Stagegids Pabo 1 1e semester by oi1QuQv

VIEWS: 0 PAGES: 124

									          SEMESTERSTAGEGIDS 1
            Pabo 1 2012 / 2013
  Studieprogramma Ed1 12-13; Ed2 11-12
                  (1e semester Pabo 1)
Wijsheid komt voort uit de ervaring, niet uit de boeken.
Wat je leest, zul je immers nooit volledig bezitten,
zolang je het niet ervaren hebt.
                  J. Donald Walters

                              Vlissingen, augustus 2012.
Inhoudsopgave
1   INLEIDING ............................................................................................................................................. 4
2   SEMESTERDOELEN............................................................................................................................. 4
3   DE WPA’S................................................................................................................................................ 4
4   VOORBEELDLESSEN .......................................................................................................................... 4
5   DIGITAAL PORTFOLIO ...................................................................................................................... 5
6   STAGEREFLECTIEVERSLAG ........................................................................................................... 5
7   STAGEOPDRACHTEN 1E SEMESTER .............................................................................................. 5
  7.1 LESGEEFOPDRACHTEN ....................................................................................................................... 5
  7.2 ANDERSOORTIGE OPDRACHTEN ........................................................................................................ 5
  7.3 VUISTREGELS VOOR DE PLANNING VAN OPDRACHTEN ..................................................................... 5
  7.4 OVERZICHT STAGEOPDRACHTEN 1E SEMESTER ................................................................................. 6
  7.5 STAGEOPDRACHTEN CURSUS: CU03053 ONTWIKKELEN VAN HOEKEN ............................................ 9
    CU03053-01 Observeer een dag in de klas ........................................................................................... 9
    CU03053-02 De inrichting van je klas ................................................................................................ 10
    CU03053-03 Observatie van gedrag van een leerling ......................................................................... 11
    CU03053-04 Een activiteit met een groepje kinderen ......................................................................... 14
    CU03053-05 Meespelen -werken met kinderen in een hoek ............................................................... 15
    CU03053-06 Werken met ontwikkelingsmateriaal ............................................................................. 16
    CU03053-07 Observatie van kinderen ................................................................................................ 18
    CU03053-08 Een observatiekring ....................................................................................................... 20
    CU03053-09 Een les natuuronderwijs ................................................................................................. 21
    CU03053-10 Rekenopdracht ............................................................................................................... 22
    CU03053-11 Hoe gezond en redzaam is de stageklas ......................................................................... 24
    CU03053-12 Lichaamsverzorging ...................................................................................................... 25
    CU03053-13 Het vijf stappenplan in de onderbouw ........................................................................... 26
    CU03053-14 Met ontwikkelingsmaterialen aan de slag ...................................................................... 28
    CU03053-15 Speelwerkles .................................................................................................................. 29
  7.6 STAGEOPDRACHTEN CURSUS CU03198 BOEIEND ONDERWIJZEN EN LEREN .................................. 30
    CU03198-01 Naast onderwijzen ook opvoeden .................................................................................. 30
    CU03198-02 Een stukje werkles organiseren en geheel begeleiden ................................................... 32
    CU03198-03 Observeren Bewegingsonderwijs les en organiseren..................................................... 34
    CU03198-04 Liedjes zingen ................................................................................................................ 36
    CU03198-05 Een nieuw lied aanleren ................................................................................................. 38
    CU03198-06 Instructie voor één station / hoek ................................................................................... 40
    CU03198-07 Een productieve beeldende opdracht ............................................................................. 42
    CU03198-08 Welke route neem je? .................................................................................................... 44
    CU03198-09 Indrukken verbeelden van een productieve les .............................................................. 46
    CU03198-10 Instrument gebruik ......................................................................................................... 48
    CU03198-11 Begeleiding voor één station / hoek ............................................................................... 51
    CU03198-12 Een ervaren leerkracht ................................................................................................... 53
    CU03198-13 Realiseer een les Bewegingsonderwijs .......................................................................... 55
    CU03198-14 Een les beeldende vorming aan hele groep .................................................................... 57
    CU03198-15 Een les muziek ............................................................................................................... 60
    CU03198-16 t/m 35 Voer 20 activiteiten uit ....................................................................................... 62
  7.7 STAGEOPDRACHTEN CURSUS CU03101 TAAL EN GETALLEN ......................................................... 66
    CU03101-01+02 Inventariseren taalactiviteiten a en b ....................................................................... 66
    CU03101-13+14 Prentenboek aanbieden a en b ................................................................................. 67
    CU03101-15+16 Voorlezen a en b ...................................................................................................... 69
    CU03101-04 Taalontwikkeling van jonge kinderen............................................................................ 71
    CU03101-05 (kring-)gesprek voeren................................................................................................... 73
    CU03101-06 Taalactiviteit beginnende geletterdheid ......................................................................... 75
    CU03101-07 Observeren voorbeeldles rekenen-wiskunde ................................................................. 77

                                                  Semesterstagegids 1 ’12-’13 Pabo 1, pagina 2
    CU03101-08 Observeren rekenontwikkeling ...................................................................................... 79
    CU03101-09 + 10 Les over tellen en getalbegrip met kleine groep (2x) ............................................ 81
    CU03101-11 + 12 Les over tellen en getalbegrip met grote groep (2x) .............................................. 83
  7.8 STAGE OPDRACHTEN CURSUS CU07818 MENSEN MET EEN VERHAAL ........................................... 85
    CU07818–01 Stilte .............................................................................................................................. 85
    CU07818–02 De levensbeschouwelijke kaart van je stageklas. .......................................................... 87
    CU07818–03 Rituelen ......................................................................................................................... 90
    CU07818-04 De identiteit in beeld brengen ........................................................................................ 92
  7.9 STAGEOPDRACHTEN CURSUS CU08672 BOEIEND LESGEVEN IN EEN VEILIGE OMGEVING ............. 93
    CU08672-01 Observeer een dag in de klas ......................................................................................... 93
    CU08672-02 De inrichting van je klas ................................................................................................ 94
    CU08672-03 Een observatie of demonstratiekring ............................................................................. 95
    CU08672-04 Een stukje werkles organiseren en geheel begeleiden ................................................... 96
    CU08672-05 Een onbekend lied aanleren ........................................................................................... 98
    CU08672-06 Een activiteit met een groepje kinderen in een hoek ................................................... 100
    CU08672-07 Een stukje werkles organiseren en geheel begeleiden ................................................. 101
    CU08672-08 Een ervaren leerkracht ................................................................................................. 103
    CU08672-09 Instrument gebruik ....................................................................................................... 105
BIJLAGEN 1E SEMESTER ....................................................................................................................... 108
  BIJLAGE 1 LESBESCHRIJVINGSFORMULIER P1 EN P2 FASE. ....................................................................... 109
  BIJLAGE 2 BEOORDELINGSLIJSTEN WERKPLEKASSESSMENT P1 FASE ...................................................... 112
  BIJLAGE 3 EINDBEOORDELINGSFORMULIER WERKPLEKASSESSMENT P1 FASE ........................................ 114
  BIJLAGE 4 EVALUATIEFORMULIER STAGEOPDRACHTEN ........................................................................... 115
  BIJLAGE 5 EVALUATIEFORMULIER STAGEDAG STUDENT .......................................................................... 117
  BIJLAGE 6 EVALUATIEFORMULIER STAGEDAG GROEPSMENTOR .............................................................. 118
  BIJLAGE 7 WERKWIJZER STAGELOGBOEK PER CURSUS............................................................................. 119
  BIJLAGE 8 AANWIJZINGEN VOOR JE STAGEREFLECTIEVERSLAG P1 FASE ................................................. 120
                                                Semesterstagegids 1 ’12-’13 Pabo 1, pagina 3
1 Inleiding
Voor u ligt de stagegids voor het eerste semester van Pabo 1.
De algemene inleiding die we normaal voorin de gidsen hebben staan, hebben we weglaten en
gebundeld in een aparte brochure, de Basisstagegids Pabo 1-4. In de Basisstagegids Pabo 1-4 zit
algemene informatie voor student, mentor en begeleider. Daar vindt u ook het jaarrooster.

In de semesterstagegids staan alle stageopdrachten, de benodigde werkplekassessments en de
noodzakelijke evaluatieformulieren. Die zijn namelijk per leerjaar verschillend.

De opdrachten in deze gids zijn de minimaal uit te voeren opdrachten. Het is, afhankelijk van de
reeds verworven competenties, aan de student, de mentor en de begeleiders vrij om meer les te
geven c.q. opdrachten uit te voeren dan in deze gids vermeld staan. Natuurlijk wel afgezet tegen
de fase waarin de student zich bevindt.

Namens alle betrokken docenten,

Het programmateam Pabo.


 Steeds als gesproken wordt van mentor, student, docent enz., wordt zowel de mannelijke
               als de vrouwelijke vorm bedoeld.

2 Semesterdoelen
Zie hiervoor de ‘Basisstagegids Pabo 1-4’. Voor Pabo 1 is het
einddoel: complete les kunnen geven.
3 De WPA’s
Uit het veld krijgen we regelmatig vragen over de ‘papiermolen’ die door de mentoren in moet worden
gevuld. Daar hebben we begrip voor en hebben daar om twee maatregelen genomen om de werkdruk op dit
punt terug te dringen:
  1. Het aantal items in de vakspecifieke WPA’s is teruggebracht tot maximaal 10.
  2. Per dag vult de mentor minimaal één WPA in. Het mogen natuurlijk meer zijn, maar dat hoeft niet.
     Vergeet u in het geval dat u het WPA niet invult, niet de opdracht voor de student af te tekenen? We
     willen namelijk wel weten of de student de opdracht heeft uitgevoerd. Nog mooier is als u op een
     blaadje wat opmerkingen hebt vermeld over die les.
  3. Alle WPA’s zijn nu numeriek gemaakt. Er wordt verwacht dat u nu een cijfer geeft voor de les aan
     de hand van het ingevulde formulier. Er wordt steeds verwezen naar bijlage 2 waar de weging van de
     verschillende scores staat vermeld.

4 Voorbeeldlessen
Het programma van dit leerjaar is gebaseerd op de landelijke SBL competenties. Op deze
competenties zijn sjablonen geschreven en daar op weer beroepssituaties. Onze studenten
worden op de opleiding vooral met deze laatste geconfronteerd. Aan de mentoren vragen we om
voorbeeldlessen te geven op basis van de sjablonen die we hebben gemaakt. In de basisstagegids
worden verdere aanwijzingen gegeven. Daar vind u ook de sjablonen die voor dit leerjaar van
toepassing zijn.
                                  Semesterstagegids 1 ’12-’13 Pabo 1, pagina 4
   5 Digitaal portfolio
   In één van de eerste SLC lessen krijg je uitleg over de werking van Wordpress. Wordpress is een
   tool om een digitaal portfolio te maken over je vorderingen die je maakt in je ontwikkeling naar
   volwaardige leerkracht.
   In je portfolio neem je die zaken op die van belang zijn om je ontwikkeling te laten zien. Je
   machtigt je mentor en je stagebegeleider om je portfolio in te zien. Aan het eind van het
   semester beoordeeld je

   6 Stagereflectieverslag
   In je stage reflectie verslag kijk je terug op de afgelopen stageperiode. In bijlage 8 staan de
   richtlijnen opgenomen waaraan je verslag dient te voldoen. Je verslag neem je op in je digitaal
   portfolio en wordt door je stagebegeleider beoordeeld.

   7 Stageopdrachten 1e semester
   Stageopdrachten zullen worden voorbereid binnen de cursussen en tevens vindt hier de
   terugkoppeling plaats. Daarom is het van belang om studenten in de gelegenheid te stellen om
   opdrachten in de geplande weken uit te laten voeren. Studenten zijn verplicht de
   stagevoorbereiding op de opleiding te volgen. Studenten, die deze verplichting niet nakomen,
   benadelen zichzelf en de stageschool in grote mate.
   De geformuleerde opdrachten zijn verplichte opdrachten en moeten voor akkoord worden
   afgetekend op de stagekaart zie het stagedagboek.
   Het is de bedoeling dat de student van de stageopdrachten de onderdelen ‘lesvoorbereiding’,
   ‘lesobservatie’ en ‘reflectie’, vastlegt in zijn logboek.
   Alle stageopdrachten moeten schriftelijk worden voorbereid. De student dient daarvoor het
   lesbeschrijvingsformulier te gebruiken. Lesbeschrijvingsformulier P1 fase. Lesbeschrijvingen
   worden altijd tijdig aan de mentor voorgelegd. In elk geval geeft de student voorafgaand aan elke
   les het lesbeschrijvingsformulier aan de mentor en / of de opleidingsmentor en / of de
   opleidingsdocent. Tevens dient de student daar een kopie van het vakspecifieke
   werkplekassessment (punt 3 van de stageopdracht) aan toe te voegen. Indien dit niet aanwezig is
   wordt het algemene werkplekassessment gebruikt, met daarin omcirkeld de te observeren criteria
   voor de betreffende opdracht die dan wordt uitgevoerd; dit staat in de opdracht vermeld onder
   punt 2.

7.1   Lesgeefopdrachten
   De student krijgt vanuit de opleiding voornamelijk stageopdrachten, die gericht zijn op het
   verwerven van de competenties van een groepsleerkracht. Competenties die nodig zijn om
   onderwijs te kunnen voorbereiden, realiseren en evalueren. Zowel een bouwcursus alsmede een
   leergebiedcursus geven daar d.m.v. het formuleren van concrete opdrachten invulling aan. In
   die opdrachten is een onderscheid te maken in formatieve en summatieve opdrachten. De
   formatieve opdrachten hebben vooral een plek gekregen in de lintstage en de summatieve
   opdrachten in de blokstage.

7.2   Andersoortige opdrachten
   Het is mogelijk dat de studenten vanuit de opleiding vanuit een cursus stageopdrachten krijgen,
   die wel moet worden uitgevoerd in de stage, maar niet in een lesgeefsituatie thuis horen. Te
   denken valt aan observatieopdrachten, interviews, analyseren van bestaand onderwijsmateriaal
   (b.v. lessen uit een methode), etc.

7.3   Vuistregels voor de planning van opdrachten
   Ga na of een opdracht in een les of practicum wordt toegelicht;
   Informeer bij de docent wanneer de opdracht in de les wordt toegelicht. Voer hem dan pas uit.
                                 Semesterstagegids 1 ’12-’13 Pabo 1, pagina 5
7.4        Overzicht stageopdrachten 1e semester
            Ontwikkelen van             Boeiend lesgeven in              Taal en Getallen                Mensen met een              Boeiend
   stageweek


           hoeken en werken uit           een veilige omgeving             Cursuscode: CU03101                 verhaal:              lesgeven in
            boeken Cursuscode:            Cursuscode: CU03198                                        CU07818               een veilig
              CU03053                                                              Afhankelijk van            leeromgeving:
                                                        Afhankelijk van het               het kwartaal              CU08672
                                                       kwartaal waarin je 3101              waarin je 7818
                       Uitvoeringsweken
                                             Uitvoeringsweken
                                                                      Uitvoeringsweken
                                                                                         Uitvoeringsweken
                                                                                                            Uitvoeringsweken
                                                       aangeboden krijgt op de               aangeboden
                                                      HZ, kies je voor de rode, of            krijgt op de HZ,
                                                         de zwarte weken.                kies je voor de
                                                         Daarom staat elke                rode, of de
                                                        opdracht twee keer               zwarte weken
                                                           genoemd

                                16-15 20 activiteiten  1-15
         1 01 Observeer en dag in  1-3        01 Ook opvoeden     1-3        07 observeren voorbeeldles   1-2,        01 Stilte        1-3,     01 Observeer         1-4
          de klas                                         rekenen            8-9                     8-10     een dag in de
                                                                                                   klas
           02 inrichting van je  1-3        03 Bewegingsonderwijs  1-4                                                     02 De inrichting       1-4
           stageklas                                                                                   van je klas
                                                                                                   03 Een            1-4
                                                                                                   observatie of
                                                                                                   demonstratiekri
                                                                                                   ng
         2                                             15+16 Voorlezen a+b       2-7, 02 De        2-4,
                                                                      9-15 levensbeschouwe 9-11
                                                                         lijke kaart van je
                                                                         stageklas
                                                      01+02 Inventariseren      2-7,
                                                      taalactiviteiten a+b      9-14
                                                      13+14 Prentenboek        2-7,
                                                      aanbieden a+b         9-15
         3                                             08 observeren          3-6, 03 Rituelen     3-7,
                                                      rekenontwikkeling       11-13          10-14
                                                      09+10 les tellen en       3-6,
                                                      getalbegrip met kleine     10-13
                                                      groep 2x
                                                      05 (kring-)gesprek voeren   3, 10
         4 03 Observatie        4       02 Werkles organiseren  4-5        11+12 les tellen en      4-7, 04 De identiteit             4-7,    04 Een stukje        4-5

                                                                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 6
                                  getalbegrip met grote groep 11-15 in beeld brengen  11-15 werkles
                                  2x 2x                            organiseren en
                                                                geheel
                                                                begeleiden
   04 Activiteit met    4-5  04 Liedjes zingen    4,7  04 Taalontw. van jonge    4-8,
   groepje kinderen                        kinderen          12-15
 5                                                                05 Een       5-9
                                                                 onbekend lied
                                                                 aanleren
                                                                 07 Een stukje   5-9
                                                                 werkles
 6                  05 lied aanleren     6-9
                   06 Eén station / hoek  6-10
 7 05 Meespelen        7                                                 06 Een       7-9
                                                                 activiteit met
                                                                 een groepje
                                                                 kinderen in een
                                                                 hoek
   06            7   16-35 20 activiteiten   7
   Ontwikkelingsmateriaal     uitvoeren
  07 Observatie van      7
  kinderen
 8 08 Een observatiekring   8-10 07 Beeldende opdracht   8-10 07 observeren voorbeeldles  1-2, 01 Stilte      1-3,
                                  rekenen           8-9            8-10
   09 Les natuuronderwijs  8-10                 11+12 les tellen en     4-7,
                                  getalbegrip met grote groep 11-15
                                  2x 2x
 9 10 Rekenopdracht      9-13 08 Welke route      9-12 01+02 Inventariseren     2-7, 02 De        2-4,  09 Instrument   9-12
                                  taalactiviteiten a+b    9-14 levensbeschouwe    9-11  gebruik
                                                   lijke kaart van je
                                                   stageklas
                                  13+14 Prentenboek      2-7,
                                  aanbieden a+b        9-15
                                  15+16 Voorlezen a+b     2-7,
                                                9-15
10                  09 Indrukken      10-12 05 (kring-)gesprek voeren  3, 10 03 Rituelen      3-7,
                   verbeelden                                      10-14
                                  09+10 les tellen en     3-6,
                                  getalbegrip met kleine   10-13


                                                          Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 7
                                  groep 2x
 11 11 Gezond en redzaam    11-13 10 Instrument gebruik  13-15 08 observeren        3-6, 04 De identiteit  4-7,
                                  rekenontwikkeling      11-13 in beeld brengen  11-15
   12 Lichaamsverzorging   11-13 11 Begeleiding     11-12
   13 Het vijf stappenplan  11-13
   in de onderbouw
 12                  12 Ervaren leerkracht  12-15 06 Taalactiviteit beginnende 5-7,              08 Een ervaren   12-15
                                  geletterdheid        12-15              leerkracht
                                  04 Taalontw. van jonge    4-8,
                                  kinderen           12-15
 13               13 Les            13-15
                 Bewegingsonderwijs
 14 14           14-15 14 Les beeldende       14-15
  Ontwikkelingsmateriale    vorming
  n
  15 Speelwerkles    14-15 15 Les muziek        14,15

NB 1. Er ontbreken nummers, omdat er opdrachten zijn verwijderd.

NB 2. Er zijn 77 opdrachten verspreid over 25 stagedagen!
                                                          Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 8
7.5   Stageopdrachten cursus: CU03053 Ontwikkelen van hoeken

   Cursuscode       CU03053
   Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
   Stageopdracht      CU03053-01 Observeer een dag in de klas
   Stageweek        1-3
   WPA           Nee

   1. Opdracht
   Vraag voor deze opdracht toestemming aan je mentor, voor het observeren van de leerkracht en
   de kinderen en voor het maken van foto’s.
    a. Observeer een dag in de klas. Let daarbij vooral op het gedrag van de leerkracht bij de start
     van de dag; de kring; de overgang naar de speelwerkles en tijdens de speelwerkles. Wat
     zegt de leerkracht? Wat doet hij? Waar zit/staat hij. Zie voor overige aandachtspunten punt
     2 hieronder. Noteer ook andere zaken die jou opvallen.
    b. Interview met de leerkracht. Gebruik daarvoor de vragen die je maakt bij de zelfstudie van
     week 1, timeslot 2.

   Maak naar aanleiding van zowel je observatie als het gesprek met de leerkracht, een impressie
   (zie voor uitleg “overige aanwijzingen” hieronder) en maak een kort verslag van het gesprek en
   neem daarin je observatiegegevens mee (wat ben je te weten gekomen over gedrag van een
   leerkracht?) en sluit af met de drie voor jou meest opvallende zaken

   2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
    Maak voor het observeren van de leerkracht gebruik van enkele aandachtspunten uit het
    WPA (werkplekassessment) en maak hiervan een kort verslag.
    Interactie:
    De leerkracht luistert naar vragen van kinderen en reageert daar op
    De leerkracht laat in eigen gedrag enthousiasme en nieuwsgierigheid zien
    Management:
    De leerkracht zorgt voor een gestructureerde en duidelijke omgeving
    De leerkracht is consequent in het hanteren van regels en afspraken.
    Didactiek:
    De leerkracht vertelt duidelijk wat de inhoud is van de les en wat er gaat gebeuren
    De leerkracht kan aandacht vangen en vasthouden.

