Hoofdstuk 12 Rendabiliteit_ solvabiliteit_ productiviteit - Febelfin

Document Sample
Hoofdstuk 12 Rendabiliteit_ solvabiliteit_ productiviteit - Febelfin Powered By Docstoc
					                                                 Febelfin | Vade-Mecum 2011
HOOFDSTUK 12 : RENDABILITEIT, SOLVABILITEIT, PRODUCTIVITEIT (*)


Rendabiliteit
Tabel 12.1.       Resultaten van de banken
Tabel 12.2.       Oorsprong van de ontvangsten van de banken
Tabel 12.3.       Aanwending van de ontvangsten van de banken
Tabel 12.4.       Fiscale en parafiscale lasten van de banken
Tabel 12.5.       Rendabiliteitsratio's van de banken
Tabel 12.6.       Rendabiliteitsspreiding in de banksector
Tabel 12.7.       Rendabiliteit van de banken vergeleken met die in andere sectoren van
         n.u.
            de Belgische economie
Tabel 12.8.       Internationale vergelijking van de oorsprong van de bankontvangsten
Tabel 12.9.       Internationale vergelijking van de aanwending van de bankontvangsten
Tabel 12.10.      Internationale vergelijking van het resultaat van de banken
Solvabiliteit
Tabel 12.11.      Solvabiliteit van de banken naar Belgisch recht
Tabel 12.12.      Internationale vergelijking van de banksolvabiliteit
Productiviteit
Tabel 12.13.      Productiviteitsratio's van de banken naar Belgisch recht
Tabel 12.14.      Internationale vergelijking van de bankproductiviteit


(*)           De analyse van de resultaten van de banken is gebaseerd op de globalisaties van de
            gedetailleerde boekhoudstaten op vennootschappelijke basis
            ('Belgian GAAP', niet-IFRS) en heeft betrekking op de kalenderjaren.
         n.u. not updated
                         Belgian Finance Sector Federation
                       Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                        T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                             Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.1.
  Resultaten van de banken (1)
  (in miljoenen EUR)

                                1993     2000     2005     2010       2011

  Alle banken
   Renteresultaat                     6,886     8,149     8,621    10,115      10,470
   + Diverse inkomsten                   4,025     8,884     7,060    10,700      10,228
   Bankproduct                      10,911    17,034    15,681    20,816      20,698
   - Bedrijfskosten                    7,742    11,926    11,439    14,338      14,669
   Bruto-bedrijfsresultaat vóór belastingen        3,169     5,107     4,242     6,477      6,029
   - Waardecorrecties m.b.t. de normale
                               1,351     1,016     -337     -603      2,519
    bankactiviteit (2)
   Netto-bedrijfsresultaat vóór belastingen        1,818     4,092     4,579     7,081      3,511
   + Uitzonderlijk resultaat                 203     1,538     1,021    -1,780      -1,123
   Resultaat v/h boekjaar vóór belastingen        2,021     5,630     5,600     5,301      2,388
   - Belastingen op het resultaat              588     1,277      743      500       480

   Resultaat van het boekjaar               1,433     4,353     4,857     4,800      1,907

  Banken naar Belgisch recht
   Renteresultaat                     6,590     7,481     8,266     9,478      9,721
   + Diverse inkomsten                   3,368     8,078     6,480    10,022      9,468
   Bankproduct                      9,958    15,559    14,746    19,500      19,189
   - Bedrijfskosten                    7,126    10,902    10,775    13,380      13,641
   Bruto-bedrijfsresultaat vóór belastingen        2,832     4,657     3,971     6,120      5,548
   - Waardecorrecties m.b.t. de normale
                               1,304      957     -340     -831      2,450
    bankactiviteit (2)
   Netto-bedrijfsresultaat vóór belastingen        1,528     3,699     4,310     6,951      3,099
   + Uitzonderlijk resultaat                 201     1,108     1,013    -1,805      -1,138
   Resultaat v/h boekjaar vóór belastingen        1,729     4,808     5,323     5,145      1,961
   - Belastingen op het resultaat              478      936      659      361       427

   Resultaat van het boekjaar               1,251     3,871     4,665     4,784      1,534

