GUI by juanagao

VIEWS: 0 PAGES: 94

									 Index     Module        Testcase Description  Type of testcase
     Đăng ký thành viên Bố trí của form đăng ký    Black box
TCG-001


     Đăng ký thành viên Tiêu đề của form đăng ký    Black box


TCG-002
     Đăng ký thành viên Nội dung của form đăng ký   Black box
TCG-003
     Đăng nhập     Bố trí của form đăng nhập   Black box

TCG-004


     Đăng nhập     Tiêu đề của form đăng nhập   Black box
TCG-005

     Đăng nhập     Nội dung của form đăng nhập  Black box
TCG-006
     Hướng dẫn thi  Bố trí của form hướng dẫn thi   Black box
TCG-007


     Hướng dẫn thi  Tiêu đề của form hướng dẫn thi  Black box


TCG-008
     Hướng dẫn thi  Nội dung của form hướng dẫn thi  Black boxTCG-009
     Xem kết quả   Bố trí của form xem két quả    Black box
TCG-010


     Xem kết quả   Tiêu đề của form xem kết quả   Black box


TCG-011
     Xem kết quả    Nội dung của form xem kết quả  Black box
TCG-012
     Xem lịch sử thi  Bố trí của form lịch sử thi   Black box
TCG-013


     Xem lịch sử thi  Tiêu đề của form lịch sử thi  Black box


TCG-014
     Xem lịch sử thi  Nội dung của form lịch sử thi  Black boxTCG-015
     Thông tin cá nhân  Bố trí của form thông tin cá nhân    Black box
TCG-016


     Thông tin cá nhân  Tiêu đề của form thông tin cá nhân   Black box


TCG-017
     Thông tin cá nhân  Nội dung của form thông tin cá nhân   Black box
TCG-018
     Danh sách người thi Bố trí của form danh sách người thi   Black box
TCG-019


     Danh sách người thi Tiêu đề của form danh sách người thi  Black box


TCG-020
     Danh sách người thi Nội dung của form danh sách người thi  Black boxTCG-021
     Top 20 người cao  Bố trí của form top 20           Black box
     điểm nhất
TCG-022


     Top 20 người cao  Tiêu đề của form top 20          Black box
     điểm nhất

TCG-023
     Top 20 người cao  Nội dung của form top 20          Black box
     điểm nhất


TCG-024
    Thêm câu hỏi -    Bố trí của form phần thi và loại câu hỏi  Black box
    Phần thi và loại
TCG-025
    câu hỏi

     Thêm câu hỏi -   Tiêu đề của form phần thi và loại câu hỏi Black box
     Phần thi và loại
     câu hỏi
TCG-026
     Thêm câu hỏi -   Nội dung của form phần thi và loại câu   Black box
     Phần thi và loại  hỏi
     câu hỏi

TCG-027
     Thêm câu hỏi -   Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần mô Black box
     phần mô tả tranh  tả tranh
TCG-028
     Thêm câu hỏi -   Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần mô tả tranh  mô tả tranh

TCG-029
     Thêm câu hỏi -   Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần mô tả tranh  mô tả tranh
TCG-030
     Thêm câu hỏi -   Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần hỏi Black box
     phần hỏi đáp    đáp
TCG-031


     Thêm câu hỏi -   Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần hỏi đáp    hỏi đáp

TCG-032
     Thêm câu hỏi -   Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần hỏi đáp    hỏi đáp
TCG-033
     Thêm câu hỏi -   Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần hội Black box
     phần hội thoại ngắn thoại ngắn
TCG-034     Thêm câu hỏi -   Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần hội thoại ngắn hội thoại ngắn

TCG-035
     Thêm câu hỏi -   Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần hội thoại ngắn hội thoại ngắn
TCG-036
     Thêm câu hỏi -    Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần bài  Black box
     phần bài phát biểu  phát biểu ngắn
     ngắn
TCG-037     Thêm câu hỏi -    Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần   Black box
     phần bài phát biểu  bài phát biểu ngắn
     ngắn
TCG-038
     Thêm câu hỏi -    Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần   Black box
     phần bài phát biểu  bài phát biểu ngắn
     ngắn
TCG-039
     Thêm câu hỏi -    Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần    Black box
     phần hoàn thành   hoàn thành câu
     câu
TCG-040     Thêm câu hỏi -    Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần   Black box
     phần hoàn thành   hoàn thành câu
     câu
TCG-041
     Thêm câu hỏi -  Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần hoàn thành  hoàn thành câu
     câu
TCG-042
     Thêm câu hỏi -  Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần   Black box
     phần Điền từ   Điền từ
TCG-043


     Thêm câu hỏi -  Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần Điền từ   Điền từ

TCG-044
     Thêm câu hỏi -  Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần Điền từ   Điền từ
TCG-045
     Thêm câu hỏi -   Bố trí của form Thêm câu hỏi - phần đọc Black box
     phần đọc hiểu    hiểu đơn/ đọc hiểu kép
     đơn/ đọc hiểu kép
TCG-046     Thêm câu hỏi -   Tiêu đề của form Thêm câu hỏi - phần   Black box
     phần đọc hiểu    đọc hiểu đơn/ đọc hiểu kép
     đơn/ đọc hiểu kép
TCG-047
     Thêm câu hỏi -   Nội dung của form Thêm câu hỏi - phần  Black box
     phần đọc hiểu    đọc hiểu đơn/ đọc hiểu kép
     đơn/ đọc hiểu kép
TCG-048
     Sửa/Xóa câu hỏi -  Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
     phần mô tả tranh  mô tả tranh
TCG-049


     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần mô tả tranh  phần mô tả tranh

TCG-050
     Sửa/Xóa câu hỏi -  Nội dung của form Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
TCG-051
     phần mô tả tranh  phần mô tả tranh

     Sửa/Xóa câu hỏi -  Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
     phần Hỏi - Đáp   Hỏi - Đáp
TCG-052


     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần Hỏi - Đáp   phần Hỏi - Đáp

TCG-053
     Sửa/Xóa câu hỏi -  Nội dung của forrm Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
TCG-054
     phần Hỏi - Đáp   phần Hỏi - Đáp

    Sửa/Xóa câu hỏi -   Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
    phần Hội thoại    Hội thoại ngắn
TCG-055
    ngắn

     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần Hội thoại   phần Hội thoại ngắn
     ngắn
TCG-056
    Sửa/Xóa câu hỏi -   Nội dung của form Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
TCG-057 phần Hội thoại    phần Hội thoại ngắn
    ngắn

     Sửa/Xóa câu hỏi -  Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
     phần Bài nói ngắn  Bài nói ngắn
TCG-058


     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần Bài nói ngắn  phần Bài nói ngắn

TCG-059
     Sửa/Xóa câu hỏi -  Nội dung của form Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
TCG-060
     phần Bài nói ngắn  phần Bài nói ngắn
    Sửa/Xóa câu hỏi -   Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
    phần Hoàn thành    Hoàn thành câu
TCG-061
    câu

     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần Hoàn thành   phần Hoàn thành câu
     câu
TCG-062
    Sửa/Xóa câu hỏi -   Nội dung của form Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
TCG-063 phần Hoàn thành    phần Hoàn thành câu
    câu

     Sửa/Xóa câu hỏi -  Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
     phần Điền từ    Điền từ
TCG-064


     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần Điền từ    phần Điền từ

TCG-065
     Sửa/Xóa câu hỏi -  Nội dung của form Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
TCG066
     phần Điền từ    phần Điền từ

    Sửa/Xóa câu hỏi -   Bố trí của form Sửa/Xóa câu hỏi - phần  Black box
    phần Đọc hiểu     Đọc hiểu đơn/ Đọc hiểu kép
TCG-067
    đơn/ Đọc hiểu kép

     Sửa/Xóa câu hỏi -  Tiêu đề của form Sửa/Xóa câu hỏi -    Black box
     phần Đọc hiểu    phần Đọc hiểu đơn/ Đọc hiểu kép
     đơn/ Đọc hiểu kép
TCG-068
    Sửa/Xóa câu hỏi -   Nội dung của form Sửa/Xóa câu hỏi -   Black box
    phần Đọc hiểu     phần Đọc hiểu đơn/ Đọc hiểu kép
TCG-069
    đơn/ Đọc hiểu kép


     Danh sách câu hỏi  Bố trí của form Danh sách câu hỏi    Black box
TCG-070
     Danh sách câu hỏi  Tiêu đề của form Danh sách câu hỏi   Black box


TCG-071
     Danh sách câu hỏi  Nội dung của form Danh sách câu hỏi   Black box
TCG-072


