Rancangan Pelajaran Sejarah Penggal Ke 2-Tamadun Islam by Fdsgat

VIEWS: 17 PAGES: 14

									RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH STPM
      PENGGAL 2
     TAMADUN ISLAM
       2013
                           SMK RAJA PEREMPUAN IPOH
                      RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH ISLAM PENGGAL 2
                               TINGKATAN ENAM ATAS


MINGGU    TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU            HASIL PEMBELAJARAN           KAWASAN   NILAI     BBM

       pengenalan sukatan penggal 2
                          (a)Proses menulis hasil kajian berjalan          kerajinan   power
 minggu   Pendedahan Penyediaan dan       sepanjang penggal kedua.                  kerjasama   point
 1-3    Penulisan hasil kajian         (b)Calon diharap memperolehi pengetahuan         kesungguhan
       (20waktu)               dan kemahiran menerusi pengajaran tentang          kreatif
(20 waktu)   Panduan dan arahan tugasan kerja   ilmu sejarah, kaedah penyelidikan dan juga                contoh
       projek akan diberikan melalui portal  penulisan.                                bahan
       MPM http://www.mpm.edu.my       (c) Setelah mengikuti pengajaran guru, calon              penulisan
                          berupaya menjalankan penyelidikan secara
                          amali dan menyiapkan esei pada penghujung                contoh
                          penggal kedua                              kertas
                          (d) Calon diharapkan mampu menghasilkan                 proposal
                          dan membentangkan esei.
                          (e) Pentaksiran oleh guru sekolah bagi calon
                          sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan
                          kerajaan.
                          (f) memilih satu tajuk berdasarkan dua tema
                          yang dikenalpasti pada tahun berkenaan oleh
                          pihak Majlis Peperiksaan Malaysia.
                          (g) Calon boleh memilih mana-mana tajuk
                          daripada kajian Sejarah Malaysia, Asia
                          Tenggara, dan Sejarah Dunia bermula dari
                          500 Masihi sehingga 2000 Masihi.
                          (h)Pemilihan tajuk tidak terikat dengan
                          kandungan yang telah dipelajari dalam
                          sukatan pelajaran sejarah STPM
                          (i) Kerja projek adalah satu daripada
                          komponen pentaksiran untuk penggal kedua.
                           Wajaran markah bagi komponen kerja
                          projek ini adalah 20%.
                           Pada akhir kerja projek calon mesti
                          membentang esei penyelidikan.
                           Panjang esei tersebut adalah kira-kira 2500
                     hingga 3000 patah perkataan, tidak termasuk
                     nota kaki, jadual, rajah, graf, dan bibliografi.1. Apa itu Sejarah?           Setelah dua waktu pengajaran diharap calon     KERJASAMA
Dalam tajuk ini, calon diberikan     dapat:
pendedahan kepada konsep dan teori    (a)   menjelaskan konsep dan teori tersebut.
ilmu sejarah.
2. Kaedah penyelidikan dan        Setelah dua waktu pengajaran calon
penulisan sejarah            seharusnya dapat:                  KERJASAMA
2.1   Penyelidikan dalam        (a) mengenal pasti langkah yang perlu dalam
sejarah                 penyelidikan sejarah
– menjelaskan pengertian
penyelidikan sejarah dan tatacara
dalam penyelidikan sejarah.
2.2 Sumber sejarah –           Setelah dua waktu pengajaran calon seharusnya
menghuraikan bahan-bahan yang      dapat:
digunakan dalam penulisan sejarah.    (a)   membezakan jenis sumber
                     (b)   menggunakan sumber sejarah secara
                     kritis

2.3 Tafsiran sejarah – menjelaskan    Setelah dua waktu pengajaran calon seharusnya
bagaimana ahli sejarah membuat      dapat:
tafsiran setelah mereka memperolehi   (a)   Menilai maklumat dalam sumber sejarah
maklumat/bukti daripada bahan sejarah.  (b)   Menganalisis kesahan sesuatu tafsiran
                     yang terdahulu
                     (c)   merekonstruksi peristiwa lalu dengan
                     menggunakan sumber sejarah

2.4   Penulisan sejarah –       Setelah dua waktu pengajaran calon seharusnya
menjelaskan proses bagaimana ahli    dapat:                       kerajinan
sejarah membina naratif sejarah     (a)   mengorganisasi maklumat dalam bentuk
menggunakan pelbagai maklumat yang    naratif;
dikumpul menerusi penyelidikan sejarah  (b)   memberi penjelasan secara kritis dan
                     imaginatif terhadap perubahan dan
                     kesinambungan dalam kehidupan;
                     (c)   membincangkan pelbagai perspektif
                     terhadap sesuatu peristiwa lampau;
                         (d)   membuat sintesis terhadap tafsiran
                         peristiwa lampau dan kaitannya dengan masa kini.