  Banken naar buitenlands recht
   Renteresultaat                      296      668      355      637       749
   + Diverse inkomsten                    657      806      580      678       760
   Bankproduct                       953     1,474      934     1,315      1,509
   - Bedrijfskosten                     616     1,024      663      958      1,028
   Bruto-bedrijfsresultaat vóór belastingen         337      451      271      358       481
   - Waardecorrecties m.b.t. de normale
                                 47      58       3      228       69
    bankactiviteit (2)
   Netto-bedrijfsresultaat vóór belastingen         290      392      268      130       412
   + Uitzonderlijk resultaat                  2      430       8      26       15
   Resultaat v/h boekjaar vóór belastingen         292      822      276      155       427
   - Belastingen op het resultaat              109      341      84      139       53

   Resultaat van het boekjaar                182      482      193      16       374

Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten.
(2) Waardeverminderingen op kredieten, op beleggingspapier en effecten, voorzieningen voor andere risico's en kosten
  en toevoeging aan de voorzorgfondsen voor risico's.
                            Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                          Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.2.
  Oorsprong van de ontvangsten van de banken (1)
                                 1993           2010         2011
                            in mio.         in mio.         in mio.
                                     in %           in %         in %
                             EUR           EUR           EUR
  Alle banken
   Renteresultaat                   6,886      63.1  10,115      48.6  10,470    50.6
   Diverse inkomsten                 4,025      36.9  10,700      51.4  10,228    49.4
     Inkomsten van aandelen en andere
                              179      1.6    92      0.4    87     0.4
     niet-vastrentende effecten
     Opbrengsten uit financiële vaste activa      274      2.5  2,495      12.0   3,229    15.6
     Resultaat uit realisatie van
                              678      6.2   440      2.1   -473    -2.3
     beleggingspapier en -effecten
     Financiële resultaten uit het
                              660      6.0   301      1.4   -513    -2.5
     wisselbedrijf
     Financiële resultaten uit trading         319      2.9   -22      -0.1    510     2.5
     Inkomsten uit provisies en
                             1,391      12.8  6,108      29.3   6,244    30.2
     bankdiensten
     Overige bedrijfsopbrengsten            523      4.8  1,286      6.2   1,144     5.5

   Bankproduct                   10,911    100.0    20,816   100.0    20,698    100.0

  Banken naar Belgisch recht
   Renteresultaat                   6,590      66.2   9,478      48.6   9,721    50.7
   Diverse inkomsten                 3,368      33.8  10,022      51.4   9,468    49.3
     Inkomsten van aandelen en andere
                              176      1.8    91      0.5    87     0.5
     niet-vastrentende effecten
     Opbrengsten uit financiële vaste activa      273      2.7  2,495      12.8   3,221    16.8
     Resultaat uit realisatie van
                              619      6.2   449      2.3   -433    -2.3
     beleggingspapier en -effecten
     Financiële resultaten uit het
                              461      4.6   248      1.3   -597    -3.1
     wisselbedrijf
     Financiële resultaten uit trading         281      2.8   -35      -0.2    478     2.5
     Inkomsten uit provisies en
                             1,254      12.6  5,621      28.8   5,770    30.1
     bankdiensten
     Overige bedrijfsopbrengsten            304      3.0  1,154      5.9    941     4.9
   Bankproduct                    9,958    100.0    19,500   100.0    19,189    100.0
  Banken naar buitenlands recht
   Renteresultaat                    296      31.1   637      48.4   749     49.6
   Diverse inkomsten                  657      68.9   678      51.6   760     50.4
     Inkomsten van aandelen en andere
                               3      0.3    1      0.1     0     0.0
     niet-vastrentende effecten
     Opbrengsten uit financiële vaste activa       2      0.2    0      0.0     7     0.5
     Resultaat uit realisatie van
                               59      6.2    -9      -0.7    -40    -2.7
     beleggingspapier en -effecten
     Financiële resultaten uit het
                              199      20.8    53      4.0    84     5.6
     wisselbedrijf
     Financiële resultaten uit trading          38      3.9    13      1.0    32     2.1
     Inkomsten uit provisies en
                              137      14.4   488      37.1    474    31.4
     bankdiensten
     Overige bedrijfsopbrengsten            219      23.0   132      10.1    203    13.4
   Bankproduct                     953    100.0    1,315   100.0     1,509    100.0

Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten.