   3. Vakspecifieke competenties
   N.v.t.

   4. Overige aanwijzingen
   Uitwerking van stageopdracht:
    - het maken van een impressie:
      geef de essenties/ de belangrijkste zaken voor jou, weer op een wijze die bij je past; kies
      daarvoor een expressie vorm die je ligt: dat kan dus zijn een verhaal, een schilderij, een
      collage, een beeld, een gedicht;
    - het maken van een verslag: ga bij het maken van je verslag vooral uit van de vraag: “wat
      moet je als leerkracht kunnen en weten?” Dus bijvoorbeeld: wat vraagt het aan kennis en
      vaardigheid van een leerkracht om de orde in de kring te handhaven; wat vraagt het van
      een leerkracht om kinderen aan het vertellen te krijgen en houden en betrek daar dus de
      aandachtspunten uit het WPA bij.
   Neem dat mee naar de volgende les.
                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 9
Cursuscode       CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-02 De inrichting van je klas
Stageweek        1-3
WPA           Nee

1. Opdracht
 a. Maak een plattegrond van de klas, als je dit voor je SLC-bijeenkomst al hebt gedaan gebruik
  je deze;
 b. leg de aandachtspunten voor een effectieve indeling van het lokaal, bezien vanuit de
  literatuur (lees daarvoor: hoofdstuk 4; paragraaf 4.3.2 uit: Pedagogisch-didactisch
  begeleiden) naast de indeling van jouw stagelokaal;
 c. schrijf een verslag waarin je:
  - je mening op het lokaal geeft. Gebruik daarvoor de aandachtspunten bij 4 (hieronder).
  - aanbevelingen formuleert voor je stageklas op basis van wat je las. Doe dat als volgt: geef
  een aantal zaken aan die volgens jou zeker behouden moeten blijven omdat ze ook volgens
  de literatuur een goed voorbeeld van een effectieve indeling van het lokaal zijn.
  En benoem een aantal zaken die volgens jou zouden kunnen veranderen; ook weer
  gebaseerd op jouw eigen mening en de literatuur die je er op na sloeg. Noem dus ook
  argumenten waarom je vindt dat zaken kunnen blijven zoals ze zijn dan wel zouden kunnen
  veranderen.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
 Geen relatie

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4. Meer weten / overige aanwijzingen
Hanteer de volgende aandachtspunten bij het maken van de reflectie:
 - wat is je eerste indruk als je binnen komt?
 - is de ruimte overzichtelijk en ordelijk ingedeeld?
 - biedt de ruimte letterlijk en figuurlijk veiligheid aan de kinderen?
 - is er gelegenheid om individueel en in groepjes te werken?
 - welke hoeken kun je onderscheiden?
 - waar staat de tafel van de leerkracht?
 - heeft elk kind een tafeltje en hoe zijn die gegroepeerd?
 - hoe worden de muren gebruikt?
 - is er ruimte voor een kring?
 - hoeveel uitdaging biedt de ruimte?
 - wat spreekt jou aan?
paragraaf 4.3.2 uit Pedagogisch-Didactisch Begeleiden.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 10
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht     CU03053-03 Observatie van gedrag van een leerling
Stageweek       4
WPA          Nee

1. Opdracht
Ga op basis van een tijdsinterval het gedrag van een leerling observeren tijdens het kringgesprek

Doelen:
  - de student kan a.d.h.v. een observatie een beeld krijgen van het verloop van gedrag
    tijdens een kringgesprek (groep 1/2) of klassengesprek (groep 3/4);
  - de student kan objectieve gegevens verzamelen middels de observatie en de resultaten
    vastleggen in een verslag.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek
 Geen relatie

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4. Meer weten / overige aanwijzingen
De student werkt de volgende stappen uit:

Vooraf
Het doel van de observatie is om een beeld te krijgen van het verloop van gedrag tijdens het
gesprek. Om dat beeld zo objectief mogelijk in kaart te brengen wordt elke 20 seconden
vastgelegd wat het gedrag is.
Het gedrag wordt getypeerd volgens vooraf bepaalde categorieën. Op deze manier wordt je
waarneming gestuurd en de objectiviteit vergroot.
Maak voor het uitvoeren van deze observatie gebruik van bijgaand observatieformulier.

  a. Aanwijzingen voor gebruik
Voor deze observatie is het waarschijnlijk het prettigst om buiten de kring te gaan zitten.
Daardoor is er een goed overzicht zonder dat het storend is voor andere kinderen. Belangrijk is
uiteraard dat je het betreffende kind goed kunt zien, maar ook je mentor.
  - Op het bijgaande formulier kunnen beiden met een letter in een schetsje van de kring
    worden aangetekend.
  - Om de 20 seconden moet met een code het gedrag van dat moment worden genoteerd.
    Dat vergt veel concentratie en een duidelijk horloge.
  - Het formulier voorziet in 21 minuten. Dat is zeker voor jonge kinderen, meestal wel
    voldoende. Vooraf dien je de codes goed van buiten te kennen, omdat je eigenlijk geen
    tijd hebt om iedere keer deze op te zoeken tijdens de observatie.
  - Tijdens de observatie kun je eventueel nog aantekeningen maken van bepaalde
    gedragswisselingen of zaken die je nog zijn opgevallen.
  - Wanneer je in groep 3 of groep 4 stage loopt kan deze opdracht eveneens tijdens een
    klassengesprek worden uitgevoerd.

- Verwerking van de gegevens
De ingevulde lijst laat zien welke categorieën het meest aan bod kwamen. Wellicht zal er een
bepaald patroon duidelijk worden. Is er een relatie met de onderwerpen die aan bod kwamen?

- Aanwijzingen voor de interpretatie

                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 11
Zoals bij elke observatie kijk je natuurlijk eerst terug naar de aanleiding tot de observatie en de
vragen waarmee je begon. Is deze leerling geneigd bij het gesprek te blijven?
Houdt hij zich aan de gespreksregels? Is er sprake van kortdurende aandacht? Als er onoplettend
gedrag is, blijkt dat dan ook negatief op de inhoud van de bijdragen? Is de plaats in de kring van
invloed?

- Resultaat
Leg je ervaringen en de resultaten van deze observatie vast in een verslag van één tot anderhalf
A4.
Bespreek dit verslag met de mentor.
Gesprekspunten zijn onder meer:
  - zijn de observatiegegevens voldoende om een goed beeld te krijgen?
  - zijn de observatiegegevens objectief?
  - zijn de interpretaties en conclusies juist en volledig?
  - is het verslag duidelijk en objectief?
Je beantwoordt in het verslag eveneens de vraag: Wat heb ik geleerd en welke aandachtspunten
punten neem ik mee voor een volgende observatie?

Bronnen:
  - Hoofdstuk 1 uit Pedagogisch-Didactisch Begeleiden;
  - Raadpleeg ook bronnen als: Kijk; een observatiesysteem. En: Werkboek voor een
   ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk van Ferre Laevers. Hoekenwerk, hoofdstuk 1;
  - Basiskenmerken en communiceren is contact.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 12
Observatieformulier
Naam leerling (alleen initialen):      Datum:     Tijd:


                 Categorieën:
Tijd   Code       Tijd    Code      Tijd   Code       Tijd   Code
0000           0520            1040           1600
0020           0540            1100           1620
0040           0600            1120           1640
0100           0620            1140           1700
0120           0640            1200           1720
0140           0700            1220           1740
0200           0720            1240           1800
0220           0740            1300           1820
0240           0800            1320           1840
0300           0820            1340           1900
0320           0840            1400           1920
0340           0900            1420           1940
0400           0920            1440           2000
0420           0940            1500           2020
0440           1000            1520           2040
0500           1020            1540           2100
                                   Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 13
Cursuscode       CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-04 Een activiteit met een groepje kinderen
Stageweek        4-5
WPA           formatief

1. Opdracht
 - Voer een activiteit uit met een groepje kinderen; kies een inhoud in overleg met je
  mentor, maar denk aan mogelijkheden binnen de vakgebieden natuur en wetenschap.
  Besteed veel aandacht aan een boeiende introductie met behulp van het stellen van
  vragen.
 - Beschrijf je activiteit op het lesbeschrijvingsformulier. Beschrijf de doelen voor de
  kinderen; de beginsituatie en de activiteiten van leerlingen en leerkracht, evenals de
  organisatie.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
   2      1, 2, 3             3

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Pedagogisch-Didactisch Begeleiden. Diverse paragrafen: bijvoorbeeld paragraaf 10.2.2.
    en 10.3.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 14
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht     CU03053-05 Meespelen -werken met kinderen in een hoek
Stageweek       7
WPA          formatief

1. Opdracht
Je maakte al een plattegrond van de klas en je hebt de indeling van de klas al vergeleken met
de criteria die voor een effectieve indeling van het lokaal in de literatuur worden genoemd. Het
wordt nu tijd dat je gaat ervaren wat kinderen doen in een hoek; het gaat er nog niet om dat je
al weet wat je moet doen als leerkracht, dat komt later wel! Ga nu eerst maar eens een half
uurtje meespelen/werken in een hoek; noteer achteraf wat je is opgevallen en zeker ook hoe
het voor jou was om mee te spelen/werken.
Deze stageopdracht kun je doen in de groepen een tot en met vier. De enige voorwaarde is dat
er hoeken in het lokaal zijn ingericht. Indien er geen hoeken zijn in de groep waar jij stage
loopt, bespreek dan met je mentor of het mogelijk is deze opdracht in een andere groep uit te
voeren. Indien het niet mogelijk is de opdracht in je eigen of andere groep uit te voeren, kijk
dan bij punt 4 van deze stageopdracht.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek
                         3

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4. Meer weten / overige aanwijzingen
Mocht het niet mogelijk zijn om in de onderbouw de stageopdracht uit te voeren, dan doe je de
opdracht als volgt: bekijk een videoband (aanwezig in de OWP) over spelen en werken in
hoeken.
   - Stenenhoek en zeepaleis; Th0 ond 12;
   - Broekenschuur/kledingwinkel; Th0 ond 12;
   - Klassenmanagement in de onderbouw; hoe nu verder? Th0 ond 12.
Het kijken en verwerken van de videobeelden doe je a.d.h.v. de volgende aandachtspunten:
   - met welke activiteiten waren de kinderen bezig;
    - welke ideeën kwamen er tijdens de observatie bij je op om verdieping te geven aan het
     spel;
   - hoe zou je het spel kunnen verbreden naar andere activiteiten?
Maak een verslag van je observatie.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 15
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Titel         CU03053-06 Werken met ontwikkelingsmateriaal
Stageweek       7
WPA          formatief

1. Opdracht
Werken met ontwikkelingsmateriaal in de klas, naar aanleiding van een practicum.

Bekijk op je stageschool de materialen in groep een en twee. Kies voor alle soorten materialen
er minstens één. Beschrijf de materialen in de hier toegevoegde matrix.
Kies in overleg met de groepsleerkracht een kind waarmee je een activiteit met een (reken-
wiskunde) ontwikkelingsmateriaal gaat uitvoeren. Kies een materiaal dat je beschreven hebt.
Beschrijf de activiteit op het lesbeschrijvingsformulier;
Maak een verslag van je bevindingen

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
 1, 2, 3, 4, 6   1, 2, 3, 4   1, 3, 4   1, 2, 3, 4      1, 2        1,4

3. Vakspecifieke competenties
Geen.

4. Meer weten / overige aanwijzingen
Beschrijf in de matrix (hieronder weergegeven) van ieder materiaal:
 - hoe het materiaal er uit ziet en hoe je er mee kan spelen/werken;
 - hoe het spelen en werken kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen;
 - Maak een verslag van je lesactiviteit. In dat verslag besteed je aandacht aan:
 - de wijze waarop het kind met het materiaal werkte;
 - de begeleiding die jij gegeven hebt;
 - wat het kind er van leerde.

Wiskunde en Didactiek deel I.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 16
 Materialen      Beschrijving materiaal
  Ongevormde
  materialen


 Materialen voor
  rollenspel


 Materialen voor
   bouw- en
  constructieve
  activiteiten

  Speel-leer
  materialen


  Lees-schrijf
  materialen


 Reken- / wiskunde
  materialen


  ICT materialenBuitenspelmaterialenMatrix ontwikkelingsmaterialen
                        Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 17
Cursuscode        CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-07 Observatie van kinderen
Stageweek        7
WPA           Nee

1. Opdracht
Doelen:
De student kan de betrokkenheid van kinderen observeren met behulp van de
betrokkenheidsschaal.
De student kan (voorzichtige!!) conclusies verbinden aan zijn observaties van twee kinderen.
(ten aanzien van vier actiepunten voor goed onderwijs van ego en de taak die daarbij is
weggelegd voor de leerkracht)

inhoud
Observeer twee kinderen die in een hoek aan het spelen zijn; kies de kinderen in overleg met de
mentor; kies twee kinderen die verschillen in betrokkenheid; observeer de kinderen op
verschillende momenten: zowel in de kring; als bij het buitenspel als aan de tafels als in de
hoeken.
Vraag je mentor welk materiaal zij gebruikt voor het observeren van betrokkenheid en maak
daar dan zelf dan ook gebruik van. In het lesmateriaal bij deze cursus is ook een document
opgenomen dat je kunt gebruiken om betrokkenheid te observeren.
Deze opdracht kan je uitvoeren in iedere groep waar spel/werkhoeken zijn. Mocht er in de groep
waar jij stage loopt geen speel/werkhoek zijn dan kan je overleggen met je mentor over de
mogelijkheid om in een andere groep de opdracht uit te voeren.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
 Geen relatie

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
    - Kies de kinderen in overleg met de mentor en kijk daarbij vooral naar verschillen in
     betrokkenheid. Observeer die kinderen op verschillende momenten, zowel in de kring als
     bij het buitenspel als aan de tafels als in de hoeken en bij bewegingsactiviteiten.
    Werk de volgende stappen uit:
    - voer de observatie uit op stagedag 4 of 5 en in stageweek 1 (je hebt tenslotte
     verschillende momenten nodig, minstens vier) en maak van je aantekeningen een verslag;
    - lees het verslag dat je hebt gemaakt kritisch na en onderstreep de subjectieve
     uitspraken. Maak vervolgens een tweede versie van het verslag. Lever beide versies van
     het verslag in;
    - verwerk de gegevens van de observatie op de lijst “observatie van betrokkenheid tijdens
     verschillende activiteiten” (KIJK!); of op een andere manier;
    - interpreteer de verzamelde gegevens en verbind er een conclusie en een advies aan voor
     een vervolg. In dat advies geef je aan hoe jij denkt dat de betrokkenheid kan worden
     vastgehouden dan wel vergroot. Betrek hier ook bij het handelen van de leerkracht.
   Bespreek je conclusies en advies met de mentor.
   Gesprekspunten zijn onder meer:
    - zijn de observatiegegevens voldoende om een goed beeld te krijgen?
    - zijn de observatiegegevens objectief?
    - zijn de interpretaties en conclusies juist en volledig?
    - Is het advies helder en ter zake doende?


                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 18
- is het verslag duidelijk en objectief?

   -  Hoofdstuk 1 uit Pedagogisch-Didactisch Begeleiden.
   -  Raadpleeg ook bronnen als: Kijk; een observatiesysteem. En: Werkboek voor een
     ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk van Ferre Laevers. Hoekenwerk, hoofdstuk 1
   -  Zie ook informatie op VLD, PDF-file’s;
   -  Basiskenmerken en communiceren is contact.
                           Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 19
Cursuscode       CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-08 Een observatiekring
Stagedag        8-10
WPA           formatief

1. Opdracht
Ontwerp en organiseer een observatiekring of demonstratiekring voor de hele groep.
Kies materiaal waar veel aan de beleven valt en veel aan waar te nemen is. Denk bij het
ontwerpen aan de manier waarop je de aandacht van de kinderen gaat vasthouden tijdens de
kring, verwerk dit in je voorbereiding.
Beschrijf de activiteit op het lesbeschrijvingsformulier.

2. Relatie met criteria werkplekassessment fase P1
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
1, 2, 3, 4, 5,  1, 2, 3, 4    1, 3, 4     1,2
   6

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Praktische Didactiek Natuuronderwijs hoofdstuk 10.1, tips/controlelijst voor een
    observatieles.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 20
Cursuscode       CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-09 Een les natuuronderwijs
Stageweek        8-10
WPA           formatief

1. Opdracht
Ontwerp en geef een les natuuronderwijs.
Kies bij het ontwerpen een werkvorm die past bij het onderwerp en het materiaal dat je
gebruikt. Let bij het ontwerpen ook op de groep waarin je les geeft.
Je kunt kiezen voor een observatiekring, een practicum, een ontdekdoos of een ontdekhoek.
Beschrijf de activiteit op het lesbeschrijvingsformulier.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
1, 2, 3, 4, 5,  1, 2, 3, 4    1, 3, 4     1, 2
   6

3. Vakspecifieke competenties
Geen

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Praktische Didactiek Natuuronderwijs hoofdstuk 10.1, tips/controlelijst voor een
    observatieles.
   - Paragraaf 10.3 uit Pedagogisch-Didactisch Begeleiden.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 21
Cursuscode       CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-10 Rekenopdracht
Stageweek        9-13
WPA           formatief

1. Opdracht
Voer een activiteit uit uit het domein meten, meetkunde of wiskundig inzicht. Bedenk een
probleem(pje) in de leefwereld van de kinderen en laat de kinderen nadenken over dit
probleem. Doe dit in een kleine groep van 6-8 kinderen of een halve klas. In groep 1/2 kun je
bijvoorbeeld werken met ontwikkelingsmateriaal op het gebied van meten, meetkunde of
wiskundig inzicht, zoals lotto’s of mozaïek. Of misschien is er wel een hoek in de kleuterklas die
uitnodigt tot een rekenactiviteit. Bijvoorbeeld bouwen met blokken, kastanjes wegen, ‘koken’ in
een keukentje enz. In groep 3/4 geef je een les uit de methode of voer je een door de mentor
bedachte activiteit uit. De methodeles gaat dan over meten, meetkunde of wiskundig inzicht.
Als je een methodeles geeft, kijk deze dan ook na.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud            Voer een activiteit uit in het domein getal. Doe dat in een
               kleine groep.
Pedagogisch/ Didactische   Leerkrachtgestuurd en deels leerlinggestuurd bij het bedenken
aanpak            van verschillende oplossingen
Leeromgeving         strak
               veilig
Groepsgrootte en -      Kleine groep (6 leerlingen tot een halve klas)
samenstelling
Duur             volledige les: inleiding, kern en afsluiting
Verantwoordelijkheid     Gehele verantwoordelijkheid voor de kleine groep

 -  Bereid je les voor op een voorbereidingsformulier en neem deze voorbereiding op in je
   cursusmap;
 -  vraag je mentor je activiteit te beoordelen en neem het formulier op in je cursusmap;
 -  evalueer je les en neem de evaluatie op in je cursusmap.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 gedragsomschrijving
voorbereiding Uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,      reflectie     attitude
        interactie  management    didactiek
 1, 2, 3, 4  1,2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 5  3, 4, 5        1, 2     1, 2, 3, 4, 5,
                                            6, 7

3. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Reader Taal en Getallen
  - Jonge kinderen leren rekenen
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 22
4. Vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Rekenen / Wiskunde
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft verschillende oplossingsmogelijkheden van kinderen;
2. beschrijft vragen om de kinderen uit te dagen na te denken over
  het rekenprobleem.
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. Luistert naar vragen van leerlingen en is toegankelijk voor
  alternatieve oplossingen van kinderen;
2. stelt kinderen vragen die aanzetten tot denken over het
  rekenprobleem.
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. Heeft benodigde materialen klaarliggen;
2. kan zo nodig kleine aanpassingen aanbrengen in de
   voorbereiding;
3. kan zorgen voor een gestructureerde en ordelijke
   werkomgeving.
                      Gemiddelde score ‘management’:
Didactiek:
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
nvt
vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. geeft ruimte voor eigen oplossingen van kinderen;
2. daagt kinderen uit om mee te denken.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

5. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Reader Taal en Getallen
  - Jonge kinderen leren rekenen
                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 23
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht     CU03053-11 Hoe gezond en redzaam is de stageklas
Stageweek       11-13
WPA          Nee

1. Opdracht
Hoe is het gezondheidsbeleid geformuleerd op je stageschool?
 - Analyseer met behulp van de kijklijst Hoe gezond en redzaam de stageklas is op aspecten
   die met gezondheid en redzaamheid te maken hebben. Deze zaken beïnvloeden indirect
   het gedrag van kinderen en leerkrachten;
 - trek beargumenteerd conclusies over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid
   van de klassensituatie en de redzaamheid van de kinderen;
 - formuleer aanbevelingen voor de school en geef daarbij aan waarom je die aanbevelingen
   zinvol vindt.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek

Bij deze opdracht worden geen specifieke elementen genoemd. Daarom is het verstandig dat de
student en de mentor:
 - zelf een aantal elementen uit het werkplekassessment kiezen. Kies in ieder geval voor één
   element uit het onderdeel voorbereiding en een uit het onderdeel reflectie en twee uit het
   onderdeel uitvoering;
 - kies niet steeds dezelfde, maar aan de andere kant: de student hoeft ook zeker niet steeds
   andere elementen te nemen;
 - geef een korte verantwoording voor je keuze (dat geeft meteen een goede basis voor je
   reflectie).

3. Vakspecifieke competenties
Geen.

4. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Kopieerblad 6
  - Wettelijke Voorschriften katern 1.
  - Schoolgezondheidsbeleid hoofdstuk 7.
     - welke eisen stelt de wet aan bevordering van gezond en redzaam gedrag?
     - welke eisen stelt de arbo-wet?
     - wat is schoolgezondheidsbeleid en waarvoor dient het?
     - wat valt er onder het schoolgezondheidsbeleid en hoe kan de zorg voor kinderen
      en personeel worden vastgelegd?
  - Ga op je stageschool na hoe het schoolgezondheidsbeleid is geformuleerd. Staat er iets
   over in de schoolgids? Waar nog meer? Wat zie je terug van het schoolgezondheidsbeleid
   tijdens het stagelopen.
  - Gezond Gedrag in het Basisonderwijs hoofdstuk 4 t/m 6.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 24
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht     CU03053-12 Lichaamsverzorging
Stageweek       11-13
WPA          formatief

1. Opdracht
Ontwerp en geef een les over een onderwerp binnen de lichaamsverzorging.
Hierbij kun je denken aan:
 - belangstelling tonen voor eigen lichaam en de verzorging hiervan;
 - leren hun lichaam op een hygiënisch verantwoorde manier te verzorgen;
 - ontwikkelen eigen verantwoordelijkheid voor de lichaamsverzorging.
Beschrijf de activiteit op het lesbeschrijvingsformulier.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
1, 2, 3, 4, 5,  1, 2, 3, 4     1, 4    1, 2 ,5      1, 2, 4
   6

3. Vakspecifieke competenties
Geen.

4. Meer weten / overige aanwijzingen
   Besteed specifiek aandacht aan het beschrijven van de doelen en de beginsituatie;
   -
   beschrijf de doelen voor de les en verzeker je er van dat je de drie componenten waaruit
   -
   een goed geformuleerd doel moet bestaan, hebt beschreven (gedrags-, inhouds-, en
   didactische component);
 - is je beginsituatie voldoende in het licht van je doelstelling beschreven;
 - vraag je mentor naar specifieke informatie, zodat je er een zinvolle les van kunt maken,
   die aansluit bij wat kinderen al kunnen, weten en beheersen.
Gezond Gedrag in het Basisonderwijs hoofdstuk 22-24.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 25
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht     CU03053-13 Het vijf stappenplan in de onderbouw
Stageweek       11-13
WPA          formatief

1. Opdracht
Ontwerp en geef een les met een onderwerp binnen natuur of wetenschap. In deze les moet het
5-stappenplan van natuuronderwijs duidelijk zichtbaar zijn in de voorbereiding en uitvoering.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
   alle      alle      alle     alle        alle       alle

3.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Praktische Didactiek Natuuronderwijs hoofdstuk 9,
   - Praktische Didactiek Natuuronderwijs hoofdstuk 10
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 26
4.  Vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Rekenen / Wiskunde
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft vragen om de kinderen uit te dagen na te denken over
  het probleem;
2. beschrijft de vijf stappen binnen deze les duidelijk;
3. beschrijft binnen de vijf stappen de problemen die kunnen
  optreden.
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. Luistert naar vragen van leerlingen en is toegankelijk voor
  oplossingen van kinderen;
2. stelt kinderen vragen die aanzetten tot denken over het
  onderwerp;
3. laat in eigen gedrag enthousiasme en nieuwsgierigheid zien.
                       Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. Heeft benodigde materialen klaarliggen;
2. heeft het lokaal op de juiste wijze ingericht.
                      Gemiddelde score ‘management’:
Didactiek:
vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. Laat de vijf-stappen duidelijk terug komen in de les;
2. geeft ruimte voor eigen oplossingen van kinderen.
                       Gemiddelde score ‘didactiek’:
        Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 27
Cursuscode       CU03053
Vak          Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht     CU03053-14 Met ontwikkelingsmaterialen aan de slag
Stageweek       14-15
WPA          formatief

Voor studenten die stage lopen in groep een en twee (en mogelijk drie en vier)

In de voorafgaande periode heb je middels op bijgevoegd schema ontwikkelingsmaterialen
geïnventariseerd.
Ga in de komende weken met minstens drie materialen een activiteit uitvoeren met een groepje
kinderen.
Dat wil zeggen:
  - dat je minstens drie materialen kiest die je genoemd hebt in je matrix;
  - bestudeer de handleiding van de betreffende materialen;
  - beschrijf op je lesbeschrijvingsformulier de activiteit en overdenk achteraf hoe het gegaan
   is. Neem daarbij de volgende vragen mee: wat deed je? En wat dacht je daarbij; wat wilde
   je en wat voelde je? In dat verslag besteed je verder aandacht aan de wijze waarop het
   kind met het materiaal werkte en de begeleiding die jij gegeven hebt.

