Hvordan

Document Sample
Hvordan Powered By Docstoc
					Bakgrunnsinnformasjon til ledere ved bruk av humorfilmer
Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet
Temaene listet nedenfor er ment å bistå deg som leder i
gjennomføring av opplæring av dine ansatte. Temaene er
knyttet til hver enkel humorfilm, og gir deg
bakgrunnsinformasjon til å holde diskusjonen i gang. Det er
ikke ment slik at alle punkter for hver film skal gjennomgås.
Dette må du som leder vurdere ut fra hva du tenker er relevant
for din enhet.
KURSETS DEL 1


«Yngve i resepsjonen »

Tema   Forståelse for informasjonssikkerhet
Hvorfor? God informasjonssikkerhet sikrer at:
     - pasient/brukeropplysninger er tilgjengelige ved
     tjenstlig behov
     - taushetsplikt blir ivaretatt
     - tillit mellom ansatt og pasient/bruker ivaretas
     = God pasient/brukersikkerhet
Hvordan? Kommunen har fokus på sikkerhet i IKT-systemene
     og gjennomfører opplæring innen
     informasjonssikkerhet for alle ansatte.
Tema   Tilgang til pasientopplysninger ved behov
Hvorfor? Helsepersonelloven§ 21a: Forbud mot urettmessig
     tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.
     Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen
     måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
     som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i
     helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp
     eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
Hvordan? Alle ansatte har egne brukernavn og passord med
     de rettigheter som er nødvendig for å gjøre egen
     jobb.
     Det er ikke lov å se i venners, families, egen eller
     andres journal uten etter tjenstlig behov
     All aktivitet i elektroniske pasientjournaler blir
     logget
     Ansatte i helsevesenet skal vite hva de kan og ikke
      kan lese.
Tema   Taushetsplikt
Hvorfor? Taushetsplikten er viktig. Det kan være lett å
     glemme at noen kan lytte til dine samtaler med
     andre eller i telefonen. Mange snakker høyt i
     mobiltelefonen og er ikke klar over det selv. Man
     mener å anonymisere data, men noen kan likevel
     fange opp nok til at de skjønner hvem man prater
     om.
Hvordan? Viktig å være bevisst på disse forholdene
     Husk taushetsplikt også i fellesarealer, korridorer,
     pasientrom og kantiner.
     Husk også på arenaer i nærmiljøet, for eksempel
     apoteket, kjøpesenteret og matbutikken.
Tema   Kontroll på brukernavn og passord
Hvorfor? Ansvar og aktivitet knyttet til journaler skal knyttes
     til enkeltperson.
     Aktivt brudd på taushetsplikt er å låne bort
     brukernavn/ passord
     Du kan bli beskyldt for aktiviteter eller feil som
     andre som låner din bruker har gjort.
     Uvedkommende kan få tilgang til helsevesenets
     servere (”hacking”) og kan gjøre store skader
Hvordan? Alle har eget brukernavn og passord.
     Be aldri om å låne andres brukernavn/ passord.
     Gi aldri ditt brukernavn og passord til en kollega.
     Velg et passord som er forskjellig fra et du bruker
     privat
     Velg et passord som ingen andre kan gjette, heller
     ikke dine nærmeste venner eller kolleger.
Tema   Gode passord
Hvorfor? Passord bør være lett å huske for deg og vanskelig
     å gjette for andre.
Hvordan? Regler og dikt er gode passord
     Ikke bruk eget eller barns navn, eget bilmerke osv.
     som kan være enkelt å gjette for andre.
     Eksempel på gode passord er:
     Ntmhls11st (Dette er første bokstav i sangstrofen
     Når trollmor har lagt sine 11 små troll)
     “Mariblomveien 114” er også et godt passord om
     du ikke har tilknytninger til denne adressen.
Tema   Sikker bruk av fax
Hvorfor? Manglende eierskap til mottakelse av fax.
     Feil mottaker.
     Mottaker vet ikke at det er kommet (ikke avtalt
     oversendelse).
     Elektronisk blir disse formidlet tilsvarende e-post,
     slik at også overføringen blir brudd.
Hvordan? Vær oppmerksom
     - Sladde personidentifikasjon
     - Avtale mottak pr telefon
Tema   Kontroll på utskrifter
Hvorfor? Pasient/brukeropplysninger kan komme på avveie.
     Brudd på taushetsplikt
     Dårlig renommé
     Svekket pasient/brukersikkerhet
     Brudd på personopplysningsloven