     Thông tin người thi Bố trí của form Thông tin người thi   Black box
TCG-073


     Thông tin người thi Tiêu đề của form Thông tin người thi  Black box


TCG-074
     Thông tin người thi Nội dung của form Thông tin người thi  Black box
TCG-075


TCG-076

TCG-077

TCG-078


TCG-079

TCG-080

TCG-081

TCG-082

TCG-083

TCG-084

TCG-085

TCG-086

TCG-087
TCG-088

TCG-089

TCG-090
          Input values
Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Đăng ký"


Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Login"Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Login"

Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Login"
Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Làm bài"


Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Làm bài"
Người dùng đang ở trên trang web
Người dùng bấm nút "Làm bài"
Người dùng đang ở form làm bài
Người dùng bấm nút "Nộp bài"


Người dùng đang ở form làm bài
Người dùng bấm nút "Nộp bài"
Người dùng đang ở form làm bài
Người dùng bấm nút "Nộp bài"
Người dùng đang ở trang cá nhân
Người dùng bấm nút "Lịch sử thi"


Người dùng đang ở trang cá nhân
Người dùng bấm nút "Lịch sử thi"
Người dùng đang ở trang cá nhân
Người dùng bấm nút "Lịch sử thi"
Người dùng đang ở trang cá nhân
Người dùng bấm nút "Sửa thông tin cá nhân"


Người dùng đang ở trang cá nhân
Người dùng bấm nút "Sửa thông tin cá nhân"
Người dùng đang ở trang cá nhân
Người dùng bấm nút "Sửa thông tin cá nhân"
Người dùng đang ở trang người quảng trị
Người dùng bấm vào nút "Danh sách người thi"


Người dùng đang ở trang người quảng trị
Người dùng bấm vào nút "Danh sách người thi"
Người dùng đang ở trang người quảng trị
Người dùng bấm vào nút "Danh sách người thi"
Người dùng đã đăng nhập
Người dùng bấm nút "Top 20"


Người dùng đã đăng nhập
Người dùng bấm nút "Top 20"
Người dùng đã đăng nhập
Người dùng bấm nút "Top 20"
Người dùng đang ở trang quản lý câu hỏi
Người dùng bấm nút "Thêm câu hỏi"


Người dùng đang ở trang quản lý câu hỏi
Người dùng bấm nút "Thêm câu hỏi"
Người dùng đang ở trang quản lý câu hỏi
Người dùng bấm nút "Thêm câu hỏi"
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn trả lời theo ảnh
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn trả lời theo ảnhNgười dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn trả lời theo ảnh
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hỏi - Đáp

Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hỏi - Đáp
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hỏi - Đáp
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hội thoại ngắn


Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hội thoại ngắnNgười dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hội thoại ngắn
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Bài phát biểu
ngắn

Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Bài phát biểu
ngắn


Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn nghe hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Bài phát biểu
ngắn
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hoàn thành câu


Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hoàn thành câu
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Hoàn thành câu
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Điền từ

Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Điền từNgười dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Điền từ
Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Đọc hiểu đơn/
Đọc hiểu kép

Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Đọc hiểu đơn/
Đọc hiểu kép


Người dùng đang ở trang nội dung của phần thi và loại
câu hỏi
Trong textbox chọn phần thi người dùng chọn Đọc hiểu
Trong chọn loại câu hỏi người dùng chọn Đọc hiểu đơn/
Đọc hiểu kép
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa

Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa

Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa

Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa


Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng đang ở trang quản lý cau hỏi
Người dùng chọn câu hởi muốn sửa
Người dùng ở trang thông tin cá nhân của người thi
Người dùng bấm nút "Xóa"


Người dùng ở trang thông tin cá nhân của người thi
Người dùng bấm nút "Xóa"
Người dùng ở trang thông tin cá nhân của người thi
Người dùng bấm nút "Xóa"
                  Expect return value
Xuất hiện form đăng kí tài khoảng mới
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form đăng kí tài khoản mới
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
 Góc trên bên phải có dòng chữ "Đăng ký tài khoản mới" màu trắng

Xuất hiện form đăng kí tài khoảng mới
Nội dung theo thứ tự từ trái qua, từ trên xuống
Dòng 1 sẽ có 1 label có chữ "Tên đăng nhập" màu xanh đen, 1 textbox tên đăng nhập, 1label có *
màu đỏ
Dòng 2 sẽ có 1 label có chữ "Mật khẩu" màu xanh đen, 1 textbox mật khẩu, 1 label có * màu đỏ
Dòng 3 sẽ có 1 label có chữ "Mật khẩu xác nhận" màu xanh đen, 1 textbox mật khẩu xác nhận, 1
label có * màu đỏ
Dòng 4 sẽ có 1 label có chữ "Email" màu xanh đen, 1 textbox email, 1 label có * màu đỏ
Dòng 5 sẽ có 1 checkbox, 1 label có chữ "Tôi đồng ý với những điều khoản mà trang web quy
định" màu xanh đen
Góc dưới bên phải sẽ có 1 button màu xanh với chữ Reset màu trắng và 1 button màu đỏ với chữ
Đăng ký màu trắng


Xuất hiện form đăng nhập
Form là hình chữ nhật 4 góc tròn
Nền là màu xanh dương
Có 2 đường thẳng màu trắng : 1 đường nằm ngang chia form thành 2 phần tiêu đề và nội dung, 1
đường nằm dọc chia phần nội dung thành 2 phần bên trái và bên phải
Xuất hiện form đăng nhập
Thanh tiêu đề màu xanh dương
Có dòng chữ "Đăng nhập hệ thống" màu trắng, canh giữa.
Xuất hiện form đăng nhập
Bên trái màn hình là logo của website gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu
trắng bên trong, màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá
chữ t màu trắng bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
 Góc trên bên phải có dòng chữ "Đăng ký tài khoản mới" màu trắng
Bên phải logo từ trên xuống
Dòng 1 từ trái qua là 1 label "Tên đang nhập" màu trắng, 1 textbox tên đăng nhập
Dòng 2 từ trái qua là 1 label "Mật khẩu" màu trắng, 1 textbox mật khẩu
Dòng 3 từ trái qua là 1 label "Quên mật khẩu ?" màu trắng, 1 button reset màu xanh đậm hơn
màu nền có chữ "Reset" màu trắng, 1 button đăng nhập màu đỏ có chữ "Đăng nhập" màu trắng
Xuất hiện form Hướng dẫn thi
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form hướng dẫ thi
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Hướng dẫn thi" màu trắng

Xuất hiện form hướng dẫn thi
Phần nội dung có nền màu trắng
Ở trên có đoạn văn màu xanh đen "
1. Người dùng chỉ được phép chọn 1 đáp án duy nhất chô mỗi câu trả lời.
2. Người dùng có thể không trả lời 1 hoặc nhiều câu hỏi. Những câu hỏi không trả lời sẽ mặc định
là chọn sai đáp án.
3. Bài thi gồm 2 phần : Nghe hiểu và đọc hiểu. Mỗi phần có 100 câu.
4. Thời gian thi cho cả 2 phần là 120 phút.
Dưới cùng ở giữa là 1 button làm bài màu đỏ có chữ "Làm bài" màu trắng

Xuất hiện form Xem kết quả
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form xem hướng dẫn
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Kết quả thi" màu trắng
Xuật hiện form xem kết quả
Phần nội dung có nền trắng
Từ trên xuống
Dòng 1 từ bên trái qua có label người thi có chữ "Người thi :" màu xanh đen, có label tên người thi
hiện thị tên của người thi màu đỏ. Khoảng cách giữa label tên người thi so với lề phải khoảng
bằng 4 lần khoảng cách cảu label người thi so với lề trái.
Dòng 2 từ trái qua có label ngày thi có chữ "Ngày thi :" màu xanh đen, có label hiện thị ngày thi
màu đỏ. Khoảng cách giữa label tên người thi so via lề phải khoảng bằng 4 lần khoảng cách cảu
label người thi so với lề trái.
Dòng 3 có 1 label kết quả có chữ "Kết quả :"màu xanh đen
Dòng 4 có 1 label nghe có chữ "Nghe" màu xanh đen
Dòng 5 có 1 đường thẳng ngang màu xanh dương kéo từ chữ "Nghe" đến gần lề bên phải
Dòng 6 từ trái qua có label số câu hiện thị số câu người thi làm đúng phần nghe màu đỏ, có label
100 có "/100 câu" màu xanh đen, label điểm hiện thị số điểm tương ứng với số câu người dùng
làm được màu đỏ, label có chữ "điểm" màu xanh đen
Dòng 7 có 1 label dọc có chữ "Đọc" màu xanh đen
Dòng 8 có 1 đường thẳng ngang màu xanh dương có điểm bắt đầu và kết thúc giống dòng 5
Dòng 9 từ trái qua có label số câu hiện thị số câu người thi làm đúng phần đọc màu đỏ, có label
100 có "/100 câu" màu xanh đen, label điểm hiện thị số điểm tương ứng với số câu người dùng
làm được màu đỏ, label có chữ "điểm" màu xanh đen
Dòng 10 có 2 đường thẳng ngang màu xanh dương song song kéo có điểm bắt đầu giống đoạn
thẳng dòng 5 đến gần lề bên phải
Dòng 11 có label tổng điểm có chữ "Tổng điểm" màu đỏ, có label tổng điểm thể hiện tổng ố điểm
2 phần đọc và nghe mà người dùng làm được, label điểm có chữ "điểm" màu xanh đen
Các chữ "Người thi :", "Ngày thi :", "Kết quả :" thẳng hàng từ trên xuống về bên phải
Các label tên người thi, hiện thị ngày thi, nghe, đọc, các đường thẳng hàng từ trên xuống về bên
trái
Xuất hiện form lịch sử thi
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form lịch sử thi
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Lịch sử thi" màu trắng

