpu River (Huangpu Jiang)    Jie; Harbin), 31, 199
  layout of, 557          cruises, 463–464        Idkah Mosque (Aitiga’er
  neighborhoods, 557–558     Huang Qiong Yu (Imperial Vault   Qingzhen Si; Kashgar), 324
  nightlife, 585–588        of Heaven; Beijing), 118    Imperial Garden (Yu Huayuan;
  organized tours and cultural  Huang Shan, 420–425         Beijing), 116
    activities, 577       Huangshi Zhai, 755        Imperial Palace (Gu Gong;
  outdoor activities, 578–579   Huanxing Lou (Yongding), 523    Shenyang), 163, 165
  outlying islands, 579–581    Hua Shan, 273–275        Imperial Porcelain Museum
  pharmacies, 561         Huashan Cliff Paintings       (Jingde Zhen), 527
  post offices, 561        (Huashan Bihua), 628      Imperial Street of the Song
  restaurants, 568–574      Huashi Lou (Hua Shi Villa;     Dynasty (Songdu Yujie;
  shopping, 581–585        Qingdao), 381           Kaifeng), 354, 358–359
  a side trip to Macau, 588–597  Hua Ta (Shijiazhuang), 155    Imperial Vault of Heaven
  tipping, 69           Huating Si, Xi Shan, 654      (Huang Qiong Yu;
  traveling to, 32        Huayan Si, Datong, 217       Beijing), 118
  traveling to and from the    Hubei Provincial Museum     Imperial Way (Beijing), 117
    mainland, 554–557       (Wuhan), 738, 740        The Inner Court (Beijing),
  visas, 23–24          Huguang Guild House         115–116
  visitor information, 557     (Huguang Huiguan        Inner Garden (Shanghai), 459
  what’s new in, 4         Xilou; Beijing), 137      Inner Mongolia Museum
Hong Kong Chinese          Huima Ling (Tai Shan), 366     (Neimenggu Bowuguan;
 Orchestra, 586           Huiyin Bi (Echo Wall;        Hohhot), 225–226
Hong Kong Disneyland, 580      Beijing), 118          Insurance, 36–37
Hong Kong Heritage Museum,     Huiyin Bi tomb, 132       International Association for
 575–576              Huizhou architecture, 427      Medical Assistance to
Hong Kong International Film    Huizhou District (near       Travelers (IAMAT), 38
 Festival, 28–29           Tunxi), 428           International Fashion Festival
Hong Kong Museum of Art, 576    Huizhou Qu (Huizhou District;    (Dalian), 30–31
Hong Kong Museum of         Tunxi), 429           International Festival of Folk
 History, 576            Huli Shan Paotai (Xiamen), 519   Songs and Folk Arts
Hong Kong Park, 578         Hulunbei’er Caoyuan (Hulun     (Nanning), 31
Hong Kong Sevens Rugby        Buir Grasslands), 211–212    International Motorcycle
 Tournament, 28           Hulun Buir Grasslands (Hulun-    Tourism Festival
Hong Kong Tourism Board, 21     bei’er Caoyuan), 10, 211–212    (Yinchuan), 30
Hong Men Gong (Tai Shan), 366    Humble Administrator’s Garden  International Shaolin Martial
Hongqiao Jimao Shichang       (Suzhou), 473           Arts Festival (Song Shan), 30
 (Pearl Market; Beijing), 135    Hunan Sheng Bowuguan       Internet and e-mail access,
Hor Qu (Huo’er Qu), 805       (Hunan Provincial Museum;     46–48
Horse racing, Hong Kong, 579     Changsha), 748         InTouch USA, 46
Hotels               Hunyuan Dian (Chengdu), 701   Intrepid Travel, 51
  best, 15–16           Huqingyutang Chinese       Iron Pagoda (Tie Ta;
  tips on, 59–62          Medicine Museum          Kaifeng), 357
Hot lines, 65            (Hangzhou), 478         Island of Small Seas
Huadiwan (Guangzhou), 538      Hu Qiu Shan (Suzhou), 473      (Hangzhou), 477
Hua Gai Shan (Flower Cap      Hu Shan Changcheng (Tiger    Itineraries, suggested, 70–76
 Mountain), 288           Mountain Great Wall), 173    Ivan Bazaar (Kashgar), 324
Huaiyang cuisine, 411        Hutiao Shi (Tiger Leaping
Huajia Zhi Cun (Chongqing),     Stone), 674
 724
Huang Dao (Qingdao), 384
                  Hutiao Xia (Tiger Leaping
                   Gorge), 673–674
                                   J ade Buddha Temple
                                    (Shanghai), 465
Huangguoshu Pubu (Huang-      Hutong, Beijing, 123–124     Jade Dragon Bridge, 616
 guoshu Falls), 634–635       Huxin Ting Teahouse (Huxin    Jade Dragon River, 616
Huang He (Yellow River), 340     Ting Chashi; Shanghai), 467
                                          INDEX    871

Jade Dragon Snow          Jingshi Yu (Tai Shan), 366    Khotan Old and New Carpet
  Mountain, 673          Jing Xia You (Coal Mine Tour;    Store, 331
Jade Factory (Gongyi Meishu      near Datong), 219–220     Kirti Gompa (Langmu Si), 288
  Youxian Gongsi; Khotan), 331  Jingyuan Si, 332         Kizil Thousand Buddha Caves
Jade Gate (Yumen Guan), 300    Jinli Gu Jie (Chengdu), 700     (Kezi’er Qian Fo Dong;
Jade Market (Hong Kong), 584    Jin Mao Tower (Jin Mao Dasha;    Kuqa), 317
Jade Screen Peak (Huang        Shanghai), 467         Klong Bar & Grill (Hong Kong),
  Shan), 422           Jinquan Qianbi Bowuguan       588
Jamkhang Chenmo            (Gulang Yu), 518        Kokonor, Lake, 764–765
  (Shigatse), 794         Jinshanling, 129         Kong Fu (Confucian Mansion;
Jatson School (Lhasa), 787–788   Jinsha Yizhi Bowuguan (Jinsha    Qufu), 373–374
Jewish Cultural Exhibit Center    Site Museum; Chengdu), 701   Kong Lin (Confucian Forest &
  (Youtai Wenhua Zhanlan-     Jinshi Tan (Gold Pebble Beach;   Cemetery; Qufu), 374–375
  guan; Kaifeng), 357        Dalian), 178          Kong Miao (Beijing), 120
Jewish Synagogue (Youtai Xin    Jinuo Folk Custom Village (near  Kong Miao (Confucius Temple;
  Huitang; Harbin), 205       Mengyang), 686          Qufu), 372
Jews                Jinyang Stone Valley (Jinyang   Kongzi Yanjiuyuan (Confucius
   Harbin, 203, 205        Shi Long Island, north shore   Academy; Qufu), 375
   Kaifeng, 356          of; Guiyang), 633       Kowloon (Hong Kong), 558
   Shanghai, 465–466      Jitang, 644              accommodations, 562,
Jian Chi (Moganshan), 488     Jiulong Bi (Nine Dragon Screen;      564–565
Jianfeng Chi, 655           Beijing), 116            nightlife, 587
Jiangnan Gongyuan Lishi Chen-   Jiulong Bi (Nine Dragon Wall;     restaurants, 568–571
  lieguan (Nanjing), 396       Datong), 216          Kowloon Park (Hong Kong),
Jiangxin Gu Yu (Wenzhou), 496   Jiuyiba Bowuguan (9.18       579
Jiangzi (Gyantse), 797–799      Museum; Shenyang), 166     Kuan/Zhaixiangzi (Chengdu),
Jian Zhen Memorial Hall      Jiuzhai Gou (Valley of Nine     700
  (Yangzhou), 409          Villages), 9, 718–721     Kuiju Lou (Yongding), 523
Jiaohe (Yarkhoto), 305, 306    Jokhang Temple (Lhasa),      Kuiwen Ge (Worship of Litera-
Jiao Shan (Shanhaiguan), 149     784–785             ture Pavilion; Qufu), 372
Jiaxiu Lou (Guiyang), 632     Jowo Rinpoche (Lhasa), 785    Kumbum (Xining), 763–764
Jiayu Guan, 289–295        Joyce Boutique (chainbn), 584   Kunlu Dian (Hall of Vairocana;
Jiayu Guan Fort (Jiayu Guan    Juanqin Zhai (Beijing), 111     Shijiazhuang), 153
  Chenglou), 290, 292       Juyongguan, the Great       Kunming, 645–656