      Dagens tekniske løsninger er ikke tilpasset
      arbeidsrutiner – det tas unødvendige utskrifter
      Pasient/brukeropplysninger er lagret på sikker
      sone. Skrives de ut og tas med på bussen er de ute
      av sikker sone.

     Dokumenter på feil sted. Gjenglemt på møterom,
     benyttet feil printer, ikke henter utskrift, hjemme,
     trikk, søpla osv.
Hvordan? Må du skrive ut?
     Hent utskrifter med det samme
     Fjern dokumenter fra møterom og kontor, fra ditt
     og andres møter
     Ta ikke med sensitive utskrifter på reise/hjem
     Sjekk at du har satt opp riktig skriver, spesielt om
         du ikke finner din utskrift
         Tøm lommene før arbeidstøy leveres eller du
         forlater arbeidsplassen!
         Makuler med en gang!
Tema       Melde hendelser

     For at vi skal kunne endre uheldig praksis og lære
Hvorfor er det
viktig?
     av feil.
Hvordan? Bruk avvikssystemet.
     Viktig at det å melde avvik oppfattes positivt
KURSETS DEL 2«Smith-Jenssen, prof.dr.med»

Tema   Forståelse for informasjonssikkerhet
Hvorfor? God informasjonssikkerhet sikrer at:
     - pasient/brukeropplysninger er tilgjengelige ved
     tjenstlig behov
     - taushetsplikt blir ivaretatt
     - tillit mellom ansatt og pasient/bruker ivaretas
     = God pasient/brukersikkerhet
Hvordan? Komunen har fokus på sikkerhet i IKT-systemene
     og gjennomfører opplæring innen
     informasjonssikkerhet for alle ansatte.
Tema   Tilgang til pasientopplysninger ved behov
Hvorfor? Helsepersonelloven§ 21a: Forbud mot urettmessig
     tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.
     Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen
     måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
     som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i
     helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp
     eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
Hvordan? Alle ansatte har egne brukernavn og passord med
     de rettigheter som er nødvendig for å gjøre egen
     jobb.
     Det er ikke lov å se i venners, families, egen eller
     andres journal uten etter tjenstlig behov
     All aktivitet i elektroniske pasientjournaler blir
     logget
     Ansatte i helsevesenet skal vite hva de kan og ikke
     kan lese.
Tema   Taushetsplikt
Hvorfor? Taushetsplikten er viktig. Det kan være lett å
     glemme at noen kan lytte til dine samtaler med
     andre eller i telefonen. Mange snakker høyt i
     mobiltelefonen og er ikke klar over det selv. Man
     mener å anonymisere data, men noen kan likevel
     fange opp nok til at de skjønner hvem man prater
     om.
Hvordan? Viktig å være bevisst på disse forholdene
     Husk taushetsplikt også i fellesarealer, korridorer,
     pasientrom og kantiner.

      Husk også på arenaer i nærmiljøet, for eksempel
      apoteket, kjøpesenteret og matbutikken.
Tema    Kontroll på utskrifter
Hvorfor?  Pasient/brukeropplysninger kan komme på avveie.
      Brudd på taushetsplikt
      Dårlig renommé
      Svekket pasientsikkerhet
      Brudd på personopplysningsloven

      Dagens tekniske løsninger er ikke tilpasset
      arbeidsrutiner – det tas unødvendige utskrifter
      Pasient/brukeropplysninger er lagret på sikker
      sone. Skrives de ut og tas med på bussen er de ute
      av sikker sone.