Xuất hiện form lịch sử thi
Phần nội dung có nền trắng
1 bảng gồm 3 cột
Dòng đầu tiên màu xanh dương nhạt có các chữ trong 3 cột lần lượt là : "Lần thi", "Thời gian thi",
"Số điểm" màu xanh đen, canh trái
Chữ trong các dòng dữ liệu trong các cột màu xanh đen, canh phải
Các dòng dữ liệu có 2 màu xanh dương nhạt và màu trắng,2 dòng kề nhau có màu khác nhau
Xuất hiện form Thông tin cá nhân
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form thông tin cá nhân
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thông tin cá nhân" màu trắng

Xuất hiện form thông tin cá nhân
Phần nội dung có nền trắng
Xét 2 phần bên trái và bên phải form lấy khoảng trống ở giữ làm chuẩn
Phần bên trái xét từ trên xuống dòng 1 có label tên đăng nhập có chữ "Tên đăng nhập:",dòng 2
có label họ và tên có chữ "Họ và tên:", dòng 3 có label ngày sinh có chữ "Ngày sinh:", dòng 4 có
label giới tính có chữ "Giới tính:", dòng 5 có label email có chữ "Email:", dòng 6 có label nghề
nghiệp có chữ "Nghề nghiệp:", dòng 7 có label mật khẩu cũ có chữ "Mật khẩu cũ:", dòng 8 có
label mật khẩu mới có chữ "Mật khẩu mới:",dòng 9 có label xác nhận mật khẩu có chữ "Xác nhận
mật khẩu:" các dòng chữ này thẳng hàng từ trên xuống về phía phải
Phần bên phải xét từ trên xuống dòng 1 có label hiện thị tên đăng nhập của người dùng, dòng 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9 là các textbox có cùng kích thước và thẳng hàng nhau. dòng 4 có 2 radiobutton
Nam và Nữ
Dưới cùng có 1 button màu đỏ có cữ "Cập nhật" màu trắng thẳng hàng với các textbox về bên
phải.
Trên form có 1 dòng kẻ ngang màu xanh dương giữa dòng 6 và 7 chia phần nội dung thành 2
phần trên dưới.
Các chữ trong form có màu xanh đen và cùng kích thước và form


Xuất hiện form danh sách người thi
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form danh sách người thi
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Danh sách người thi" màu trắng

Xuất hiện form danh sách người thi
Phần nội dung có nền trắng
có 1 bảng gồm 5 cột
Dòng đầu tiên màu xanh dương nhạt có các chữ trong 5 cột lần lược là : "STT", "Họ và tên", "Tên
đăng nhập", "Ngày tham gia", "Số lần thi" được bôi đen và canh trái
Chữ trong các dòng dữ liệu trong các cột có màu xanh đen, canh phải
Các dòng dữ liệu có 2 màu xanh dương nhạt và trắng, 2 dòng kề nhau có màu khác nhau
Xuất hiện form top 20 người cao điểm nhất
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form top 20 người cao điểm nhất
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Top 20" màu trắng

Xuất hiện form top 20 người cao điểm nhất
Phần nội dung có nền trắng
1 bảng gồm 5 cột
Dòng đầu tiên màu xanh dương nhạt có các chữ trong 5 cột lần lượt là : "STT", "Họ và tên", "Tên
đăng nhập", "Ngày thi", "Điểm cao nhất" được bôi đen, canh trái
Chữ trong các dòng dữ liệu trong các cột màu xanh đen, canh phải
Các dòng dữ liệu có 2 màu xanh dương nhạt và màu trắng, 2 dòng kề nhau có màu khác nhau


Xuất hiện form phần thi và loại câu hỏi
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form phần thi và loại câu hỏi
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng

Xuất hiện form phần thi và loại câu hỏi
Phần nội dung có nền trắng
Từ trên xuống
Dòng 1 từ trái qua có 1 label chọn phần thi có chữ "Chọn phần thi" màu xanh đen tiếp theo là 1
combobox chọn phần thi mặc định là "Nghe hiểu"
Dòng 2 từ trái qua có 1 label chọn loại cau hỏi có chữ "Chọn loại câu hỏi" màu xanh đen tiếp theo
là 1 combobox chọn loại câu hỏi mặc định là "Trả lời theo ảnh"
Góc dưới bên phải có 1 button màu đỏ có chữ "Tiếp tục" màu trắng
Dòng 1 và 2 được bố trí ở giữa form

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần mô tả tranh
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form thêm câu hỏi phần mô tả tranh
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần mô tả tranh
Phần nội dung có nền trắng
Xét 2 phần bên trái và bên phải form lấy khoảng trống ở giữa làm chuẩn
Phần bên trái xét từ trên xuống dòng 1 có 1 label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:", dòng 2 có 1 label
hình ảnh có chữ "HÌnh ảnh:", dòng 3 có 1 label âm thanh có chữ "Âm thanh:", dòng 4 có 1 label
câu hỏi có chữ "Câu hỏi:", dòng 5 có 1 label dáp án đúng có chữ "Đáp án đúng:" các dòng chữ
này thẳng hàng từ trên xuống về phía phải
Phần bên phải xét từ trên xuống dòng 1 có 1 label trả lời theo ảnh có chữ "Trả lời theo ảnh",
dòng 2 có 1 textbox hình ảnh sát 1 button màu trắng có chữ "Browse ..." màu xanh đen, dòng 3
có 1 textbox âm thanh sát 1 button màu trắng có chữ "Browse ..." màu xanh đen, dòng 4 có 1
text box câu hỏi kích thước lớn hơn 2 textbox ở dòng 2 và 3 có giá trị mặc định là "Mark your
answer on your answer sheep" dòng 5 có 1 textbox đáp án bằng 1/2 chiều ngang của textbox ở
dòng 2 các dòng thẳng hàng từ trên xuống về bên trái
Góc dưới bên phải của form có một buttton 1 màu đỏ có chữ "Thêm mới" màu trắng
Các chữ sử dụng trong form này có màu xanh đen, có cùng kích thước và cùng forn


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hỏi - Đáp
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hỏi - Đáp
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hỏi - Đáp
Phần nội dung có nền trắng
Xét 2 phần bên trái và bên phải của form lấy khoảng trống ở giữa làm chuẩn
Phần bên trái xét từ trên xuống dòng 1 có 1 label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:", dòng 2 có 1 label âm
thanh có chữ "Âm thanh:", dòng 3 có 1 label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:", dòng 4 có 1 label đáp án
có chữ "Đáp án đúng:" các dòng chữ này thẳng hàng từ trên xuống từ phía phải
Phần bên phải xét từ trên xuống dòng 1 có 1 label hỏi đáp có chữ "Hỏi - Đáp", dòng 2 có 1
textbox âm thanh sát 1 button màu trắng có chữ "Browse..." màu xanh đen, dòng 3 có 1 textbox
câu hỏi kích thước lơn hơn textbox ở dòng 2 và có giá trị mặc định là "Mark your answer on your
answer sheep", dòng 4 có 1 textbox dáp án bằng 1/2 chiều ngang của textbox ở dòng 2 , các
dòng thẳng hàng từ trên xuống về bên trái
Góc dưới bên phải của form có một buttton 1 màu đỏ có chữ "Thêm mới" màu trắng
Các chữ sử dụng trong form này có màu xanh đen, có cùng kích thước và cùng forn