     3    Penyediaan Cadangan      Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
     Penyelidikan              (a)   memilih tajuk yang mempunyai makna         kerajinan
     3.1   Pemilihan tajuk –       penting dalam peristiwa sejarah               kreativiti
     menghuraikan cara bagaimana sesuatu                                 kecekapan
     tajuk kajian dipilih.


     3.2   Pengenalan – bahagian yang   Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
     paling penting dan menerangkan tesis  (b) menerangkan idea awal tentang kajian           kreativiti
     utama dalam esei.            Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
                         (c)   menyatakan dengan jelas tujuan kajian
     3.3   Objektf kajian – bahagian   yang dijalankan
     yang menjelaskan sebab kajian
     dilakukan.
     3.4   Permasalahan kajian –     Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
     menghuraikan persoalan yang hendak   (d)   mengenal pasti persoalan yang perlu
     dikupas dalam kajian.          dijawab oleh kajian.
     3.5   Skop kajian – membina     Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
     batasan kajian dari segi jangka masa,  (e)   menentukan tempoh, kawasan, dan isu
     kawasan, dan isu yang hendak dikaji.  yang dikaji.
MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU            HASIL PEMBELAJARAN            KAWASAN    NILAI  BBM
     3.6   Sorotan kajian lepas –
     menerangkan kajian terdahulu      Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:         hormat
     berkenaan isu atau aspek yang      (f)   membincangkan tulisan yang sedia ada        pemerintah
     sama/hampir sama dan kaitannya     berkaitan dengan tajuk yang dipilih.
     dengan kajian yang bakal dijalankan.
     Calon perlu menggunakan tiga hingga
     lima buah buku termasuk artikel dalam
     jurnal.
     3.7   Kaedah kajian – menjelaskan   Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
      tatacara bagaimana memperolehi bahan      (g)    memilih kaedah yang sesuai
      kajian/maklumat untuk memenuhi     untuk mengumpul bahan seperti kajian
      objektif/ tujuan/permasalahan kajian.  perpustakaan, kerja lapangan, dan temu bual.

      3.8   Pembahagian struktur esei   Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
      bahagian ini menjelaskan cara membuat      (h)   mengorganisasi persembahan
      susunan sebuah esei yang baik.     dan isi penulisan kajian.
      3.9   Penutup  bahagian ini     Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
      memberi penjelasan cara membuat         (i)   membuat rumusan dan
      rumusan perbincangan dan seterusnya   kesimpulan tentang kajian;
      membuat kesimpulan dalam esei.
      3.10   Bibliografi  Bahagian ini   Setelah mengikutinya calon seharusnya dapat:
      membicarakan kaedah menyenaraikan        (j)   menyenaraikan sumber rujukan
      sumber rujukan dalam esei. Dalam esei  yang digunakan.
      yang ditulis, calon perlu menggunakan              Setiap subtajuk di atas
      sekurang-kurangnya tiga hingga lima   menggunakan satu waktu pengajaran
      sumber rujukan.
MINGGU   TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU            HASIL PEMBELAJARAN             KAWASAN     NILAI   BBM
minggu 4                           cuti maulidur rasul
                                  24jan.2013
      TEMA 1
      1    Masyarakat, Pemerintahan,   Setelah mempelajarinya, calon seharusnya dapat          bangga
      Pertahanan, dan Perhubungan Luar.    membincangkan perubahan masyarakat, sistem
          Masa pembelajaran bagi tema  masyarakat, sistem pemerintahan, dan
      ini adalah 38 waktu pengajaran.     hubungannya dengan dunia luar

                          .
 minggu  1.1   Masyarakat Jahiliah       Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusnya  Semenanjung
  4        Perbincangan bertumpu      dapat:                       Tanah Arab
      kepada masyarakat Jahiliah di          (a)   menjelaskan konsep dan      (abad ke-6)
      Semenanjung Tanah Arab pada abad    struktur masyarakat jahiliah.
      ke-6 Masihi.