     Dokumenter på feil sted. Gjenglemt på møterom,
     benyttet feil printer, ikke henter utskrift, hjemme,
     trikk, søpla osv.
Hvordan? Må du skrive ut?
     Hent utskrifter med det samme
     Fjern dokumenter fra møterom og kontor, fra ditt
     og andres møter
     Ta ikke med sensitive utskrifter på reise/ hjem
     Sjekk at du har satt opp riktig skriver, spesielt om
     du ikke finner din utskrift
     Tøm lommene før arbeidstøy leveres eller du
     forlater arbeidsplassen! Makuler med en gang!
Tema   Sikker bruk av e-post
Hvorfor? Sikre at taushetsbelagt informasjon ikke kommer
     på avveie.
Hvordan? Pasient/brukerinformasjon skal aldri sendes i e-
     post
     Vi svarer ikke på e-post fra pasienter/brukere
     Alle former for sensitiv informasjon sendes kun på
     godkjente løsninger
     Selv om pasienten/brukeren godkjenner at e-post
     kan benyttes er det ikke tillatt.
Tema   Melde hendelser

Hvorfor? For at vi skal kunne endre uheldig praksis og lære
     av feil.
Hvordan? Bruk avvikssystemet.
     Viktig at det å melde avvik oppfattes positivt
«Narvestad – driftsleder»
Tema   Forståelse for informasjonssikkerhet
Hvorfor? God informasjonssikkerhet sikrer at:
     - pasient/brukeropplysninger er tilgjengelige ved
     tjenstlig behov
     - taushetsplikt blir ivaretatt
     - tillit mellom ansatt og pasient/bruker ivaretas
     = God pasient/brukersikkerhet
Hvordan? Kommunen har fokus på sikkerhet i IKT-systemene
     og gjennomfører opplæring innen
     informasjonssikkerhet for alle ansatte.
Tema   Låsing av PC
Hvorfor? Du kan bli beskyldt for aktiviteter eller feil som
     andre som låner din bruker har gjort.
     Uvedkommende kan få tilgang til
     pasientopplysninger. Kommunens driftsteder er
     åpne bygg og uvedkommende har enkel adgang.
Hvordan? Lås alltid PC når du går fra
     Konkrete tips:
     - ”Windows” og L
     - Ctrl-Alt-Del + Enter
Tema   Kontroll på utskrifter
Hvorfor? Pasient/brukeropplysninger kan komme på avveie.
     Brudd på taushetsplikt
     Dårlig renommé
     Svekket pasient/brukersikkerhet
     Brudd på personopplysningsloven

      Dagens tekniske løsninger er ikke tilpasset
      arbeidsrutiner – det tas unødvendige utskrifter
      Pasient/brukeropplysninger er lagret på sikker
      sone. Skrives de ut og tas med på bussen er de ute
      av sikker sone.

      Dokumenter på feil sted. Gjenglemt på møterom,
      benyttet feil printer, ikke henter utskrift, hjemme,
      trikk, søpla osv.
Hvordan? Må du skrive ut?
     Hent utskrifter med det samme
     Fjern dokumenter fra møterom og kontor, fra ditt
     og andres møter
     Ta ikke med sensitive utskrifter på reise/ hjem
     Sjekk at du har satt opp riktig skriver, spesielt om
     du ikke finner din utskrift
     Tøm lommene før arbeidstøy leveres eller du
     forlater arbeidsplassen! Makuler med en gang!