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hội thoại ngắn
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hội thoại ngắn
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hội thoại ngắn
Phần nội dung có nền mầu trắng
Trên form có 3 dòng kẻ ngang màu xanh dương chia form thành 4 phần tè trên xuống
Phần trên cùng dòng 1 có label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:" và label hội thoại có chữ "[Hội thoại
ngắn][Bài phát biểu ngắn]", dòng 2 có label âm thanh có chữ "Âm thanh:", tiếp theo là 1 textbox
âm thanh sát bên 1 button màu trắng có chữ "Browse..." màu xanh đen
Phần 2 dòng 1 có label cau hỏi có chữ "Câu hỏi 1:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi, dòng 2 có label
đáp án có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a1 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a1, dòng 3 có label
b1 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b1, dòng 4 có label c1 có chữ "C" cuối cùng là 1 textbox c1,
dòng 5 có label d1 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d1, dòng 6 có label đáp án 1 có chữ "Đáp án
đúng:" và 1 textbox đáp án 1
Phần 3 dòng 1 có label câu hỏi 2 có chữ "Câu hỏi 2:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 2, dòng 2 có
label đáp án 2 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a2 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a 2, dòng 3
có label b2 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b2, dòng 4 có label c2 có chữ "C" cuối cùng là 1
textbox c2, dòng 5 có label d2 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d2, dòng 6 có label đáp án 2 có
chữ "Đáp án đúng:" và 1 textbox đáp án 2
Phần 4 dòng 1 có label cau hỏi 3 có chữ "Câu hỏi 3:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 3, dòng 2 có
label đáp án 3 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a3 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a3, dòng 3
có label b3 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b3, dòng 4 có label c3 có chữ "C" cuối cùng là 1
textbox c3, dòng 5 có label d3 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d3, dòng 6 có label đáp án 3 có
Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Bài phất biểu ngắn
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Bài phất biểu ngắn
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Bài phát biểu ngắn
Phần nội dung có nền mầu trắng
Trên form có 3 dòng kẻ ngang màu xanh dương chia form thành 4 phần tè trên xuống
Phần trên cùng dòng 1 có label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:" và label hội thoại có chữ "[Hội thoại
ngắn][Bài phát biểu ngắn]", dòng 2 có label âm thanh có chữ "Âm thanh:", tiếp theo là 1 textbox
âm thanh sát bên 1 button màu trắng có chữ "Browse..." màu xanh đen
Phần 2 dòng 1 có label cau hỏi có chữ "Câu hỏi 1:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi, dòng 2 có label
đáp án có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a1 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a1, dòng 3 có label
b1 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b1, dòng 4 có label c1 có chữ "C" cuối cùng là 1 textbox c1,
dòng 5 có label d1 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d1, dòng 6 có label đáp án 1 có chữ "Đáp án
đúng:" và 1 textbox đáp án 1
Phần 3 dòng 1 có label câu hỏi 2 có chữ "Câu hỏi 2:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 2, dòng 2 có
label đáp án 2 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a2 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a 2, dòng 3
có label b2 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b2, dòng 4 có label c2 có chữ "C" cuối cùng là 1
textbox c2, dòng 5 có label d2 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d2, dòng 6 có label đáp án 2 có
chữ "Đáp án đúng:" và 1 textbox đáp án 2
Phần 4 dòng 1 có label cau hỏi 3 có chữ "Câu hỏi 3:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 3, dòng 2 có
label đáp án 3 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a3 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a3, dòng 3
có label b3 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b3, dòng 4 có label c3 có chữ "C" cuối cùng là 1
Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hoàn thành câu
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Hoàn thành câu
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form thêm câu hỏi phần hàn thành câu
Phần nội dung có nền trắng
Xét 2 phần bến trái và bên phải của form lấy khoảng trống ở giữa làm chuẩn
Phần bên trái từ trên xuống dòng 1 có label câu hỏi có chữ "Câu hỏi", dòng 2 có label văn bản có
chữ "Văn bản:", dòng 3 có label có đáp án có chữ "Đáp án:", dòng cuối có label đáp án đúng có
chữ "Đáp án đúng:" các dòng chữ này thẳng hàng từ trên xuống về phía phải
Phần bên phải xét từ trên xuống dòng 1 có label hoan thành câu có chữ "Hoàn thành câu", dòng 2
có textbox văn bản, dòng 3 có label a có chữ "A" và textbox a, dòng 4 có label b có chữ "B" và
textbox b, dòng 5 có label c có chữ "C" và textbox c, dòng 6 có label d có chữ "D" và textbox
d,dòng cuối có 1 textbox đáp án đúng các chữ "A", "B", "C", "D" thẳng hàng từ trên xuống, tương
tự các textbox a, b, c, d cũng vậy
Góc dưới bên phải có 1 button màu đỏ có chữ "Thêm mới" màu trắng
Các chữ trong form có cùng kích thước, forn chữ và cùng có màu xanh đen


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Điền từ
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Điền từ
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Điền từ
Phần nội dung có nền mầu trắng
Trên form có 3 dòng kẻ ngang màu xanh dương chia form thành 4 phần tè trên xuống
Phần trên cùng dòng 1 có label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:" và label hội thoại có chữ "Điền từ", dòng
2 có label văn bản có chữ "Văn bản:", tiếp theo là 1 textbox văn bản
Phần 2 dòng 1 có label cau hỏi có chữ "Câu hỏi 1:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi, dòng 2 có label
đáp án có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a1 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a1, dòng 3 có label
b1 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b1, dòng 4 có label c1 có chữ "C" cuối cùng là 1 textbox c1,
dòng 5 có label d1 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d1, dòng 6 có label đáp án 1 có chữ "Đáp án
đúng:" và 1 textbox đáp án 1
Phần 3 dòng 1 có label câu hỏi 2 có chữ "Câu hỏi 2:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 2, dòng 2 có
label đáp án 2 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a2 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a 2, dòng 3
có label b2 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b2, dòng 4 có label c2 có chữ "C" cuối cùng là 1
textbox c2, dòng 5 có label d2 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d2, dòng 6 có label đáp án 2 có
chữ "Đáp án đúng:" và 1 textbox đáp án 2
Phần 4 dòng 1 có label cau hỏi 3 có chữ "Câu hỏi 3:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 3, dòng 2 có
label đáp án 3 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a3 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a3, dòng 3
có label b3 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b3, dòng 4 có label c3 có chữ "C" cuối cùng là 1
textbox c3, dòng 5 có label d3 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d3, dòng 6 có label đáp án 3 có
Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Đọc hiểu đơn/ Đọc hiểu kép
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng


Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Đọc hiểu đơn/ Đọc hiểu kép
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thêm câu hỏi" màu trắng