Voor studenten die stage lopen in groep drie en vier en voor wie bovenstaande opdracht niet uit
te voeren is:
 - bekijk extra materialen die in jouw stageklas gebruikt worden bij de vakken rekenen,
   natuur en techniek óf taal: ga met een groepje kinderen met de betreffende materialen
   een activiteit uitvoeren. Doe dit op de manier zoals hierboven beschreven is.

2. Relatie met criteria werkplekassessment fase P1
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek
                 1, 2, 3, 4    4, 5

3. Vakspecifieke competenties
N.V.T

4. Meer weten / overige aanwijzingen
- Voor meer achtergronden over de ontwikkelingsmaterialen kun je jouw mentor vragen of de
  docentcoach van de cursus.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 28
Cursuscode       CU03053
Vak           Onderwijskunde, natuur en wetenschap
Stageopdracht      CU03053-15 Speelwerkles
Stageweek        14-15
WPA           formatief

1. Opdracht
Voor studenten die stage lopen in groep een en twee (en mogelijk drie en vier).

Je begeleidt tijdens een speelwerkles in groep een of twee (eventueel drie, vier) een groepje
kinderen in de huishoek of een andere hoek.
Je observeert de spelactiviteit gedurende minstens vijf minuten en besluit dan hoe je kunt
aansluiten bij het spel. Je speelt minstens tien minuten mee, in welke vorm dan ook.
Je kunt deze activiteit niet beschrijven op een lesbeschrijvingsformulier, omdat jouw handelen
afhangt van de kinderen: zij spelen; jij sluit aan bij wat zij aan het doen zijn. Je kunt deze
activiteit wel achteraf beschrijven (zie voor aandachtspunten hieronder).

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek


3. Vakspecifieke competenties
Geen.

4. Meer weten / overige aanwijzingen.
Neem de les op een cassetterecorder op, zodat je bij de evaluatie en verwerking achteraf niet
volledig op je geheugen hoeft terug te vallen.
Je begint met een observatie op afstand, vervolgens ga je op bezoek in de hoek en ga je het spel
begeleiden. Je interventies kunnen bestaan uit:
  - toevoegen van een suggestie (“misschien kan vader ook een eitje koken bij het ontbijt”
    of ”kun je ook een routebeschrijving maken voor de gast”;
  - toevoegen van materiaal (een tropische helm of een ganzenpen);
  - toevoegen van jezelf als speler (de boze buurman of de vergeetachtige zwerver);
  - Verwoorden van wat je ziet gebeuren (het ziet er hier uit als..);
  - of een combinatie van bovenstaande suggesties.

Maak van deze les een verslag. Illustreer je tekst met citaten uit de opgenomen les, zowel
dialogen tussen de kinderen onderling als de dialogen die jij met de kinderen hebt gehad. De
volgende punten kunnen aan de orde komen:
 - met welke activiteiten waren de kinderen bezig totdat jij erbij kwam;
 - welke ideeën kwamen er tijdens de observatie bij je op om verdieping te geven aan het
   spel;
 - hoe heb je verdieping gegeven aan de activiteiten? Had je, terugkijkend, hier nog meer
   mee kunnen doen, en op welke manier;
 - hoe zou je, terugkijkend op de activiteit, het spel kunnen verbreden naar andere
   activiteiten?

-  Pedagogisch-Didactisch Begeleiden: paragraaf 8.5.3
-  Overige te raadplegen bronnen: Kennis over Onderwijs: paragraaf 3.2.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 29
7.6   Stageopdrachten cursus CU03198 Boeiend onderwijzen en leren

   Cursuscode       CU03198
   Vak          Onderwijskunde
   Stageopdracht     CU03198-01 Naast onderwijzen ook opvoeden
   Stageweek       1-3
   WPA          Ja, formatief

   Opdracht
   Naast onderwijzen ook opvoeden?
   ‘Nu moeten jullie even goed luisteren ….’, of: ‘nee, je mag daar niet aankomen’, of: ‘met de
   schep kun je scheppen, daar mag je niet mee slaan…………’. Het lijkt zo vanzelfsprekend,
   natuurlijk moeten de kinderen in de groep zich aan regels en afspraken houden en natuurlijk
   herinneren we hen daar aan!
   Maar hoe doet de onderwijsgevende dat eigenlijk? Welke regels gelden in een groep jonge
   kinderen? En hoe helpt de onderwijsgevende de kinderen om zich ook aan de regels te houden?
   Moeten ze zich daar ook altijd allemaal aan houden? Of gelden er ook uitzonderingen?
   Voor deze opdracht lees je over het pedagogisch klimaat, stel je vragen aan je mentor en doe je
   verslag van je bevindingen uit de literatuur en de antwoorden van je mentor. Je formuleert
   tenslotte ook je eigen ideeën.

   Voor het uitvoeren van deze opdracht maak je gebruik van: Munnik, C. de en Vreugdenhil, K.,
     Kennis over Onderwijs, Hoofdstuk 2, de vragen onder het kopje ‘de wijze van werken
     (pedagogisch - didactisch handelen) met jonge kinderen’ op bladzijde 19.
   Om te beginnen stel je deze vragen aan je mentor en doe je verslag van de antwoorden.
   Wat zijn de groepsregels in je stageklas? Op welke situatie zijn ze van toepassing? Zijn ze
     formeel vastgesteld en hoe? Denk daarbij aan de volgende situaties:
    - binnenkomen en verlaten van het lokaal;
    - kringgesprekken;
    - individueel werken en werken in kleine groepen;
    - pakken en uitdelen van materialen;
    - spelen in de hoeken en buiten;
    - opruimen;
    - omgaan met elkaar.
   Wat vind je van deze regels? Worden ze in de praktijk nageleefd? Vind je ze zinvol? Dragen ze
     naar jouw mening bij aan een goed pedagogisch klimaat in de groep? Waarom wel/niet?
   Geef aan de hand van de verzamelde gegevens een kort commentaar op de volgende uitspraak:
     ‘jonge kinderen voelen zich veilig bij een alleswetende volwassene’.

   Relatie met criteria werkplekassessment
                    Gedragsomschrijving
   voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
            interactie  management   didactiek
                     3, 4                         6

   Vakspecifieke competenties
   De hier genoemde competenties laat je zien bij de voorbereiding en de uitvoering van
   activiteiten voor de verschillende vakgebieden (bijvoorbeeld in de voorbereiding voor
   bewegingsonderwijs of beeldende vorming).
                                 Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 30
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau                    1   2   3   4   5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft in het lesontwerp de regels die voor de betreffende
  activiteit in de stageklas gelden
2. beschrijft welke regels in de praktijk gebracht zullen worden
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
 1. kan de veiligheid van de leerlingen ondersteunen door middel
   van afspraken
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. is consequent in het hanteren van regels en afspraken
                       Gemiddelde score ‘management’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 2)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

Meer weten/overige aanwijzingen
  - Munnik, C. de en Vreugdenhil, K., Kennis over Onderwijs, Groningen, 2003 (Hoofdstuk 1);
  - Stageopdracht 1 van de cursus CU03053. De daar beschreven ‘oefenopdracht’ en deze
   opdracht horen bij elkaar. In de voorbereiding en in de verslaglegging kun je die
   combineren;
  - Eijkeren, M. van, Pedagogisch Didactisch Begeleiden, Baarn, 2005.
                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 31
Cursuscode       CU03198
Vak           Beeldende vorming
Stageopdracht      CU03198-02 Een stukje werkles organiseren en geheel begeleiden
Stageweek        4-5
WPA           Ja, formatief

1. Opdracht
Let op! Voor deze opdracht neem je alleen een klein gedeelte van de werkles voor je
rekening.
a. Bespreek met je mentor de materialen en gereedschapsvoorziening. Vraag je mentor
  naar zijn werkwijze bij het organiseren van de werkles. Bespreek hoe stap voor stap
  de leerlingen vanuit de kringactiviteit verdeeld worden in groepen en hoe de
  gereedschappen en materialen in samenwerking met de leerlingen worden opgesteld;

   Beschrijf in je lesvoorbereiding stap voor stap hoe je gaat organiseren van de kring tot
   het starten met werken; neem nadat je mentor de kinderen in de kring de activiteiten
   heeft geïnstrueerd (de inhoudelijke kant) de les over en stuur de organisatie van de
   kring tot aan het starten met werken aan. Zorg dat de kinderen ordelijk en veilig op
   hun plek komen te zitten en weten wat ze moeten gaan doen.

Houd bij het ontwerpen en de realisatie van de organisatie rekening met de
contextvariabelen vermeld in onderstaand schema.
Contextvariabelen      Niveauomschrijving
Inhoud            wordt bepaald door de groepsleerkracht
Pedagogisch/ Didactische   organisatie is leerkracht gestuurd (gesloten)
aanpak
Leeromgeving         Strak
               Veilig
Groepsgrootte en -      de hele groep
samenstelling
Duur             overgangsmoment; vanaf het einde van een lesactiviteit tot aan
               het instructiemoment in de inleiding van de les beeldende
               vorming
Verantwoordelijkheid     Gedeeld. De mentor start de activiteit en geeft het over aan de
               student als de groepen worden verdeeld en ze aan het werk
               worden gezet. Zodra de kinderen starten met het werken
               neemt de mentor de verantwoordelijkheid weer over.

b.  Bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-
   logboek CU03198
c.  Zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder
   punt 3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit
   formulier en overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem
   het ingevulde formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198.
d.  Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek
   CU03198.
                            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 32
2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,           Reflectie    attitude
        interactie  management   didactiek
   3, 4      2       3, 4     3, 4               1       7

3. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau beeldende vorming         1    2  3   4    5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de organisatie van het beëindigen van een lesactiviteit
  tot aan het beginnen van de les beeldende vorming
2. Beschrijft hoe de leerlingen gegroepeerd worden.
3. beschrijft hoe de stationorganisatie (werkles) en de activiteiten
  daarbinnen ordelijk en veilig worden klaargezet
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau beeldende vorming
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de opstelling van materialen snel en ordelijk organiseren
   d.m.v. 5 ‘W’s (wanneer, wie, wat, waar naartoe, wat daarna)
2. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door de kinderen
   tijdens de instructie te wijzen op gevaren m.b.t tot materialen
   en gereedschappen.
3. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
   begeleiden
                     Gemiddelde score ‘management’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score   Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Meer weten/overige aanwijzingen
Onna, J en Jacobse, A. (2004). Laat maar zien. Enschede, hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.5,
hoofdstuk 11.
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 33
Cursuscode       CU03198
Vak          Bewegingsonderwijs
Stageopdracht     CU03198-03 Observeren Bewegingsonderwijs les en organiseren
Stageweek       1-4
WPA          Ja, formatief

1. Opdracht
Deze stageopdracht bestaat uit twee opdrachten:
a. observeer en vraag de groepsleerkracht hoe hij de overgang van een activiteit in het
  leslokaal ordelijk en veilig laat verlopen tot aan het moment dat de leerlingen
  daadwerkelijk kunnen gaan bewegen binnen de bewegingsactiviteiten. Ga in het
  bijzonder in op de veiligheid van de opgestelde bewegingsarrangementen. Ontwerp
  n.a.v. de observatie en de gestelde vragen een plan, als je het voorgaande allemaal
  zelf zou moeten realiseren (wat doe je eerst, op welke wijze en wat doe je daarna op
  welke wijze etc.?). Neem dit ontwerp op in je logboek
b. realiseer bij een volgende les bewegingsonderwijs de overgang zelf en maak hierbij
  gebruik van je ontwerp. Houd bij het ontwerp en de realisatie van de organisatie
  rekening met de contextvariabelen vermeld in onderstaand schema:

Contextvariabelen      Niveauomschrijving
Inhoud            wordt bepaald door de leerkracht
Pedagogisch/ Didactische   organisatie is leerkracht gestuurd (gesloten)
aanpak
Leeromgeving         strak
               veilig
Groepsgrootte en -      de hele groep
samenstelling
Duur             overgangsmoment; vanaf het einde van een lesactiviteit tot aan
               het instructiemoment in de inleiding van de les
               bewegingsonderwijs. Ongeveer 10 minuten
Verantwoordelijkheid     Gedeeld. Student heeft de verantwoordelijkheid vanaf het
               einde van een lesactiviteit tot aan het instructiemoment in de
               inleiding van de les bewegingsonderwijs. Daarna neemt de
               groepsleerkracht het weer over

c. bereid de overgang voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je logboek
d. zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt
  3.) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
  overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
  formulier vervolgens op in je logboek
e. evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je logboek.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
                  1, 3
                           Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 34
3.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau bewegingsonderwijs          1    2    3    4    5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de organisatie van het beëindigen van een
  lesactiviteit tot aan het beginnen van de les
  bewegingsonderwijs
2. beschrijft hoe de stationorganisatie en de activiteiten
  daarbinnen ordelijk en veilig worden klaargezet
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau bewegingsonderwijs
b. Management:
- vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de opstelling van materialen snel en ordelijk organiseren
  d.m.v. 5 ‘W’s (wanneer, wie, wat, waar naartoe, wat daarna);
2. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door voldoende
  afstand tussen de materialen onderling en door voldoende
  afstand tussen de materialen en de muur;
3. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door duidelijke
  wachtplaatsen en duidelijke bewegingsrichtingen bij de
  activiteiten;
4. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
  begeleiden.
Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel.
 1. kan de leerlingen door stapsgewijze instructie ordelijk en snel
   van A (leslokaal) naar B (speellokaal) krijgen
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces.
n.v.t
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 2)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score     Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Meer weten / overige aanwijzingen
Raadpleeg voor de voorbereiding ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’
                                   Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 35
Cursuscode       CU03198
Vak           Muziek
Stageopdracht      CU03198-04 Liedjes zingen
Stageweek        4, 7
WPA           ja, formatief

Let op: Het is de bedoeling dat je deze opdracht meerdere malen uitvoert, zodat je de
competenties behaalt die nodig zijn om deze opdracht uit te kunnen voeren. Minimaal een
keer in week vier en een keer in de blokweek 1. Het kan dus zijn dat het voor jou nog
vaker nodig is, wil je goed voorbereid zijn op de summatieve stageopdracht CU03198-15.
Hier volgt de opdracht:

1.  Opdracht
     De student maakt een lijst van liedjes die door de kinderen gekend zijn. De
       student zingt met kinderen uit de onderbouw een of meerdere voor hen
       bekende liedjes. Dit kunnen ook liedjes zijn als onderdeel van het dagritme.
       Een van de liedjes moet uitnodigen tot bewegen en/of tekstimprovisatie. De
       student zorgt er voor dat dit lied gezamenlijk wordt gestart en dat duidelijk
       is op welke toonhoogte er wordt gezongen. In de lesvoorbereiding geeft de
       student aan in stappen hoe hij deze activiteit organiseert. De student heeft
       het plan van te voren goed doordacht, maar laat tijdens de les wel ruimte
       voor de eigen inbreng van de kinderen. Tijdens de activiteit zorgt de
       leerkracht voor orde, en een veilig en betrouwbaar werkklimaat.
     Bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je
       cursus-logboek CU03198

a.  Zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder
   punt 3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit
   formulier en overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem
   het ingevulde formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198.
b.  Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek
   CU03198.

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek
  2, 3      2, 3 ,4     3, 4      3         1

3.  Meer weten/overige aanwijzingen
   - Muziek Meester!;
   - Liedbundel Eigenwijs ;
   - gebruikte bronnen van de mentor.

   Niveau van beheersing
   De student kan leiding geven aan het zingen van een bekend lied.
   Kennis
   De student kent een bepaald repertoire aan liederen en een aantal liedbundels.
   Vaardigheden
   De student kan de begintoon van een lied aangeven en laten overnemen en kan met
   een lied leidinggebaar de inzet, tempo en de afsluiting van een lied aangeven.
                            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 36
4.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                      1    2    3    4    5
 I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau muziek
 - vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft hoe de opstelling die nodig is voor de muziekles
  ordelijk en veilig wordt gemaakt;
2. beschrijft op welke toon het lied moet beginnen en waar hij
  de toon vandaan haalt.
                   Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau muziek
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. Laat in eigen gedrag enthousiasme en nieuwsgierigheid zien;
2. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo en met het
  juiste volume.
                     Gemiddelde score ‘interactie’:
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. De student kan leiding geven aan het zingen van een
   bekend lied.
                    Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
n.v.t.
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
1. de student kent een repertoire aan liederen en een aantal
  liedbundels;
2. de student kan de begintoon van een lied aangeven en
  laten overnemen;
3. de student kan met een gebaar of met bewegingen zorgen
  voor een gezamenlijke inzet;
4. de student kan met een gebaar of met bewegingen tempo
  en de afsluiting van een lied aangeven.
                     Gemiddelde score ‘didactiek’:
      Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)
III Gedragsomschrijving reflectieniveau muziek
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. weet aan te geven op welke punten het onderwijsgedrag bij
  een les muziek verbeterd zou kunnen worden en relateert
  dit aan interactie, management en didactiek.
                      Gemiddelde score ‘reflectie’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 37
Cursuscode        CU03198
Vak            Muziek
Stageopdracht       CU03198-05 Een nieuw lied aanleren
Stageweek         6-9
WPA            Ja, formatief

Let op: Het is de bedoeling dat je deze opdracht meerdere malen uitvoert, zodat je de
competenties behaalt die nodig zijn om deze opdracht uit te kunnen voeren. Minimaal een keer in
week 6 t/m 9. Het kan dus zijn dat het voor jou nog vaker nodig is, wil je goed voorbereid zijn op
de summatieve stageopdracht (CU03198-15). Hier volgt de opdracht:

1. Opdracht
a. De student onderwijst kinderen uit de onderbouw een nieuw lied uit een methode. Hij
  plaatst het lied in een betekenisvolle context en zorgt voor aanschouwelijk materiaal.
  De leerkracht zorgt dat het een lied is met bewegingsmogelijkheden voor kinderen en
  voor het aanleren gebruikt hij spelactiviteiten. De student zorgt ervoor dat dit lied
  gezamenlijk wordt gestart en dat duidelijk is op welke toonhoogte er wordt gezongen
  Tijdens de korte activiteit moet veel muziek en beweging centraal staan. De korte
  instructies die de leerkracht geeft, bestaan voornamelijk uit voordoen, waarna de
  kinderen nadoen en meedoen. Vooraf heeft de leerkracht vastgesteld wat de
  beginsituatie van de groep kinderen is t.a.v. deze activiteit. De student presenteert
  het lied boeiend en enthousiast. Hij beschrijft al deze punten stap voor stap in het
  lesvoorbereidingsformulier onder ‘wat doe ik?’
b. Bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-
  logboek CU03198
c. Zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder
  punt 3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit
  formulier en overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem
  het ingevulde formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198.
d. Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek
  CU03198.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,       Reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek
  2, 3     2, 3, 4    2, 3, 4      3           1,2

3. Informatiebronnen
  - Muziek Meester!;
  - Diverse muziekbundels, muziekmethoden, of dansmethoden;
  - Bijv: Kleuter-wijs, Eigen-wijs, Moet je Doen, Kleuterdansen;
  - OWP.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 38
4. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                     1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau muziek
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft de manier waarop hij het lied gaat
  aanleren;
2. beschrijft op welke toon het lied moet beginnen en
  waar hij de toon vandaan haalt;
3. beschrijft welke materialen hij gebruikt bij het
                 deze materialen veilig en
  aanleren van het lied heeft Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
  gebruiksklaar klaargezet.
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau muziek
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. Kan door boeiend voor te zingen enthousiasme en
  nieuwsgierigheid laten zien;
2. kan zorgen dat kinderen zich veilig voelen om muziek
  te maken en te bewegen;
                     Gemiddelde score ‘interactie’:
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. de student kan een klas leiden waarbij kinderen
  luisteren naar muziek en de kinderen met
  bewegingen, taal of tekens op de muziek reageren.
                   Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen   tot  overdragen    van  informatie   d.m.v.
leervoorstel
1. de student kan het lied correct voorzingen en d.m.v.
  een goede aanpak het lied aanleren;
2. de student kan de begintoon van een lied aangeven
  en laten overnemen;
3. de student kan met een gebaar of met bewegingen
  zorgen voor een gezamenlijke inzet;
4. de student kan met een gebaar of met bewegingen
  tempo en de afsluiting van een lied aangeven;
                     Gemiddelde score ‘didactiek’:
      Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score     Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                         Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids.
                                   Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 39
Cursuscode       CU03198
Vak           Bewegingsonderwijs
Stageopdracht      CU03198-06 Instructie voor één station / hoek
Stageweek        6-10
WPA           Ja, formatief

1.  Opdracht
a.  Ontwerp en realiseer een instructie voor één station / hoek, met daarin een voor de
   leerlingen nog onbekende bewegingsactiviteit. Begeleid de leerlingen daarna zodanig dat
   er een werkklimaat ontstaat waarin ze ordelijk op elkaar betrokken zijn en er
   enthousiasme heerst (zorgen dat het loopt). Zet eerst de organisatie klaar op de manier
   zoals je dat gedaan hebt bij opdracht CU03198-03. De groepsleerkracht is
   verantwoordelijk voor de totale organisatie en tevens voor de instructie en begeleiding
   bij de andere stations.

Houd bij het ontwerp en de realisatie van de organisatie en de instructie rekening de
contextvariabelen vermeld in onderstaand schema.
Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud            Wordt bepaald door de groepsleerkracht of i.o. met de
               groepsleerkracht.
               Keuze uit de betekenisgebieden: jongleren/ mikken/ inblijven
               en uitmaken/ balanceren/ klimmen/ springen.
               De activiteit die wordt geïnstrueerd is onbekend voor de
               leerlingen.
Pedagogisch/ Didactische   De instructie is leerkracht gestuurd (gesloten).
aanpak
Leeromgeving         Strak.
               Veilig.
Groepsgrootte en -      Groepje van 6-8 leerlingen.
samenstelling
Duur             Tijdens de kern van de les gegeven door de leerkracht.
               Minstens twee keer (dus bij twee verschillende groepjes ).
Verantwoordelijkheid     Gedeeld. De student is verantwoordelijk voor het klaarzetten van
               de organisatie en voor de instructie bij een station. De
               groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de totale organisatie
               en tevens voor de instructie en begeleiding bij de andere
               stations.

b.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je logboek
c.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt
   3.) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
   formulier vervolgens op in je logboek
d.  evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je logboek

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
          1, 3, 4     1, 4     1, 2
                            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 40
3.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau                 1    2    3    4    5
bewegingsonderwijs
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de inhoud van de instructie naar ‘naam’,
  ‘bedoeling’ en ‘regels’;
2. beschrijft loopproblemen bij de activiteiten en mogelijke
  oplossingen daarvoor.
                   Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
bewegingsonderwijs
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. kan door een boeiend eigen bewegingsvoorbeeld
   enthousiasme en nieuwsgierigheid laten zien;
2. kan de veiligheid van de leerlingen ondersteunen door mee
   te doen.
                     Gemiddelde score ‘interactie’:
b. Management:
- vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de totale groep overzien tijdens organiseren,
  instrueren en begeleiden;
2. kan loopproblemen oplossen door consequent te wijzen op
  ‘bedoeling’ en ‘regels’;
3. kan loopproblemen oplossen door het veranderen van
  arrangement en/ of leervoorstel;
4. kan groepen leerlingen ordelijk laten rouleren binnen de
  stationorganisatie.
                    Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. kan duidelijk aangeven wat de inhoud van de les is en wat
  er gaat gebeuren door ‘naam’, ‘bedoeling’ en ‘regels’ te
  noemen en door tegelijkertijd het bewegingsvoorbeeld te
  laten zien;
2. kan tegemoet komen aan de bewegingsdrang van kinderen
  door snel en kort te instrueren.
                     Gemiddelde score ‘didactiek’:
      Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Meer weten / overige aanwijzingen
Raadpleeg voor de voorbereiding ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’


                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 41
Cursuscode        CU03198
Vak            Beeldende vorming
Stageopdracht       CU03198-07 Een productieve beeldende opdracht
Stageweek         8-10
WPA            Ja, formatief

1. Opdracht
a. Bespreek met de mentor de wijze waarop hij instructie geeft bij een productieve
  beeldende opdracht aan een kleine groep. Maak vervolgens zelf een lesvoorbereiding
  voor een activiteit binnen de werkles waarin je met een groepje kinderen productief
  aan het werk gaat. De productieve opdracht moet gebruik maken van een van de
  druktechnieken die in de les aan bod zijn gekomen.
  Neem, nadat je mentor de leerlingen uit de andere werkgroepen in de kring de
  activiteiten heeft geïnstrueerd, de les over en stuur de organisatie van de kring tot aan
  het starten met werken aan. Instrueer nu de kleine groep een productieve beeldende
  opdracht, motiveer ze, wijs ze op de werkwijze en mogelijke problemen.