Jiayu Guan Gate, 292         Wall at, 129            accommodations, 651
Jiayu Guan Gliding Base      Jyekundo Horse Festival, 30      consulates, 649
  (Huaxiang Jidi), 293                          exploring, 650
Jichang Yuan (Wuxi), 413                         getting around, 648
Jidu Jiaotang (Qingdao), 381
Jiegu Si (Jyekundo Gompa),
                  K  aifeng, 353–359
                  Kaifeng Museum (Kaifeng
                                     outdoor activities, 649
                                     restaurants, 652–653
  771                Bowuguan), 354            shopping, 651
Jietai Si (Temple of the Ordina-  Kailash, Mount (Gangdise), 804     traveling to, 645, 648
  tion Platform; Beijing),    Kaili, 635–640             visa extensions, 650
  133, 134            Kaiping, 538–541         Kunming Lake (Beijing), 119
Jile Si (Temple of Bliss;     Kaiyuan Si (Shijiazhuang), 154  Kunming Shi Bowuguan (Kun-
  Harbin), 204          Kaizhai Jie (Rozi Heyt or      ming City Museum), 650
Jilin City, 189–195         Rouzi Jie), 31         Kunning Gong (Palace of
Ji’nan, 359–362          Kangmei Yuanchao Jinianguan     Earthly Tranquillity;
Jin Ci (Jin Temple; near       (Dandong), 173          Beijing), 115–116
  Taiyuan), 248          Karakhoja (Gaochang), 306     Kuqa (Kuche), 258, 316–319
Jin Dian (near Kunming), 653    Karakul Lake, 9          Kuqa Bazaar, 317
Jing’an Si (Jing’an Temple;    Kashgar (Kashi), 319–327     Kuqa Grand Mosque (Kuche
  Shanghai), 464         Kashgar Sunday Bazaar (Kashi    Da Si), 317
Jingde Zhen, 524–529         Xingqitian Da Shichang), 324  Kurban Bairam (Gu’erbang Jie),
Jinghong, 680–685         Kezi’er Qian Fo Dong (Kizil     27–28
Jing Ling tomb, 132         Thousand Buddha Caves;     Kwantung Army headquarters,
Jing Shan Park (Jing Shan      Kuqa), 317–318          former (Changchun), 185
  Gongyuan; Beijing), 121     Khotan (Hetian), 329–335
872   INDEX

                 Lhatse (Lazi), 801–802      Lotus Flower Cave (Lianhua
L abor Day, 24–25
Labrang Monastery (Labuleng
                 Liang Dafo (Hohhot), 222
                 Liangshi Zongci (Shijiazhuang),
                                   Dong; Luoyang), 350
                                  Lotus Flower Peak (Huang
 Si; Xia He), 285–286        154               Shan), 423
Labuleng Si (Labrang Mona-    Lianhua Dong (Lotus Flower    Lotus Palace Bar and Restau-
 stery; Xia He), 285–286      Cave; Luoyang), 350       rant (Chengdu), 709
Ladies’ Market (Hong Kong),    Lianhua Feng (Huang Shan),    Ludi Yan (Guilin), 605
 584–585              423              Lufthansa Center (Yansha Youyi
Lai Cai Xing, 516–517       Lianhua fudi (Chengdu), 709     Shangchang; Beijing), 136
Lama Temple (Yonghe Gong;     Liaoning Provincial Museum    Lugu Hu (Lugu Lake), 675–676
 Beijing), 121           (Liaoning Sheng Bowuguan;   Lukeqin, 307
Langde, 639             Shenyang), 166         Luobulinka (Lhasa), 785
Langmu Si (Taktsang Lhamo),    Li Garden (near Kaiping), 540   Luo Hu Shangye Cheng (Luo
 9, 287–289           Li Jiang (Li River), 607–608,    Hu Commercial City;
Language, 65             614, 616–617, 665–676      Shenzhen), 549
Lan Kwai Fong (Hong Kong),    Li Museum of Chinese Ancient   Luoke Guju Chenlieguan
 557                Chariots (Zibo), 388       (Joseph Rock’s former
Lantau, 580            Lingering Garden (Suzhou), 473   residence), 672
Lantau island (Hong Kong), 579  Linggu Si (Nanjing), 398     Luoshui Cun, 675
Lantau Trail (Hong Kong), 579   Lingxiao Ta (Shijiazhuang), 154  Luoyang, 348–353
Lantern Festival (Deng Jie), 28  Ling Yan Jing Qu (Yandang-    Luoyang Bowuguan (Luoyang
Lanzhou, 277–282           shan), 491–492          Museum), 351
Laohei Shan (Heilong Shan, or   Lingyin Temple (Hangzhou),    Luoyang Peony Festival, 28
 Black Dragon Mountain), 209    477              Lurol Festival (Tongren), 30
Laohu Tan (Tiger Beach;      Linji Si (Shijiazhuang), 155   Lushun (formerly Port Arthur),
 Dalian), 177–178        Linxia, 283             174, 178
Laohu Tan Haiyang Gongyuan    Liquor laws, 66          Lu Xun Park and Memorial
 (Tiger Beach Ocean Park;    Liu He Ta (Pagoda of the Six    Hall/Former Residence of
 Dalian), 178            Harmonies; Chengde), 144     Lu Xun (Shanghai), 465
Lao Long Tou (Shanhaiguan),    Liu Yuan (Suzhou), 473
 149–150             Liwubi Dao, 675
Lao Shan, 390–391
Lao She, Former Residence of
                 Liyuan Theater (Liyuan
                   Juchang; Beijing), 137
                                  M  acau, 20, 588–597
                                    accommodations, 62
 (Beijing), 122         Lize Qiao Changtu Keyun Zhan     currency and currency
Lao She Jinianguan (Former      (Beijing), 81             exchange, 34
 Residence of Lao She;      Lobby Lounge (Hong Kong),       entering the mainland
 Beijing), 122           587                  from, 24
Lao She Teahouse (Lao She     Long Corridor (Chang Lang;      festivals and special events,
 Chaguan; Beijing), 138       Beijing), 119             27, 28, 30
Laurus Travel, 52         Longevity Hill (Wanshou Shan;     holidays, 27
Laxiang Bowuguan (Dalian Wax     Beijing), 119           tipping, 69
 Museum), 178          Longgong Dong (Dragon Palace     visas, 24
Leaning Tower of Nan Xing      Caves), 635          Macau Government Tourism
 (Nan Xing Xie Lou), 540     Longguang Ta (Wuxi), 413      Office, 21
Lei Feng Jinianguan (Lei Feng   Longhua Si (Longhua Temple;    Macau Tower, 596
 Memorial; Changsha), 748      Shanghai), 464         MacLehose Trail (Hong Kong),
Lei Feng Pagoda (Hangzhou),    Longjing (Dragon Well), 478    579
 477               Longmen Shiku (Dragon Gate    Magi Gantry, 775
Lei Lutai Guju (Pingyao), 243    Grottoes; Luoyang), 349    Maiji Shan Shiku (Tianshui),
Le Shan, 712–714         Longquan Si (near Wutai Shan),   276–277
Lesser Li River, 616         252, 253            Mail, 66
Lhasa (Lasa), 777–793       Long Ting Gongyuan (Dragon    Main Palace (Zheng Gong;
   accommodations, 788–789     Pavilion Park; Kaifeng), 354  Chengde), 144
   exploring, 784–787      Longxing Si (Shijiazhuang), 153  Maitreya Buddha (Future
   nightlife, 791        Longzhou Jie (Dragon Boat     Buddha), statue of
   restaurants, 789–791      Festival), 29           Beijing, 121
   shopping, 787–788      Longzhou Jie (Shidong), 641      Lhasa, 784
   tours and guides, 781–783  Lord Bao’s Tomb (Hefei), 418   Malaria, 38–39
   traveling to, 779–781    Lost and found, 66        Manasarovar, Lake, 805
   visa extensions, 783
                                         INDEX    873

Manchukuo State Council      MedjetAssist, 39         Monlam Festival (Xia He),
 (Changchun), 186        Meet the People program      27, 285
Manchunman, 686           (Hong Kong), 577        Monument to the February 7
Manchurians, 165         Mei Lanfang Guju (Beijing), 124  Workers’ Uprising (Erqi Ta;