Xuất hiện form thêm câu hỏi phần Đọc hiểu đơn/ Đọc hiểu kép
Phần nội dung có nền mầu trắng
Trên form có 5 dòng kẻ ngang màu xanh dương chia form thành 4 phần từ trên xuống
Phần trên cùng dòng 1 có label câu hỏi có chữ "Câu hỏi:" và label hội thoại có chữ "Điền từ", dòng
2 có label văn bản có chữ "Văn bản:", tiếp theo là 1 textbox văn bản
Phần 2 chia làm 2 phần trái và phải :
Phần bên trái dòng 1 có label cau hỏi có chữ "Câu hỏi 1:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi, dòng 2
có label đáp án có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a1 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a1, dòng 3
có label b1 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b1, dòng 4 có label c1 có chữ "C" cuối cùng là 1
textbox c1, dòng 5 có label d1 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d1, dòng 6 có label đáp án 1 có
chữ "Đáp án đúng:" và 1 textbox đáp án 1
Phần bên phải dòng 1 có label câu hỏi 2 có chữ "Câu hỏi 2:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 2,
dòng 2 có label đáp án 2 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a2 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a
2, dòng 3 có label b2 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b2, dòng 4 có label c2 có chữ "C" cuối
cùng là 1 textbox c2, dòng 5 có label d2 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d2, dòng 6 có label đáp
án 2 có chữ "Đáp án đúng:" và 1 textbox đáp án 2
Phần 3 chia làm 2 phần trái và phải :
Phần bên trái dòng 1 có label cau hỏi 3 có chữ "Câu hỏi 3:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 3, dòng
2 có label đáp án 3 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a3 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox a3,
dòng 3 có label b3 có chữ "B" cuối cùng là 1 textbox b3, dòng 4 có label c3 có chữ "C" cuối cùng
là 1 textbox c3, dòng 5 có label d3 có chữ "D" cuối cùng là 1 textbox d3, dòng 6 có label đáp án 3
có chữ "Đáp án đúng:" và 1 textbox đáp án 3
Phần bên phải dòng 1 có label câu hỏi 4 có chữ "Câu hỏi 4:", tiếp theo là 1 textbox câu hỏi 4,
dòng 2 có label đáp án 4 có chữ "Đáp án", tiếp theo là label a4 có chữ "A" cuối cùng là 1 textbox
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần mô tả tranh
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần mô tả tranh
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Hỏi - Đáp
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Hỏi - Đáp
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Hội thoại ngắn
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Hội thoại ngắn
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Bài nói ngắn
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Bài nói ngắn
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Hoàn thành câu
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Hoàn thành câu
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Điềm từ
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Điềm từ
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Đọc hiểu đơn/Đọc hiểu kép
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Sửa/Xóa câu hỏi - phần Đọc hiểu đơn/Đọc hiểu kép
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Cập nhật câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Danh sách câu hỏi
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Danh sách câu hỏi
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Danh sách câu hỏi" màu trắng
Xuất hiện form Thông tin người thi
Form là hình chữ nhật với 4 góc nhọn gồm 2 phần :
Phần trên có nền màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Phần dưới có nền màu trắng
Xuất hiện form Thông tin người thi
Thanh tiêu đề có màu xanh sọc trắng nghiêng phải
Góc trên bên trái có logo gồm 3 hình tròn theo thứ tự màu xanh đậm chữ W màu trắng bên trong,
màu cam nhỏ hơn 2 hình tròn còn lại có số 3 màu trắng bên trong, màu xanh lá chữ t màu trắng
bên trong, bên dưới 3 hình tròn có dòng chữ Learning website màu trắng
Góc trên bên phải có dòng chữ "Thông tin người thi" màu trắng
Result
     A       B       C           D
1
                 Testcase
    Index    Module            Type of testcase
8                Description
        Đăng ký thành  Đến trang đăng  Black box
   TCCN-001
9        viên      ký
        Đăng ký thành  Đăng ký thành  Black box
        viên      công


   TCCN-00210
        Đăng ký thành  Đăng ký thành  Black box
        viên      công


   TCCN-00311
        Đăng ký thành  Đăng ký thành  Black box
        viên      công


   TCCN-00412
        Đăng ký thành  Đăng ký thành  Black box
        viên      công


   TCCN-00513
        Đăng ký thành  Đăng ký thành  Black box
        viên      công


   TCCN-00614
     A       B        C          D
        Đăng ký thành   Đăng ký thành  Black box
        viên       công


   TCCN-00715
        Đăng ký thành   Đăng ký thành  Black box
        viên       công


   TCCN-00816
17
        Đăng nhập     Đăng nhập    Black box
                 thành công
   TCCN-009
18
        Đăng nhập     Đăng nhập    Black box
                 thành công
   TCNN-010
19
        Đăng nhập     Đăng nhập    Black box
                 thành công
   TCNN-011
20
21
        Đăng xuất     Đăng xuất thành Black box
                 công
   TCNN-012

22
        Đăng xuất     Hủy việc đăng  Black box
                 xuất khi đã bấm
   TCNN-013           logout

23
24
        Xem lịch sử thi  Xem lịch sử   Black box
   TCNN-014
25                thành công
26
     A       B          C           D
        Sửa thông tin cá  Sửa thành công  Black box
        nhân        thông tin cá
                  nhân


   TCNN-015
27
        Sửa thông tin cá  Sửa thành công  Black box
        nhân        thông tin cá
                  nhân   TCNN-016
28
29
        Liệt kê người thi  Hiện thị thành  Black box
                  công danh sách
   TCNN-017
                  người tham gia
30                 thi
31
        Liệt kê top 20   Hiện thị thành  Black box
        người cao điểm   công danh sách
        nhất        20 người cao
                  điểm nhất


32
        Liệt kê top 20   Hiện thị thông  Black box
        người cao điểm   báo chưa có
        nhất        người tham gia
33                 luyện thi
34
        Thêm câu hỏi    Chuyển đến    Black box
                  trang Thêm câu
35                 hỏi
        Thêm câu hỏi    Menu drop box Black box
                  của chọn Loại
                  câu hỏi tự động
                  hiển thị các loại
                  câu hỏi tương
                  ứng với phần thi
                  Nghe hiểu
36
   A     B        C         D
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form  Black box
            Thêm câu hỏi
            phần nghe hiểu-
            Trả lời theo ảnh
37
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form  Black box
            Thêm câu hỏi
            phần nghe hiểu-
            Hỏi- Đáp
38
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form  Black box
            Thêm câu hỏi
            phần nghe hiểu-
            Hội thoại ngắn
39
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form   Black box
            Thêm câu hỏi
            phần nghe hiểu-
            Bài phát biểu
40           ngắn
     Thêm câu hỏi  Menu drop box Black box
            của chọn Loại
            câu hỏi tự động
            hiển thị các loại
41           câu hỏi tương
     Thêm câu hỏi  ứng với phần thi Black box
            Hiển thị form
            Thêm câu hỏi
            phần đọc hiểu-
            Hoàn thành câu
42
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form  Black box
            Thêm câu hỏi
            phần đọc hiểu-
43           Điền từ
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form  Black box
            Thêm câu hỏi
            phần đọc hiểu-
44           Đọc hiểu đơn
     Thêm câu hỏi  Hiển thị form  Black box
            Thêm câu hỏi
            phần đọc hiểu-
45           Đọc hiểu kép
   A     B        C         D
     Thêm câu hỏi  Thêm thành    Black box
            công câu hỏi Trả
            lời theo ảnh
46
     Thêm câu hỏi  Thêm thành    Black box
            công câu hỏi
            Hỏi- Đáp
47
     Thêm câu hỏi  Thêm thành    Black box
            công câu hỏi Hội
            thoại ngắn
48
     Thêm câu hỏi  Thêm thành    Black box
            công câu hỏi Bài
            phát biểu ngắn
49
     Thêm câu hỏi  Thêm thành    Black box
            công câu hỏi
            Hoàn thành câu
50
   A     B        C          D
     Thêm câu hỏi  Thêm thành   Black box
            công câu hỏi
            Điền từ
51
     Thêm câu hỏi  Thêm thành   Black box
            công câu hỏi
            Đọc hiểu đơn có
            2 câu hỏi