Houd bij het ontwerp en de realisatie van de instructie rekening met de contextvariabelen vermeld in
onderstaand schema
Contextvariabelen        Niveauomschrijving
Inhoud              De mentor bepaalt in dit geval welke activiteiten de andere
                 groepen gaan doen. De student zal in overleg met de mentor
                 kiezen voor een druktechniek die geschikt is voor het groepje.
                 Het is een productieve beeldende opdracht.
                 De activiteit die wordt geïnstrueerd is onbekend voor de
                 leerlingen.
Pedagogisch/ Didactische     De instructie is leerkracht gestuurd (gesloten).
aanpak
Leeromgeving           Strak.
                 Veilig.
Groepsgrootte en -        Groepje van 6-8 leerlingen.
samenstelling
Duur               Max. 30 minuten voor een groepje.
Verantwoordelijkheid       De mentor is verantwoordelijk voor alle andere groepen die
                 binnen de werkles aan het werk zijn. De student is
                 verantwoordelijk voor de groep die de productieve opdracht
                 maakt.

b.  Bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-
   logboek CU03198
c.  Zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder
   punt 3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit
   formulier en overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem
   het ingevulde formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198.
d.  Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek
   CU03198.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,        Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
  2, 3, 4     1, 2, 3     3, 4     1, 3, 4           1         7
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 42
3.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
 I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau beeldende vorming           1  2   3   4   5
 - vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft loop- en lukproblemen bij de activiteiten en mogelijke
   oplossingen daarvoor
 II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau beeldende vorming
 a. Interactie:
 - vermogen tot communicatie en interactie
 1. kan door een boeiend eigen voorbeeld enthousiasme en
   nieuwsgierigheid laten zien
 b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
 1. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
   begeleiden
 2. kan loopproblemen oplossen door consequent te wijzen op
   ‘bedoeling’ en ‘regels’
                       Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. kan duidelijk aangeven wat de inhoud van de les is en wat er gaat
  gebeuren door ‘naam’, ‘bedoeling’ en ‘regels’ te noemen en door
  het productieve voorbeeld te laten zien(voordoen/nadoen)
2. kan die materialen en technieken hanteren waarover hij les
  geeft.
                         Gemiddelde score ‘didactiek’:
          Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Onna, J en Jacobse, A. (2004). Laat maar zien. Enschede, hoofdstuk 1, hoofdstuk 3
    paragraaf 3.2.5, hoofdstuk 12;
   - Methode ‘Moet je doen” groep 3 en 4;
   - Methode ‘Uit de kunst’ groep 1, 2, 3 en 4;
   - Methode ‘Maken is de kunst’ groep 1, 2, 3 en 4.
                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 43
 Cursuscode         CU03198
 Vak             Onderwijskunde
 Stageopdracht        CU03198-08 Welke route neem je?
 Stageweek          9-12
 WPA             Ja, formatief en summatief

 1. Opdracht
 Welke route neem je? En waarom?
 Ontwerp voor twee van je stageactiviteiten voordat je een lesvoorbereidingsformulier
 invult een didactische route. Vergelijk deze twee routes. Gebruik daarvoor het
 verzamelraster (fig. 2.14) op bladzijde 50 van ‘Onderwijs ontwerpen’. Trek enkele
 conclusies uit de verschillen en overeenkomsten die je ziet en bespreek die met je mentor.
 Vraag hem om commentaar bij de vijf punten waarop je de routes vergeleken hebt.

 2. Relatie met criteria werkplekassessment
                  Gedragsomschrijving
 voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,            Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
    2                                       5         6

 3.  Vakspecifieke competenties
 I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau                 1    2    3    4    5
 - vermogen tot voorbereiden
 1. beschrijft de activiteiten die de leerlingen tijdens de les
   uitvoeren
 II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
 a. Interactie:
 - vermogen tot communicatie en interactie
 1. kan de betrokkenheid van leerlingen ondersteunen door
   aspecten uit de leefwereld te gebruiken
 b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
 1. kan zonodig voorzien in kleine aanpassingen tijdens het
   uitvoeren van de lesactiviteit.
       Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 2)


Beoordelingsschaal
 Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

 Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
 Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
 Naam student:                   Paraaf Mentor:

 Datum:

 Weging bij beoordeling
 Zie bijlage 2 achterin deze gids

 4.  Meer weten/overige aanwijzingen
   - Munnik, C. en Vreugdenhil, K., Onderwijs Ontwerpen. Het didactisch routeboek als
     werkboek voor de Pabo. Hoofdstuk 1, 2 en 3. Zie hierover de studietaak bij timeslot
     08 voor onderwijskunde;

                                   Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 44
-  stageopdracht 4 en 9 van cursus CU03053 over doelen formuleren en het
  voorbereiden van activiteiten met de groep.
                         Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 45
Cursuscode       CU03198
Vak           Beeldende vorming
Stageopdracht      CU03198-09 Indrukken verbeelden van een productieve les
Stageweek        10-12
WPA           Ja, formatief

1.  Opdracht
a.  Geef tijdens de werkles een klein groepje kinderen een productieve les naar keuze
   aan de hand van een eigen gemaakt voorbeeld. Leg al het beeldmateriaal; eigen
   voorbeeld en het werk van de kinderen digitaal vast en voeg dit toe aan het cursus-
   logboek CU03198 in de vorm van een digitaal bewerkte collage op A4 formaat geprint.
   Je bent vrij in de keuze van een bewerkingsprogramma;

Houd bij het ontwerp en de realisatie van de instructie rekening met de contextvariabelen
vermeld in onderstaand schema
Contextvariabelen     Niveauomschrijving
Inhoud           De mentor bepaalt in dit geval welke activiteiten de andere
              groepen gaan doen. De student zal in overleg met de mentor
              kiezen voor een productieve les die geschikt is voor het groepje.
              Het is een productieve beeldende opdracht.
              De activiteit die wordt geïnstrueerd is onbekend voor de
              leerlingen.
Pedagogisch/ Didactische De instructie is leerkracht gestuurd (gesloten).
aanpak
Leeromgeving        Strak.
              Veilig.
Groepsgrootte en -     Groepje van 6-8 leerlingen.
samenstelling
Duur            Max. 30 minuten voor een groepje.
Verantwoordelijkheid    De mentor is verantwoordelijk voor alle andere groepen die
              binnen de werkles aan het werk zijn. De student is
              verantwoordelijk voor de groep die de productieve opdracht
              maakt.

b.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-
   logboek CU03198;
c.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder
   punt 3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit
   formulier en overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem
   het ingevulde formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198;
d.  evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek
   CU03198.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
  2, 3, 4     1, 2, 3     3, 4     1, 3, 4        1         7
                           Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 46
3.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau beeldende vorming           1  2   3   4   5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft loop- en lukproblemen bij de activiteiten en mogelijke
   oplossingen daarvoor
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau beeldende vorming
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. kan door een boeiend eigen voorbeeld enthousiasme en
   nieuwsgierigheid laten zien
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
   begeleiden
2. kan loopproblemen oplossen door consequent te wijzen op
   ‘bedoeling’ en ‘regels’
                       Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. kan duidelijk aangeven wat de inhoud van de les is en wat er gaat
  gebeuren door ‘naam’, ‘bedoeling’ en ‘regels’ te noemen en door
  het productieve voorbeeld te laten zien(voordoen/nadoen)
2. kan die materialen en technieken hanteren waarover hij les
  geeft.
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
n.v.t.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Informatiebronnen
 - Onna, J en Jacobse, A. (2004). Laat maar zien. Enschede, hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.4,
  hoofdstuk 11 paragraaf 11.4.
                                 Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 47
Cursuscode        CU03198
Vak           Muziek
Stageopdracht      CU03198-10 Instrument gebruik
Stageweek        13, 14, 15
WPA           Ja, formatief

Let op: Het is de bedoeling dat je deze opdracht meerdere malen uitvoert, zodat je de
competenties behaalt die nodig zijn om deze opdracht uit te kunnen voeren. Minimaal een keer in
week 13 en een keer in de aangesloten daaropvolgende stageweken. Het kan dus zijn dat het voor
jou nog vaker nodig is, wil je goed voorbereid zijn op de summatieve stageopdracht CU03198-15.
Hier volgt de opdracht:

1. Opdracht
a. De student inventariseert wat er op de school aan instrumenten aanwezig is die
  gebruikt kunnen worden in de onderbouw. De student gebruikt een aantal
  instrumenten bij een les aan een groepje kinderen, waarbij de instrumenten centraal
  staan. Tijdens de les is aandacht voor de omgang met instrumenten en er is ruimte
  voor de kinderen om te experimenteren met klankeigenschappen en speelwijzen van
  de instrumenten.
b. Bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-
  logboek CU03198
c. Zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder
  punt 3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit
  formulier en overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem
  het ingevulde formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198.
d. Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek
  CU03198.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,       Reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek
  2, 3, 4    1, 2, 3, 4   2, 3, 4    1, 2, 3          1,2

Niveau van beheersing
De student kan kinderen begeleiden bij het experimenteren, ontwerpen en spelen van
klankstukjes, maatspelen en eenvoudige ritmestukjes op schoolinstrumenten en eigen
slagwerk.

Kennis
De student kent de klankmogelijkheden en speelwijzen schoolinstrumentarium en andere
klankbronnen.

Vaardigheden
De student kan eenvoudige speelstukjes ontwerpen.
De student kan de maat en het ritme aangeven (en dus ook zelf spelen).
De student kan instrumenten die hij nodig heeft, goed gebruiken of bespelen

3. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Muziek Meester!;
  - Moet je doen deel 1-4 OWP;
  - Muziek voor de Basisschool deel 1-4 OWP.
                             Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 48
4. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau muziek
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft hoe de activiteit met de instrumenten wordt
  georganiseerd;
2. beschrijft oplossingen voor loop- en lukproblemen bij de
  muziekactiviteit.
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau muziek
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. de student kan kinderen begeleiden bij het experimenteren,
   ontwerpen en spelen van klankstukjes, maatspelen en
   eenvoudige ritmestukjes op schoolinstrumenten en eigen
   slagwerk;
2. luistert naar vragen van leerlingen en reageert daar adequaat
   op.
                       Gemiddelde score ‘interactie’:
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. de student kan m.b.v. een goede opstelling van kinderen
  en instrumenten een veilige, gestructureerde en ordelijke
  leeromgeving creëren;
2. de student kan ondanks de vele instrumenten een klimaat
  organiseren waarin voldoende ruimte is voor de kinderen
  om te experimenteren met en te spelen op de
  instrumenten.
                      Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. de student kan voordoen hoe je veilig en correct met
  instrumenten omgaat.
                       Gemiddelde score ‘didactiek’:
        Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)
III Gedragsomschrijving reflectieniveau muziek
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. weet aan te geven op welke punten het onderwijsgedrag bij een
   les muziek verbeterd zou kunnen worden en relateert dit aan
   interactie, management en didactiek;
- vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid
2. heeft een duidelijk beeld van eigen kwaliteiten en beperkingen
   in het geven van muziekonderwijs.
                        Gemiddelde score ‘reflectie’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III) : 3 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:


                                 Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 49
Weging bij beoordeling Zie bijlage 2 achterin deze gids
                           Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 50
Cursuscode       CU03198
Vak           Bewegingsonderwijs
Stageopdracht      CU03198-11 Begeleiding voor één station / hoek
Stageweek        11-12
WPA           Ja, formatief

1.  Opdracht
a.  Ontwerp en realiseer een begeleiding voor één station / hoek, met daarin een voor de
   leerlingen nog onbekende bewegingsactiviteit. De begeleiding moet gericht zijn op het
   oplossen van lukproblemen en op het uitbouwen/ veranderen van de activiteit indien deze
   goed lukt bij de leerlingen. Zet eerst de organisatie klaar op de manier zoals je dat gedaan
   hebt bij opdracht CU03198-03. Instrueer tevens de onbekende bewegingsactiviteit zoals je dat
   gedaan hebt bij stageopdracht CU03198-06. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de
   totale organisatie en tevens voor de instructie en begeleiding bij de andere stations;

Houd bij het ontwerp en de realisatie van de organisatie rekening met de contextvariabelen
vermeld in onderstaand schema:
Contextvariabelen      Niveauomschrijving
Inhoud           Wordt bepaald door de groepsleerkracht of i.o. met student.
              Keuze uit de betekenisgebieden: jongleren/ mikken/ inblijven
              en uitmaken/ balanceren/ klimmen/ schommelen/ zwaaien/
              springen.
              De activiteit die begeleid wordt is onbekend voor de leerlingen.
Pedagogisch/ Didactische  De begeleiding is leerkracht gestuurd (gesloten).
aanpak           De begeleiding is gericht op het lukken van de activiteit.
Leeromgeving        Strak.
              Veilig.
Groepsgrootte en -     Groepje van 6-8 leerlingen.
samenstelling
Duur            Tijdens de les gegeven door de groepsleerkracht.
              Drie keer (dus bij drie verschillende groepjes).
Verantwoordelijkheid    Gedeeld. De student is verantwoordelijk voor het klaarzetten van
              de organisatie en voor de instructie en begeleiding bij een
              station. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de totale
              organisatie en tevens voor de instructie en begeleiding bij de
              andere stations.

b.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je logboek;
c.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3.)
   door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde formulier
   vervolgens op in je logboek;
d.  evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je logboek.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
          1, 3       2       3
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 51
3.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau bewegingsonderwijs         1    2    3    4    5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft hoe de bewegingsactiviteit kan worden veranderd/
  uitgebouwd in arrangement en leervoorstel ;
2. beschrijft oplossingen voor loop- en lukproblemen bij de
  activiteiten.
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau bewegingsonderwijs
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. kan door een boeiend eigen bewegingsvoorbeeld enthousiasme
  en nieuwsgierigheid laten zien;
2. kan de veiligheid van de leerlingen ondersteunen door mee te
  doen.
                       Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
   begeleiden.
                      Gemiddelde score ‘management’:
Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
n.v.t.
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
1. kan lukproblemen oplossen door het veranderen van
  arrangement en/of het leervoorstel;
2. kan lukproblemen oplossen door het geven van verbale en
  visuele bewegingsaanwijzingen;
3. kan lukproblemen oplossen door het geven van fysiek
  ondersteunende hulp.
4. kan de bewegingsactiviteit veranderen/ uitbouwen/ moeilijker
  maken
                       Gemiddelde score ‘didactiek’:
        Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Raadpleeg voor de voorbereiding ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’.
                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 52
Cursuscode       CU03198
Vak           Onderwijskunde
Stageopdracht      CU03198-12 Een ervaren leerkracht
Stageweek        12-15
WPA           Ja, formatief

1. Opdracht
Praat met een ervaren leerkracht!
Voorbereiding: lees uit ‘Kennis over Onderwijs’ hoofdstuk 2 over de ontwikkeling en het leren
van kinderen. De paragraaf 2.3.3 gaat over de risico’s die kinderen in hun ontwikkeling lopen.
Daar gaat deze opdracht over.
Op bladzijde 57 vind je de ‘opdracht 2.7’. Je verzamelt gegevens over de kinderen en verwerkt
die in een schematisch overzicht.
Voeg aan het schema nog een laatste ‘balk’ toe onder de noemer: en dit heb ik er over gelezen.

2. Relatie met criteria werkplekassessment
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
           1                                  6

3.  Meer weten/ overige aanwijzingen
   - Munnik, C. de en Vreugdenhil, K., Kennis over Onderwijs, Groningen, 2003 (Hoofdstuk 2
    paragraaf 2.3 en 2.4);
   - Eijkeren, M. van, Pedagogisch Didactisch Begeleiden, Baarn, 2005 (Hoofdstuk 2 en 3);
   - zie ook: de inhoud van timeslot 23 en de daarbij behorende studietaken.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 53
4.  Vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau                  1    2    3    4    5
bewegingsonderwijs
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de momenten waarop hij zich als partner in het
   spel of de activiteit zal aanbieden.
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. toont enthousiasme en nieuwsgierigheid;
2. kan de veiligheid van de leerlingen ondersteunen door te
   helpen en mee te doen;
3. kan kinderen uitdagen door vragen te stellen.
                      Gemiddelde score ‘interactie’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie
1. kan tegemoet komen aan de bewegingsdrang van kinderen
 door snel en kort te instrueren.
                      Gemiddelde score ‘didactiek’:
       Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 2)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 54
Cursuscode       CU03198
Vak           Bewegingsonderwijs
Titel          CU03198-13 Realiseer een les Bewegingsonderwijs
Week          13-15
WPA           Ja, summatief

1.  Opdracht
a.  Ontwerp, realiseer en evalueer een les bewegingsonderwijs voor groep 1/ 2.

Houd bij het ontwerp en de realisatie rekening met de contextvariabelen vermeld in onderstaand
schema.
Contextvariabelen      Niveauomschrijving
Inhoud            één activiteit is onbekend voor de leerlingen en wordt
               geïntroduceerd
               de andere activiteiten zijn bekend bij de leerlingen
               keuze uit de betekenisgebieden: jongleren/ mikken/ inblijven
               en uitmaken/ balanceren/ klimmen/ schommelen/ zwaaien/
               springen
Pedagogisch/ Didactische   organisatie, instructie en begeleiding is leerkracht gestuurd
aanpak            (gesloten)
               de begeleiding is gericht op dat de activiteiten lopen en lukken
               stationorganisatie met daarin tenminste drie activiteiten uit
               bovenvermelde betekenisgebieden
Leeromgeving         strak
               veilig
Groepsgrootte en -      bij organiseren en instrueren: de hele groep
samenstelling
               bij begeleiden op loopniveau: de gehele groep
               bij begeleiden op lukniveau: één groepje van 6-8 leerlingen
Duur             volledige les: inleiding, kern en afsluiting
Verantwoordelijkheid     bij organiseren en instrueren, volledig
               bij begeleiden, gedeeld. Student begeleidt één groepje. De
               mentor begeleidt de andere groepjes.

b.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je logboek
c.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3.)
   door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde formulier
   vervolgens op in je logboek
d.  evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je logboek.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
1, 2, 3, 4, 5,  1, 2, 3, 4   1, 2, 3, 4  1, 2, 3, 4       1, 2     1, 2, 3, 4,5 ,
   6                                        6, 7
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 55
3.  Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau bewegingsonderwijs
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft hoe de stationorganisatie en de activiteiten
  daarbinnen ordelijk en veilig worden klaargezet;
2. beschrijft hoe de leerlingen gegroepeerd worden en hoe er
  gerouleerd wordt;
3. beschrijft oplossingen voor loop- en lukproblemen bij de
  activiteiten;
4. beschrijft hoe de bewegingsactiviteit kan worden uitgebouwd.
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
 II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau bewegingsonderwijs
 b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de opstelling van materialen snel en ordelijk organiseren
   d.m.v. 5 ‘W’s (wanneer, wie, wat, waar naartoe, wat daarna);
2. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door duidelijke
   wachtplaatsen en duidelijke bewegingsrichtingen bij de
   activiteiten;
                      Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. kan duidelijk aangeven wat de inhoud van de les is en wat er
  gaat gebeuren door ‘naam’, ‘bedoeling’ en ‘regels’ te noemen
  en door tegelijkertijd het bewegingsvoorbeeld te laten zien;
2. kan tegemoet komen aan de bewegingsdrang van kinderen door
  snel en kort te instrueren.
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
3. kan lukproblemen oplossen door het veranderen van
  arrangement en/of het leervoorstel;
4. kan lukproblemen oplossen door het geven van verbale en
  visuele bewegingsaanwijzingen en door het geven van fysiek
  ondersteunende hulp.
                       Gemiddelde score ‘didactiek’:
        Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 2)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Meer weten/ overige aanwijzingen
Raadpleeg voor de voorbereiding ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Bereid je met name
goed voor aan de hand van de daarin beschreven loop- en lukproblemen en de oplossingen
daarvoor.