Manichean Hall (Moni Dian;    Meiling/Mao Zedong Bieshu     Zhengzhou), 340
 Shijiazhuang), 153        (Wuhan), 740          Monument to the People’s
Mani Hui (Hohhot), 222      Memorial Hall of the War to    Heroes (Renmin Yingxiong
Mani Shi Cheng Mani stones,     Resist U.S. Aggression and    Jinian Bei; Beijing), 117
 771–772              Aid Korea (Dandong), 173    Moon Hill, 614–615
Man Mo Temple (Hong Kong),    Memorial to the Victims of the  Moon Mountain, 614
 577                Nanjing Massacre (Nanjing    Moon Wall Lake, 716
Mansions and palaces, best,     Datusha Jinianguan),      Mountain Flattening Hall
 10–11               399–400             (Yangzhou), 409
Manting Gongyuan         Menghan (Ganlanba), 685–686    Mountain Resort for Escaping
 (Jinghong), 683         Mengjiangnu Miao (Shan-      the Heat (Bishu Shanzhuang;
Manzhouli, 8, 210–213        haiguan), 150          Chengde), 144
MAO Livehouse (Beijing), 138   Menglun, 686           Moxi Huitang (Ohel Moshe
The Mao Museum (Mogan-      Mengyang, 686–687         Synagogue; Shanghai),
 shan), 487           Meridian Gate (Wu Men;       465–466
Maoniu Ping, 673          Beijing), 115          Mudidi (Destination;
Mao Zedong            Meteorite Museum (Yunshi      Beijing), 139
   Chairman Mao’s Mausoleum    Bowuguan; Jilin City), 190   Mu Fu (Mu’s Residence;
    (Mao Zhuxi Jinian Guan;  The Miao (Hmong),         Li Jiang), 669
    Beijing), 117        635–637, 640          Mu Ling, 133
   The Mao Museum (Mogan-    Miao New Year Festival,      Municipal Art Theatre
    shan), 487          31, 640             (Jinghong), 685
   Meiling/Mao Zedong Bieshu  Mid-Autumn Festival        Muou Bowuguan (Puppet
    (Wuhan), 740         (Tuanyuan Jie), 30        Museum; Quanzhou),
   Shao Shan sights, 748–749  Middle Gate of Heaven       507–508
   statues of, Shenyang, 162   (Tai Shan), 366         Museum of Ancient Architec-
   Wang Anting Xiaoxiao Zhan-  Mid-Levels (Hong Kong), 557    ture (Gudai Jianzhu
    languan (Mao Museum;      accommodations, 566      Bowuguan; Beijing), 122–123
    Chengdu), 702       Milarepa Tower (Hezuo), 284    Museum of Macau, 595–596
Mao Zedong Tongzhi Guju      Ming Gu Gong (Nanjing), 395    Museum of Naxi Dongba
 (Comrade Mao Zedong’s      Mingsha Shan (Dunhuang),      Culture (Li Jiang), 669
 Former Residence; Shao      296, 298            Museums, best, 11
 Shan), 749           Mingshi Lou (Kaiping), 539–540  Mutianyu, the Great Wall at,
Mao Zhuxi Jinian Guan (Chair-   Mingsike Hangmu Shijie (Minsk   128–129
 man Mao’s Mausoleum;       World; Shenzhen), 548–549    Myanmar, 649
 Beijing), 117          The Ming Tombs, 130–131      Myths and Mountains, 53
Maps, 21–22            Ming Xiao Ling (Ming Filial
Maqin (Dawu), 773–776        Tomb; Nanjing), 398
Maritime Museum (Haiwai
 Jiaotong Shi Bowuguan;
                 Minnan Jian Zhu Da Guan Yuan
                  (Cai Family Residence;
                                  N  aadam (Nadam),
                                   30, 212, 222
 Quanzhou), 506          Quanzhou), 507         Nai Chun Miao (Hohhot), 224
Markets              Minsk World (Mingsike       Naigu Shilin Black Pine Stone
   Beijing, 135          Hangmu Shijie; Shenzhen),    Forest, 655
   best, 13–14          548–549             Najiahu Qingzhensi (Na Family
   Dali, 661          Moganshan, 485–489         Mosque; Yinchuan), 235
   Hong Kong, 584–585      Mogao Shiku (Mogao Caves;     Namtso Lake, 793
   Kashgar, 324          Dunhuang), 295, 296,      Nanchan Si (between Wutai
   Shanghai, 469–470       298–299             Shan and Taiyuan), 253
   Xiding, 687         Money matters, 33–36       Nanchan Si (Temple of South-
Master of the Nets Garden     Mongkok (Hong Kong), 558      ern Meditation; between
 (Suzhou), 473          Mongol Global Tour Co., 53     Wutai Shan and Taiyuan), 253
Matang, 639            Moni Dian (Manichean Hall;    Nanjing, 391–405
Medical insurance, 37        Shijiazhuang), 153         accommodations, 400–403
Medical Prescription Cave     Monkey’s Tale Theatre         exploring, 394–400
 (Yaofang Dong;          (Lantau), 580            getting around, 394
 Luoyang), 350                             nightlife, 405
874   INDEX

Nanjing (cont.)          Ningshou Gong Huayuan       Palace Pavilion (Tiangong
  restaurants, 403–405      (Beijing), 116          Louge; Datong), 217–218
  shopping, 400         Niu Jie Qingzhensi (Ox Street   Panchen Lama, 795
  tours, 394           Mosque; Beijing), 120      Panda Museum (Shawan),
  traveling to, 391, 394    Norbulingka (Lhasa), 785      716–717
  visitor information, 394   The Northeast, 2, 18, 159–213   Panda Research Base/Giant
Nanjing Bowuguan (Nanjing     North Korean border         Panda Breeding Center
 Museum), 399           (Dandong), 172          (Chengdu), 703
Nanjing Datusha Jinianguan    North Peak (Bei Feng), 274    Panjiayuan Jiuhuo Shichang
 (Memorial to the Victims of   Number One Bathing Beach      (Beijing), 135
 the Nanjing Massacre),      (Qingdao), 383         Pan Men (Pan Gate; Suzhou),
 399–400             Number Six Bathing Beach      473–474
Nanjing Massacre, 399        (Qingdao), 383         Passports, 67
Nan Men Guandi Miao        Number Three Bathing Beach    Pavilion of Great Benevolence
 (Chongwu), 509          (Qingdao), 383          (Shijiazhuang), 153
Nanping, 428–429         Number Two Bathing Beach     Pavilion of Literary Delight
Nan Putuo Si (Xiamen),       (Qingdao), 383          (Wenjin Ge; Chengde), 144
 519–520             Nuoyu, 674            Pavilion of Ten Kings (Shi Wang
Nan Shan Si (near Wutai Shan),                    Ting; Shenyang), 165–166
 252                                Pavilion of the Eight Trigrams
Nan Waitan Qing Fang Mianliao
 Shichang (Shanghai), 470
                 O  hel Moshe Synagogue
                  (Moxi Huitang; Shanghai),
                                   (Chengdu), 700
                                  Peace Hotel (Heping Fandian;
Nan Xing Li, 540          465–466              Shanghai), 468
Nan Xing Xie Lou (Leaning     Old Man Rock (Qingdao), 383    Peak That Flew from Afar
 Tower of Nan Xing), 540     Old Town Scripture Chamber     (Hangzhou), 477–478
Nanyan Gong (Wudang Shan),     (Zhongdian), 679        Pearl Market (Hongqiao Jimao
 745               108 Dagobas (Qingtong        Shichang; Beijing), 135
Nan Yue Da Miao, 752        Xia Yibailingba Ta;       Pearls, 135
Nan Yue Heng Shan, 751–753     Yinchuan), 235         Pelbar (Dingri), 802–803
National Day, 24–25        Opal (Wupa’er), 327        Pelkhor Choede, 798
National Museum of China     Ordaisnki Mosque (Aodayixike   People’s Square (Renmin
 (Guojia Bowuguan;         Qingzhensi; Kashgar), 324     Guangchang; Shanghai), 433
 Beijing), 123          Oriental Pearl TV Tower (Dong-  Peregrine Adventures, 52
National Theatre (Beijing), 118   fang Mingzhu Dianshi Ta;    Phoenix Hill (Fenghuang Shan;