                             Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                            T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                              Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.3.
  Aanwending van de ontvangsten van de banken (1)

                                 1993             2010            2011

                            in mio.           in mio.           in mio.
                                     in %             in %            in %
                             EUR             EUR             EUR

  Alle banken

   Bankproduct + uitzonderlijk resultaat      11,114     100.0     19,036     100.0     19,575      100.0

   Bedrijfskosten                   7,742      69.7    14,338      75.3    14,669      74.9
    Personeelskosten                 4,289      38.6    5,250      27.6    5,314      27.1
    Betaalde provisies wegens
                              720       6.5    2,729      14.3    2,747      14.0
    betrokken financiële diensten
    Waardecorrecties op oprichtingskosten,
                              533       4.8     605      3.2     617       3.1
    immateriële en materiële vaste activa
    Overige bedrijfskosten              2,200      19.8    5,755      30.2    5,991      30.6
   Waardecorrecties m.b.t.
                             1,351      12.2     -603      -3.2    2,519      12.9
   de normale bankactiviteit (2)
   Belastingen op het resultaat             588       5.3     500      2.6     480       2.5
   Resultaat van het boekjaar             1,433      12.9    4,800      25.2    1,907       9.7

  Banken naar Belgisch recht

   Bankproduct + uitzonderlijk resultaat      10,160     100.0     17,695     100.0     18,051      100.0

   Bedrijfskosten                   7,127      70.1    13,380      75.6    13,641      75.6
    Personeelskosten                 4,087      40.2    5,095      28.8    5,102      28.3
    Betaalde provisies wegens
                              678       6.7    2,448      13.8    2,487      13.8
    betrokken financiële diensten
    Waardecorrecties op oprichtingskosten,
                              511       5.0     581      3.3     586       3.2
    immateriële en materiële vaste activa
    Overige bedrijfskosten              1,851      18.2    5,257      29.7    5,466      30.3
   Waardecorrecties m.b.t. de
                             1,304      12.8     -831      -4.7    2,450      13.6
   normale bankactiviteit (2)
   Belastingen op het resultaat             478       4.7     361      2.0     427       2.4
   Resultaat van het boekjaar             1,252      12.3    4,784      27.0    1,534       8.5

  Banken naar buitenlands recht

   Bankproduct + uitzonderlijk resultaat        955    100.0     1,341     100.0     1,525      100.0

   Bedrijfskosten                    615      64.5     958      71.4    1,028      67.5
    Personeelskosten                  202      21.1     155      11.5     213      14.0
    Betaalde provisies wegens
                               42      4.4     281      21.0     259      17.0
    betrokken financiële diensten
    Waardecorrecties op oprichtingskosten,
                               22      2.3      23      1.8      30       2.0
    immateriële en materiële vaste activa
    Overige bedrijfskosten               350      36.6     498      37.2     526      34.5
   Waardecorrecties m.b.t. de
                               47      5.0     228      17.0      69       4.5
   normale bankactiviteit (2)
   Belastingen op het resultaat             109      11.4     139      10.4      53       3.5
   Resultaat van het boekjaar              182      19.0      16      1.2     374      24.5

Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten.
(2) Waardeverminderingen op kredieten, op beleggingspapier en -effecten, voorzieningen voor andere risico's en
  kosten en toevoeging aan de voorzorgfondsen voor risico's.
                            Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                            Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.4.
  Fiscale en parafiscale lasten van de banken (1)


                              1993      2000      2005      2010      2011

  In miljoenen EUR
  Fiscale lasten                      759     1,717     1,126     1,110     1,017

    Belastingen op het resultaat              587     1,277      743      500      480

    Bedrijfsbelastingen (2)                172      440      383      610      537
  Parafiscale lasten                   1,133     1,341     1,280     1,314     1,376
    Patronale SZ-bijdragen                 894     1,101      954      974      997
    Patronale bijdragen voor
                               239      240      326      340      379
    bovenwettelijke verzekeringen

  Totale fiscale en parafiscale lasten          1,892     3,058     2,406     2,424     2,393