Tema   Minnepinner
Hvorfor? Minnepinner er lett å miste og informasjon
     kan komme på avveie. Det er lett å tenke:
     "Jeg skulle så gjerne blitt ferdig med denne
     rapporten i kveld – jeg tar den med meg på en
     minnepinne."
     Konsekvenser:
     Pasient/brukeropplysninger på avveie.
     Brudd på taushetsplikt.
     Dårlig renommé.
     Svekket pasient/brukersikkerhet.
     Minnepinner kan spre virus og ondsinnet kode som
     kan føre til stans i IT-systemene.
Hvordan? Pasient/brukerinformasjon skal ALDRI på
     minnepinner
Tema   Makulering
Hvorfor Sikrer at sensitiv informasjon ikke kommer på
     avveie
Hvordan Makuler all sensitiv informasjon som ikke er
     forsvarlig lagret
Tema   Melde hendelser

Hvorfor? For at vi skal kunne endre uheldig praksis og lære
     av feil.
Hvordan? Bruk avvikssystemet.
     Viktig at det å melde avvik oppfattes positivt
KURSETS DEL 3«Yngve – medisinrunde »

Tema   Forståelse for informasjonssikkerhet
Hvorfor? God informasjonssikkerhet sikrer at:
     - pasient/brukeropplysninger er tilgjengelige ved
     tjenstlig behov
     - taushetsplikt blir ivaretatt
     - tillit mellom ansatt og pasient/bruker ivaretas
     = God pasient/brukersikkerhet
Hvordan? Kommunen har fokus på sikkerhet i IKT-systemene
     og gjennomfører opplæring innen
     informasjonssikkerhet for alle ansatte.
Tema   Tilgang til pasientopplysninger ved behov
Hvorfor? Helsepersonelloven§ 21a: Forbud mot urettmessig
     tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.
     Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen
     måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
     som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i
     helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp
     eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
Hvordan? Alle ansatte har egne brukernavn og passord med
     de rettigheter som er nødvendig for å gjøre egen
     jobb.
     Det er ikke lov å se i venners, families, egen eller
     andres journal uten etter tjenstlig behov
     All aktivitet i elektroniske pasientjournaler blir
     logget
     Ansatte i helsevesenet skal vite hva de kan og ikke
     kan lese.
Tema   Taushetsplikt
Hvorfor? Taushetsplikten er viktig. Det kan være lett å
     glemme at noen kan lytte til dine samtaler med
     andre eller i telefonen. Mange snakker høyt i
     mobiltelefonen og er ikke klar over det selv. Man
     mener å anonymisere data, men noen kan likevel
     fange opp nok til at de skjønner hvem man prater
     om.
Hvordan? Viktig å være bevisst på disse forholdene
     Husk taushetsplikt også i fellesarealer, korridorer,
     pasientrom og kantiner.

      Husk også på arenaer i nærmiljøet, for eksempel
      apoteket, kjøpesenteret og matbutikken.
Tema   Ingen sensitive data på Internett
Hvorfor? Det er ingen angreknapp på Internett. Er
     informasjon i form av dokumenter, presentasjoner,
     lister, filmer eller bilder lagt ut vil de være
     tilgjengelig for alltid. Noen vil ha tatt kopi av
     informasjonen selv om du får de slettet. Her er det
     derfor føre var som gjelder. Sladder som legges på
     dokumenter eller presentasjoner kan fjernes av
     andre.
Hvordan? Ikke legg ut informasjon om pasienter/brukere eller
     annen sensitiv informasjon. Det er lett å legge ut f
     eks feil versjon av et dokument.
     Det er ikke tilstrekkelig å sladde informasjon på
     dokumenter eller presentasjoner før man deler det
     med andre eller legger det ut på Internett.
     Sjekk og dobbeltsjekk hva som legges på Internett.
Tema   Forsiktighet på nettsamfunn
Hvorfor? Det er ingen angreknapp på Internett.
     Helsepersonell har taushetsplikt(..), og må ikke
     lekke informasjon direkte eller indirekte om
     pasienter/brukere.
     Personinnstillinger og vilkårene i nettsamfunn
     regulerer i stor grad hvilken informasjon som spres
     til andre. Men man må anta at informasjon som
     legges på Internett på en eller annen måte er åpen
     for alle.
Hvordan? Helsepersonell skal ikke bli venn med eller kontakte
     pasienter/brukere/pårørende på nettsamfunn. Vær
     forsiktig ved kommunikasjon med kolleger på
     nettsamfunn, slik at du ikke røper sensitiv
     informasjon.
Tema   Melde hendelser