Naxi people, 668–672        Shanghai), 467          Yan’an), 239
Ned Kelly’s Last Stand      Oriental Plaza (Dongfang     Ping Shan Tang (Yangzhou), 409
 (Hong Kong), 587         Guangchang; Beijing), 136    Pingxiang, 626–629
Neimenggu Bowuguan (Inner     The Outer Court (Beijing),    Pingyao, 15, 241–245
 Mongolia Museum; Hohhot),     111, 115            Pingyao Caishen Miao
 225–226             Overhanging Great Wall       (Pingyao), 242–243
Neizhai Men (Gate to the Inner   (Jiayu Guan), 293        The Place (Shimao Tianjie;
 Apartments; Qufu), 373     Ox Street Mosque (Niu Jie      Beijing), 137
New Get Lucky Bar (Xin       Qingzhensi; Beijing), 120    Plum Ridge/Mao Zedong’s Pri-
 Haoyun Jiuba; Beijing), 139                     vate Villa (Wuhan), 740
New Rice Tasting Festival                      Police, 67–68
 (Xi Jiang), 640
Newspapers and magazines,
                 P acific Delight Tours, 52
                 Package tours, 48–49
                                  Pollution, 38
                                  Poly Theater (Baoli Dasha Guoji
 66–67              Pagoda of the Six Harmonies     Juyuan; Beijing), 139
Ngong Ping Village         (Liu He Ta; Chengde), 144    Poshui Jie (Water-Splashing
 (Lantau), 580          Pak Tai Temple (Cheung       Festival), 28
Nguluko (Yu Hu), 672        Chau), 581           Po Ta (Po Pagoda; Kaifeng), 354
Nie Er Zhi Mu (Xi Shan), 654   Palace of Earthly Tranquillity  Potala Palace (Lhasa), 785–786
9.18 Museum (Jiuyiba        (Kunning Gong; Beijing),    Potala Temple (Putuo-
 Bowuguan; Shenyang), 166     115–116              zongcheng Zhi Miao;
Nine Dragon Screen (Jiulong Bi;  Palace of Heavenly Purity      Chengde), 145
 Beijing), 116           (Qianqing Gong; Beijing), 115  Pottery Culture Exhibition
Nine Dragon Wall (Jiulong Bi;   Palace of Ten Thousand       (Taoci Wenhua Bolanqu;
 Datong), 216           Buddhas (Wanfo Dian;       Jingde Zhen), 526–527
                  Pingyao), 243
                                          INDEX    875

Poyue, 621, 622–623        Qingdao International Beer    Renmin Guangchang
Precious Clouds Pavilion       Festival, 30           (Dalian), 177
 (Baoyun Ge; Beijing), 119    Qingdao Pijiu Cheng, 384     Renmin Guangchang (People’s
Presidential Palace (Zongtong   Qingdao Yingbinguan (Qingdao    Square; Shanghai), 433
 Fu; Nanjing), 395         Welcome Guest House;      Renmin Yingxiong Jinian Bei
Prince Gong’s Mansion (Gong     Qingdao), 381–382         (Monument to the People’s
 Wang Fu; Beijing), 123, 126   Qinghai Hu (Lake Kokonor),     Heroes; Beijing), 117
Propaganda (Hong Kong), 586     764–765             Renshou Dian (Hall of Benevo-
Protestant Church         Qinghai Sheng Bowuguan       lence and Longevity;
 (Qingdao), 381           (Qinghai Province Museum;     Beijing), 119
Provincial Museum (Sheng       Xining), 764          Respiratory illnesses, 38–39
 Bowuguan; Lanzhou), 280     Qingliang Ting (Moganshan),    Restrooms, 68
Puhading Yuan (Yangzhou), 410    488               Revolutionary Memorial Hall/
Pule Si (Temple of Universal    Qingming Shanghe Yuan        Museum (Geming Jinianguan;
 Joy; Chengde), 145         (Kaifeng), 356–357        Yan’an), 239
Puning Si (Temple of Universal   Qingpu Shandong, 792–793     Riguan Feng (Sunrise Watching
 Peace; Chengde), 145       Qingtong Xia Yibailingba Ta     Peak; Tai Shan), 367
Puppet Museum (Muou         (108 Dagobas; Yinchuan), 235  Riguang Yan (Gulang Yu), 518
 Bowuguan; Quanzhou),       Qing Xi Ling tomb, 132      Ri Sheng Chang (Pingyao), 242
 507–508             Qingyang Gong (Chengdu),     Ritz Tours, 52
Puppet shows, Beijing, 138      700–701             Rize Jingqu, 720
Purang (Pulan), 804        Qingzhen Da Si (Great Mosque;   Rock, Joseph, former residence
Purple Gold Mountain         Hohhot), 226           of (Yu Hu), 672
 (Nanjing), 397          Qinhua Rijun Diqisanyao Budui   Rock that Flew from Afar
Putao Gou (Grape Valley), 305    Jiuzhi (Unit 731 Museum;     (Huang Shan), 423
Putuozongcheng Zhi Miao       Harbin), 204          Rong Jiang, 641–642
 (Potala Temple;         Qinian Dian (Hall of Prayer for  Round City (Tuan Cheng;
 Chengde), 145           Good Harvests; Beijing), 118   Beijing), 121
Puyi, 133             Qiongzhu Si (near Kunming),    Rozi Heyt (Rouzi Jie or
Puyou Si (Chengde), 145       653                Kaizhai Jie), 31
Puzhao Si (Temple of Universal   Qixing Gongyuan (Guilin), 605   Ruishi Lou (Jin Jiang Li),
 Light; Tai Shan), 368      Qixing Yan (Guilin), 605      540–541
                  Quanzhou, 503–511         Rusheng Lou (Yongding), 523
                  Quanzhou Museum (Quanzhou     Russia
Q  apqal, 332
Qian Fo Dian (Thousand Bud-
                   Bowuguan), 506–507
                  Quanzhou Taiwan Friendship
                                     border crossing (Guo Men;
                                      Manzhouli), 211
 dha Hall; Song Shan), 345     Museum (Quanzhou Ming Tai      crossing the border from
Qiankou, 429             Bowuguan), 507             Dongbei into, 172
Qianling Gongyuan         Qu Bowuguan (Regional       Russian Matryoshka Dolls Plaza
 (Guiyang), 632           Museum; Urumqi), 312       (Eluosi Taowa Guangchang;
Qian Men (Beijing), 117      Qufu, 369–376            Manzhouli), 211
   accommodations near,                      Russian Street (Eluosi Fengqing
    87, 92–94                            Jie; Dalian), 177
Qianqing Gong (Palace of
 Heavenly Purity; Beijing), 115
                  R  adio, 68
                  Railway Station (Qingdao),
Qianqing Men (Gate of Heav-
 enly Purity; Beijing), 115
                   380–381
                  R. Crusoe & Son, 52
                                   S  ACO (Sino-American Coop-
                                    eration Organization;
Qian Shan, 167           Rebkong (Tongren), 768–770     Chongqing), 725
Qiantang Lou (Qufu), 373–374    Redai Huahuiyuan         Safety, 39–41
Qianxun Ta (Dali), 660–661      (Jinghong), 684         Saima Chang Menggu Dahui
Qiao Jia Dayuan (near       Red Gate Palace (Tai Shan), 366   Gong (Hohhot), 231
 Pingyao), 243          Reed Flute Cave (Guilin), 605   St. Paul’s Church (Macau), 595
Qijiuba Gongchang (Factory     Regional Museum (Qu        St. Sophia, Church of
 798; Beijing), 122         Bowuguan; Urumqi), 312      (Harbin), 202
Qingbi Xi, 664           Regions of China, 18–20      Saka Dawa Festival, 29, 804
Qingcheng Shan, 714–716      Renmin Dahuitang Gongyi      Sakya (Sajia), 799–801
Qingchui Feng (Hammer Rock;     Lipin Xiaoshou Zhongxin     Sakya Monastery (Sajia Si), 800
 Chengde), 145           (Urumqi), 313          Sam Tung Uk Museum (Hong
Qingdao, 377–391                            Kong), 576–577
876   INDEX

Samye Monastery (Sangye Si),      getting around, 434–436   Shaolin Si Tagou Wushu Xuexiao
 792                  Internet access, 437      (Shaolin Monastery Wushu