  In % van het totaal
  Fiscale lasten                     40.1      56.1      46.8      45.8      42.5
    Belastingen op het resultaat             31.1      41.8      30.9      20.6     20.1
    Bedrijfsbelastingen (2)                9.1      14.4      15.9      25.2     22.4
  Parafiscale lasten                   59.9      43.9      53.2      54.2      57.5
    Patronale SZ-bijdragen                47.2      36.0      39.7      40.2     41.7
    Patronale bijdragen voor
                               12.6      7.9      13.5      14.0     15.8
    bovenwettelijke verzekeringen

  Totale fiscale en parafiscale lasten          100.0     100.0     100.0     100.0     100.0


Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten.
(2) Belastingen die als bedrijfskost moeten worden aangemerkt, zoals het gedeelte van de onroerende voorheffing
  dat niet effectief verrekenbaar is met de winstbelasting, de niet-recupereerbare BTW, belastingen op voertuigen,
  drijfkracht, personeel, belastingen opgelegd door ondergeschikte besturen, belastingen op geldautomaten, enz.
  De bedrijfsbelastingen zijn mogelijk licht onderschat, aangezien de EU-bijkantoren die belastingen niet moeten
  rapporteren.
                            Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                       Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.5.
  Rendabiliteitsratio's van de banken (1)
  (in %)


                             1993      2000   2005     2010  2011

  Alle banken

  Renteresultaat (2)                  1.29      1.05   0.84     0.87  0.95
  Cash flow (3)                     0.47      0.47   0.33     0.49  0.48
  Winstmarge (4)                    0.26      0.54   0.46     0.39  0.16

  Banken naar Belgisch recht

  Renteresultaat (2)                  1.53      1.05   0.84     0.88  0.98
  Cash flow (3)                     0.53      0.50   0.32     0.51  0.49
  Winstmarge (4)                    0.28      0.52   0.46     0.42  0.15
  Rendabiliteit van het eigen vermogen (5)       8.70      12.94   13.71    9.05  2.81

  Banken naar buitenlands recht

  Renteresultaat (2)                  0.28      1.00   0.78     0.71  0.67
  Cash flow (3)                     0.21      0.16   0.40     0.24  0.38
  Winstmarge (4)                    0.17      0.71   0.41     0.02  0.33


Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten.
(2) Renteresultaat ten opzichte van de werkmiddelen van derden.
(3) Bruto-bedrijfsresultaat na belastingen in verhouding tot de ingezette werkmiddelen.
(4) Resultaat van het boekjaar in verhouding tot de ingezette werkmiddelen.
(5) Resultaat van het boekjaar in % van het eigen vermogen (incl. fonds voor algemene bankrisico's);
  voor de banken naar buitenlands recht is deze ratio niet relevant.
                            Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                            Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.6.
  Rendabiliteitsspreiding in de banksector (1)
  ( in 2011)


  Gemiddelde rendabiliteit van het eigen vermogen (2) van de banken naar Belgisch recht :           2.81%

                                      In % van het      In % van    In % van het
                             Aantal
                                       aantal       het balans-    personeels-
                             banken
                                       banken         totaal     bestand (4)
  Banken waarvan de rendabiliteit van het eigen vermogen :
  meer dan 15 % bedraagt                  9        20.5         17.5         18.5
  tussen 10 % en 15 % bedraagt               5        11.4          2.8         3.7
  tussen 5 % en 10 % bedraagt                9        20.5         21.9         25.2
  tussen 0 % en 5 % bedraagt               14         31.8         33.3         37.8
  negatief is                        7        15.9         24.5         14.7
  Banken waarvan de rendabiliteit van het eigen vermogen :
  meer dan 4,21 % bedraagt (3)              24         54.5         43.4         47.5
  minder dan 4,21 % bedraagt (3)             20         45.5         56.6         52.5


Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking oktober 2012.
(1) Op basis van de niet-geconsolideerde jaarrekeningen. Groep van 44 banken die meer dan 95% van het balanstotaal van de
  banken naar Belgisch recht vertegenwoordigen.
(2) Resultaat van het boekjaar in % van het gemiddeld eigen vermogen (incl. fonds voor algemene bankrisico's) van het
  huidig en vorig boekjaar.
(3) Gemiddeld rendement in 2011 van de lineaire obligaties met resterende looptijd van 10 jaar.
(4) Ramingen.
                            Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                         Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.8.
  Internationale vergelijking van de oorsprong van de bankontvangsten
  (jaargemiddelden, in %)