                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 56
Cursuscode       CU03198
Vak           Beeldende vorming
Stageopdracht      CU03198-14 Een les beeldende vorming aan hele groep
Stageweek        14-15
WPA           Ja, summatief

1.  Opdracht
a.  Ontwerp een procesgerichte les beeldende vorming binnen de werkles. Instrueer eerst alle
   kinderen voor de werkles en zorg dat alle groepen ordelijk en veilig aan het werk gaan. Zet
   een groep apart waarmee je de les beeldende vorming gaat uitvoeren. Introduceer bij de
   kinderen het onderwerp van de les, informeer de kinderen over de beeldaspecten, de
   betekenis en de materialen. Instrueer de kinderen vervolgens hoe en waar de benodigde
   materialen en gereedschappen te pakken. Geef kinderen hiervoor korte en duidelijke
   instructie. Instrueer de kinderen ook wat er van ze wordt verwacht met betrekking tot de
   opdracht en ga vervolgens over tot observeren en 1 op 1 begeleiding waar nodig. Motiveer
   ze, wijs ze op hun werkwijze en mogelijke problemen;

Houd bij het ontwerp en de realisatie rekening de contextvariabelen vermeld in onderstaand
schema.
Situatiekenmerken       Niveauomschrijving
Inhoud            Een procesgerichte les onbekend voor de leerlingen.
               De andere activiteiten zijn bekend bij de andere leerlingen
               die rouleren in de werkles.
Pedagogisch/ Didactische   Organisatie, instructie en begeleiding is leerkrachtgestuurd
aanpak            (gesloten).
               De begeleiding is gericht op dat de activiteiten lopen en
               lukken.
               Werkles activiteit met een groep.
Leeromgeving         Strak.
               Veilig.
Groepsgrootte en -      Bij organiseren van de werkles de hele groep, bij het
samenstelling         instrueren van de procesgerichte beeldende vorming
               activiteit maar een klein groepje.
               Bij begeleiden één groepje van 6-8 leerlingen.
Duur             Volledige les.
Verantwoordelijkheid     Organisatie werkles gedeeld.
               Instrueren en begeleiden van de procesgerichte les is de
               student verantwoordelijk voor dat groepje.
N.B.
’t loopt = het aanbieden van een les voor een groep leerlingen als geheel, waarin leersituaties op
gang gebracht worden.
’t lukt = het op gang houden van leerprocessen voor een groep leerlingen als geheel, door het
aanpassen en veranderen van de les.

b.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-logboek
   CU03198;
c.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3)
   door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
   formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198;
d.  Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek CU03198.
2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude


                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 57
         interactie  management    didactiek
   2, 3, 4    1, 2, ,3    3, 4      1, 3, 4       1         7

3.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Onna, J enJacobse, A. (2004). Laat maar zien. Enschede, hoofdstuk 1, hoofdstuk 3
    paragraaf 3.2.5, hoofdstuk 12;
   - methode ‘Moet je doen” groep 3 en 4;
   - methode ‘Uit de kunst’ groep 1,2,3 en 4;
   - methode ‘Maken is de kunst’ groep 1,2,3 en 4.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 58
4. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau beeldende    1   2              3   4   5
vorming
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft hoe de leerlingen gegroepeerd worden en hoe er
  gerouleerd wordt;
2. beschrijft hoe de beeldende activiteit kan worden uitgebouwd;
3. beschrijft loop- en lukproblemen bij de activiteiten en mogelijke
  oplossingen daarvoor.
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:

II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau beeldende vorming
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. kan door een boeiende eigen directe-instructie enthousiasme en
  nieuwsgierigheid laten zien;
2. kan de veiligheid van de leerlingen ondersteunen door mee te
  doen en foutieve hantering van gereedschappen corrigeren.
                        Gemiddelde score ‘interactie’:

b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de opstelling van materialen snel en ordelijk organiseren
   d.m.v. 5 ‘W’s (wanneer, wie, wat, waar naartoe, wat daarna);
2. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door de kinderen
   tijdens de instructie en het werken te wijzen op gevaren m.b.t
   tot materialen en gereedschappen;
3. kan loopproblemen oplossen door consequent te wijzen op
   ‘bedoeling’ en ‘regels’.
                       Gemiddelde score ‘management’:

c. Didactiek:
 - vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
 1. kan tegemoet komen aan de bewegingsdrang van kinderen door
   snel en kort te instrueren.
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
  leerproces
 2. kan lukproblemen oplossen door het geven van verbale en visuele
   beeldende aanwijzingen.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 59
Cursuscode         CU03198
Vak            Muziek
Stageopdracht       CU03198-15 Een les muziek
Stageweek         14, 15
WPA            Ja, summatief

1. Opdracht
Ontwerp, realiseer en evalueer een les muziek:
a. Houd bij het ontwerp en de realisatie rekening de contextvariabelen vermeld in onderstaand
  schema;
Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud             Één activiteit is onbekend voor de leerlingen en wordt geïntroduceerd.
                De andere activiteiten zijn bekend bij de leerlingen.
                De activiteit bevat minstens een nieuw lied en een bekend lied. Een
                van de twee liedjes bevat bewegingsmogelijkheden. Tijdens de les is er
                in ieder geval een mogelijkheid dat de kinderen eigen creatieve
                inbreng hebben (bijv. bij tekst of bewegingen).
Pedagogisch/ Didactische    Organisatie, instructie en begeleiding is leerkracht gestuurd (gesloten).
aanpak             De begeleiding is gericht op dat de activiteiten lopen en lukken.
Leeromgeving          Strak.
                Veilig.
Groepsgrootte en -       Bij organiseren en instrueren: de hele groep.
samenstelling         Bij begeleiden op loopniveau: de gehele groep.
                Bij begeleiden op lukniveau: de hele groep.
Duur              Volledige les: inleiding, kern en afsluiting.
Verantwoordelijkheid      Bij organiseren en instrueren, volledig.
                Bij begeleiden, volledig.

b.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-logboek
   CU03198;
c.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3)
   door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
   formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU03198;
d.  evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek CU03198.

2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,        Reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek
 1, 2, 3, 4   1, 2, 3, 4   1, 2, 3, 4  1, 2, 3, 4         1, 2     1, 2, 3, 4,5 ,
                                              6, 7

3. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Muziek Meester!;
  - Diverse muziek bundels of muziekmethoden, of dansmethoden;
  - Bijv: Kleuter-wijs, Eigen-wijs, Moet je Doen, Kleuterdansen;
  - OWP.
                                 Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 60
4. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau muziek
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft in welke betekenisvolle context het lied wordt
  geplaatst;
2. Beschrijft op welke toon het lied moet beginnen en waar hij de
  toon vandaan haalt;
3. Beschrijft welke materialen hij gebruikt bij het aanleren van
  het lied heeft deze materialen veilig en gebruiksklaar
  klaargezet;
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau muziek
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. kan door observatie tijdens het lesgeven kinderen motiveren en
   betrekken bij het zingen;
2. kan zorgen dat kinderen zich veilig voelen om muziek te maken
   en te bewegen.
                       Gemiddelde score ‘interactie’:
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. de student kan leiding geven aan het zingen van een
   (on)bekend lied;
2. de student kan zorgen voor een gestructureerde en ordelijke
   leeromgeving waarbij kinderen luisteren naar muziek en de
   kinderen met bewegingen, taal of tekens op de muziek
   reageren.
                      Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. de student kan het lied correct voorzingen en d.m.v. een goede
  aanpak het lied aanleren;
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
2. de student kan met een gebaar of met bewegingen zorgen voor
  een gezamenlijke inzet en kan tempo en de afsluiting van een
  lied aangeven;
3. de student kan apparatuur of instrumenten die hij evt. nodig
  heeft goed gebruiken.
                       Gemiddelde score ‘didactiek’:
        Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids.


                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 61
Cursuscode    CU03198
Vak
Stageopdracht   CU03198-16 t/m 35 Voer 20 activiteiten uit
Stageweek     7
WPA        Nee

Opdracht: voer 20 activiteiten van onderstaande lijst uit in de eerste blokweek. Zorg dat je
voorafgaand aan de blokweek de planning van de lijst gemaakt hebt en hebt overlegd met je
mentor.

Deze activiteiten zorgen er hopelijk voor dat je een gevarieerd beeld krijgt van het vak en
zorgen voor een actieve eerste stageblokweek.
De lijst is onderverdeeld in drie soorten activiteiten:
   Communicatie met kinderen
   Lesgevende taken
   Onderzoeksachtige activiteiten

Voer 20 activiteiten uit. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je je actief opstelt en zelf ook op
zoek gaat naar mogelijkheden. Elke keer als je een activiteit uitgevoerd hebt, tekent je mentor
deze af op de lijst. Als je er 20 gedaan hebt, beoordeelt je mentor de activiteiten en zet zijn
handtekening onder de lijst.
Je hoeft activiteiten van deze lijst niet voor te bereiden op een lesvoorbereidingsformulier; je
bent vrij in de manier waarop je je voorbereidt. Kies activiteiten waar je veel van leert. Voor
studenten met havo als vooropleiding kan het accent liggen op begeleiden en onderzoeken. Voor
studenten met onderwijsassistent als vooropleiding kan het accent verschuiven van begeleider
naar leider.

In de cursus CU03198 leer je boeiend, ordelijk en veilig lesgeven. Geef na afloop voor de
activiteiten die vallen onder ‘lesgevende taken’ daarom aan of voor jou de nadruk lag op
boeiend, ordelijk of veilig lesgeven. Dat doe je door een kruisje te zetten in de juiste kolom in
het overzicht bij de ‘lesgevende taken’.

Voeg de afgetekende lijst toe aan je logboek van cursus CU03198. Maak een reflectieverslag voor
de cursus CU03198 waarin je met behulp van drie concrete voorbeelden antwoord geeft op de
vraag: “Hoe draagt deze week bij aan je ontwikkeling op het gebied van boeiend, ordelijk, veilig
lesgeven?”
Je hoeft dus geen verslag te maken van de afzonderlijke 20 activiteiten.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 62
Communicatie met kinderen:                       Datum en paraaf
                                    mentor
Voer een gesprek met een kind tijdens of na het beeldend werken
over zijn werk
Voer een gesprek met een kind over zijn favoriete speelgoed

Speel mee in een hoek bij de kleuters

Troost een kind                                        Na
                                               afloop
Ga alert in op spontane vragen en opmerkingen van kinderen                  in te
                                               vullen
                                               door
                                               de
                                               studen
                                               t:
                                               nadruk
                                               op:
                                               lesgeven
                                               lesgeven
                                               lesgeven
                                               boeiend
                                               ordelijk
                                               veilig
Lesgevende taken:
Doe een educatief spelletje (bijvoorbeeld een taal- of
rekenspelletje)
Lees voor aan een kleine groep of de hele klas

Help mee bij de organisatie van een les van je mentor

Begeleid een leesgroepje (middenbouw)

Begeleid een kleine groep tijdens een door je mentor verzorgde
activiteit
Begeleid een kleine groep bij het werken met
ontwikkelingsmateriaal
Verzorg een klein deel van een methodeles

Leid het eten-en-drinken moment

Help mee met de inrichting van een thematafel of lettertafel

Zet ICT klaar

Begeleid een kleine groep bij een ICT-activiteit

Kijk na

Voer een of meerdere tussendooractiviteiten uit


Onderzoekachtige activiteiten:
Spreek met je mentor over de inrichting en aankleding van het
lokaal
Spreek met je mentor over ge- en verbruiksmateriaal                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 63
Observeer het spel op het plein en waar mogelijk: begeleid het

Voer een gesprek met je mentor over de kinderen tijdens een
spelmoment
Lees vooraf in de methodehandleiding de les die je mentor geeft,
observeer de les en stel er 5 vragen over
Onderzoek hoeveel en hoe aandacht gevraagd wordt door een
bepaald kind en hoe je mentor het kind aandacht geeft
Probeer de redenatie te snappen van een kind bij een fout
antwoord
Lees de schoolgids en stel er 5 vragen over aan je mentor

Observeer de overgang van de ene les naar de andere en voer
hierover een gesprek met je mentor
Verzamel 5 tussendooractiviteiten

Verdiep je in de werking en de inzet van het digibord

Bekijk het week- en het jaarrooster van je klas en stel er 5 vragen
over aan je mentor
Onderzoek met wie een kind op school te maken heeft gedurende
een schoolweek en maak indien mogelijk kennis met hen
Welk kind valt je op gedurende de week? Praat hierover met je
mentor
Maak een foto van het ontwikkelingsmateriaal van één
ontwikkelingsgebied, bijvoorbeeld rekenen, taal, motoriek.
Maak een foto van een rekenactiviteit die je mentor uitvoert.


Eigen invulling, extra opdrachten mentor of meerdere keren       Datum en paraaf
uitgevoerde opdrachten:                         mentor
Eindbeoordeling                 O      V      RV      G
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 64
Toelichting:
Paraaf mentor:


Datum:
         Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 65
7.7    Stageopdrachten cursus CU03101 Taal en Getallen

   Cursuscode        CU03101
   Vak           Nederlands
   Stageopdracht      CU03101-01+02 Inventariseren taalactiviteiten a en b
   Stageweek        2-7, of 9-15
   WPA           Formatief WPA

   1.   Opdracht
      a. Je inventariseert welke taalactiviteiten er in jouw stagegroep voorkomen.
       Je werkt die inventarisatie concreet uit voor je eigen stageklas (noteer alle activiteiten
       die met taal te maken hebben en orden ze naar taaldomein of deel daarvan. In de les
       komen we hierop terug);
      b. Je bekijkt het ontwikkelingsmateriaal (groep 1/2) of het methodemateriaal (groep 3/4)
       dat gebruikt wordt in de klas. Loop je stage in groep 1/2, kies dan minimaal drie
       ontwikkelingsmaterialen uit waarmee kinderen talig bezig zijn (vraag eventueel je
       mentor) en noteer hoe hiermee gewerkt kan worden. Loop je stage in groep 3/4, bekijk
       dan de taal-/leesmethode die gebruikt wordt en noteer hoe hiermee gewerkt wordt (evt.
       ook welke materialen hierbij gebruikt worden).

   2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                    Gedragsomschrijving
   voorbereiding uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,      reflectie     attitude
           interactie  management   didactiek
                                             1, 2, 3, 5, 6

   3.  Vakspecifieke competenties
   n.v.t.

   4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Het is de bedoeling dat je zelf probeert te inventariseren wat je aan taalactiviteiten en
     materialen meemaakt of ziet in je stageklas. Daarnaast kun je aan je mentor vragen welke
     handleidingen, bronboeken, materialen en / of taalmethodes je voor deze opdracht kunt
     bekijken: wat wordt in jouw groep gebruikt?;
   - In een van de lessen wordt het overzicht van de taaldomeinen besproken en gaan we
     bekijken wat in de groepen 1 t/m 4 aan taalactiviteiten en materialen voor kan komen;
   - Uitgewerkte notities meenemen in lesweek 8. Bewaar notities in je stagemap.
                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 66
Cursuscode       CU03101
Vak           Nederlands
Stageopdracht      CU03101-13+14 Prentenboek aanbieden a en b
Stageweek        2-7, of 9-15
WPA           Ja, formatief

1.  Opdracht
1. Je biedt twee keer een prentenboek aan in de kring. Schrijf daarna een reflectie over het
  geheel;
  a. de eerste keer mag met minimale inleiding en afsluiting, vooral gericht op kern =
    prentenboek aanbieden (vaker oefenen mag);
  b. de tweede keer: volledige les = inleiding, kern en afsluiting;
2. Je let er bij het voorbereiden van de prentenboekaanbieding op, dat je een prentenboek kiest
  dat past bij de doelgroep. Verder kun je het boek aanbieden op een manier die past bij doel,
  leeftijd, gekozen boek en situatie.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Pedagogisch/ Didactische   Organisatie, instructie en begeleiding is leerkrachtgestuurd,
aanpak            eventuele verwerking kan in groepen, individueel, etc..
Leeromgeving         Veilig en ordelijk, in het klaslokaal.
Groepsgrootte en -      Eerste keer prentenboek aanbieden mag in kleine groep
samenstelling         Tweede en volgende keren aanbieden aan de hele groep.
Duur             a: eerste keer mag met minimale inleiding en afsluiting, vooral
               gericht op kern = prentenboek aanbieden (vaker oefenen mag)
               b: tweede keer: volledige les = inleiding, kern en afsluiting.
Verantwoordelijkheid     Volledig.

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,    reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
 1, 2, 3, 4   1, 2, 3, 4    3, 4     2, 3, 4      1, 2
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 67
3.    Vakspecifieke competenties
                                         1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau
 vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft welk doel hij met de prentenboekaanbieding heeft;
2. beschrijft in de inleiding hoe de aandacht van de leerlingen
  gevangen wordt en hoe het prentenboek geïntroduceerd wordt;
3. beschrijft welke vragen hij gaat stellen voor, tijdens en / of na
  de aanbieding.
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
vermogen tot communicatie en interactie
1. Houdt (oog)contact met de luisteraars;
2. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo en met het
  juiste volume;
3. kan adequaat reageren op antwoorden van kinderen.
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. Kan de groep zo organiseren dat alle leerlingen leerkracht +
  boek goed kunnen zien;
2. kan de totale groep overzien tijdens de boekaanbieding.
                       Gemiddelde score ‘management’:
 Didactiek:
 vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
 leerproces
1. Stelt vragen die bij het doel van de aanbieding passen;
2. Biedt een passende verwerking aan bij het prentenboek.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score     Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4.    Meer weten / overige aanwijzingen
   -  Taaldidactiek hoofdstuk A1, vertellen en voorlezen;
   -  aanwijzingen en tips voor de voorbereiding en uitvoering krijg je in een practicum;
   -  het is de bedoeling dat je deze activiteit schriftelijk voorbereidt en aan je mentor vooraf
     laat zien;
   -  je evalueert de les op het daarvoor bestemde formulier en bewaart dit in je stagemap.
                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 68
Cursuscode        CU03101
Vak           Nederlands
Stageopdracht      CU03101-15+16 Voorlezen a en b
Stageweek        2-7, of 9-15
WPA           Ja, formatief

1.  Opdracht
Zoek een verhaal dat je voorleest aan de groep. In het begin lees je wellicht alleen het verhaal
voor om de vaardigheid ‘voorlezen’ te oefenen (a), maar in de blokweken hoort er een boeiende
inleiding en afsluiting bij de opdracht (b). Maak een verslag van je bevindingen.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Pedagogisch/ Didactische    organisatie, instructie en begeleiding is leerkrachtgestuurd,
aanpak             eventuele verwerking kan in groepen, individueel, etc.
Leeromgeving          veilig en ordelijk, in het klaslokaal
Groepsgrootte en -       eerste keer voorlezen mag in kleine groep
samenstelling         tweede en volgende keren voorlezen aan de hele groep
Duur              a: eerste keer mag zonder inleiding en afsluiting, vooral gericht
                op kern = voorlezen (dit kun je ook meerdere keren oefenen)
                b: tweede keer: volledige les = inleiding, kern en afsluiting
Verantwoordelijkheid      volledig

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
 1, 2, 3, 4   1, 2, 3, 4   1, 3, 4    2, 3, 4       1, 2

3.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Taaldidactiek hoofdstuk A1, vertellen en voorlezen;
   - afhankelijk van je doelgroep zoek je een verhalenbundel/voorleesboek en kies je een
    verhaal dat je voorleest. Ga vooraf na hoelang het voorlezen ongeveer duurt (niet langer
    dan tien minuten);
   - aanwijzingen en tips voor de voorbereiding en uitvoering krijg je in een practicum;
   - het is de bedoeling dat je deze activiteit schriftelijk voorbereidt en aan je mentor vooraf
    laat zien. Alle keren dat je voorleest om te oefenen in de vaardigheid ‘voorlezen’ (en doe
    dat vaak!), hoef je geen schriftelijke voorbereiding te maken;
   - je evalueert de les op het daarvoor bestemde formulier en bewaart dit in je stagemap.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 69
4.   Vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau
 vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft waarom hij dit verhaal voor deze groep geschikt
  vindt;
2. beschrijft welk doel hij met het voorlezen heeft;
3. beschrijft in de inleiding hoe het verhaal geïntroduceerd wordt
  en welke verwerking er plaats zal vinden.
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
 vermogen tot communicatie en interactie
1. Houdt (oog)contact met de luisteraars;
2. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo, met het
  juiste volume en gebruikt intonatie;
3. maakt gebruik van bij het verhaal passende mimiek;
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. Kan de totale groep overzien tijdens het voorlezen;
2. kan inleiding en afsluiting ordelijk laten verlopen.
                      Gemiddelde score ‘management’:
 Didactiek:
 vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
 leerproces
1. kan aandacht vangen, richten en vasthouden tijdens het
  voorlezen;
2. kiest een verwerking die bij het doel van het voorlezen past.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 70
Cursuscode        CU03101
Vak           Nederlands
Stageopdracht      CU03101-04 Taalontwikkeling van jonge kinderen
Stageweek        4-8, of12-15
WPA           Formatief WPA

1.  Opdracht
 Kies twee leerlingen uit die qua mondelinge taalontwikkeling veel van elkaar verschillen. Maak
 van hen allebei een taalobservatie waarin je verschillen in taalgebruik beschrijft. Observeer ze
 in een situatie waarin kinderen met elkaar samenwerken of spelen.

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,        reflectie       attitude
        interactie  management   didactiek
                                             1, 2, 3, 5, 6

3.    Vakspecifieke competenties
                                       1   2   3    4    5
 1. De student luistert gericht naar taaluitingen van kinderen;
 2. kan het door hem waargenomen gedrag duiden binnen de
   taalontwikkeling van jonge kinderen.


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score   Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal:
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Kies in overleg met je mentor twee kinderen uit die je gaat observeren.
   - Schep in elk geval een situatie waarin kinderen met elkaar moeten communiceren en
    overleg moeten plegen, zodat je taaluitingen uitlokt. Zulke situaties komen gedurende
    een schooldag meerdere keren voor.
   - Observeer en noteer hun taalgedrag gedurende een periode van maximaal 10 minuten.
    Maak een verslag voor in je logboek waarin je de volgende punten in ieder geval
    verwerkt:
     - woordkeus;
     - volledigheid van zinnen;
     - grammaticale juistheid van zinnen;
     - samengestelde of enkelvoudige zinnen;
     - mate van initiatief tot praten.
       informeer bij je mentor of de door jou waargenomen verschillen verklaarbaar zijn
        uit de achtergrond van de kinderen;                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 71
        koppel het door jou waargenomen taalgebruik aan de theorie van de
        taalontwikkeling zoals die is behandeld.

5.    Bronnen:
   -  Taaldidactiek hoofdstuk B1 en B2, mondelinge taalontwikkeling;
   -  Driemaal Taal, Wolters-Noordhoff 2002.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 72
Cursuscode        CU03101
Vak           Nederlands
Stageopdracht      CU03101-05 (kring-)gesprek voeren
Stageweek        3, of 10
WPA           Ja, formatief

  1.   Opdracht
Voer een (kring-)gesprek waarbij je vooral let op de volgende zaken:
  -  het soort vragen dat je stelt;
  -  de manier waarop je het gesprek gaande houdt;
  -  beurtwisseling (hoe leer je kinderen de ‘gespreksregels’?);
  -  interactie tussen kinderen.

Dit gesprek kan over een zelfgekozen onderwerp gaan. Betrek bij het kiezen van een onderwerp
het thema dat aan de orde is in de klas, de belevingswereld van de kinderen en/of de
actualiteit. De bedoeling is dat de kinderen veel aan het woord zijn en dat jij gespreksleider
bent. Bespreek met je mentor wat kinderen gewend zijn qua gesprekken voeren en bedenk
samen een passende manier en een geschikt onderwerp voor jouw (kring-)gesprek (aansluitend
bij de beginsituatie van de kinderen).

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Leeromgeving          veilig en ordelijk, taalrijk, uitnodigend
Groepsgrootte en -       je kunt deze opdracht uitvoeren met de hele groep (evt. bij
samenstelling         combinatiegroepen: één van de groepen) of in de kleine kring
Duur              volledige les: inleiding, kern en afsluiting
Verantwoordelijkheid      Volledig

  2.    Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                   Gedragsomschrijving
voorbereiding   uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,       reflectie    attitude
          interactie  management   didactiek
 1, 2, 3, 4, 5     1             1, 2, 3, 4

  3.   Vakspecifieke competenties
                                  1    2   3   4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau
 vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. bespreekt met mentor en beschrijft beginsituatie voor de
  gekozen gespreksvorm/onderwerp;
2. beschrijft hoe de aandacht van de leerlingen gevangen wordt
  en welke vragen gesteld worden;
3. beschrijft hoe kinderen uitgedaagd worden om tot interactie te
  komen.
                         Gemiddelde van I
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
 vermogen tot communicatie en interactie
1. luistert naar vragen en opmerkingen van leerlingen en reageert
   daar adequaat op.
Management:
 vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan tijdens de activiteit zo nodig aanpassingen aanbrengen in
   de voorbereiding.
 Didactiek:
 vermogen tot overdragen van informatie
1. legt duidelijk de bedoeling en werkwijze (regels) van het
   gesprek uit;


                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 73
                                    1   2    3    4    5
 vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
 leerproces
1.  stelt gevarieerde vragen om leerlingen tot interactie te
   bewegen;
2.  geeft gerichte feedback op de gespreksvaardigheid van
   leerlingen;
3.  probeert alle leerlingen actief te betrekken bij de activiteit.
                         Gemiddelde van II
              Eindegemiddelde: (score I + score 2):2

Beoordeling
Paraaf Mentor:


Datum:

  4.   Meer weten / overige aanwijzingen
     - in Taaldidactiek deel B hs. 4 staat informatie over gesprekken met jonge kinderen en
      in de lessen zal aandacht besteed worden aan de didactiek hiervan;
     - maak van de activiteit een schriftelijke voorbereiding, waarin vooral de vragen die je
      gaat stellen en de beurtwisseling heel belangrijk zijn: vraag na bij je mentor of ze
      hiervoor ‘regels’ kennen (manieren om een gesprek te voeren).
     - je evalueert de les op het daarvoor bestemde formulier en bewaart dit in je stagemap.
                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 74
Cursuscode       CU03101
Vak          Nederlands
Stageopdracht     CU03101-06 Taalactiviteit beginnende geletterdheid
Stageweek       5-7, of 12-15
WPA          Ja, formatief

 1. Opdracht
Voer een taalactiviteit uit waarbij je gericht werkt aan tussendoelen beginnende geletterdheid.
Kies tussendoelen die bij de beginsituatie van de kinderen aansluiten. Voor groep 4: probeer de
opdracht uit te voeren met een groepje kinderen waarvoor geldt dat ze nog niet alle
tussendoelen beginnende geletterdheid beheersen. Eventueel kun je een taalactiviteit uitvoeren
waarbij je uitgaat van de tussendoelen gevorderde geletterdheid.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Leeromgeving         Veilig en ordelijk, taalrijk, uitnodigend.
Groepsgrootte en -      Je kunt deze opdracht uitvoeren met een kleine groep, met de
samenstelling         halve groep of met de hele groep.
Duur             Volledige les: inleiding, kern en afsluiting.
Verantwoordelijkheid     Volledig.