San Bao Shuidui (Jingde Zhen),     layout of, 433–434       Institute at Tagou), 346
 527                  maps and books, 437     Shaolin Suodao, 344
Sanchahe Nature Reserve,        neighborhoods, 434      Shaolin Wushu Guan (Martial
 686–687                nightlife, 470–471       Arts Training Center), 346
Sanlitun (Beijing), 139         pharmacies, 438       Shao Shan, 748–749
Sanqing Ge (Xi Shan), 654–655      post offices, 438      Shao Shan Mao Zedong
San Shan Dao, 413            restaurants, 451–458      Tongzhi Jinianguan (Shao
San Tan Yin Yue (Hangzhou),       shopping, 469–470       Shan Mao Zedong
 477                  tours, 468           Museum), 749
San Ta Si Gongyuan (Dali),       visa extensions, 438     Shaoshi Shan, 344, 345
 660–661                visitor information, 433   Shen Dao (Spirit Way), 130
Santiago (Thelma Chemo), 775      weather forecasts, 438    Sheng Bowuguan (Provincial
Sanwei Bookstore (Sanwei        what’s new in, 3–4       Museum; Lanzhou), 280
 Shuwu; Beijing), 139       Shanghai Art Museum (Shang-   Shengfeng Lou (Jin Jiang Li),
Sanxia Ba (Three Gorges Dam),     hai Meishuguan), 466       541
 731–737              Shanghai Botanical Gardens    Shengmu Dian (Hall of the Holy
Sanxia Bowuguan (Chongqing),     (Shanghai Zhiwuyuan), 465    Mother; near Taiyuan), 248
 725                Shanghai Bowuguan (Shanghai   Sheng Suofeiya Jiaotang
Sanxing Dui Bowuguan         Museum), 463           (Church of St. Sophia;
 (Chengdu), 701          Shanghai Grand Prix, 468      Harbin), 202
Sanya, 690–692           Shanghai Municipal History    Shengya Haiyang Shijie (Sun
Sanyue Jie (Third Month        Museum (Shanghai Shi Lishi    Asia Ocean World;
 Fair), 29              Bowuguan), 466          Dalian), 179
Scams, 40              Shanghai Museum (Shanghai    Shennong Stream, 736
Sea of Stone (Shi Hai), 209      Bowuguan), 463         Shenwu Men (Gate of Martial
Seasons, 24–25           Shanghai Museum of Arts and    Spirit; Beijing), 116
Sea Treasure Pagoda/North       Crafts (Shanghai Gongyi    Shenyang, 159–170
 Pagoda (Haibao Ta/Bei Ta;      Meishu Yanjiusuo Jiu-        consulates, 162
 Yinchuan), 234–235         gongyipin Xiufu Bu), 466      exploring, 162–167
Second Spring Under Heaven     Shanghai Tang (Hong Kong),      getting around, 161–162
 (Wuxi), 413             583–584               traveling to, 160–161
Sendi Jueshi (CD Jazz Cafe;     Shanghai Urban Planning Exhi-     visa extensions, 162
 Beijing), 138            bition Centre (Shanghai    Shenyang Financial Museum
Sengeshong Yagotsang (Shang      Chengshi Guihua Zhan-      (Shenyang Shi Jinrong
 Wutun), 768–769           shiguan), 466          Bowuguan), 166–167
Senior travelers, 42        Shangri-La, 677         Shenzhen, 546–550
Sera Monastery (Sela Si;      Shang Wutun, 768         She Xian (near Tunxi), 428, 429
 Lhasa), 786–787          Shanhaiguan, 148–150       Shiba Pan (Eighteen Bends;
Sertri Gompa (Langmu Si), 288    Shanhua Si (Datong), 216      Tai Shan), 367
Seven Star Cave (Guilin), 605    Shanshangan Huiguan       Shicha Hai (The Back Lakes;
Seven Star Park (Guilin), 605     (Kaifeng), 357          Beijing), 82
Seventeen-Arch Bridge (Shiqi    Shanshui Yuan (Yangshuo), 611     accommodations around,
 Kong Qiao; Beijing), 119     Shanxi Grand Opera House         97–98
Sexually transmitted         (Shanxi Gewu Da Xiyuan;       bars, 140
 diseases, 39            Xi’an), 272             restaurants, 106–108
Shamian Island, 536         Shanxi Lishi Bowuguan (Shanxi     walking tour, 124–127
Shanghai, 19, 430–479         History Museum; Xi’an),    Shidiwei Jiangjun Jiuju
  accommodations, 438–451      265–266             (Chongqing), 726
  American Express, 436      Shanxi Museum (Shanxi      Shidong, 641
  arriving in, 431–433       Bowuguan; Taiyuan), 247–248  Shigatse (Rikaze), 793–797
  banks, currency exchange,    Shanzifeng (Fan Peak), 673    Shi Hai (Sea of Stone), 209
    and ATMs, 436        Shao Hao Ling (Qufu), 375    Shijiazhuang, 151–158
  consulates, 437         Shaolin Si (Shaolin Monastery;  Shiku Dong (Stone Room Cave;
  doctors and dentists, 436–437   Dengfeng), 345          Luoyang), 350
  exploring, 458–468                        Shi Lao Ren (Qingdao), 383
                                   Shi Lin (Stone Forest), 655–656
                                           INDEX    877

Shi Lou (Market Building;      SITA World Tours, 52       Stilwell Museum/Former Resi-
 Pingyao), 242           Six Dynasties museum        dence of General Stilwell
Shi Lu (near Kaiping), 540       (Nanjing), 397          (Chongqing), 726
Shimao Tianjie (The Place;      Sky burials, Langmu Si, 288    Stomach upsets, 38
 Beijing), 137           Slender West Lake (Yangzhou),   Stone factories, Chongwu,
Shin Kong Place (Xin Guang       406                508–509
 Tiandi; Beijing), 137       Smoking, 68            Stone Forest (Shi Lin), 655–656
Shipton’s Arch (Tushuk Tash),    SoHo (Hong Kong), 557       Stone Room Cave (Shiku Dong;
 327                Solitary Beauty Peak        Luoyang), 350
Shiqi Kong Qiao (Seventeen-      (Guilin), 604          Stone Sutra Valley (Tai Shan),
 Arch Bridge; Beijing), 119     Solitary Island (Hangzhou), 476   366
Shiquan He (Ali), 320        Songbalin (Hohhot), 222      Stone Village (Shitou Zhai), 635
Shitou Zhai (Stone Village), 635   Songdu Yujie (Imperial Street   Subashi Gucheng (Kuqa), 318
Shi Wang Ting (Pavilion of Ten     of the Song Dynasty;      Su Causeway (Su Di;
 Kings; Shenyang), 165–166      Kaifeng), 354, 358–359      Hangzhou), 477
Shixiang Lu (Nanjing), 398      Songjing Da Fahui (Hohhot),    Sugong Ta or Emin Ta (Sugong
Shizi Lin Yuan (Suzhou), 472      222                Minaret), 305–307
Shopping               Song Meiling’s Villa (Nanjing),  The Summer Palace (Yihe Yuan;
   best buys, 16–17         398–399              Beijing), 119
   tours, 50            Song Shan, 343–346        Sun Asia Ocean World (Shengya
Shoudu Jichang (Capital       Song Shan Diaoqiao, 344       Haiyang Shijie; Dalian), 179
 Airport; Beijing), 78       Song Shan Shaolin Suodao, 344   Sunday Market
Shou Xi Hu (Yangzhou), 406      Songxian Qiao Yishu Cheng       Kaili, 637–638
Shuanglin Si (near           (Chengdu), 700           Rong Jiang, 641
 Pingyao), 243           Songyang Suodao, 344       Sunday Market (Xingqitian
Shuishi Ying, 178          Songyue Ta (Songyue         Dashichang; Khotan), 331
Shuzheng Jingqu, 720          Pagoda), 346          Sunlight Rock (Gulang Yu), 518
Siberian Tiger Park (Dongbei     Songzanlin Si, 678–679      Sunning of the Buddha festival
 Hu Linyuan; Harbin), 203      Soong Ching-ling (Song       (Langmu Si), 288
Sichuan Daxue Bowuguan         Qingling Guju), Former     Sunrise Watching Peak (Riguan
 (Sichuan University Museum;     Residence of           Feng; Tai Shan), 367