                                         Diverse inkomsten t.a.v. het
                         Rentemarge (1)
                                            bankproduct (2)

                    2006-2007      2008-2009      2006-2007      2008-2009

  België                0.71         0.83       55.05         45.70 (3)
  Denemarken              1.21         1.42       52.29         32.21
  Duitsland               1.40         1.36       32.24         15.19
  Finland                1.50         1.24       37.95         20.25
  Frankrijk               0.45         0.56       74.92         54.86
  Griekenland              n.b.          n.b.      n.b.          n.b.
  Ierland                1.01         0.91       32.32         23.57
  Italië                1.89         1.72       38.14         30.65
  Luxemburg               0.67          n.b.      49.65         n.b.
  Nederland               1.04         1.06       52.06         19.45
  Oostenrijk              0.97          n.b.      57.73         n.b.
  Portugal               n.b.          n.b.      n.b.          n.b.
  Spanje                1.76         1.75       36.48         31.46
  Verenigd Koninkrijk          n.b.          n.b.      n.b.          n.b.
  Zweden                0.93         1.05       64.78         50.61
  Zwitserland              0.88         0.81       64.02         53.39
  Europees gemiddelde          1.11   (4)    1.16 (5)     49.82   (4)    34.30 (5)
  Verenigde Staten           3.23         3.12       40.46         33.80

Bron : Febelfin-berekeningen op OESO-gegevens.
Laatste bijwerking december 2012.
(1) Renteresultaat ten opzichte van de werkmiddelen van derden.
(2) Totaal van de netto-inkomsten.
(3) Volgens Febelfin-berekeningen.
(4) Europees gemiddelde zonder Portugal en Verenigd Koninkrijk.
(5) Europees gemiddelde zonder Griekenland, Portugal en Verenigd Koninkrijk.
                           Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                          T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                      Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.9.
  Internationale vergelijking van de aanwending van de bankontvangsten
  (resultaten in % van het bankproduct (1) - gemiddelden 2008-2009)


                                                Resultaat
                 Bedrijfskosten    Waarde-
                                     Belastingen      van het
                    (2)      correcties
                                                boekjaar
  België (5)            79.1        39.8        1.5        -64.2
  Denemarken            57.9        53.7        -0.2        -11.4
  Duitsland             78.5        33.2        2.4        -14.0
  Finland              51.4         4.1       10.5         34.0
  Frankrijk             n.b.       17.4        0.1         3.5
  Griekenland            n.b.        n.b.       n.b.         n.b.
  Ierland              43.1       125.2        -0.6        -67.7
  Italië              63.8        21.4        3.2         11.5
  Luxemburg             n.b.        n.b.       n.b.         n.b.
  Nederland             83.1        37.0        -3.7        -16.5
  Oostenrijk             n.b.        n.b.       n.b.         n.b.
  Portugal              n.b.        n.b.       n.b.         n.b.
  Spanje              42.2        33.4        2.3         22.1
  Verenigd Koninkrijk        n.b.        n.b.       n.b.         n.b.
  Zweden              58.0        10.0        5.5         26.5
  Zwitserland            78.7        49.5        1.8        -30.0
  Europees gemiddelde       63.6 (3)      38.6 (4)      2.1 (4)       -9.6 (4)
  Verenigde Staten         66.7        36.4        0.8         0.8

Bron : Febelfin-berekeningen op OESO-gegevens.
Laatste bijwerking december 2012.
(1) Totaal van de netto-inkomsten.
(2) Met uitsluiting van de waardecorrecties op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa.
(3) Europees gemiddelde zonder Frankrijk, Griekenland, Portugal en Verenigd Koninkrijk.
(4) Europees gemiddelde zonder Griekenland, Portugal en Verenigd Koninkrijk.
(5) Volgens Febelfin-berekeningen.
                            Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                           Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.10.
  Internationale vergelijking van het resultaat van de banken
  (jaargemiddelden, in %)


                   Resultaat t.a.v. de             Resultaat t.a.v. het
                  ingezette werkmiddelen             eigen vermogen
                      (ROA)                    (ROE)