                          .
      1.2   Masyarakat Islam        Setelah empat waktu pengajaran, calon         Nabi     kerjasama
minggu      Bahagian ini memberikan     seharusnya dapat:                  Muhammad
 4   tumpuan kepada kemunculan dan          (a)    menghuraikan konsep ummah;     SAW dan
     perkembangan masyarakat Islam sejak       (b)    membincangkan perkembangan    Khalifah al-
     zaman Nabi Muhammad SAW dan       masyarakat Islam.                  Rasyidin di
     Khalifah al-Rasyidin di Semenanjung
                                                  Semenanjung
     Tanah Arab dalam abad ke-6 dan ke-7
     Masihi.                                           Tanah Arab
     .                                             (abad ke-67)


minggu  1.3 Sistem pemerintahan         Setelah tiga waktu pengajaran, calon seharusnya    Nabi     kerjasama
 4        Bahagian ini membincangkan   dapat:                       Muhammad
     pemerintahan Islam di Madinah pada        (a) menghuraikan kandungan dan      SAW (abad
     masa Nabi Muhammad SAW.         peranan Piagam Madinah;                ke-7)
                              (b) memerihalkan struktur pemerintahan
                         di Madinah.

                              cuti ganti hari thaipusam
minggu
                                  28. jan.2013
 5
MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU             HASIL PEMBELAJARAN            KAWASAN     NILAI   bbm
     1.4   Kepimpinan Nabi
minggu  Muhammad SAW              Setelah dua jam waktu pengajaran, calon        Nabi
 5        Bahagian ini membincangkan   seharusnya dapat:                  Muhammad
     Nabi Muhammad SAW bukan sahaja          (a)   menghuraikan ciri-ciri      SAW (abad
     sebagai seorang Rasul, tetapi juga   kepimpinan Nabi Muhammad SAW             ke-7)
     adalah seorang pemimpin dalam sebuah
     negara Islam.

     1.5 Institusi khalifah         Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusnya
     1.5.1 Pemilihan khalifah        dapat:                       Khalifah al-  kerajinan
minggu  Bahagian ini memerihalkan        a)    menghuraikan konsep dan ciri-ciri     Rasyidin dan
 5   kemunculan institusi khalifah selepas  khalifah;                       Umayyah
     kewafatan Nabi SAW. Tumpuannya     (b)    membincangkan kaedah pemilihan      (abad ke-78)
     adalah kepada cara pemilihan Khalifah  khalifah.
     al-Rasyidin dan Umayyah dalam abad
     ke-7 dan ke-8.

     1.5.2  Sumbangan khalifah/tokoh
minggu  Khalifah adalah pemimpin tertinggi   Setelah mempelajari ketiga-tiga zaman itu dalam  Khalifah al-  kerajinan
 5   dalam negara Islam pada zaman       empat waktu pengajaran, calon seharusnya dapat   Rasyidin,
     khalifah     al-Rasyidin , khalifah  menilai sumbangan khalifah/tokoh berikut:     Umayyah
     Umayyah dan juga khalifah Abbasiyah          (i) Khalifah Abu Bakar        (abad ke-78),
     . Mereka memainkan peranan penting         (ii)  Khalifah Umar al-Khatab      dan Abbasiyah
     dalam memajukan negara dan             (iii)  Khalifah Umar Abdul Aziz
                                                   (abad ke-89)
     menegakkan Islam.                 (iv)  Khalifah Harun al-Rasyid.

     1.6 Bentuk pemerintahan          .
minggu  1.6.1  Pemerintahan pusat dan      setelah mempelajarinya, calon seharusnya dapat:  Khalifah al-    kerajinan
 6   wilayah                      (a)   membincangkan struktur      Rasyidin (abad
     Dalam empat waktu pengajaran       pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah.  ke-7)
     perbincangan ditumpukan kepada                                Khalifah
     pemerintahan pusat dan wilayah zaman
                                                   Uthmaniyah
     Khalifah al-Rasyidin pada abad ke-7
     dan Khalifah Uthmaniyah pada abad                              (abad ke-1617)
     ke-16 dan ke-17.
MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU             HASIL PEMBELAJARAN             KAWASAN       NILAI   BBM