52
     Thêm câu hỏi  Thêm thành   Black box
            công câu hỏi
            Đọc hiểu đơn có
            3 câu hỏi


53
     Thêm câu hỏi  Thêm thành   Black box
            công câu hỏi
            Đọc hiểu đơn có
            4 câu hỏi


54
     Thêm câu hỏi  Thêm thành   Black box
            công câu hỏi
            Đọc hiểu đơn có
            5 câu hỏi

55
            Thêm thành   Black box
            công câu hỏi
56           Đọc hiểu kép
                     E
1

                 Input values
8
  Người dùng đang ở trên hệ thống web
 9 Người dùng bấm vào nút "Đăng ký"
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="DuyCam"
  Mật khẩu ="abc123"
  Nhập lại mật khẩu ="abc123"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều  khoản mà trang web quy
  định"
10 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="DuyCam1"
  Mật khẩu ="abc1234"
  Nhập lại mật khẩu ="abc1234"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều  khoảng mà trang web quy
  định"
11 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="DuyCam3001"
  Mật khẩu ="abcdef123456"
  Nhập lại mật khẩu ="abcdef123456"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều  khoảng mà trang web quy
  định"
12 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="0983649255"
  Mật khẩu ="123456789"
  Nhập lại mật khẩu ="123456789"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều  khoảng mà trang web quy
  định"
13 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="nguyenthiduycam"
  Mật khẩu ="quocca"
  Nhập lại mật khẩu ="quocca"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều  khoảng mà trang web quy
  định"
14 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
                      E
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="nguyenthiduycam3001198201543838"
  Mật khẩu ="quocca"
  Nhập lại mật khẩu ="quocca"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều khoảng mà trang web quy
  định"
15 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
  Tại trang đăng ký thành viên mới
  người dùng nhập thông tin để đăng ký như sau:
  Tên đăng nhập ="nguyenthiduycamduysonduyxuyenQnam"
  Mật khẩu ="nguyenthiduycam30011988201543838"
  Nhập lại mật khẩu ="nguyenthiduycam30011988201543838"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Người dùng đánh chọn ô "tôi đồng ý với những điều khoảng mà trang web quy
  định"
16 Người dùng bấm nút "Đăng ký"
17
  Tại trang đăng nhập
  Người dùng nhập :
  Tên đăng nhập ="dobaolinh"
18 Mật khẩu ="abcd1234"
  Tại trang đăng nhập
  Người dùng nhập :
  Tên đăng nhập ="DuyCam"
19 Mật khẩu ="abc123"
  Tại trang đăng nhập
  Người dùng nhập
  Tên đăng nhập ="nguyenthiduycamduysonduyxuyenQnam"
20 Mật khẩu ="nguyenthiduycam30011988201543838"
21
  Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với tài khảon DuyCam
  Người dùng bấm nút "Logout"
  Hệ thống xuất hiện 1 hội thoại nhỏ yêu người dùng xác nhận việc đăng xuất
  Người dùng bấm chọn "OK"
22
  Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản DuyCam
  Người dùng bấm nút "Logout"
  Hệ thống xuất hiện 1 hội thoại nhỏ yêu người dùng xác nhận việc đăng xuất
  Người dùng bấm chọn "Cancel"
23
24
  Người dùng đang ở trang cá nhân của tài khoản dobaolinh
25 Người dùng bấm nút "Lịch sử thi"
26
                      E
  Người dùng đang ở trang cá nhân của của tài khoản DuyCam
  Người dùng bấm nút "Sửa thông tin cá nhân"
  Hệ thống hiện thị trang thông tin cá nhân
  Người dùng sử lại các thông tin sau:
  Họ và tên = "Nguyễn Thị Duy Cẩm"
  Ngày sinh = "30/01/1988"
  Giới tính = "Nữ"
  Email = "duycam301@yahoo.com"
  Nghê nghiệp = ""
27 Người dùng bấm nút "Cập nhật"
  Người dùng đang ở trang cá nhân của tài khoản dobolinh
  Người dùng bấm vào nút "Sửa thông tin cá nhân"
  Hệ thống hiện thi trang thông tin cá nhân
  Người dùng sửa lại các thông tin sau:
  Họ và tên = "Đỗ Bảo Linh"
  Ngày sinh = "05/01/1989"
  Giới tính = "Nam"
  Email = "dobaolinh@yahoo.com"
  Nghê nghiệp = "sinh viên"
  Mật khẩu cũ = "abcd1234"
  Mật khẩu mới = "matkhau"
  Xác nhận mật khẩu = "matkhau"
28
  Người dùng bấm cập nhật
29
  đang ở trang quản lý người dùng
  bấm vào nút "Danh sách người luyện thi"

30
31
   Đang ở trang quản lý người dùng
   click vào nút "Top 20"
32
   Thông tin thi của người luyện thi chưa có trong cơ sở dữ liệu
   đang ở trang quản lý người dùng
   click vào nút "Top 20"
33
34
   Đang ở trang Quản lý câu hỏi
   Click vào nút "Thêm câu hỏi"
35
   Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi để người dùng chọn phần thi và loại
   câu hỏi tương ứng
   Chọn "Nghe Hiểu" trong Menu drop box của Chọn phần thi
   Click vào Menu drop box của Chọn loại câu hỏi36
                       E
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Trả lời theo
   ảnh, Hỏi-Đáp, Hội thoại ngắn, Bài phát biểu ngắn
   Chọn "Trả lời theo ảnh"
   Click vào nút "Tiếp tục"
37
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Trả lời theo
   ảnh, Hỏi-Đáp, Hội thoại ngắn, Bài phát biểu ngắn
   Chọn "Hỏi- Đáp"
   Click vào nút "Tiếp tục"
38
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Trả lời theo
   ảnh, Hỏi-Đáp, Hội thoại ngắn, Bài phát biểu ngắn
   Chọn "Hội thoại ngắn"
   Click vào nút "Tiếp tục"
39
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Trả lời theo
   ảnh, Hỏi-Đáp, Hội thoại ngắn, Bài phát biểu ngắn
   Chọn "Bài phát biểu ngắn"
   Click vào nút "Tiếp tục"
40
   Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi để người dùng chọn phần thi và loại
   câu hỏi tương ứng
   Chọn "Nghe hiểu" Hiểu trong Menu drop box của Chọn phần thi
   Click vào Menu drop box của Chọn loại câu hỏi
41
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Hoàn thành
   câu, Điền từ, Đọc hiểu đơn, Đọc hiểu kép
   Chọn "Hoàn thành câu"
   Click vào nút"Tiếp tục"
42
  Hệ thống hiển thị 4 loại câu  hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Hoàn thành
  câu, Điền từ, Đọc hiểu đơn,  Đọc hiểu kép
  Chọn "Điền từ"
43 Click vào nút"Tiếp tục"
  Hệ thống hiển thị 4 loại câu  hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Hoàn thành
  câu, Điền từ, Đọc hiểu đơn,  Đọc hiểu kép
  Chọn "Đọc hiểu đơn"
44 Click vào nút"Tiếp tục"
  Hệ thống hiển thị 4 loại câu  hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu: Hoàn thành
  câu, Điền từ, Đọc hiểu đơn,  Đọc hiểu kép
  Chọn "Đọc hiểu kép"
45 Click vào nút"Tiếp tục"
                       E
   (Dữ liệu âm thanh và hình ảnh cần nhập cho câu hỏi sẵn có trong máy tính dùng
   để test, thông tin câu hỏi đang được thêm, không tồn tại trong cơ sở dữ liệu)
   Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi phần nghe hiểu- Trả lời theo ảnh
   Chọn độ khó: 1
   Click vào nút "Browse" ở label Hình ảnh và chọn hình ảnh cần chèn
   Click vào nút "Browse" ở label Âm thanh và chọn âm thanh cần chèn
   Nhập nội dung câu hỏi "Mark your answer on your answer sheet"
   Click vào nút "Thêm mới"
   Nhập đáp án đúng : "A"

46
   (Dữ liệu âm thanh cần nhập cho câu hỏi sẵn có trong máy tính dùng để test,
   thông tin câu hỏi đang được thêm, không tồn tại trong cơ sở dữ liệu)
   Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi phần nghe hiểu- Hỏi- Đáp
   Chọn độ khó: 2
   Click vào nút "Browse" ở label Âm thanh và chọn âm thanh cần chèn
   Nhập nội dung câu hỏi "Mark your answer on your answer sheet"
   Nhập đáp án đúng
   Click vào nút "Thêm mới"
   Nhập đáp án đúng "B"
47
  (Dữ liệu âm thanh cần nhập cho câu hỏi sẵn có trong máy tính dùng để test và
  tương ứng với nội dung câu hỏi, thông tin câu hỏi đang được thêm, không tồn tại
  trong cơ sở dữ liệu)
  Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi phần nghe hiểu- Hội thoại ngắn
  Click vào nút "Browse" ở label Âm thanh và chọn âm thanh cần chèn
  Nhập nội dung câu hỏi 1: "What are the speakers discussing?"
  Nhập nội dung phương án A của câu hỏi 1: "An employment decision"
  Nhập nội dung phương án B của câu hỏi 1: "Managing styles"
48 Nhập nội dung phương án C của câu hỏi 1: "Salary increases"
  (Dữ liệu âm thanh cần nhập cho câu hỏi sẵn có trong máy tính dùng để test và
  tương ứng với nội dung câu hỏi, thông tin câu hỏi đang được thêm, không tồn tại
  trong cơ sở dữ liệu)
  Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi phần nghe hiểu- Bài phát biểu ngắn
  Click vào nút "Browse" ở label Âm thanh và chọn âm thanh cần chèn
  Chọn độ khó: 3
  Nhập nội dung câu hỏi 1: "What is the main purpose of the report? "
49 Nhập nội dung phương án A của câu hỏi 1: "To clarify a myth"
  Nhập nội dung phương án B của câu hỏi 1:phần encourage Hoàn thành câu
  Hệ thống đang hiển thị form thêm câu hỏi "To đọc hiểu- employers"
  Chọn độ khó: 1
  Nhập nội dung cho Văn bản: "Please contact Maria Alvarez for
  _________________ in cashing traveler’s checks.
  Nhập nội dung cho đáp án A: "questions "
  Nhập nội dung cho đáp án B: "persistence"
  Nhập nội dung cho đáp C: "assistance"
50
  Nhập nội dung cho đáp D: "trouble"
                     E
  Hệ thống đang hiển thị ở form thêm câu hỏi phần đọc hiểu- Điền từ
  Chọn độ khó: 2
  Nhập nội dung cho Văn bản: "E-mail

  To: Little School parents
  From: John Otterson
  Subject: Flu vaccinations
51 Little School parents:
  Hệ thống đang hiển thị ở form thêm câu hỏi phần đọc hiểu- Đọc hiểu đơn
  Chọn độ khó: 2
  Nhập nội dung cho Văn bản:"Want to speak Chinese?
  Try
  Language Line