 2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     reflectie     attitude
         interactie  management   didactiek
 1, 2, 3, 4     1       2      1, 2, 4

3. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Op internet zijn de tussendoelen beginnende geletterdheid (groep 1-3) te vinden en kun je
   zien hoe ze uitgesplitst zijn. Op de opleiding komen die tussendoelen uitgebreid aan bod. In
   groep 4 wordt gewerkt vanuit de tussendoelen gevorderde geletterdheid. Hier wordt in de
   cursus 3101 geen aandacht besteed;
  - kies één of meer tussendoelen uit om te verwerken in een taalactiviteit. Bij een
   taalactiviteit kun je denken aan een (lees-/taal-)methodeles (in groep 3/4 bijvoorbeeld),
   aan een prentenboekaanbieding, een kringactiviteit of een andere taalactiviteit waarin je
   in ieder geval duidelijk aan een tussendoel (of deel daarvan) kunt werken;
  - in het boek Tussendoelen beginnende geletterdheid: een leerlijn voor groep 1 tot en met
   3 (Verhoeven en Aarnoutse, 2004) staan veel voorbeeldsituaties uitgewerkt die gebruikt
   kunnen worden bij de opzet van deze opdracht, maar ook in de les zullen we praktische
   voorbeelden bespreken;
  - maak van de activiteit een schriftelijke voorbereiding, waarin vooral beginsituatie en
   doelstelling heel belangrijk zijn: bespreek dit met je mentor!
  - je evalueert de les op het daarvoor bestemde formulier en bewaart dit in je stagemap.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 75
4. Vakspecifieke competenties
                                      1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau
 vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Bespreekt met mentor en beschrijft beginsituatie voor het
  gekozen tussendoel;
2. beschrijft welk doel hij met de taalactiviteit heeft;
3. beschrijft in de inleiding hoe de aandacht van de leerlingen
  gevangen wordt en hoe aangesloten wordt op beginsituatie;
4. beschrijft welke vragen hij gaat stellen tijdens de activiteit.
                    Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
 vermogen tot communicatie en interactie
1. Luistert naar vragen en opmerkingen van leerlingen en reageert
  daar adequaat op;
2. past taalgebruik aan niveau van kinderen aan.
                      Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. Kan tijdens de activiteit zo nodig aanpassingen aanbrengen in
  de voorbereiding.

 Didactiek:
 vermogen tot overdragen van informatie
1. Sluit in inleiding aan bij de beginsituatie van de leerlingen voor
  wat betreft het gekozen tussendoel;
 vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
 leerproces
2. stelt open vragen die passen bij het gekozen tussendoel;
3. laat iedereen tijdens de activiteit aan bod komen.

      Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld
                Gemiddelde score ‘didactiek’: door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                    Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 76
Cursuscode        CU03101
Vak           Rekenen / Wiskunde
Stageopdracht      CU03101-07 Observeren voorbeeldles rekenen-wiskunde
Stageweek        1-2, of 8-9
WPA           Nee

1.  Opdracht
Observeer je mentor terwijl ze een rekenactiviteit (groep 1/2) of rekenles (groep 3/4) geeft uit
het domein Tellen en getalbegrip (dus niet meten of meetkunde). De bedoeling van deze
opdracht is, dat je mentor een goed voorbeeld aan jou geeft, zodat jij binnenkort ook zo’n
rekenles kunt gaan geven.
-   Let op de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen van je mentor;
-   let op de interactie van je mentor met de kinderen;
-   let op het management van je mentor;
-   let op de didactiek.
Zorg dat je vooraf in de handleiding hebt gelezen hoe de les gegeven gaat worden. Bespreek
daarna met je mentor wat je geleerd hebt van deze voorbeeldles.

Contextvariabelen        Niveauomschrijving
Inhoud             Rekenactiviteit uit domein getal observeren.
Duur              Gehele les.
Verantwoordelijkheid      De mentor heeft de verantwoordelijkheid over de les.

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,       reflectie      attitude
        interactie  management   didactiek
                                          1, 2, 3, 4, 5, 6

3.  Vakspecifieke competenties
                                   1    2    3    4    5
De student
1. leest ruim vooraf de handleiding;
2. kijkt of vraagt naar inhoudelijke en organisatorische
  voorbereidingen van de mentor;
3. kijkt tijdens de les naar de interactie van de mentor en maakt
  daar aantekeningen over;
4. kijkt tijdens de les naar het management van de les door de
  mentor en maakt daar aantekeningen over;
5. kijkt gericht naar de didactiek, waaronder vragen stellen van
  de mentor en maakt daar aantekeningen over;
6. vraagt de mentor naar de gemaakte keuzes;
7. kan aangeven wat hij geleerd heeft van de voorbeeldles van de
  mentor.

    Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score      Omschrijving
       1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
       2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
       3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
       4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
       5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal:
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 77
Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
   - Materiaal VLD CU03101
                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 78
Cursuscode        CU03101
Vak           Rekenen / Wiskunde
Stageopdracht      CU03101-08 Observeren rekenontwikkeling
Stageweek        3-6, of 11-13
WPA           Nee

1.  Opdracht
Kies in overleg met je mentor twee leerlingen uit je stageklas die qua ontwikkeling in het
domein Tellen en getalbegrip veel van elkaar verschillen. Observeer hen, bekijk hun werk en
probeer door goed te kijken en door vragen te stellen te achterhalen hoe ze rekenen, welke
denkstappen ze maken, welke kennis ze gebruiken om de som op te lossen, welke vergissingen
ze maken en hoe dat komt.
  - Groep 1/2: observeer kinderen tijdens een telactiviteit, bijvoorbeeld het opzeggen van
    de telrij of het tellen van hoeveelheden (akoestisch, synchroon, resultatief of verkort).
  - Groep 3: observeer kinderen bij het maken van plus- of minsommen, bijvoorbeeld een
    som in een context (zoals de ‘bussommen’) of een abstracte som (5+2=..).
  - Groep 4: observeer kinderen bij het maken van plus- of minsommen, bijvoorbeeld
    18+6=..

Gebruik voor de juiste begrippen het boek Rekenen met hele getallen op de basisschool.
Maak aantekeningen. Kopieer of fotografeer in groep 3/4 het werk van de kinderen (zonder
naam).

Deze opdracht kan niet gecombineerd worden met het geven van een rekenles aan een kleine of
grote groep! Je moet al je aandacht bij de twee te observeren kinderen kunnen houden.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud             Observatie.
Pedagogisch/ Didactische    Observeer tijdens een les van je mentor of ga met de twee
aanpak             kinderen apart zitten.
Groepsgrootte en -       1 of 2 kinderen.
samenstelling
Duur              Gehele les.
Verantwoordelijkheid      De verantwoordelijkheid voor de les ligt bij de mentor.

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,       reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek
                                            1, 3, 5, 6

3.  Vakspecifieke competenties
                               1    2    3    4    5
De student
1. Observeert de kinderen door zelf op de achtergrond te
  blijven en de kinderen veel te laten doen;
2. Achterhaalt door goed te kijken en gericht vragen te
  stellen welke kennis de kinderen gebruiken om de
  som/het telprobleem op te lossen;
3. Is geïnteresseerd in vergissingen van de kinderen;
4. Probeert de oorzaak van de vergissing te achterhalen.

Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score   Omschrijving
      1      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien


                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 79
     4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
     5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal:
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Meer weten / overige aanwijzingen
- Materiaal VLD CU03101.
- Boek Rekenen met hele getallen op de basisschool
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 80
Cursuscode        CU03101
Vak            Rekenen / Wiskunde
Stageopdracht       CU03101-09 + 10 Les over tellen en getalbegrip met kleine groep
             (2x)
Stageweek         3-6, of 10-13
WPA            Nee

1.  Opdracht
Voer twee keer een activiteit uit het domein Tellen en getalbegrip (geen meten of meetkunde).
Doe dit nog niet met de hele klas, maar in een kleine groep van 6-10 kinderen of een halve klas,
afhankelijk van de organisatiemogelijkheden in je stageklas. Als je mentor met niveaugroepen
werkt, geef dan les aan één niveaugroep: de gemiddelde leerlingen.
Werk toe naar de volgende stageopdracht: geef een rekenles aan een grote groep.
- In groep 1/2 voer je een telactiviteit uit of werk je met ontwikkelingsmateriaal op het
  gebied van tellen. Je hoeft de les niet zelf te bedenken: maak gebruik van de ideeën uit de
  les, uit het boek Rekenen met hele getallen op de basisschool, kijk in een bronnenboek
  (zoals Met Sprongen Vooruit groep 1/2 of Schatkist) op je stageschool, of vraag je mentor om
  ideeën.
- In groep 3 doe je een spel met getallen (automatiseren) of geef je een methodeles over de
  getallenlijn, splitsen, rekenrek, plus- of minsommen. Gebruik de handleiding en geef de les
  zoals deze in de handleiding staat, tenzij de mentor anders aangeeft. Blader ook enkele
  lessen terug om te kijken wat de kinderen al geleerd hebben over het onderwerp, en op
  welke manier. Kijk het werk van de kinderen na afloop van de les ook na.
- In groep 4 doe je een spel met getallen (automatiseren) of geef je een methodeles over de
  getallenlijn, plus- of minsommen, keer- of deelsommen. Gebruik de handleiding en geef de
  les zoals deze in de handleiding staat, tenzij de mentor anders aangeeft. Blader ook enkele
  lessen terug om te kijken wat de kinderen al geleerd hebben over het onderwerp, en op
  welke manier. Kijk het werk van de kinderen na afloop van de les ook na.

Contextvariabelen        Niveauomschrijving
Inhoud             Voer een activiteit uit in het domein getal. Doe dat in een
                kleine groep.
Pedagogisch/ Didactische    Leerkrachtgestuurd en deels leerlinggestuurd bij het bedenken
aanpak             van verschillende oplossingen.
Leeromgeving          Strak.
                Veilig.
Groepsgrootte en -       Kleine groep (6 leerlingen tot een halve klas).
samenstelling
Duur              Volledige les: inleiding, kern en afsluiting.
Verantwoordelijkheid      Gehele verantwoordelijkheid voor de kleine groep.

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding  Uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,      reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek
 1, 2, 3, 4  1,2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 5  3, 4, 5        1, 2     1, 2, 3, 4, 5,
                                             6, 7

3.    Meer weten / overige aanwijzingen
   -  Ideeën voor telactiviteiten: VLD CU03101;
   -  Boek: Rekenen met hele getallen op de basisschool.
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 81
4.  Vakspecifieke competenties
                                           1    2    3    4      5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Rekenen /
Wiskunde
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft de doelstelling van de onderwijsleeractiviteit naar
  leerlinggedrag en inhoudelijk gekoppeld aan de methodedoelen of
  tussendoelen;
2. beschrijft denkvragen voor de kinderen.
                        Gemiddelde score ‘voorbereiding’:

II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. stelt denkvragen aan de kinderen;
2. is toegankelijk voor eigen oplossingen van kinderen.
                          Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
- vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. heeft materialen klaarliggen
2. kan zorgen voor een gestructureerde en ordelijke werkomgeving.
                         Gemiddelde score ‘management’:
Didactiek:
vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. laat iedereen aan bod komen;
2. daagt kinderen uit om mee te denken;
3. gebruikt de juiste rekentermen.
                          Gemiddelde score ‘didactiek’:

III Reflectie
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. weet aan te geven op welke punten de onderwijsleeractiviteit
  verbeterd zou kunnen worden, in het licht van de volgende
  stageopdracht: geef een rekenles aan een grote groep;
- vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid
2. Indien tweede keer: laat groei zien ten opzichte van de vorige
  rekenopdracht.
                           Gemiddelde score ‘reflectie’:
           Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score     Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III) : 3 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 82
Cursuscode       CU03101
Vak          Rekenen / Wiskunde
Stageopdracht     CU03101-11 + 12 Les over tellen en getalbegrip met grote groep
            (2x)
Stageweek       4-7, of 11-15
WPA          ja

  1. Opdracht
Voer twee keer een activiteit uit het domein Tellen en getalbegrip (geen meten of meetkunde).
Doe dit met een grote groep van 10-30 kinderen of de hele klas, afhankelijk van de
organisatiemogelijkheden in je stageklas. Als je mentor met niveaugroepen werkt, geef dan les
aan één niveaugroep: de gemiddelde leerlingen, mits die groep uit meer dan 10 leerlingen
bestaat.
Deze opdracht is het vervolg op de vorige stageopdracht: geef een rekenles aan een kleine
groep.
  - In groep 1/2 voer je een telactiviteit uit of werk je met ontwikkelingsmateriaal op het
    gebied van tellen. Je hoeft de les niet zelf te bedenken: maak gebruik van de ideeën uit
    de les, uit het boek Rekenen met hele getallen op de basisschool, kijk in een
    bronnenboek (zoals Met Sprongen Vooruit groep 1/2 of Schatkist) op je stageschool, of
    vraag je mentor om ideeën.
  - In groep 3 doe je een spel met getallen (automatiseren) of geef je een methodeles over
    de getallenlijn, splitsen, rekenrek, plus- of minsommen. Gebruik de handleiding en geef
    de les zoals deze in de handleiding staat, tenzij de mentor anders aangeeft. Blader ook
    enkele lessen terug om te kijken wat de kinderen al geleerd hebben over het onderwerp,
    en op welke manier. Kijk het werk van de kinderen na afloop van de les ook na.
  - In groep 4 doe je een spel met getallen (automatiseren) of geef je een methodeles over
    de getallenlijn, plus- of minsommen, keer- of deelsommen. Gebruik de handleiding en
    geef de les zoals deze in de handleiding staat, tenzij de mentor anders aangeeft. Blader
    ook enkele lessen terug om te kijken wat de kinderen al geleerd hebben over het
    onderwerp, en op welke manier. Kijk het werk van de kinderen na afloop van de les ook
    na.

Contextvariabelen          Niveauomschrijving
Inhoud               Voer een activiteit uit in het domein getal.
Pedagogisch/ Didactische aanpak   Leerkrachtgestuurd en deels leerlinggestuurd bij het
                  bedenken van verschillende oplossingen.
Leeromgeving            Strak.
                  Veilig.
Groepsgrootte en - samenstelling  De hele groep, of een groot deel daarvan.
Duur                Volledige les: inleiding, kern en afsluiting.
Verantwoordelijkheid        Gehele verantwoordelijkheid.


  2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding Uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     reflectie     attitude
        interactie  management    didactiek
 1, 2, 3, 4  1,2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 5   3, 4, 5       1, 2     1, 2, 3, 4, 5,
                                            6, 7

  3. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Ideeën voor telactiviteiten: VLD CU03101;
  - Boek: Rekenen met hele getallen op de basisschool.
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 83
   4. Vakspecifieke competenties
                                         1    2    3    4   5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Rekenen /
Wiskunde
 - vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de doelstelling van de onderwijsleeractiviteit naar
  leerlinggedrag en inhoudelijk gekoppeld aan de
  methodedoelen of tussendoelen;
2. beschrijft denkvragen voor de kinderen.
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:

II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
 Interactie:
 - vermogen tot communicatie en interactie
1. stelt denkvragen aan de kinderen;
2. is toegankelijk voor eigen oplossingen van kinderen.
                       Gemiddelde score ‘interactie’:
 Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
 1. heeft materialen klaarliggen;
2. kan zorgen voor een gestructureerde en ordelijke werkomgeving;
                      Gemiddelde score ‘Management
Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. laat iedereen aan bod komen;
2. daagt kinderen uit om mee te denken;
3. brengt structuur aan in wat er aan de orde komt.
                       Gemiddelde score ‘didactiek’:
        Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)

III Reflectie
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. merkt verschillen op tussen deze opdracht voor een grote
  groep en de vorige opdracht: rekenles aan een kleine groep;
- vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele
deskundigheid
2. laat groei zien ten opzichte van de vorige rekenopdrachten.
                        Gemiddelde score ‘reflectie’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score     Omschrijving
      1         Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2         Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3         Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4         Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5         Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III) : 3 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                        Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 84
7.8    Stage opdrachten cursus CU07818 Mensen met een verhaal

Cursuscode       CU08718
Vak           Mensen met een verhaal
Stageopdracht      CU07818–01 Stilte
Stageweek        1-3, of 8-10
WPA           Ja

   1.   Opdracht

In elke klas is het soms stil. Stil omdat er geluisterd moet worden naar wat de leerkracht vertelt,
of stil om kinderen zich te laten concentreren. De bedoeling van deze opdracht is dat er
duidelijk wordt hoe stilte werkt en kan werken.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud            Stilte momenten herkennen en waarderen
Pedagogisch/ Didactische   Bewustwording van een belangrijk element in de lesdag
aanpak
Leeromgeving
Groepsgrootte en -      Hele klas
samenstelling
Duur             2 uur
Verantwoordelijkheid     Student

Om er achter te komen welke vormen van stilte er in je stageklas voorkomen, kun je de
volgende drie stappen zetten:
   1. Observeer twee keer een half uur het begin van de ochtend en het begin van de middag
     en let daarbij op de momenten dat het stil is in de klas.
   Schrijf op wat je waarneemt:
     Hoe wordt de stilte gevraagd?
     Welke motivatie geeft de leerkracht?
     Hoelang duurt de stilte?
     En hoe wordt ervoor gezorgd dat het stil blijft?
   2. Vervolgens schrijf je aan het eind van de observatie op wat volgens jou de reden was
     van de stilte. Probeer ook te verwoorden hoe deze stilte ervaren zal worden door de
     kinderen. Bespreek met je mentor je waarnemingen en schrijf op wat dit gesprek
     toevoegt aan je waarnemingen.
   3. Schrijf vervolgens op welke stilte momenten er zijn gedurende de hele lesdag en welke
     er bijdragen aan concentratie op de ander of op jezelf

2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding Uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     reflectie     attitude
        interactie  management    didactiek
   2       1       3       3          1        1, 2, 6
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 85
3.   Vakspecifieke competenties
                                         1    2    3    4    5
 I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Levensbeschouwing
 - vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Plant de observatie van tevoren en heeft besproken met mentor
  wat de bedoeling van de opdracht is

II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
 1. luistert naar vragen van leerlingen en neemt reactie van
   leerkracht zorgvuldig waar

Management:
- vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan observatie en verslaglegging beëindigen in gestelde tijd;

 Didactiek:
 - vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
 leerproces
1. Heeft inzicht in de verschillende vormen van stilte die in een les
  voorkomen
          Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)
 III Reflectie
 - vermogen tot reflectie en initiatief
1. Neemt het initiatief tot bespreking met mentor
2. Weet verschillende facetten uit de observatie te benoemen
3. Kan omgaan met verschil in visie

 IV Gedragsomschrijving attitude
 - met mentor samenwerken
1. neemt verantwoordelijkheid voor de taak;
2. Toont betrokkenheid bij het onderwijs in de klas
Gemiddelde score ‘attitude’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score      Omschrijving
      1          Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2          Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3          Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4          Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5          Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III+IV) : 4 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4.  Meer weten / overige aanwijzingen
Cursusmateriaal Mensen met een verhaal
Berg, B van den (2006) Geloof je het zelf?!
                                       Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 86
Cursuscode       CU07818
Vak          Mensen met een verhaal
Stageopdracht     CU07818–02 De levensbeschouwelijke kaart van je stageklas.
Stageweek       2-4, of 9-11
WPA          Ja

  1.   Opdracht
In de ontzuilde samenleving zijn de meeste burgers niet langer in vaste groepen in te delen naar
hun geloof of levensovertuiging. De leerlingen van het openbaar en christelijk onderwijs
verschillen minder van elkaar dan enkele tientallen jaren geleden. Om aan kinderen
levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden is het dus belangrijk om als leerkracht de
specifieke beginsituatie van je klas te kennen.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud            Levensbeschouwelijke indelingen in het basisonderwijs
Pedagogisch/ Didactische   Bewustwording van de achtergrond van leerlingen
aanpak
Leeromgeving
Groepsgrootte en –      Hele klas in samenhang met de school
samenstelling
Duur             4 uur
Verantwoordelijkheid     Student

Deze opdracht bestaat uit 3 deelopdrachten:
  - Gesprek met je mentor
  - Gesprek met de directeur (of adjunct-directeur)
  - Interview met twee kinderen uit je klas.
Opdracht 1 gesprek met de mentor
Vraag aan je mentor wat hij of zij weet van de verschillende kinderen in de klas wat betreft de
levensbeschouwelijke achtergrond. Breng alle kinderen ter sprake en vraag door wat je mentor
bedoelt met een bepaalde typering. Let erop dat de indeling gelovig – ongelovig over kinderen
weinig zegt. Ga ook na waar je mentor de informatie vandaan heeft.
Opdracht 2 gesprek met de directeur
Maak een afspraak met de directeur voor een gesprek van een halfuur. Leg uit dat het een
opdracht is van de opleiding en waar de opdracht over gaat. Vraag aan de directeur welke
verdeling hij of zij aanbrengt om kinderen naar levensbeschouwing in kaart te brengen. Welke
groepen kinderen zijn er op de school? Hoe is de verdeling tussen de groepen die de directeur
hanteert in percentages van de gehele schoolbevolking.
Vergelijk deze verdeling met de indeling die je van je stageklas hebt gemaakt.
Opdracht 3 Interview met 2 kinderen.
Selecteer 2 kinderen die je graag wilt interviewen. Kies kinderen die makkelijk vertellen. Zoek
een rustige plek om het gesprek je te voeren. Het duurt langer dan je denkt. Ga uit van een half
uur. Neem het gesprekje op met een opnameapparaat (video, cassetterecorder, telefoon), zodat
je het later kunt uitwerken.
Vragen die in het interview aan de orde moeten komen:
  - Ga je wel eens naar een kerk of moskee?
  - Wat kun je daarover vertellen?
  - Welke verhalen ken je?
  - En welke boeken of films vind je mooi?
  - Stel: je komt op een eiland en daar kom je iemand tegen, welk verhaal zou je dan graag
    willen vertellen?
  - Waar denk je aan bij het woord god?
Probeer de uitkomsten van de drie opdrachten met elkaar te verbinden en bespreek je
conclusies met je mentor.