Hvorfor? For at vi skal kunne endre uheldig praksis og lære
     av feil.
Hvordan? Bruk avvikssystemet.
     Viktig at det å melde avvik oppfattes positivt
«Piirka – besøkende »
Tema   Forståelse for informasjonssikkerhet
Hvorfor? God informasjonssikkerhet sikrer at:
     - pasient/brukeropplysninger er tilgjengelige ved
     tjenstlig behov
     - taushetsplikt blir ivaretatt
     - tillit mellom ansatt og pasient/bruker ivaretas
     = God pasient/brukersikkerhet
Hvordan? Kommunen har fokus på sikkerhet i IKT-systemene
     og gjennomfører opplæring innen
     informasjonssikkerhet for alle ansatte.
Tema   Tilgang til pasientopplysninger ved behov
Hvorfor? Helsepersonelloven§ 21a: Forbud mot urettmessig
     tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.
     Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen
     måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
     som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i
     helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp
     eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
Hvordan? Alle ansatte har egne brukernavn og passord med
     de rettigheter som er nødvendig for å gjøre egen
     jobb.
     Det er ikke lov å se i venners, families, egen eller
     andres journal uten etter tjenstlig behov
     All aktivitet i elektroniske pasientjournaler blir
     logget
     Ansatte i helsevesenet skal vite hva de kan og ikke
     kan lese.
Tema   Taushetsplikt
Hvorfor? Taushetsplikten er viktig. Det kan være lett å
     glemme at noen kan lytte til dine samtaler med
     andre eller i telefonen. Mange snakker høyt i
     mobiltelefonen og er ikke klar over det selv. Man
     mener å anonymisere data, men noen kan likevel
     fange opp nok til at de skjønner hvem man prater
     om.
Hvordan? Viktig å være bevisst på disse forholdene
     Husk taushetsplikt også i fellesarealer, korridorer,
     pasientrom og kantiner.
     Husk også på arenaer i nærmiljøet, for eksempel
     apoteket, kjøpesenteret og matbutikken.
Tema   Låsing av PC
Hvorfor? Du kan bli beskyldt for aktiviteter eller feil som
     andre som låner din bruker har gjort.
     Uvedkommende kan få tilgang til
     pasientopplysninger. Kommunenes bygg er åpne
     bygg og uvedkommende har enkel adgang.
Hvordan? Lås alltid PC når du går fra
     Konkrete tips:
     - ”Windows” og L
     - Ctrl-Alt-Del + Enter
Tema   Kontroll på utskrifter
Hvorfor? Pasientopplysninger kan komme på avveie.
     Brudd på taushetsplikt
     Dårlig renommé
     Svekket pasient/brukersikkerhet
     Brudd på personopplysningsloven

      Dagens tekniske løsninger er ikke tilpasset
      arbeidsrutiner – det tas unødvendige utskrifter
      Pasient/brukeropplysninger er lagret på sikker
      sone. Skrives de ut og tas med på bussen er de ute
      av sikker sone…

     Dokumenter på feil sted. Gjenglemt på møterom,
     benyttet feil printer, ikke henter utskrift, hjemme,
     trikk, søpla osv.
Hvordan? Må du skrive ut?
     Hent utskrifter med det samme
     Fjern dokumenter fra møterom og kontor, fra ditt
      og andres møter
      Ta ikke med sensitive utskrifter på reise/ hjem
      Sjekk at du har satt opp riktig skriver, spesielt om
      du ikke finner din utskrift
      Tøm lommene før arbeidstøy leveres eller du
      forlater arbeidsplassen! Makuler med en gang!
Tema    Melde hendelser

Hvorfor? For at vi skal kunne endre uheldig praksis og lære
     av feil.
Hvordan? Bruk avvikssystemet.
     Viktig at det å melde avvik oppfattes positivt

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/18/2013
language:Norwegian
pages:16