52 Language Line is your connection to an exciting new world….the world of foreign
  Hệ thống đang hiển thị ở form thêm câu hỏi phần đọc hiểu- Đọc hiểu đơn
  Chọn độ khó: 2
  Nhập nội dung cho Văn bản: "Memorandum

  To: Store managers
  From: Corporate headquarters
53 Re: Bonus pay
  Hệ thống đang hiển thị ở form thêm câu hỏi phần đọc hiểu- Đọc hiểu đơn
  Chọn độ khó: 2
  Nhập nội dung cho Văn bản: "Dear Jake,

  I just wanted to write you a note to tell you how much I've appreciated everything
  you've done for me. You were willing to take a chance on me when others
54 wouldn't, due to my inexperience. Not only that, but you stuck by me as I learned
  Hệ thống đang hiển thị ở form thêm câu hỏi phần đọc hiểu- Đọc hiểu đơn
  Chọn độ khó: 3
  Nhập nội dung cho Văn bản:
  "The Advantage Edge
  Advantage Tutoring creates independent readers, spellers, writers and thinkers by
55 giving them the multi-sensory tools necessary to "learn how to learn."
  Ourthống đang hiển thị ở form thêm câu hỏi phần đọc vital for language
  Hệ one-on-one, hourly sessions stimulate three skills hiểu- Đọc hiểu đơn
  Chọn độ khó: 3
56 Nhập nội dung cho Văn bản: "Biz Weekly
  July 15th, 2011
                  F                  G
1

             Expect return value             Result
8
   Màn hình đăng ký thành viên mới xuất hiện
9
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
10
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
11
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
12
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
13
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
14
                  F                  G
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
15
   Người dùng đăng ký thành công!!!hệ thống sẽ đưa ra thông báo :
   "Bạn đã đăng ký thành công !
   Trang web sẽ tự động chuyển sang trang cá nhân sau 5 giây !"
16
17
18
19
20
21
   Hệ thống xuất hiện hội thoại xác nhận việc đăng xuất
   Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống thành công
   Và hệ thống trở về trang màn hình chính

22
   Hệ thống xuất hiện hội thoại xác nhận việc đăng xuất cảu nguơif
   dùng
   Người dùng khong đăng xuất khỏi hệ thống
   Người dùng vẫn ở tại trang hiện hành
23
24
  Hệ thống hiện lên lịch sử thi của người dùng gồm lần thi thời gian
25 thi và số điểm
26
                    F                 G
   Hệ thống hiện thị trang thông tin cá nhân của tài khoản có tên
   đăng nhập là DuyCam với các thông tin cá nhân còn trống
   Hệ thống cập nhật lại các thông tin người dùng đã nhập, lưu vào
   cơ sở dữ liệu và hiện message “Cập nhật thông tin thành công”
   Người dùng đăng xuất và khi đang nhập và truy cập vào trang
   thông tin cá nhân thì thông tin đã nhập lúc nãy vẫn còn được lưu27
   Hệ thống hiện thị trang thông tin cá nhan của tai khoản có tên
   đăng nhập là dobaolinh
   Hệ thống cập nhật lại thông tin của người dùng và lưu vào cơ sở
   dữ liệu và hiện message “Cập nhật thông tin thành công”
   Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
   Sau đó đăng nhập lại với mật khẩu cũ nhưng không thành công
   Thử lại với mật khẩu mới thi thành công và các check lại các thông
   tin đã sửa là đúng với những gì đã nhập khi nãy
28
29
   Hệ thống hiện thị danh sách người thi bao gồm các thông tin sau :
   số thứ tự, họ tên người dùng, tên đăng nhập, ngày thi, số lần thi
   Hoạc hiện thông báo "Chưa có người tham gia luyện thi"
30
31
  Hệ thống hiển thị danh sách 20 người thi có điểm thi cao nhất với
  những thông tin sau:
  - STT
  - Họ và tên
  - Tên đăng nhập
  - Ngày tham gia
32 - Điểm cao nhất
  Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có người tham gia luyện thi"


33
34
   Hệ thống chuyển đến trang Thêm câu hỏi, hiển thị danh sách các
   phần thi và loại câu hỏi cho người dùng chọn
35
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu:
   Trả lời theo ảnh, Hỏi-Đáp, Hội thoại ngắn, Bài phát biểu ngắn
36
                   F                  G
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần nghe hiểu- Trả lời
   theo ảnh


37
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần nghe hiểu Hỏi- Đáp
38
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần nghe hiểu Hội thoại
   ngắn


39
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần nghe hiểu Bài phát
   biểu ngắn


40
   Hệ thống hiển thị 4 loại câu hỏi tương ứng với phần thi Nghe hiểu:
   Hoàn thành câu, Điền từ, Đọc hiểu đơn, Đọc hiểu kép


41
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần đọc hiểu Hoàn
   thành câu


42
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần đọc hiểu Điền từ


43
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần đọc hiểu Đọc hiểu
   đơn

44
   Hệ thống hiển thị form thêm câu hỏi cho phần đọc hiểu Đọc hiểu
   kép

45
                   F                 G
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
46
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
47
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
48
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
49
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
50
                    F                G
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
51
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
52
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
53
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
54
   Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
   hỏi thành công"
   Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm55
  Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi và trả về thông báo "Thêm câu
  hỏi thành công"
56 Cơ sở dữ liệu đã tồn tại thông tin câu hỏi vừa được thêm
 Index     Module        Testcase Description     Type of testcase
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi chưa nhập dữ liệu    Black boxTCV-001
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi chưa nhập dữ liệu    Black boxTCV-002
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi chưa nhập dữ liệu cho  Black box
               textbox "Tên đăng nhập"


TCV-003
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi chưa nhập dữ liệu cho  Black box
               textbox "Mật khẩu"


TCV-004
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi chưa nhập dữ liệu cho  Black box
               textbox "Mật khẩu xác nhận"


TCV-005
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi chưa nhập dữ liệu cho  Black box
               textbox "Email"TCV-006
    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
              "Tên đăng nhập" không đúng ràng buộc
TCV-007          trong SRS


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
               "Tên đăng nhập" không đúng ràng buộc
               trong SRS
TCV-008     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
               "Tên đăng nhập" không đúng ràng buộc
               trong SRS


TCV-009
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
               "Tên đăng nhập" không đúng ràng buộc
               trong SRS


TCV-010
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
               "Tên đăng nhập" không đúng ràng buộc
               trong SRS


TCV-011
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Tên đăng nhập" ít hơn 6 ký tự
TCV-012


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Tên đăng nhập" ít hơn 6 ký tự
TCV-013


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Tên đăng nhập" ít hơn 6 ký tựTCV-014
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Tên đăng nhập" ít hơn 6 ký tựTCV-015
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Tên đăng nhập" ít hơn 6 ký tựTCV-016
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi tên đăng nhập dài hơn 32  Black box
               ký tự

TCV-017
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi tên đăng nhập dài hơn 32  Black box
               ký tự

TCV-018
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi tên đăng nhập dài hơn 32  Black box
               ký tựTCV-019
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi tên đăng nhập dài hơn 32  Black box
               ký tựTCV-020
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi tên đăng nhập dài hơn 32  Black box
               ký tựTCV-021
     Đăng ký thành viên Đăng ký với tên đăng nhập đã có trong  Black box
TCV-022
               hệ thống
     Đăng ký thành viên Đăng ký với tên đăng nhập đã có trong  Black box
               hệ thống
TCV-023


     Đăng ký thành viên Đăng ký với tên đăng nhập đã có trong  Black box
               hệ thống
TCV-024     Đăng ký thành viên Đăng ký với tên đăng nhập đã có trong  Black box
               hệ thống


TCV-025
    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
              "Nhập mật khẩu" không đúng ràng buộc
TCV-026          trong SRS
    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
              "Nhập mật khẩu" không đúng ràng buộc
TCV-027          trong SRS


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
               "Nhập mật khẩu" không đúng ràng buộc
               trong SRS


TCV-028
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox Black box
               "Nhập mật khẩu" không đúng ràng buộc
               trong SRS


TCV-029
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu ít hơn 6 ký tự  Black box

TCV-030


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu ít hơn 6 ký tự  Black box

TCV-031


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu ít hơn 6 ký tự  Black box
TCV-032
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu ít hơn 6 ký tự   Black box
TCV-033
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu dài hơn 32 ký tự  Black box