 Chengdu), 701             Beijing, 126         Sun Yat-sen’s Former Residence
Sichuan opera, Chengdu,         Shanghai, 467          (Sun Zhongshan Guju;
 708–709              Sorrow of Ten Thousand Stelae    Shanghai), 467
Sidalin Gongyuan (Stalin Park;     (Qufu), 375           Sun Yat-sen Square (Zhongshan
 Harbin), 202            Source of Dharma Temple       Guangchang; Shenyang), 162
Signal Hill Park (Qingdao), 384    (Fayuan Si; Beijing), 120    Suo Xi Yu Nature Reserve, 755
Silk Alley (Xiushui Jie; Beijing),  South Bund Fabric Market     Sustainable tourism/
 135–136               (Shanghai), 470          ecotourism, 43–44
Silk and Mulberry Research      The Southeast, 4, 19–20,     Sutra Library (Wutai Shan), 252
 Center (Si Sang Yanjiusuo;      480–550             Suzhou, 471–475
 Khotan), 335            The Southwest, 4–5, 20,      Suzhou Museum (Suzhou
The Silk Routes, 2–3, 19,       598–692              Bowuguan), 474
 256–335              The Spiritual Rocks (Yandang-   Suzhou Silk Museum (Suzhou
Silver Beach (Beihai), 625       shan), 491–492          Sichou Bowuguan), 474
Silver Cave, 615           Spirit Way (Shen Dao), 130    Swain Tours, 52
Silver Ingot Bridge (Yinding     Spring Festival (Chun Jie;    Sword Forging Pool
 Qiao; Beijing), 126         Chinese New Year), 24, 27     (Moganshan), 488
Simatai, the Great Wall at, 129   Spruce Meadow, 673
Singing Sand Mountains        Stalin Park (Sidalin Gongyuan;
 (Dunhuang), 296, 298
Sino-Russian border crossing
                    Harbin), 202
                   Stanley (Hong Kong), 558
                                    T a’er Si (Xining), 763–764
                                    Tai, Lake (Tai Hu), 412, 413
 (Guo Men), 211             shopping, 585         Tai’an, 362–369
Si Sang Yanjiusuo (Silk and     The Star Live (Beijing), 139   Tai Chi, Hong Kong, 578–579
 Mulberry Research Center;     Stele without Words (Wuzi Bei;  Taihe Dian (Hall of Supreme
 Khotan), 335             Tai Shan), 367          Harmony; Beijing), 115
Sisters’ Meal Festival        Steppes Travel, 52        Taihe Men (Gate of Supreme
 (Shidong), 28, 641                           Harmony; Beijing), 115
878   INDEX

Tai Hu (Lake Tai), 412, 413   Temple of Heaven (Tian Tan;   Tiandu Feng (Huang Shan),
Taihuai Village, 252, 253     Beijing), 118          422–423
Taihua Si (Xi Shan), 654     Temple of Heaven Park (Tian   Tiangong Louge (Palace Pavil-
Tai Ling Fei Yuan Qin, 133     Tan Gongyuan; Beijing), 118   ion; Datong), 217–218
Tai Ling tomb, 132        Temple of Princess Wencheng,   Tianhuang Dian (Hall of Heav-
Taipa, 597             772               enly Gifts; Tai Shan), 365
Taiping Heavenly Kingdom,    Temple of Southern Meditation  Tian Huang Ping Hydro Electric
 396–397             (Nanchan Si; between Wutai    Facility, 484
Taiping Heavenly Kingdom      Shan and Taiyuan), 253     Tian Jing (Heaven’s Well), 274
 Historical Museum       Temple of the Eight Immortals  Tianning Si (Shijiazhuang), 154
 (Nanjing), 400          (Ba Xian An; Xi’an), 263–264  Tian Qiao (Heavenly Bridge;
Taiping Shan Gongyuan      Temple of the Ordination      Simatai), 129
 (Qingdao), 384          Platform (Jietai Si), 133   Tianshi Dong (Celestial Master
Taiqing Gong (Lao Shan), 390   Temple of the Pool and Wild    Cave), 715
Tai Shan (Great Mountain),     Mulberry (Tanzhe Si), 133   Tianshui, 275–277
 362–369            Temple of the Princess of the  Tian Tan (Temple of Heaven;
Taishi Shan, 344, 346       Azure Clouds (Tai Shan), 367   Beijing), 118
Taiyuan, 245–250         Temple of Universal Joy (Pule  Tian Tan Gongyuan (Temple of
Taklamakan Desert, 256       Si; Chengde), 145        Heaven Park; Beijing), 118
Taktsang Lhamo (Langmu Si),   Temple of Universal Light    Tian Wang Dian (near
 287–289             (Puzhao Si; Tai Shan), 368    Taiyuan), 253
Ta Lin (Forest of Stupas), 345  Temple of Universal Peace    Tianxia Di’er Quan (Wuxi), 413
Tang’an, 644            (Puning Si; Chengde), 145   Tianxia Diyi Guan (Shan-
Tang Dynasty (Tang Yue Gong;   Temples, best, 12–13        haiguan), 149
 Xi’an), 272–273        Temple Street Night Market    Tianxing Qiao Jingqu, 635
Tangyue Paifang Qun (Tangyue    (Hong Kong), 585        Tianya Haijiao (Sanya), 691
 Memorial Arches; Tunxi), 429  Ten Thousand Buddha Cave     Tianyou Shan, 499–500
Tanhai Rock (Tai Shan), 367    (Wan Fo Dong; Luoyang),    Tianzhu Jiaotang (Catholic
Tanzhe Si (Temple of the Pool   349–350             Church; Jilin City), 190
 and Wild Mulberry), 133    Ten Thousand People Rock     Tianzhu Jiaotang (Catholic
Taoci Wenhua Bolanqu (Pottery   (Suzhou), 473          Church; Qingdao), 383
 Culture Exhibition; Jingde   Terra-Cotta Warriors (Bing-   Tianzi Shan Nature
 Zhen), 526–527          mayong), 266–267         Reserve, 755
Tashilhunpo Monastery      Thangka Wall (Xia He), 285    Tibet, what’s new in, 5
 (Shigatse), 794        Third Month Fair         Tibetan world, festivals,
Tashkurgan (Tashikuergan),     (Sanyue Jie), 29         27, 29–31
 328–329            Thousand-arm Avalokitesvara   The Tibetan world, 20, 757–806
Tashkurgan Fort, 328        (Dazu), 730          Tibet Museum (Lhasa), 787
Taxes, 68–69           Three Binyang Caves (Binyang   Tie Ta (Iron Pagoda;
Taxis, 57–59            San Dong; Luoyang),       Kaifeng), 357
Tayuan Si, 252           349–350            Tie Ta (Tai Shan), 365
Telephones, 44–46        Three Gorges Dam (Sanxia Ba),  Tiger Beach (Laohu Tan;
Television, 69           731–737             Dalian), 177–178
Temple of A-Ma (Macau), 596   Three Gorges Museum       Tiger Beach Ocean Park (Laohu
Temple of Bliss (Jile Si;     (Chongqing), 725         Tan Haiyang Gongyuan;
 Harbin), 204          Three on the Bund         Dalian), 178
Temple of Buddha’s Light      (Shanghai), 452        Tiger Hill (Suzhou), 473
 (Foguang Si; near Taihuai   Three Pagodas Park (Dali),    Tiger Leaping Gorge (Hutiao
 Village), 253–254        660–661             Xia), 673–674
Temple of Distant Peace     Three Pools Mirroring the    Tiger Leaping Stone (Hutiao
 (Anyuan Miao; Chengde), 146   Moon (Hangzhou), 477       Shi), 674
Temple of Great Goodwill     Tian’an Men (Gate of Heavenly  Tiger Mountain Great Wall (Hu
 (Da Ci’en Si; Xi’an), 265    Peace; Beijing), 115       Shan Changcheng), 173
Temple of Happiness and     Tian’an Men Square (Tian’an   Time zone, 69
 Longevity at Mount Sumeru    Men Guangchang; Beijing),   Tingri (Lao Dingri), 803
 (Xumifushou Miao;        116–118            Tipping, 69
 Chengde), 145         Tian Chi (Heavenly Lake), 315  Tobacco Alley (Yandai Xiejie;
                                  Beijing), 126
                                         INDEX    879

Tomb of Kong Shangr
 (Qufu), 375           U  nderground Palace
                  (Ding Ling), 131
                                  Wanli Changcheng Diyi Dun