                 2006-2007       2008-2009      2006-2007        2008-2009

  België             0.48         -0.89         14.9           -22.0
  Denemarken            0.96         -0.24         15.7           -4.5
  Duitsland            0.32         -0.21         7.6           -4.6
  Finland             0.94         0.49         10.6            7.5
  Frankrijk            0.52         0.08         13.0            1.8
  Griekenland           n.b.          n.b.         n.b.           n.b.
  Ierland             0.58         -0.78         13.9           -19.6
  Italië              0.77         0.26         10.7            3.3
  Luxemburg            0.57          n.b.        14.8           n.b.
  Nederland            0.55         -0.18         16.5           -4.9
  Oostenrijk            0.71          n.b.        12.3           n.b.
  Portugal             n.b.          n.b.         n.b.           n.b.
  Spanje              0.90         0.52         12.5            6.9
  Verenigd Koninkrijk       n.b.          n.b.         n.b.           n.b.
  Zweden              1.12         0.54         19.4           10.0
  Zwitserland           0.47         -0.44         9.4           -9.1
  Europees gemiddelde       0.68    (1)    -0.08 (2)       13.2    (1)      -3.2 (2)
  Verenigde Staten         1.02         0.05         10.0            0.4


Bron : Febelfin-berekeningen op OESO-gegevens.
Laatste bijwerking december 2012.
(1) Europees gemiddelde zonder Portugal en Verenigd Koninkrijk.
(2) Europees gemiddelde zonder Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Verenigd Koninkrijk.
                           Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                          T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                        Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.11.
  Solvabiliteit van de banken naar Belgisch recht


                        1993     2000     2005     2010      2011

  Samenstelling van het aansprakelijk vermogen (1)
  1. (in miljarden EUR)
   Eigen vermogen               14.6     31.0     33.5     53.0     51.1
   Achtergestelde schulden           6.9     23.0     23.3     31.2     29.0
   Aansprakelijk vermogen           21.5     54.0     56.7     84.2     80.1
  2. (in % van het totaal)
   Eigen vermogen               67.7     57.4     59.0     62.9     63.8
   Achtergestelde schulden          32.3     42.6     41.0     37.1     36.2
   Aansprakelijk vermogen          100.0    100.0     100.0    100.0     100.0
  Risk assets ratio (2)
  (geconsolideerde basis)           11.0     11.9     11.5     19.3     18.5


Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten; inclusief fonds voor
  algemene bankrisico's.
(2) Verhouding tussen het reglementaire eigen vermogen van de banken en het gewogen risicovolume.
  Op geconsolideerde basis, behalve voor banken die niet verplicht zijn geconsolideerde rekeningen
  te publiceren.
                            Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                      Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.12.
  Internationale vergelijking van de banksolvabiliteit
  (gemiddelde voor de betrokken instellingen, in %)


                                      Risk assets ratio (1)

                                  2010            2011

  Luxemburg                            13.2              23.0
  Denemarken                           18.6              18.1
  Ierland                             10.8              18.0
  Zwitserland                           20.1              17.8
  Oostenrijk                           17.2              17.6
  Japan                              17.5              17.1
  Verenigde Staten                        16.1              16.1
  Nederland                            15.9              16.1
  Verenigd Koninkrijk                       15.5              15.0
  Duitsland                            14.3              14.9
  België                             15.8            14.5
  Europees gemiddelde                      14.5            14.5
  Zweden                             13.8              14.5
  Finland                             13.0              14.2
  Griekenland                           13.8              13.8
  Spanje                             12.7              13.4
  Italië                             12.6              13.4
  Portugal                            13.4              12.3
  Frankrijk                            12.6              12.3


Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens gepubliceerd in 'The Banker'.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) De risk assets ratio geeft de verhouding weer tussen het reglementaire eigen vermogen van de banken
  en het gewogen risicovolume. Het betreft voorts cijfers op geconsolideerde basis voor de voornaamste
  banken per land.
                           Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                          T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                          Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.13.
  Productiviteitsratio's van de banken naar Belgisch recht (1)