                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 87
  2.  Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding  Uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,            reflectie      attitude
         interactie  management    didactiek
   1       1        3       3                1      1, 2, 3 en 5

  3.   Vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Levensbeschouwing
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Plant de gesprekken met mentor en directeur van tevoren en
  heeft besproken met de directeur en mentor wat de bedoeling
  van de opdracht is;
2. heeft het interview met de kinderen zorgvuldig voorbereid
  (vragenlijst, opnameapparatuur).
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. Luistert en vraagt door in het gesprek met mentor;
2. luistert en vraagt door in het gesprek met directeur;
3. luistert en vraagt door in interviews met kinderen.
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. Kan observatie en verslaglegging beëindigen in geplande tijd.
                      Gemiddelde score ‘management’:
Didactiek:
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
leerproces
1. Kan inschatten welke verhalen kinderen kunnen vertellen.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)
III Reflectie
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. Neemt het initiatief tot bespreking met mentor;
2. weet verschillende facetten uit de gesprekken te benoemen en
  te verbinden met andere elementen;
3. kan feit en mening van elkaar scheiden.
                        Gemiddelde score ‘reflectie’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III) : 3 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids


                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 88
  4.   Meer weten / overige aanwijzingen
Cursusmateriaal Mensen met een verhaal;
Berg, B van den (2006) Geloof je het zelf ?!
                        Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 89
Cursuscode       CU07818
Vak          Mensen met een verhaal
Stageopdracht     CU07818–03 Rituelen
Stageweek       3-7, of 10-14
WPA          Ja

  1.   Opdracht
Elke klas kent kleine rituelen, zoals een hand geven bij binnenkomst, het uitwisselen van een
groet, het oplezen van de namenlijst, het uitspreken van een gebed of het samen zingen van een
lied aan het begin van de dag. Bij een ritueel is er sprake van een combinatie van onderdelen:
woorden en gebaren en soms is er ook een vast symbool of voorwerp dat een rol speelt.

Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud            Rituelen herkennen en aanpassen
Pedagogisch/ Didactische   Bewustwording van een belangrijk element in de lesdag
aanpak
Leeromgeving
Groepsgrootte en -      Hele klas
samenstelling
Duur             2 uur
Verantwoordelijkheid     Student

De opdracht is om de rituelen die in de stageklas gebruikt worden, kort te beschrijven en na te
gaan hoe ze werken. Vergelijk wat er gebeurt met wat er in de les op de opleiding over
besproken is. Voeg zelf in overleg met je mentor één van bovenstaande onderdelen toe aan één
van deze rituelen. Voer dat ontwerp uit in je stageklas. Bijvoorbeeld bij de start van de dag die
jij verzorgt.
Bespreek met je mentor of de verandering die jij bedacht had een verbetering is. En hoe dat zou
kunnen komen.
Maak een verslag van de observatie, de toevoeging die je hebt gekozen en de bespreking van het
effect.

  2.   Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  gedragsomschrijving
voorbereiding  Uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,    reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek
   2       1, 3       2       3         1        1, 3, 6

  3.   Meer weten / overige aanwijzingen
Cursusmateriaal Mensen met een verhaal;
Berg, B van den (2006) Geloof je het zelf?!
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 90
  4.   Vakspecifieke competenties
                                        1    2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau Levensbeschouwing
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Plant de observatie van tevoren en heeft besproken met mentor
  wat de bedoeling van de opdracht is.

 II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
 Interactie:
 - vermogen tot communicatie en interactie
 1. Observeert gedrag van leerlingen en neemt reactie van
   leerkracht waar.
 Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan observatie en verslaglegging beëindigen in gestelde tijd;
 Didactiek:
 - vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep) in hun
 leerproces
 1. Heeft inzicht in enkele vormen van rituelen die in een les
   voorkomen;
 2. heeft inzicht in herhaling als onderdeel van een veilige
   leeromgeving.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)
III Reflectie
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. Neemt het initiatief tot bespreking met mentor;
2. weet verschillende facetten uit de observatie te benoemen;
3. heeft zicht op relaties die het onderwijs bepalen
                        Gemiddelde score ‘reflectie’:
IV Gedragsomschrijving attitude
- met mentor samenwerken
1. Neemt verantwoordelijkheid voor de taak;
2. toont betrokkenheid bij het onderwijs in de klas.
                        Gemiddelde score ‘attitude’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III+IV) : 4 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids
                                      Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 91
Cursuscode       CU07818
Vak           Mensen met een verhaal
Stageopdracht      CU07818-04 De identiteit in beeld brengen
Stageweek        4-7, of 11-15
WPA           nee

Inleiding
Deze verkenning van de identiteit van de stageschool in allerlei facetten gaat vooraf aan de
aandacht die er in SLC verband is voor de keuze van één van de levensbeschouwelijke trajecten
in het tweede semester.

  1.   Opdracht
In de loop van het semester voert elke student de volgende twee opdrachten uit.
  1. Deelname aan levensbeschouwelijke activiteiten, zoals vieringen. Zowel meelopen bij de
    voorbereiding, assisteren waar dat mogelijk is en aanwezig zijn bij de viering zelf. Ook
    de dag- en weekopening maakt deel uit van deze opdracht.
  2. Kennismaken met sociaal-emotionele vorming op de school. Is daar een methodische
    aanpak voor met behulp van Leefstijl of is er op andere wijze een structuur afgesproken
    in het team?

  2.   Relatie met criteria werkplekassessment P1
                  gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,   uitvoering,  uitvoering,     reflectie     attitude
         interactie  management    didactiek
1          1,3       3,4      3         1       1,3 en 6

Als het kan, neemt student deel aan werkgroep die een inhoudelijke viering voorbereid. Denk
daarbij aan Kerst, Start themaweek, weekopening. Een viering is iets anders dan een feestdag.
De student neemt ook deel aan de viering en heeft een actieve rol.

Voor de sociaal-emotionele vorming start de student met een gesprek met de mentor over hoe
deze vorming wordt aangepakt. Vervolgens doet de student een klein onderzoekje naar de
methode, de lesopzet en maakt daar een verslag van. Het verslag wordt besproken met de
mentor.

  3.   Vakspecifieke competenties
Het is de bedoeling dat studenten leren zien dat identiteit zich vertaalt in het handelen van de
school als geheel. Dat er sprake is van smalle identiteit (de zichtbare levensbeschouwelijke
activiteiten) en brede identiteit (visie op mens en samenleving die de school gezicht geeft).

  4.   Meer weten / overige aanwijzingen
  -  Cursusmateriaal Mensen met een verhaal;
  -  Schoolgids basisschool;
  -  Methode Leefstijl;
  -  Godsdienstmethodes zoals Trefwoord en Kind en Maandag.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 92
 DEZE STAGEOPDRACHTEN VAN 8672 ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE MHBO TRAJECTERS
 (GOES EN TERNEUZEN).

 7.9  Stageopdrachten cursus CU08672 Boeiend lesgeven in een veilige omgeving

Cursuscode       CU08672
Vak          Onderwijskunde
Stageopdracht     CU08672-01 Observeer een dag in de klas
Stageweek       1-4
WPA          Nee

  1. Opdracht
 Vraag voor deze opdracht toestemming aan je mentor, voor het observeren van de leerkracht en
 de kinderen en voor het maken van foto’s.
  a. Observeer een dag in de klas. Let daarbij vooral op het gedrag van de leerkracht bij de
    start van de dag; de kring; de overgang naar de speelwerkles en tijdens de speelwerkles.
    Wat zegt de leerkracht? Wat doet hij? Waar zit/staat hij. Zie voor overige aandachtspunten
    punt 2 hieronder. Noteer ook andere zaken die jou opvallen;
  b. interview met de leerkracht. Gebruik daarvoor de vragen die je maakt bij de zelfstudie
    van week 1;
  c. maak naar aanleiding van zowel je observatie als het gesprek met de leerkracht, een
    impressie (zie voor uitleg “overige aanwijzingen” hieronder) en maak een kort verslag van
    het gesprek en neem daarin je observatiegegevens mee (wat ben je te weten gekomen
    over gedrag van een leerkracht?) en sluit af met de drie voor jou meest opvallende zaken.

  2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
Maak voor het observeren van de leerkracht gebruik van enkele aandachtspunten uit het WPA
(werkplekassessment) en maak hiervan een kort verslag.
Interactie:
De leerkracht luistert naar vragen van kinderen en reageert daar op
De leerkracht laat in eigen gedrag enthousiasme en nieuwsgierigheid zien
Management:
De leerkracht zorgt voor een gestructureerde en duidelijke omgeving
De leerkracht is consequent in het hanteren van regels en afspraken.
Didactiek:
De leerkracht vertelt duidelijk wat de inhoud is van de les en wat er gaat gebeuren
De leerkracht kan aandacht vangen en vasthouden.

  3. Vakspecifieke competenties
 N.v.t.

  4. Overige aanwijzingen
 Uitwerking van stageopdracht:
 Het maken van een impressie:
 - geef de essenties/ de belangrijkste zaken voor jou, weer op een wijze die bij je past; kies
  daarvoor een expressie vorm die je ligt: dat kan dus zijn een verhaal, een schilderij, een
  collage, een beeld, een gedicht.
 Het maken van een verslag:
 - ga bij het maken van je verslag vooral uit van de vraag: “wat moet je als leerkracht kunnen
  en weten?” Dus bijvoorbeeld: wat vraagt het aan kennis en vaardigheid van een leerkracht
  om de orde in de kring te handhaven; wat vraagt het van een leerkracht om kinderen aan het
  vertellen te krijgen en houden en betrek daar dus de aandachtspunten uit het WPA bij.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 93
Cursuscode       CU08672
Vak          Onderwijskunde
Stageopdracht     CU08672-02 De inrichting van je klas
Stageweek       1-4
WPA          Nee

 1. Opdracht
a. Maak een plattegrond van de klas;
b. leg de aandachtspunten voor een effectieve indeling van het lokaal, bezien vanuit de
  literatuur (lees daarvoor: hoofdstuk 4; paragraaf 4.3.2 uit: Pedagogisch-didactisch
  begeleiden) naast de indeling van jouw stagelokaal;
c. schrijf een verslag waarin je:
   je mening op het lokaal geeft. Gebruik daarvoor de aandachtspunten bij 4 (hieronder).
   aanbevelingen formuleert voor je stageklas op basis van wat je las. Doe dat als volgt:
    geef een aantal zaken aan die volgens jou zeker behouden moeten blijven, omdat ze ook
    volgens de literatuur een goed voorbeeld van een effectieve indeling van het lokaal zijn.
   en benoem een aantal zaken die volgens jou zouden kunnen veranderen. Ook weer
    gebaseerd op jouw eigen mening en de literatuur die je er op na sloeg. Noem dus ook
    argumenten waarom je vindt dat zaken kunnen blijven, zoals ze zijn dan wel zouden
    kunnen veranderen.

   2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                  Gedragsomschrijving
Voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie      attitude
         interactie  management   didactiek
 Geen relatie

 3. Vakspecifieke competenties
Geen

  4. Meer weten / overige aanwijzingen
Hanteer de volgende aandachtspunten bij het maken van de reflectie:
 - wat is je eerste indruk als je binnen komt?
 - is de ruimte overzichtelijk en ordelijk ingedeeld?
 - biedt de ruimte letterlijk en figuurlijk veiligheid aan de kinderen?
 - is er gelegenheid om individueel en in groepjes te werken?
 - welke hoeken kun je onderscheiden?
 - waar staat de tafel van de leerkracht?
 - heeft elk kind een tafeltje en hoe zijn die gegroepeerd?
 - hoe worden de muren gebruikt?
 - is er ruimte voor een kring?
 - hoeveel uitdaging biedt de ruimte?
 - wat spreekt jou aan?
paragraaf 4.3.2 uit Pedagogisch-Didactisch Begeleiden.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 94
Cursuscode       CU08672
Vak          Mens, natuur en techniek
Stageopdracht     CU08672-03 Een observatie of demonstratiekring
Stagedag        1-4
WPA          Nee

  1. Opdracht
Ontwerp en organiseer een observatiekring of demonstratiekring voor de hele groep.
Kies materiaal waar veel aan de beleven valt en veel aan waar te nemen is. Denk bij het
ontwerpen aan de manier waarop je de aandacht van de kinderen gaat vasthouden tijdens de
kring, verwerk dit in je voorbereiding.
Beschrijf de activiteit op het lesbeschrijvingsformulier.

  2.  Relatie met criteria werkplekassessment fase P1
                  Gedragsomschrijving
voorbereiding   uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,    Reflectie      attitude
         interactie  management   didactiek
1, 2, 3, 4, 5,   1, 2, 3, 4   1, 3, 4     1,2
   6

 3. Vakspecifieke competenties
Geen

  4.  Meer weten / overige aanwijzingen
  -  Praktische Didactiek Natuuronderwijs hoofdstuk 10.1;
  -  tips/controlelijst voor een observatieles.
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 95
Cursuscode       CU08672
Vak          Beeldende vorming
Stageopdracht     CU08672-04 Een stukje werkles organiseren en geheel begeleiden
Stageweek       4-5
WPA          Ja, formatief

1. Opdracht
Let op! Voor deze opdracht neem je alleen een klein gedeelte van de werkles voor je rekening.
a. Bespreek met je mentor de materialen en gereedschapsvoorziening. Vraag je mentor naar
  zijn werkwijze bij het organiseren van de werkles. Bespreek hoe stap voor stap de
  leerlingen vanuit de kringactiviteit verdeeld worden in groepen en hoe de gereedschappen
  en materialen in samenwerking met de leerlingen worden opgesteld;

   Beschrijf in je lesvoorbereiding stap voor stap hoe je gaat organiseren van de kring tot het
   starten met werken; neem nadat je mentor de kinderen in de kring de activiteiten heeft
   geïnstrueerd (de inhoudelijke kant) de les over en stuur de organisatie van de kring tot aan
   het starten met werken aan. Zorg dat de kinderen ordelijk en veilig op hun plek komen te
   zitten en weten wat ze moeten gaan doen.

Houd bij het ontwerpen en de realisatie van de organisatie rekening met de contextvariabelen
vermeld in onderstaand schema.
Contextvariabelen      Niveauomschrijving
Inhoud           wordt bepaald door de groepsleerkracht
Pedagogisch/ Didactische  organisatie is leerkracht gestuurd (gesloten)
aanpak
Leeromgeving        Strak
              Veilig
Groepsgrootte en -     de hele groep
samenstelling
Duur            overgangsmoment; vanaf het einde van een lesactiviteit tot aan
              het instructiemoment in de inleiding van de les beeldende
              vorming
Verantwoordelijkheid    Gedeeld. De mentor start de activiteit en geeft het over aan de
              student als de groepen worden verdeeld en ze aan het werk
              worden gezet. Zodra de kinderen starten met het werken
              neemt de mentor de verantwoordelijkheid weer over.

b.  Bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-logboek
   CU08672;
c.  Zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3)
   door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
   formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU08672;
d.  Evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek CU08672.

 2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,     Reflectie     attitude
        interactie  management   didactiek
  3, 4       2       3, 4     3, 4         1         7
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 96
3. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau beeldende vorming         1   2   3   4   5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de organisatie van het beëindigen van een lesactiviteit
  tot aan het beginnen van de les beeldende vorming
2. Beschrijft hoe de leerlingen gegroepeerd worden.
3. beschrijft hoe de stationorganisatie (werkles) en de activiteiten
  daarbinnen ordelijk en veilig worden klaargezet
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau beeldende vorming
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. kan de opstelling van materialen snel en ordelijk organiseren
   d.m.v. 5 ‘W’s (wanneer, wie, wat, waar naartoe, wat daarna)
2. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door de kinderen
   tijdens de instructie te wijzen op gevaren m.b.t tot materialen
   en gereedschappen.
3. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
   begeleiden
                     Gemiddelde score ‘management’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

4. Meer weten/overige aanwijzingen
Onna, J en Jacobse, A. (2004). Laat maar zien. Enschede, hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.5,
hoofdstuk 11.
                                    Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 97
Cursuscode       CU08672
Vak           Muziek
Stageopdracht      CU08672-05 Een onbekend lied aanleren
Stageweek        5-9
WPA           Ja, formatief

Let op: Het is de bedoeling dat je deze opdracht meerdere malen uitvoert, zodat je de competenties
behaalt die nodig zijn om deze opdracht uit te kunnen voeren.

1. Opdracht
a. De student onderwijst kinderen uit de onderbouw een nieuw lied uit een methode. Hij
  plaatst het lied in een betekenisvolle context en zorgt voor aanschouwelijk materiaal. De
  leerkracht zorgt dat het een lied is met bewegingsmogelijkheden voor kinderen en voor het
  aanleren gebruikt hij spelactiviteiten. De student zorgt ervoor dat dit lied gezamenlijk
  wordt gestart en dat duidelijk is op welke toonhoogte er wordt gezongen Tijdens de korte
  activiteit moet veel muziek en beweging centraal staan. De korte instructies die de
  leerkracht geeft, bestaan voornamelijk uit voordoen, waarna de kinderen nadoen en
  meedoen. Vooraf heeft de leerkracht vastgesteld wat de beginsituatie van de groep
  kinderen is t.a.v. deze activiteit. De student presenteert het lied boeiend en enthousiast.
  Hij beschrijft al deze punten stap voor stap in het lesvoorbereidingsformulier onder ‘wat
  doe ik?’;
b. bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-logboek
  CU08672;
c. zorg er voor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3)
  door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
  overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
  formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU08672;
d. evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek CU08672.

 2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,      Reflectie      attitude
        interactie  management   didactiek
  2, 3     2, 3, 4    2, 3, 4     3           1,2

Niveau van beheersing
1. De student kan leiding geven aan het zingen van een onbekend lied;
2. de student kan een klas leiden waarbij kinderen luisteren naar muziek en de kinderen met
  bewegingen, taal of tekens op de muziek reageren.
Kennis
1. De student kent een bepaald repertoire aan liederen en een aantal liedbundels;
2. de student kent de theorie over maat, ritme, maatsoorten en maataccenten;
3. de student kent de verschillende muzikale tegenstellingen uit het KVB/model.
Vaardigheden
1. De student kan de begintoon van een lied aangeven en laten overnemen en kan met een lied-
  leidinggebaar de inzet, tempo en de afsluiting van een lied aangeven;
2. de student kan kinderen de bewegingen voordoen;
3. de student kan apparatuur die je evt. nodig hebt, goed gebruiken of bespelen.

4. Informatiebronnen
  - Muziek Meester!.
  - Diverse muziekbundels, muziekmethoden, of dansmethoden.
Bijv: Kleuter-wijs, Eigen-wijs, Moet je Doen, Kleuterdansen; OWP
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 98
3. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                     1   2    3    4    5
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau muziek
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. Beschrijft de manier waarop hij het lied gaat
  aanleren;
2. beschrijft op welke toon het lied moet beginnen en
  waar hij de toon vandaan haalt;
3. beschrijft welke materialen hij gebruikt bij het
  aanleren van het lied heeft deze materialen veilig
  en gebruiksklaar klaargezet.
                  Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau muziek
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. kan door observatie tijdens het lesgeven kinderen
  motiveren en betrekken bij het zingen;
2. kan zorgen dat kinderen zich veilig voelen om
  muziek te maken en te bewegen.
                    Gemiddelde score ‘interactie’:
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. de student kan leiding geven aan het zingen van een
  lied;
2. de student kan een klas leiden waarbij kinderen
  luisteren naar muziek en de kinderen met
  bewegingen, taal of tekens op de muziek reageren.
                   Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen   tot  overdragen    van  informatie   d.m.v.
leervoorstel
1. de student kan het lied correct voorzingen en d.m.v.
  een goede aanpak het lied aanleren;
2. de student kan de begintoon van een lied aangeven
  en laten overnemen;
3. de student kan met een gebaar of met bewegingen
  zorgen voor een gezamenlijke inzet.
                    Gemiddelde score ‘didactiek’:
     Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 99
Cursuscode      CU08672
Vak          Mens, natuur en techniek
Stageopdracht     CU08672-06 Een activiteit met een groepje kinderen in een hoek
Stageweek       7-9
WPA          Ja

  1. Opdracht
 - Bedenk of zoek een activiteit die je met een groepje kinderen tijdens het werken in hoeken
  kunt uitvoeren. (Misschien dat de door jou ontworpen activiteit nog een aantal keer tijdens
  hoeken door leerlingen kan worden uitgevoerd. Overleg dat met de mentor);
 - voer de activiteit uit met een groepje kinderen; kies een inhoud in overleg met je mentor,
  aar denk aan mogelijkheden binnen de vakgebieden natuur en wetenschap;
 - besteed veel aandacht aan een boeiende introductie met behulp van het stellen van vragen,
  of aan de hand van meegebracht materiaal;
 - beschrijf je activiteit op het lesbeschrijvingsformulier. Beschrijf de doelen voor de
  kinderen, de beginsituatie en de activiteiten van leerlingen en leerkracht, evenals de
  organisatie.

  2. Relatie met criteria werkplekassessment fase P1
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  Uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,    Reflectie      attitude
        interactie  management   didactiek
   2      1, 2, 3             3

  3. Vakspecifieke competenties
Geen

  4. Meer weten / overige aanwijzingen
Pedagogisch-Didactisch Begeleiden. Paragraaf 10.3. en 10.4.2 (Werken in hoeken).
Praktische Didactiek voor Natuuronderwijs. Paragraaf 10.4 (Ontdekhoeken).
                              Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 100
Cursuscode       CU08672
Vak          Beeldende vorming
Stageopdracht     CU08672-07 Een stukje werkles organiseren en geheel begeleiden
Stageweek       5-9
WPA          Ja, formatief

  1. Opdracht
Let op! Voor deze opdracht neem je alleen een klein gedeelte van de werkles voor je rekening.
a. Bespreek met je mentor de materialen en gereedschapsvoorziening. Vraag je mentor naar
  zijn werkwijze bij het organiseren van de werkles. Bespreek hoe stap voor stap de leerlingen
  vanuit de kringactiviteit verdeeld worden in groepen en hoe de gereedschappen en
  materialen in samenwerking met de leerlingen worden opgesteld;
b. beschrijf in je lesvoorbereiding stap voor stap hoe je gaat organiseren van de kring tot het
  starten met werken; neem, nadat je mentor de kinderen in de kring de activiteiten heeft
  geïnstrueerd (de inhoudelijke kant), de les over en stuur de organisatie van de kring tot aan
  het starten met werken aan. Zorg dat de kinderen ordelijk en veilig op hun plek komen te
  zitten en weten wat ze moeten gaan doen.

Houd bij het ontwerpen en de realisatie van de organisatie rekening met de contextvariabelen
vermeld in onderstaand schema.
Contextvariabelen       Niveauomschrijving
Inhoud            Wordt bepaald door de groepsleerkracht
Pedagogisch/ Didactische   organisatie is leerkracht gestuurd (gesloten)
aanpak
Leeromgeving         Strak
               Veilig
Groepsgrootte en –      de hele groep
samenstelling
Duur             overgangsmoment; vanaf het einde van een lesactiviteit tot aan het
               instructiemoment in de inleiding van de les beeldende vorming
Verantwoordelijkheid     Gedeeld. De mentor start de activiteit en geeft het over aan de
               student als de groepen worden verdeeld en ze aan het werk worden
               gezet. Zodra de kinderen starten met het werken neemt de mentor
               de verantwoordelijkheid weer over.

c.  bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursuslogboek
   CU08672;
d.  zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt 3)
   door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
   formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU08672;
e.  evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek CU08672.