TCV-034
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu dài hơn 32 ký tự  Black boxTCV-035
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu dài hơn 32 ký tự  Black box
TCV-036
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu dài hơn 32 ký tự  Black box
TCV-037
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi mật khẩu dài hơn 32 ký tự  Black box
TCV-038
    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox   Black box
              "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
TCV-039          buộc trong SRS


    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox   Black box
              "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
TCV-040          buộc trong SRS


    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox   Black box
              "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
TCV-041          buộc trong SRS


    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox   Black box
              "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
TCV-009          buộc trong SRS


    Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox   Black box
              "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
TCV-042          buộc trong SRS


     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
               buộc trong SRS
TCV-043
     Đăng ký thành viên Đăng ký khi nhập dữ liệu cho textbox  Black box
               "Mật khẩu xác nhận" không đúng ràng
               buộc trong SRS


TCV-044
     Đăng ký thành viên Đăng ký với email không đúng ràng   Black box
               buộc dữ liệu trong SRS
TCV-045


     Đăng ký thành viên Đăng ký với email không đúng ràng   Black box
               buộc dữ liệu trong SRS
TCV-046


     Đăng ký thành viên Đăng ký với email không đúng ràng   Black box
               buộc dữ liệu trong SRSTCV-047
     Đăng ký thành viên Đăng ký với email không đúng ràng   Black box
               buộc dữ liệu trong SRSTCV-048
     Đăng ký thành viên Đăng ký với email không đúng ràng   Black box
               buộc dữ liệu trong SRSTCV-049
     Đăng ký thành viên Đăng ký với các trường hợp không hợp  Black box
               lệ kết hợp


TCV-050
     Đăng ký thành viên Đăng ký với các trường hợp không hợp  Black box
               lệ kết hợpTCV-051
     Đăng nhập     Đăng nhập khi không nhập thông tin   Black box
               trong 2 ô tên đăng nhập và mật khẩu
TCV-052


     Đăng nhập     Đăng nhập khi không nhập tên đăng   Black box
               nhập
TCV-053


     Đăng nhập     Đăng nhập khi không nhập mật khẩu   Black box
TCV-054


     Đăng nhập     Đăng nhập khi nhập sai cả tên đăng   Black box
               nhập và mật khẩu
TCV-055


     Đăng nhập     Đăng nhập khi nhập sai tên đăng nhập  Black box
TCV-056
TCV-057 Đăng nhập   Đăng nhập khi nhập sai tên đăng nhập  Black boxTCV-058 Đăng nhập   Đăng nhập khi nhập sai tên đăng nhập  Black boxTCV-059 Đăng nhập   Đăng nhập khi nhập sai mật khẩu    Black boxTCV-060 Đăng nhập   Đăng nhập khi nhập sai mật khẩu    Black box     Đăng nhập  Đăng nhập khi nhập sai mật khẩu    Black box
TCV-061


     Đăng nhập  Đăng nhập khi nhập sai mật khẩu    Black box
TCV-062
        Input values
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập =""
Mật khẩu =""
Mật khẩu xác nhận =""
Email = ""
Người dùng bấm nút "Đăng ký"Người dùng nhập:
Tên đăng nhập =""
Mật khẩu =""
Mật khẩu xác nhận =""
Email = ""
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"

Người dùng nhập:
Tên đăng nhập =""
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu =""
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận =""
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = ""
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301@"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="duycam301@,)(*&^%$#@!"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301@"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="duycam301@,)(*&^%$#@!"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"

Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="duycam301@,)(*&^%$#@!"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="cam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="Khiem"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="cam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="Khiem"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="Khiem"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"


Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="nguyenthiduycam300119880983649255"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"

Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="nguyenthiduycam30011988duysonduyxuyen
quangnam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="nguyenthiduycam300119880983649255"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="nguyenthiduycam30011988duysonduyxuyen
quangnam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "đăng ký"


Người dùng nhập:
Tên đăng nhập
="nguyenthiduycam30011988duysonduyxuyen
quangnam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email ="dobaolinh@gmail.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email ="dobaolinh@gmail.com"
Người dùng bấm nút đăng ký
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123456"
Email = "dobaolinh@gmail.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abc123&"
Mật khẩu xác nhận ="abc123&"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abc123&^?'~"
Mật khẩu xác nhận ="abc123&^?'~"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abc123&"
Mật khẩu xác nhận ="abc123&"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abc123&^?'~"
Mật khẩu xác nhận ="abc123&^?'~"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abc12"
Mật khẩu xác nhận ="abc12"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="a1"
Mật khẩu xác nhận ="a1"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="a1"
Mật khẩu xác nhận ="a1"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abc12"
Mật khẩu xác nhận ="abc12"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567"
Mật khẩu xác nhận
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567891234
56789"
Mật khẩu xác nhận
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567891234
56789"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567"
Mật khẩu xác nhận
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"


Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567891234
56789"
Mật khẩu xác nhận
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567891234
56789"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567891234
56789"
Mật khẩu xác nhận
="abcdefghịklmnopqrstuvwxyz1234567891234
56789"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef123455"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef1234567"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef12345"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="defabc123654"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="defabc12"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef12345666666"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam301"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef12345666666"
Email = "duycam301@yahoo.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"


Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email = "dobaolinhyahoo.com
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email = "dobaolinh@yahoocom
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email = "dobaolinhyahoo.com
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email = "dobaolinh@yahoocom
Người dùng bấm nút "Đăng ký"
Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="duycam"
Mật khẩu ="abcdef123456"
Mật khẩu xác nhận = "abcdef123456"
Email = "dobaolinh@yahoocom
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"


Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="cam"
Mật khẩu ="a1"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef"
Email ="duyyahoo.com"Người dùng nhập:
Tên đăng nhập ="cam"
Mật khẩu ="a1"
Mật khẩu xác nhận ="abcdef"
Email ="duyyahoo.com"
Người dùng chọn ô "tôi đòng ý với các điều
khoản mà trang web quy định"
Người dùng bấm nút "Đăng ký"Người dùng nhập :
Tên đăng nhập =""
Mật khẩu =""

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập =""
Mật khẩu ="abcd1234"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu =""

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="baodolinh"
Mật khẩu ="1234abcd"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="baodolinh"
Mật khẩu ="abcd1234"
Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolin"
Mật khẩu ="abcd1234"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolinhh"
Mật khẩu ="abcd1234"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abc1234"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abcd1244"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abcd12345"

Người dùng nhập :
Tên đăng nhập ="dobaolinh"
Mật khẩu ="abcd123444444444444444"
              Expect return value                 Result
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
"Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."


Xuất hiện alert cảnh báo :
"Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
"Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."


Xuất hiện alert cảnh báo :
"Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."


Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
"Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
Xuất hiện alert cảnh báo :
"Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
“Tên Đăng Nhập đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra và thử lại.”
Hệ thống đưa ra message thông báo :
“Tên Đăng Nhập đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra và thử lại.”Hệ thống đưa ra message thông báo :
“Tên Đăng Nhập đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra và thử lại.”
Xuất hiện alert cảnh báo :
“Tên Đăng Nhập đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra và thử lại.”
Xuất hiện alert cảnh báo :
"Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
Xuất hiện alert cảnh báo :
"Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."


Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
"Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."


Xuất hiện alert cảnh báo :
"Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."


Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
"Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
Xuất hiện alert cảnh báo :
"Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.Xuất hiện alert cảnh báo :
"- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."Xuất hiện alert cảnh báo :
"- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."Xuất hiện alert cảnh báo :
"- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."Xuất hiện alert cảnh báo :
"- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."Xuất hiện alert cảnh báo :
"- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."Xuất hiện alert cảnh báo :
"- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện alert cảnh báo :
"Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có"Xuất hiện alert cảnh báo :
"Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có"Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.
Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.

Xuất hiện các alert cảnh báo :
" Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
" Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự."
" Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên."
"Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có"

Hệ thống đưa ra 1 message thông báo :
“Thông tin không hợp lệ.Vui lòng nhập lại theo đúng quy định:
- Tên đăng nhập được chỉ bao gồm các ký tự chữ cái a-z,A-Z và chữ số 0-9. Tên
đăng nhập có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu chỉ được bao gồm các ký tự thông thường, không được có các ký tự
‘,”,?,~,!,=,%,&. Mật khẩu có độ dài tối đa là 32 ký tự, tối thiểu là 6 ký tự.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu bên trên.
- Email đăng ký phải đúng theo các định dạng hiện có
- Các trường không được bỏ trống”.


Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”
Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

Người dùng đăng nhập không thành công và hệ thống đưa ra 1 message :
“Tên Đăng Nhập và/hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và
thử lại.”

								
To top