                                   (First Beacon Tower; Jiayu
Tomb of Mohammed Kashgari                      Guan), 292–293
 (Kashgar), 327         United Kingdom, traveling to   Wanrenchou Jubei (Qufu), 375
Tomb of the emperor Shao Hao    China from, 32         Wanren Shi (Suzhou), 473
 (Qufu), 375           Unit 731 Museum (Qinhua      Wansheng Juchang
Tomb of the Fragrant Concu-     Rijun Diqisanyao Budui      (Beijing), 138
 bine (Kashgar), 323–324      Jiuzhi; Harbin), 204      Wanshou Shan (Longevity Hill;
Tomb-Sweeping Festival      University holidays, 25      Beijing), 119
 (Qingming), 28         Urumqi (Wulumuqi), 309–315    Water, drinking, 69
Tong Ben Ma (Flying Horse;                     Water-powered Hammers
 Lanzhou), 280
Tong Dian (Bronze Hall; Wutai   V  airocana Temple, 772
                 Valley of Nine Villages,
                                   (Jingde Zhen), 527
                                  Water-Splashing Festival
 Shan), 252                             (Poshui Jie), 28
Tongli, 416             718–721             Weifang International Kite
Tongren (Rebkong), 768–770    Victoria Peak (Hong Kong)     Festival, 28
Tong Ting (Tai Shan), 365       restaurants, 574       Wei Huanggong (Changchun),
Tour companies, 50–52         sightseeing, 575       186
Traffic hazards and        Visas, 22–24           Wei-Jin Tombs (Xincheng Wei
 accidents, 40          Visitor information, 20–21     Jin Mu; near Jiayu Guan), 293
Train travel, 33, 54–56                       Wei Manzhou Guo Guowuyuan
Transportation, 53–59                        (Changchun), 186
Traveler’s checks, 35
Traveling to China, 31–33
                 W  ai Ba Miao (Eight Outer
                  Temples; Chengde), 144
                                  Weizhou Dao, 626
                                  Well of the Pearl Concubine
Travel insurance, 36–37      Walking with Buddha        (Zhenfei Jing; Beijing), 116
Trip-cancellation insurance, 36  (Lantau), 580          Wencheng Gongzhu Miao, 772
Tropical Flower and Plants    Walnut Grove, 674         Wenhua Guangchang (Culture
 Garden (Jinghong), 684     Wan Chai (Hong Kong),       Square; Changchun), 185
True Arts & Curios (Hong      557–558             Wenjin Ge (Pavilion of Literary
 Kong), 583             accommodations, 566, 568    Delight; Chengde), 144
Tsim Sha Tsui (Hong Kong), 558    bars, 588           Wen Miao (Confucian
   shopping, 581        Wanfo Dian (Palace of Ten     Temple), 190
Tsim Sha Tsui East (Hong      Thousand Buddhas;          Harbin, 204–205
 Kong), 558            Pingyao), 243            Shanghai, 464–465
Tsingtao beer factory, Qingdao,  Wan Fo Dong (Ten Thousand       Tai Shan, 367
 383               Buddha Cave; Luoyang),        Taiyuan, 246
Tsongkapa, birthday of, 31     349–350             Wenshu Dian (Wenshu Hall;
Tuanyuan Jie (Mid-Autumn     Wang Anting Xiaoxiao Zhanlan-   Song Shan), 345
 Festival), 30          guan (Chengdu), 702       Wenshu Yuan (Chengdu), 702
Tuen Ng Festival (Dragon Boat   Wangcheng Gongyuan        Wenzhou, 494–497
 Races; Hong Kong), 29–30     (Luoyang), 351          Western Axis (Beijing), 116
Tulufan Bowuguan         Wang Family Courtyard (Wang    Western District (Hong Kong),
 (Turpan), 305          Jia Dayuan; near Pingyao),    557
Tunxi, 425–429           243–244             Western Hills (Xi Shan),
Turning Wheel Storage Hall    Wangfujing Dajie (Beijing), 134  654–655
 (Zhuanlun Cang Dian;        restaurants around, 101–102  Western Journey Festival
 Shijiazhuang), 153       Wang Jia Dayuan (Shan-       (Xiqian Jie), 29
Turpan (Tulufan), 302–309     haiguan), 150          Western Mansions (Xiyang Lou;
Turtle Head Isle (Yuantouzhu),  Wangjiaping Geming Jiuzhi     Beijing), 122
 413               (Former Revolutionary Head-   Western Qing Tombs, 132–133
Tushuk Tash (Shipton’s Arch),   quarters at Wangjiaping;     Western Thousand Buddha
 327               Yan’an), 239           Caves (Xi Qian Fo Dong),
Tuyoq, 307            Wang Shi Xiao Yuan         299–300
203-Meter Mountain (Erlingsan   (Yangzhou), 409         Western Union, 36
 Gaodi), 178           Wang Shi Yuan (Suzhou), 473    Western Xia Tombs (Xi Xia
                 Wangu Lou (Li Jiang), 669     Wang Ling), 235–236
                                  West Island (Xi Dao), 691
880   INDEX

West Lake (Xi Hu; Hangzhou),      getting around, 514–515   Xi Shan (Western Hills), 654
 475–477                traveling to, 511–512, 514  Xishuangbanna Redai Zhi-
West Slope Mountain Gate        visitor information, 515    wuyuan (near Menglun), 686
 (Xi Po Shan Men), 198      Xiamen Daxue, 519         Xishuangbanna region,
West Station (Xi Ke Zhan;     Xiamen Shi Bowuguan (City      680–692
 Beijing), 81            Museum; Xiamen), 518–519    Xi Ta (Wenzhou), 496
White Dagoba (Bai Ta)       Xi’an, 259–273          Xiushui Jie (Silk Alley; Beijing),
  Beijing, 121         Xi’an Chengqiang (City Wall;    135–136
  Yangzhou, 406, 408       Xi’an), 266           Xi Xia empire, 232
White Horse Temple (Baima Si;   Xiangang (near Kaiping), 540   Xi Xia Wang Ling (Western Xia
 Luoyang), 350          Xiangfei Mu (Abakh Hoja       Tombs), 235–236
White Water Terraces, 680      Mosque; Kashgar), 323–324    Xiyang Lou (Western Mansions;
Wi-Fi access, 48         Xianggelila (Zhongdian),      Beijing), 122
Wild Duck Island (Beijing), 126   676–680             Xizang Bowuguan (Lhasa), 787
Wild Jujubes Dance Drama     Xiangxing Rongshu         Xuanbi Changcheng (Jiayu
 (Pingyao), 245           (Mengyang), 686          Guan), 293
Wolong Nature Reserve       Xiantong Si (Wutai Shan), 252   Xuankong Si (Hanging Temple;
 (Wolong Ziran Baohu Qu),     Xianya Shu (Pingyao), 243      near Datong), 219
 716–718             Xiao Li Jiang, 616        Xuan Yan Zhan Dao (Yandang-
Wong Tai Sin (Hong Kong), 577   Xiao Ling tomb, 131         shan), 492–493
World of Tsingtao Beer      Xiaoyaojin Gongyuan        Xuguo Shifang (Xuguo Stone
 (Qingdao), 383           (Hefei), 418           Archway; Tunxi), 429
Worship of Literature Pavilion  Xiao Ying Zhou (Hangzhou),    Xumifushou Miao (Temple of
 (Qufu), 372            477                Happiness and Longevity
Wu Da Lianchi, 209        Xia Wutun, 768           at Mount Sumeru;
Wudang Shan, 744–745       Xi Dan Baihuo Shangchang      Chengde), 145
Wuhan, 737–744           (Beijing), 136         Xumi Ta (Shijiazhuang), 154
Wu Ling Yuan, 9, 753–756     Xi Dao (West Island), 691     Xun Ma Keng (Zibo), 388
Wu Long Shan (Five Dragon     Xidi, 428
 Mountain), 173          Xiding Sunday Market, 687
Wulumuqi (Urumqi), 309–315
Wu Men (Meridian Gate;
                 Xi Hu (West Lake; Hangzhou),
                  475–477
                                  Y  ak Meadow, 673
                                  Yakou temple (Lao Shan), 390
 Beijing), 115          Xihui Gongyuan (Wuxi), 413    Yalong Wan (Yalong Bay), 691