                                 1993      2000      2005      2010     2011

  Productiviteit van het personeel (2)
  Aantal rekeningen (3) per personeelslid (eenheden)      359.8     434.0     468.1     577.8     596.6
  Cliëntendeposito's per personeelslid
                                   3.7      4.9      6.8      9.3      8.7
  (miljoenen EUR)
  Bankproduct per personeelslid
                                 135.6     210.3     223.7     330.0     331.6
  (duizend EUR)
  Toegevoegde waarde (4) per personeelslid
                                  94.2     129.1     132.7     189.8     184.0
  (duizenden EUR)
  Resultaat van het boekjaar per personeelslid
                                  17.0     52.3      70.8     81.0      26.5
  (duizenden EUR)
  Productiviteit van de kantoren (2)
  Cliëntendeposito's per kantoor
                                  34.6     54.8      99.3     138.4     130.0
  (miljoenen EUR)
  Bankproduct per kantoor (duizend EUR)            1,271.5    2,373.3    3,272.5    4,908.2    4,944.3
  Toegevoegde waarde (4) per kantoor
                                 883.4    1,457.5    1,940.7    2,822.7    2,744.1
  (duizenden EUR)
  Resultaat van het boekjaar per kantoor
                                 159.8     590.5    1,035.2    1,204.2     395.2
  (duizenden EUR)
  Kostenefficiëntie
  Bedrijfskosten t.a.v. het bankproduct (%)            71.6     70.1      73.1     68.6      71.1


Bron : Febelfin.
Laatste bijwerking september 2012.
(1) Febelfin-berekeningen op basis van de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten en op eigen gegevens.
(2) Ramingen. Het betreft hier de eigenlijke bankkantoren (kantoren die eigendom zijn van de banken of door hen worden gehuurd).
(3) Rekeningen van de niet-bancaire cliënteel (openbare besturen, ondernemingen, zelfstandigen en particulieren).
(4) Benadering van de toegevoegde waarde (bankproduct - bedrijfskosten + personeelskosten).
                           Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                          T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                         Febelfin | Vade-Mecum 2011  12.14.
  Internationale vergelijking van de bankproductiviteit
  (gemiddelden 2008-2009)


                              Bankproduct (1)     Bedrijfs-
                    Personeels-
                              na aftrek van     kosten (2)
                    kosten per
                             personeelskosten,     t.a.v. het
                    personeelslid
                             per personeelslid    bankproduct
                     (in EUR)
                               (in EUR)       (1) (in %)
  België (5)              87,752       211,302          77.6
  Denemarken               82,618        177,373         57.9
  Duitsland               65,352        88,476         78.5
  Finland                43,290        130,283         51.4
  Frankrijk                 n.b.         n.b.         79.0
  Griekenland                n.b.         n.b.         n.b.
  Ierland                100,277        333,333         43.1
  Italië                 77,160        155,336         63.8
  Luxemburg                 n.b.         n.b.         n.b.
  Nederland               155,579        187,141         83.1
  Oostenrijk                n.b.         n.b.         n.b.
  Portugal                 n.b.         n.b.         n.b.
  Spanje                 67,793        200,102         42.2
  Verenigd Koninkrijk            n.b.         n.b.         n.b.
  Zweden                 83,455        212,699         58.0
  Zwitserland              144,598        149,145         78.7
  Europees gemiddelde          90,787 (3)     184,519 (3)        64.9 (4)
  Verenigde Staten            51,887        132,240         66.7


Bron : Febelfin-berekeningen op OESO-gegevens.
Laatste bijwerking december 2012.
(1) Totaal van de netto-inkomsten.
(2) Bedrijfskosten met uitsluiting van belastingen en waardecorrecties.
(3) Europees gemiddelde zonder Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Verenigd Koninkrijk.
(4) Europees gemiddelde zonder Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Verenigd Koninkrijk.
(5) Volgens Febelfin-berekeningen.
                           Belgian Finance Sector Federation
                         Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                          T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                           Febelfin | Vade-Mecum 2011
Terminologie

Bank of kredietinstelling
Deze term wordt gebruikt in de zin van de basis EU-regelgeving inzake de banken (1), d.w.z. een
onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen van
deposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening. In
België wordt deze materie geregeld bij de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op
de kredietinstellingen, die in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