   2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,      Reflectie      attitude
        interactie  management   didactiek
  3, 4       2       3, 4     3, 4          1         7
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 101
  3. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau beeldende vorming         1   2   3   4   5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de organisatie van het beëindigen van een lesactiviteit
  tot aan het beginnen van de les beeldende vorming
2. Beschrijft hoe de leerlingen gegroepeerd worden.
3. beschrijft hoe de stationorganisatie (werkles) en de activiteiten
  daarbinnen ordelijk en veilig worden klaargezet
                     Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau beeldende vorming
b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
5. kan de opstelling van materialen snel en ordelijk organiseren
   d.m.v. 5 ‘W’s (wanneer, wie, wat, waar naartoe, wat daarna)
6. kan zorgen voor een veilige leeromgeving door de kinderen
   tijdens de instructie te wijzen op gevaren m.b.t tot materialen
   en gereedschappen.
7. kan de totale groep overzien tijdens organiseren, instrueren en
   begeleiden
                     Gemiddelde score ‘management’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score   Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids

  4. Meer weten/overige aanwijzingen
Onna, J en Jacobse, A. (2004). Laat maar zien. Enschede, hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.5,
                                   Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 102
Cursuscode        CU08672
Vak            Onderwijskunde
Stageopdracht       CU08672-08 Een ervaren leerkracht
Stageweek         12-15
WPA            Ja, formatief

 1. Opdracht
Praat met een ervaren leerkracht!
Voorbereiding: lees uit ‘Kennis over Onderwijs’ hoofdstuk 2 over de ontwikkeling en het leren
van kinderen. Paragraaf 2.3.3 gaat over de risico’s die kinderen in hun ontwikkeling lopen. Daar
gaat deze opdracht over.
Op bladzijde 57 vind je de ‘opdracht 2.7’. Je verzamelt gegevens over de kinderen en verwerkt
die in een schematisch overzicht.
Voeg aan het schema nog een laatste ‘balk’ toe onder de noemer: en dit heb ik er over gelezen.

  2. Relatie met criteria werkplekassessment
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,            Reflectie    attitude
        interactie  management    didactiek
           1                                        6

  3. Vakspecifieke competenties
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau bewegingsonderwijs           1     2  3    4    5
- vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de momenten waarop hij zich als partner in het spel of
   de activiteit zal aanbieden.
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
a. Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. toont enthousiasme en nieuwsgierigheid;
2. kan de veiligheid van de leerlingen ondersteunen door te helpen
   en mee te doen;
3. kan kinderen uitdagen door vragen te stellen.
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie
2. kan tegemoet komen aan de bewegingsdrang van kinderen
 door snel en kort te instrueren.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 2)


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II) : 2 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:

Weging bij beoordeling
Zie bijlage 2 achterin deze gids


                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 103
4. Meer weten/ overige aanwijzingen
 - Munnik, C. de en Vreugdenhil, K., Kennis over Onderwijs, Groningen, 2003 (Hoofdstuk 2
  paragraaf 2.3 en 2.4);
 - Eijkeren, M. van, Pedagogisch Didactisch Begeleiden, Baarn, 2005 (Hoofdstuk 2 en 3);
                           Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 104
Cursuscode       CU08672
Vak           Muziek
Stageopdracht      CU08672-09 Instrument gebruik
Stageweek        9-12
WPA           Ja, formatief

Let op: Het is de bedoeling dat je deze opdracht meerdere malen uitvoert, zodat je de competenties
behaalt die nodig zijn om deze opdracht uit te kunnen voeren.

 1. Opdracht
  a. De student inventariseert wat er op de school aan instrumenten aanwezig is die gebruikt
   kunnen worden in de onderbouw. De student gebruikt een aantal instrumenten bij een les
   aan een groepje kinderen, waarbij de instrumenten centraal staan. Tijdens de les is
   aandacht voor de omgang met instrumenten en er is ruimte voor de kinderen om te
   experimenteren met klankeigenschappen en speelwijzen van de instrumenten;
  b. bereid de les voor volgens bijlage 3 en neem de lesvoorbereiding op in je cursus-logboek
   CU08672;
  c. zorg ervoor dat het observatie- en beoordelingsformulier wordt ingevuld (zie onder punt
   3) door de groepsmentor tijdens jouw lesgeven. Maak dus een kopie van dit formulier en
   overhandig het je mentor voordat je de opdracht gaat uitvoeren. Neem het ingevulde
   formulier vervolgens op in je cursus-logboek CU08672;
  d. evalueer de les volgens bijlage 8 en neem de evaluatie op in je cursus-logboek CU08672.

  2. Relatie met criteria werkplekassessment P1-fase
                 Gedragsomschrijving
voorbereiding  uitvoering,  uitvoering,  uitvoering,      Reflectie      attitude
        interactie  management   didactiek
  2, 3, 4    1, 2, 3, 4   2, 3, 4    1, 2, 3         1,2

Niveau van beheersing
  1. De student kan kinderen begeleiden bij het experimenteren, ontwerpen en spelen van
    klankstukjes, maatspelen en eenvoudige ritmestukjes op schoolinstrumenten en eigen
    slagwerk.
Kennis
  1. De student kent de klankmogelijkheden en speelwijzen schoolinstrumentarium en andere
    klankbronnen.
Vaardigheden
  1. De student kan eenvoudige speelstukjes ontwerpen;
  2. de student kan de maat en het ritme aangeven (en dus ook zelf spelen);
  3. de student kan instrumenten die hij nodig heeft, goed gebruiken of bespelen.

 3. Meer weten / overige aanwijzingen
  - Muziek Meester!;
  - Moet je doen deel 1-4 OWP;
  - Muziek voor de Basisschool deel 1-4 OWP;
  - Vakblad ‘De Pyramide’.
                                Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 105
  4. Observatie- en beoordelingsformulier; vakspecifieke competenties
                                        1  2    3    4    5
 I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau muziek
 - vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft hoe de activiteit met de instrumenten wordt
  georganiseerd;
2. beschrijft oplossingen voor loop- en lukproblemen bij de
  muziekactiviteit.
                      Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
 II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau muziek
 a. Interactie:
 - vermogen tot communicatie en interactie
1. de student kan kinderen begeleiden bij het experimenteren,
   ontwerpen en spelen van klankstukjes, maatspelen en
   eenvoudige ritmestukjes op schoolinstrumenten en eigen
   slagwerk;
2. luistert naar vragen van leerlingen en reageert daar adequaat
   op.
                        Gemiddelde score ‘interactie’:
 b. Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement
1. de student kan m.b.v. een goede opstelling van kinderen en
   instrumenten een veilige, gestructureerde en ordelijke
   leeromgeving creëren;
2. de student kan ondanks de vele instrumenten een klimaat
   organiseren waarin voldoende ruimte is voor de kinderen om te
   experimenteren met en te spelen op de instrumenten.
                      Gemiddelde score ‘management’:
c. Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie d.m.v. leervoorstel
1. de student kan voordoen hoe je veilig en correct met
   instrumenten omgaat.
2. controleert of informatie juist is begrepen, door het stellen van
  vragen.
                        Gemiddelde score ‘didactiek’:
         Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’ (totaal gedeeld door 3)
 III Gedragsomschrijving reflectieniveau muziek
 - vermogen tot reflectie en initiatief
1. weet aan te geven op welke punten het onderwijsgedrag bij een
   les muziek verbeterd zou kunnen worden en relateert dit aan
   interactie, management en didactiek;
 - vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid
2. heeft een duidelijk beeld van eigen kwaliteiten en beperkingen
   in het geven van muziekonderwijs.
                        Gemiddelde score ‘reflectie’:


Beoordelingsschaal
Kwalificatie/ score    Omschrijving
      1        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5        Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III) : 3 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels Bijlage 2 achterin deze gids):
Naam student:                   Paraaf Mentor:

Datum:


                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 106
Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 107
Bijlagen 1e semester
            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 108
Bijlage 1 lesbeschrijvingsformulier P1 en P2 fase.

Student:                   Opdracht:        Beginsituatie:
Mentor:
Stageschool:
Groep:                    Doelstelling:
Datum:

Gebruikte bronnen:

Persoonlijke doelstelling voor de student:

Wat doen de kinderen?     Timing:  Wat doe ik?     Hoe organiseer ik dat?
Inleiding:                Inleiding:     Inleiding:
                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 109
Kern:  Kern:  Kern:
            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 110
Verwerking/afsluiting  Verwerking/afsluiting:  Verwerking/afsluiting:
                               Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 111
Bijlage 2 Beoordelingslijsten werkplekassessment P1 fase
                ALLEEN VOOR EERSTE SEMESTER

Naam student:                  Naam mentor / stagebegeleider:

                               1  2  3  4  5  Opmerkingen
I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau
- vermogen tot voorbereiden van een
onderwijsleeractiviteit
1. beschrijft de doelstelling van de
  onderwijsleeractiviteit naar leerlinggedrag en
  inhoud;
2. beschrijft in de inleiding hoe de aandacht van de
  leerlingen gevangen en gericht wordt;
3. beschrijft wat en hoe er verteld gaat worden om
  de leerlingen aan de gang te krijgen;
4. beschrijft vragen om te controleren of de
  leerlingen de informatie hebben begrepen.
             Gemiddelde score ‘voorbereiding’:
II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau
Interactie:
- vermogen tot communicatie en interactie
1. luistert naar vragen van leerlingen en reageert
  daar adequaat op;
2. kijkt kinderen aan tijdens het lesgeven;
3. laat in eigen gedrag enthousiasme en
  nieuwsgierigheid zien;
4. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo en
  met het juiste volume.
              Gemiddelde score ‘interactie’:
Management:
 - vermogen tot klassenorganisatie en
groepsmanagement
1. kan eigen werkzaamheden en taken beëindigen in
  gestelde tijd;
2. kan zo nodig kleine aanpassingen aanbrengen in de
  voorbereiding;
3. kan zorgen voor een gestructureerde en ordelijke
  werkomgeving;
4. is consequent in het hanteren van regels en
  afspraken.
             Gemiddelde score ‘management’:
Didactiek:
- vermogen tot overdragen van informatie
1. geeft duidelijk aan wat de inhoud van de les is en
  wat er gaat gebeuren;
2. controleert of informatie juist is begrepen, door
  het stellen van vragen;
- vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep)
in hun leerproces
3. kan aandacht vangen, richten en vasthouden;
4. houdt zich aan het aangegeven doel.
              Gemiddelde score ‘didactiek’:
           Gemiddelde score ‘uitvoeringsniveau’
III Gedragsomschrijving reflectieniveau
- vermogen tot reflectie en initiatief
1. weet aan te geven op welke punten een
  onderwijsleeractiviteit verbeterd zou kunnen
  worden.
- vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele


                                 Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 112
                               1  2  3  4  5  Opmerkingen
deskundigheid
2. heeft een duidelijk beeld van eigen kwaliteiten en
  beperkingen.
               Gemiddelde score ‘reflectie’:

IV Gedragsomschrijving attitudeniveau
- met mentor samenwerken
1. neemt verantwoordelijkheid voor de taak;
2. vraagt en biedt hulp;
3. komt afspraken na;
4. is duidelijk over wat hij (niet) wil of kan;
- beroepshouding
5. kan zich schriftelijk, mondeling en qua handschrift
  goed uitdrukken;
6. toont betrokkenheid bij het onderwijs in de klas;
7. kent de namen van de leerlingen in de klas.
               Gemiddelde score ‘attitude’:


Beoordelingsschaal
 Kwalificatie/ score  Omschrijving
      1       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5       Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van I+II+III+IV) : 4 =
Beoordeling in cijfer (zie beslisregels hieronder):
Paraaf Mentor:

Datum:


Weging bij eindbeoordeling P1-fase
 Alle gedragsomschrijvingen (voorbereiding, uitvoering, reflectie, attitude) moeten
 tenminste een gemiddelde score van 3 hebben;
 Alle deelgedragsomschrijvingen (interactie, management, didactiek) binnen de
 gedragsomschrijving ‘uitvoeringsniveau’ moeten tenminste een gemiddelde score van 3
 hebben;
 Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
 - de drie scores op ‘uitvoeringsniveau’ worden eerst opgeteld en gedeeld door 3; dit is
   de score op gedragsomschrijving ‘uitvoeringsniveau’
 - de vier scores op de vier gedragsomschrijvingen worden vervolgens opgeteld en
   gedeeld door 4
 - beslisregels bij toekenning eindcijfer:
waarde groter of gelijk aan    dan
              1,00 1
              1,75 2
              2,00 3
              2,40 4
              2,75 5
              3,00 6
              3,50 7
              4,00 8
              4,50 9
              5,00 10                                 Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 113
Bijlage 3 Eindbeoordelingsformulier werkplekassessment P1 fase

Student:                                    datum

Studiejaar:

Stageschool:

Stagegroep:
       Niet in het tweede
Mentor:

Beoordeling componenten      1 2   3  4 5 Opmerkingen (positieve en / of aandachtspunten)
I Voorbereidingsniveau       semester gebruiken
II Uitvoeringsniveau
III Reflectieniveau
IV Attitude
Eindbeoordeling in een cijfer
De student is alle dagen aanwezig geweest           nee, nl niet op ……………….…………..… / ja

Datum: ............................................ Handtekening mentor: ........................................
                                  Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 114
Bijlage 4 Evaluatieformulier stageopdrachten

Wat ging goed en waarom? Ga hierbij in op de criteria uit het WPA
I Voorbereiding
II Uitvoering
a. interactie:
b. management:
c. didactiek:
Wat ging nog niet goed en waarom? Ga hierbij in op de criteria uit het WPA
I Voorbereiding
II Uitvoering
a. interactie:
b. management:
c. didactiek:
Formuleer hier concreet steeds per onderdeel van het WPA, het belangrijkste
aandachtspunt dat je meeneemt voor zowel de volgende lesvoorbereidingen als de
volgende lesuitvoeringen


                          Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 115
I VoorbereidingII Uitvoering
a. interactie:


b. management:


c. didactiek:Beoordeling in te vullen door mentor en / of stagebegeleider
I Voorbereiding


II Uitvoering
a. interactie:b. management:c. didactiek:III ReflectieIV Attitude
                          Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 116
Bijlage 5 Evaluatieformulier stagedag student
            Evaluatieformulier stagedag student
I Voorbereiding
II Uitvoering
a. interactie:
b. management:
c. didactiek:
III Reflectie
IV Attitude
                        Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 117
Bijlage 6 Evaluatieformulier stagedag groepsmentor
          Evaluatieformulier stagedag groepsmentor
I Voorbereiding
II Uitvoering
a. interactie:
b. management:
c. didactiek:
III Reflectie
IV Attitude
                        Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 118
Bijlage 7 Werkwijzer stagelogboek per cursus

De volgende zaken moeten van alle stageopdrachten per cursus in een stagelogboek worden
geplaatst.

1. Lesbeschrijvingsformulieren van alle stageopdrachten van de betreffende cursus.
2. De (les)observaties van groepsmentor / opleidingsmentor / opleidingsdocent m.b.v. de
  vakspecifieke WPA’s. Indien vakspecifieke WPA afwezig is bij de opdracht, dan m.b.v.
  het algemene WPA (bijlage 3)
3. Bijlage 8a Aandachtspunten voor het evalueren van de stageopdrachten. Bijlage 4
  Evaluatieformulier stageopdrachten Let op dit betreft een student en groepsmentor
  formulier.

Het stagelogboek kan door opleidingsmentoren en groepsmentoren worden gebruikt als
overzichtsdocument.
                          Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 119
Bijlage 8 Aanwijzingen voor je stagereflectieverslag P1 faseInleiding
In alle pabo jaren werken we met een digitaal portfolio. In de SLC-uren zal het portfolio
praktisch opgestart en vormgegeven worden. De eerste gegevens zullen er gezamenlijk
ingezet worden, zodat je ervaart hoe je met het digitaal portfolio om moet gaan.
Aan het eind van ieder semester schrijf je een Reflectieverslag. Dit wordt in het portfolio
geplaatst. Hieronder vind je aanwijzingen voor het schrijven van je reflectieverslag.

Functie van het reflectieverslag:
-  Afronding van de stageperiode d.m.v. reflectie
-  Doelen formuleren voor de volgende periode
-  Input voor functioneringsgesprek met SLC
-  Signaleringsmoment voor de voortgang naar een startbekwame leerkacht eind pabo 4.

Beoordelaars en introductie van het reflectieverslag 2012-2013:
In onderstaande schema staat de naam van de docent die het reflectieverslag introduceert
in de klas en deze ook zal beoordelen.
     P1 sem 1 CU03053
O1a    Carlien Nijdam
O1b    Claudia Hagenaar
C1a    Jos de Jong
C1b    Walter Ivens
Feb 1.1 Carlien Nijdam / Claudia Hagenaar
                           Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 120
8 Werkwijzer portfolio reflectieverslag p1 fase
 “Ik had het helemaal uit mijn hoofd geleerd wat ik wilde gaan zeggen. Dus ik dacht dat
mijn les perfect zou verlopen. Maar toen luisterden de kinderen helemaal niet. Ik had na
5 minuten al een knoop in mijn maag, en ik kon wel huilen”.
“Ik keek om me heen, en zag dat alle kinderen heel stil op hun stoel zaten en keken naar
de platen in het prentenboek. Ik vond het gezellig. Ik was echt blij.”

Wat ga je doen: Een reflectieverslag schrijven

Waarom? Zo kun je leren naar je eigen handelen te kijken. Voor een onderwijzer is dat
een belangrijke vaardigheid. Het bepaalt of jij goed bent in je vak of zelfs excellent. Wie
naar zichzelf kan en durft te kijken kan zich goed ontwikkelen.
Hoe? Door het schrijven van een reflectieverslag toon je aan dat je naar je eigen handelen
in de stage kunt kijken.
Uiteraard doe je dit binnen het kader van de fase van de opleiding waarin je nu zit. Dat
betekent dat je ook het thema ”boeiend presenteren, instrueren en begeleiden in een
ordelijke en veilige onderwijs- leeromgeving” én de leergebieden van de cursussen in dit
semester bij je reflectie betrekt.

Werkwijze
Stap 1: Beschrijf drie ervaringen in de stage.
  1. Een ervaring in een lessituatie die je succesvol vond
  2. Een ervaring in een lessituatie die je niet succesvol vond
  3. Een ervaring in het algemeen.
  Hoe? Je beschrijft het alsof je kijkt naar een foto of filmpje aan de hand van de
  gedragsomschrijvingen: voorbereiding, interactie, management en didactiek uit je
  wpa-s p1-fase. Probeer ook de details die jou opvielen te beschrijven. (Dus niet: ‘de
  kinderen waren druk’, maar ‘Jeffrey praatte door mijn uitleg heen en Natasha zat te
  kiepen met haar stoel’. De elektrische potloodslijper viel op de grond.).
  Beschrijf:
    -  Wat zag je?
    -  Wat deed je?
    -  Wat voelde je?

Stap 2: En had je dat verwacht?
Wat wilde je vóórdat je aan deze drie situaties begon/erin terecht kwam?

Stap 3: Conclusies
Kijk nog eens terug naar wat je bij stap 1 en stap 2 beschreven hebt. Trek conclusies bij
alle drie de situaties

Stap 4: Voornemens
Wat zijn je voornemens voor de toekomst m.b.t. alle drie de situaties?
                            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 121
9 Toetsmatrijs
P1 fase Reflectieverslag
 Inhoud:    Reflectieverslag semester 1 digitaal portfolio. CU03053
        In het reflectieverslag toon je aan hoe je je tijdens je stage, zelfstudie en
 Vorm:     je lessen hebt ontwikkeld als het gaat om de competenties waar in dit
        semester aan hebt gewerkt geplaatst op je persoonlijke Wordpresspagina.
        Numeriek a.d.h.v. het formulier Beoordelingscriteria en correctiemodel
 Beoordeling:
        P1- fase.
                            Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 122
10 Beoordelingscriteria en correctiemodel Reflectieverslag P1 fase
                       Algemene gegevens
                       Naam student
                       Klas en jaar
                       Studentnummer
Opleiding tot leraar             Naam
Basisonderwijs                beoordelaar(docentcoach)

A. Beoordelingscriteria; algemene voorschriften
Inhoudsvoorschriften reflectielijn P1
1.   Beschrijft 1 kritische leservaring (stage) die als positief is ervaren met bijbehorende         Ja    Nee
    reflectie (Korthagen)
2.   Beschrijft 1 kritische leservaring (stage) die als niet positief is ervaren met             Ja    Nee
    bijbehorende reflectie (Korthagen)
3.   Beschrijft 1 kritische onderwijservaring in het algemeen met bijbehorende reflectie           Ja    Nee
    (Korthagen)
4.   Beschrijft tenminste drie leerdoelen voor de volgende stageperiode en geeft aan wat           Ja    Nee
    er concreet moet gebeuren om die te bereiken
5.   Heeft een literatuurlijst opgenomen                                   Ja    Nee
Vormvoorschriften reflectielijn P1
6. Gebruikt Trebuchet 11                                            Ja    Nee
7. De lay-out is overzichtelijk en verzorgd, voorzien van automatische inhoudsopgave en            Ja    Nee
  pagina nummering
8. Het verslag bevat maximaal zes A4                                      Ja    Nee
9. Er is sprake van correcte toepassing van regels op het gebied van spelling, grammatica            Ja    Nee
  en interpunctie.
10. Literatuurlijst is volgens APA-norm opgesteld                                Ja    Nee
11. Het verslag is beschikbaar gesteld op Wordpress en op de juiste wijze geplaatst.              Ja    Nee
                                      Totaal voldaan:           Ja    Nee

B. Beoordelingscriteria; Structuur en inhoud van reflectielijn P1 fase
                                                    1  2  3  4   5
A2   Feitelijke beschrijving van eigen ervaringen en belevingen in de stage vanuit een duidelijk
    te omschrijven ik-perspectief.
1.   Herkent zaken die goed en minder goed lopen.
2.   Kan eigen gedachten en gevoelens bij een belangrijk moment benoemen
B2   Interpretatie van losse invallen en intuïties.
3.   Zet de gebeurtenissen binnen een ervaring in een chronologische volgorde.
C2   Verklaring van gebeurtenissen aan de hand van eigen beschrijvingen en verbeeldingen en
    het trekken van conclusies daaruit.
4.   Formuleert conclusies naar aanleiding van 1, 2 en 3.
D2   Beschrijving van alternatieven op basis van voorgaande analyse.
5.   Formuleert alternatieven
Alg.  Helikopterview over leervragen en leerdoelen.
6.   Formuleert nieuwe leervragen en te bereiken leerdoelen die aansluiten bij
    de reflectie
                               Gemiddelde score:
                                    Eindscore:

Beoordelingscriteria deel A Totaal voldaan:
Beoordelingscriteria deel B Eindscore:
                                             Eindcijfer:
Beoordelingsschaal
Kwalificatie             Omschrijving
1                  Student laat het  beoordelingscriterium helemaal niet zien
2                  Student laat het  beoordelingscriterium in beperkte mate zien
3                  Student laat het  beoordelingscriterium overwegend zien
4                  Student laat het  beoordelingscriterium vaak zien
5                  Student laat het  beoordelingscriterium altijd zien
                                     Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 123
Voorwaarde om tot een eindcijfer te komen
 Beoordelingscriteria deel Alle onderdelen moeten in orde zijn alvorens de beoordelingscriteria
 A             van deel B worden vastgesteld.
 Beoordelingscriteria deel Alle criteria dienen tenminste met een twee te worden beoordeeld.
 B

Berekening van het eindcijfer beoordelingscriteria deel B
De scores worden opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelingscriteria, waarbij de volgende
beslisregels gelden voor de toekenning van een eindcijfer:
 waarde groter of gelijk aan dan
             1,00 1
             1,50 3
             2,00 4
             2,50 5
             3,00 6
             3,50 7
             4,00 8
             4,50 9
             5,00 10
                             Semesterstagegids ’11-’12 Pabo 1, pagina 124

								
To top