Wupa’er (Opal), 327        Xi Jiang, 640–641         Yalu Jiang Qiao (Dandong), 172
Wusong Fort (Shanghai), 464    Xi Ke Zhan (West Station;     Yan’an, 237–241
Wusong Kou (Shanghai), 464     Beijing), 81          Yanbian, 14–15, 192
Wu Song Ting (Tai Shan), 366   Xilitu Zhao (Hohhot), 224–225   Yandai Xiejie (Tobacco Alley;
Wutai Shan, 250–255        Xincheng Wei Jin Mu (Wei-Jin    Beijing), 126
Wuta Si (Hohhot), 225        Tombs; near Jiayu Guan), 293  Yandangshan, 489–494
Wu Ting Qiao (Yangzhou), 406   Xing Cun, 498–499         Yangjialing Jiuzhi (Yangjialing
Wuxi, 412–415           Xing Gong Binguan, 132       Revolutionary Headquarters;
Wuyipeng Field Observation    Xingping, 614, 615–616       Yan’an), 239
 Station, 717–718         Xin Guang Tiandi (Shin Kong    Yang Shan Tang (Shanghai),
Wuyipeng Shengtai Guance      Place; Beijing), 137       459
 Zhan, 717–718          Xinhao Shan Gongyuan       Yangshuo, 8, 608–618
Wuyi Shan, 497–503         (Qingdao), 384         Yangshuo Park, 611
Wuyi Shan Virgin Forest,     Xin Haoyun Jiuba (New Get     Yangxin Dian (Hall of Mental
 502–503              Lucky Bar; Beijing), 139     Cultivation; Beijing), 116
Wuyou Shan (Le Shan), 714     Xining, 760–767          Yangzhou, 405–411
Wuzi Bei (Stele without Words;  Xiongmao Jidi/Daxiongmao     Yangzhou Shi Bowuguan
 Tai Shan), 367           Fanzhi Zhongxin          (Yangzhou City Museum), 410
                  (Chengdu), 703         Yangzi River region,
                 Xi Po Shan Men (West Slope     20, 693–756
X  iabian Cun (near Kaiping),
 540
                  Mountain Gate), 198
                 Xi Qian Fo Dong (Western
                                  Yanji, 192
                                  Yansha Youyi Shangchang
Xia He (Labrang), 8, 284–287    Thousand Buddha Caves),      (Lufthansa Center;
Xiamen, 511–524           299–300              Beijing), 136
   banks, currency exchange,  Xiqian Jie (Western Journey    Yaofang Dong (Medical Pre-
    and ATMs, 515        Festival), 29           scription Cave; Luoyang), 350
   exploring, 515–520
                                        INDEX    881

Yaotegan (Yoktan), 330      Yucun, 615–616          Zhejiang Provincial Museum
Yarkhoto (Jiaohe), 306      Yuecheng Hu, 716          (Hangzhou), 476
Yau Ma Tei (Hong Kong), 558   Yueliang Shan, 614        Zhenfei Jing (Well of the Pearl
Yaxiu Fuzhuang Shichang     Yuen Po Street Bird Garden     Concubine; Beijing), 116
 (Beijing), 136          (Hong Kong), 578        Zheng Chenggong, Statue of
Yayun Cun (Beijing), 83     Yueya Quan, 296          (Quanzhou), 507
   restaurants, 108–110    Yu Fei Yuan Qin (Garden of    Zhengding, 151
Yecheng, 320            Rest), 132           Zheng Gong (Main Palace;
Yellow River (Huang He), 340   Yufeng Si, 672           Chengde), 144
Yellow River region, 2, 19,   Yufo Si (Shanghai), 465     Zhengyici Xilou (Beijing),
 214–255            Yu Garden (Yu Yuan; Shanghai),   137–138
Yellow River Tourist Zone     459, 463            Zhengzhou, 337–343
 (Huang He Youlan Qu), 340   Yu Gong Yi Shan (Beijing), 139  Zhognyang Dajie (Harbin),
Yihe Yuan (The Summer Palace;  Yu Hu (Nguluko), 672        202–203
 Beijing), 119         Yuhuang Ding (Tai Shan), 367   Zhongbiao Guan (Hall of
Yinchuan, 231–237        Yuhuang Miao (Tai Shan), 367    Clocks; Beijing), 116
Yinding Qiao (Silver Ingot    Yu Hua Tang (Shanghai), 459   Zhongchuan Shoucang
 Bridge; Beijing), 126     Yu Huayuan (Imperial Garden;    (Chengdu), 700
Yinglong Lou (Kaiping),      Beijing), 116         Zhongdian (Xianggelila),
 538–539            Yu Ling Long (Shanghai), 459    676–680
Ying Xian Mu Ta (Ying Xian    Yu Ling tomb, 132        Zhonggong Yida Huizhi (Site of
 Wooden Pagoda; near      Yulong He, 616           the First National Congress
 Datong), 219          Yulong Qiao, 616          of the Communist Party),
Ying Xian Wooden Pagoda     Yulong River, 612         466–467
 (Ying Xian Mu Ta; near     Yulong Xueshan, 673       Zhongguo Chaye Bowuguan
 Datong), 219          Yumen Guan (Jade Gate), 300    (Longjing), 478
Yining (Gulja), 332       Yungang Shiku (Yungang      Zhongguo Mu’ou Juyuan (China
Yin Tan (Beihai), 625       Caves), 218–219         Puppet Art Theater;
Yinzi Yan, 615          Yunnan Tie Lu Bowuguan       Beijing), 138
Yi Tian Men (Tai Shan), 366    (Yunnan Railway Museum;    Zhongguo Sichou Bowuguan
Yi Xian, 15, 428–429        Kunming), 650          (Hangzhou), 478
Yixing, 415–417         Yunshan Ping, 673        Zhonghe Dian (Hall of Perfect
Yixing Taoci Bowuguan, 415    Yunshi Bowuguan (Meteorite     Harmony; Beijing), 115
Yi Yuan (Grace Vineyard;      Museum; Jilin City), 190    Zhonghua Men Chengbao
 Pingyao), 244         Yunyan Ta (Suzhou), 473      (Nanjing), 395
Yoktan (Yaotegan), 330      Yuping Feng (Huang Shan), 422  Zhong Lou (near Kunming), 653
Yongding, 522–523        Yushu              Zhongshan Gongyuan
Yonghe Gong (Lama Temple;    Yushu (Jyekundo), 14, 770–773   (Qingdao), 384
 Beijing), 121                          Zhongshan Guangchang
Yongning, 675                            (Sun Yat-sen Square),
Youtai Wenhua Zhanlanguan
 (Jewish Cultural Exhibit
                 Z aojun Miao (Pingyao),
                  242–243
                                  Shenyang, 162
                                   Dalian, 176, 177
 Center; Kaifeng), 357     Zhalainuo’er (Manzhouli), 212  Zhongshan Ling (Nanjing), 398
Youtai Xin Huitang (Jewish    Zhang Jia Jie, 9, 753–756    Zhong Tian Men (Tai Shan), 366
 Synagogue; Harbin), 205    Zhang Jia Jie National Forest  Zhongyue Miao (near
Youyiguan (Friendship Border),   Park, 755            Dengfeng), 346
 628–629            Zhangmu (Dram), 805–806     Zhou Cheng, 665
Youyi Shangchang (Friendship   Zhang Residence (Zhang      Zhou Enlai’s Former Residence
 Store; Beijing), 136       Xueliang Jiuju Chenlieguan;   (Zhou Gong Guan;
Yuan Ming Yuan (Beijing),     Shenyang), 167          Shanghai), 467
 121–122            Zhan Qiao (Qingdao), 383     Zhouxi, 639
Yuan Qiu (Circular Altar;    Zhan Shan Si (Qingdao), 384   Zhuang Yuan Fang
 Beijing), 118         Zhaoxing, 643–645         (Guangzhou), 537
Yuanshi Senlin Gongyuan,     Zhaozhou Qiao (Shijiazhuang),  Zhuanlun Cang Dian (Turning
 502–503             156               Wheel Storage Hall;
Yuantong Si (Kunming), 650    Zhashilunbu Si (Shigatse), 794   Shijiazhuang), 153
Yuantouzhu (Turtle Head Isle),  Zhebang Si (Lhasa), 784     Zhu Bo Yuan (Anji), 483
 413
882   INDEX

Zhuo Zheng Yuan (Suzhou), 473  Zili Cun (Kaiping), 539     Zongtong Fu (Presidential
Zibo, 388–389          Zimeifan Jie (Sisters’ Meal    Palace; Nanjing), 395
Zibo Zhongguo Taoci Guan,     Festival; Shidong), 28, 641  Zoological & Botanical Gardens
 388–389            Zongfo Si (Jinghong), 683–684   (Hong Kong), 578
Zijin Shan (Nanjing), 397

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:3/19/2013
language:Unknown
pages:19