Financiële instelling
Ook deze term wordt gebruikt in de zin van de bancaire EU-regelgeving, d.w.z. een onderneming die
geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdwerkzaamheid bestaat in het verwerven van deelnemingen
of in het uitoefenen van een of meer van de volgende werkzaamheden :
  • Verstrekken van leningen, waaronder consumptieve kredieten, hypotheekleningen, factoring,
   financiering van commerciële transacties
  • Leasing
  • Betalingsverrichtingen
  • Uitgifte en beheer van betaalmiddelen
  • Verlenen van garanties en het stellen van borgtochten
  • Handelingen voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van de cliënten, met betrekking
  tot:- geldmarktinstrumenten,
    - valuta's,
    - financiële futures en opties,
    - swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten, of
    - effecten
  • Deelneming aan effectenemissies en dienstverrichting in verband daarmee
  • Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee
   samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied
   van fusie en overname van ondernemingen
  • Bemiddeling op interbankmarkten
  • Vermogensbeheer en -advisering
  • Bewaarneming en beheer van effecten


Overige financiële instellingen
Deze term wordt gebruikt ter aanduiding van instellingen die banken noch financiële instellingen zijn
zoals hierboven omschreven.
Telkens wanneer die term wordt gebruikt, wordt in de mate van het mogelijke aangegeven om welke
instellingen het gaat.
( 1) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening
van de werkzaamheden van kredietinstellingen.
                            Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                                             Febelfin | Vade-Mecum 2011
Banksector
Deze term omvat alle banken (kredietinstellingen) die onder de toepassing van de wet van 22 maart
1993 vallen.
Voor de periode vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 maart 1993 spreekt men ook wel van
'banken in enge zin' wanneer het enkel de banken betreft die ressorteerden onder het oude
bankstatuut, en van 'banken in ruime zin' wanneer naast de banken onder het oude bankstatuut, ook de
OKI's (openbare kredietinstellingen) en de spaarbanken worden bedoeld.


Financiële sector
Deze term omvat de banken, de financiële instellingen en de overige financiële instellingen.


EUR - deviezen
In de bankboekhoudrapportering luidt de indeling naar de munt euro versus deviezen (vroeger, vóór de
invoering van de euro in 1999, Belgische frank versus deviezen). Met deviezen worden de munten
bedoeld van de landen die niet behoren tot de Europese Muntunie (EMU of eurozone).


In de tabellen met gegevens die verband houden met de Europese Unie (EU) en het eurogebied (EMU),
dient onder 'EU' en 'EMU' te worden verstaan :
                 EU                                EMU

             15 landen                            11 landen
         voor gegevens t.e.m. 2003                    voor gegevens t.e.m. 2000
  (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,   (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië,
   Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal,   Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje)
       Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden)


            25 landen                              12 landen
      voor gegevens van 2004 t.e.m. 2007                voor gegevens van 2001 t.e.m. 2006
  (15 landen plus Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,         (11 landen plus Griekenland)
      Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië)


             27 landen                            13 landen
         voor gegevens vanaf 2007                     voor gegevens over 2007
        (25 landen plus Bulgarije en Roemenië)                (12 landen plus Slovenië)

                                              15 landen
                                          voor gegevens over 2008
                                         (13 landen plus Cyprus en Malta)

                                              16 landen
                                       voor gegevens over 2009 en 2010
                                          (15 landen plus Slowakije)

                                              17 landen
                                          voor gegevens over 2011
                                           (16 landen plus Estland)
                            Belgian Finance Sector Federation
                          Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                           T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be
                                             Febelfin | Vade-Mecum 2011
Bronnen

ADSEI   FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie /Algemene Directie Statistiek en
     Economische Informatie
Assuralia Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen
BEAMA   Belgische Vereniging van Asset Managers
BIB    Bank voor Internationale Betalingen
BLV    Belgische Leasingvereniging
BVB    Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen
BVK    Beroepsvereniging van het Krediet
CBFA    Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
ECB    Europese Centrale Bank
Eurostat  Bureau voor Statistiek van de Europese Gemeenschap
Febelfin  Belgische Federatie van de financiële sector
FOD    Federale Overheidsdienst
IMF    Internationaal Monetair Fonds
INR    Instituut voor de nationale rekeningen
NBB    Nationale Bank van België
OESO    Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
RSZ    Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RSVZ    Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
UCV    Uitwisselingscentrum en VerrekeningConventionele tekens


-     het gegeven bestaat niet, is zinloos of verwaarloosbaar
n.b.    niet beschikbaar
                       Belgian Finance Sector Federation
                     Rue d'Arlon / Aarlenstraat 82 - 1040 Brussels
                      T + 32 2 507 68 11 | www.febelfin.be

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/17/2013
language:Latin
pages:17