minggu  1.6.2 Pemerintahan pusat dan       Setelah empat jam waktu pengajaran, calon     Andalusia (abad  kesungguhan
 6   wilayah                  seharusnya dapat:                 ke-13) India
         Dalam bahagian ini,            (b) menjelaskan sistem          (abad ke-16-17)
     tumpuannya adalah kepada         pemerintahan raja/sultan dan amir.
     pemerintahan di Andalusia abad
     ke-13 Masihi dan India abad ke-16
     hingga abad ke-17.minggu  1.7 Pertahanan dan pembukaan       .                                  .
 6   wilayah                                           Nabi Muhammad   penghargaan
         1.7.1 Jihad                                    SAW
         Dalam membincangkan       Setelah mempelajarinya, calon seharusnya     Khalifah al-
     subtajuk di atas, salah satu tumpuan   dapat:                      Rasyidin (abad
     adalah kepada aspek jihad dalam Islam.       (a)  menjelaskan pengertian jihad.   ke-7)
     Dalam dua waktu pengajaran, konsep
     jihad sebagaimana difahami pada
     zaman Nabi Muhammad SAW dan
     Khalifah al-Rasyidin dihuraikan.
     1.7.2 Peperangan
minggu      Berkaitan dengan di atas,    Setelah mempelajarinya dalam tiga waktu      Nabi Muhammad
 6   bahagian ini membincangkan       pengajaran, calon seharusnya dapat:       SAW
     peperangan pada zaman Nabi            (b)   menghuraikan etika dan    Khalifah al-
     Muhammad SAW dan Khalifah al-     strategi peperangan.              Rasyidin (abad
     Rasyidin.                                       ke-7)
minggu                     cuti tahun baharu cina 11feb-15feb.2013-
 7                       cuti ganti tahun baru cina 12.feb.2013
     1.7.3 Kepimpinan            .
minggu      Bahagian ini membincangkan  Setelah dua waktu pengajaran, calon dapat:   Mesir (abad ke-
 8   aspek kepimpinan beberapa tokoh         (c)   menilai kepimpinan dan     12) Khalifah
     Islam terkemuka di Mesir abad ke-12  sumbangan tokoh seperti Salehuddin al-Ayubi   Uthmaniyah
     dan dalam Khalifah Uthmaniyah pada   dan Sultan Muhammad al-Fatih.          (abad ke-15)
     abad ke-15

MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU            HASIL PEMBELAJARAN            KAWASAN       NILAI     BBM
     1.8 Perhubungan luar
minggu  Bahagian ini membincangkan bentuk                           Nabi       semangat
 8   hubungan luar sejak zaman Nabi     Setelah dua waktu pengajaran, calon       Muhammad     nasionalisme
     Muhammad SAW sehingga Khalifah     seharusnya dapat:                SAW dan
     Uthmaniyah di abad ke-17dan ke-19.        (i)   membincangkan bentuk     Khalifah al-
     1.8.1 Diplomatik            hubungan luar (diplomasi) dalam dua zaman
                                                Rasyidin (abad
     Calon mempelajari hubungan       tersebut.
     diplomatik negara Islam Madinah                            ke-7)
     zaman Nabi Muhammad SAW dan
     Khalifah al-Rasyidin pada abad ke-7.
minggu  1.8.2 Naungan             . Setelah dua waktu pengajaran, calon dapat:
 8       Calon mempelajari aspek ini       (ii)  menjelaskan bentuk hubungan  Khalifah al-   cintai keamanan
     dalam konteks hubungan luar pada    penaungan melalui pembayaran jizyah.      Rasyidin dan
     zaman Khalifah al-Rasyidin dan                             Khalifah
     Khalifah Umayyah pada abad ke-7                            Umayyah (abad
     hingga abad ke-8
                                                ke-78)

     1.8.3  Perjanjian          Setelah dua waktu pengajaran, calon dapat:
minggu      Hubungan dalam bentuk         (iii)  menjelaskan bagaimana     Khalifah     cintai keamanan
 9   perjanjian dipelajari dalam konteks  kedua-dua pemerintah mengamalkan hubungan    Abbasiyah
     hubungan luar dalam zaman Khalifah   luar menerusi perjanjian dengan negara lain.  (abad ke-913)
     Abbasiyah abad ke-9 hingga abad ke-                          Khalifah
     13 dan Khalifah Uthmaniyah abad ke-
                                                Uthmaniyah
     17 hingga abad ke-19
                                                (abad ke-1719)
     TEMA 2
MINGGU  2.Pembangunan dan penerokaan       Setelah mempelajari aspek tersebut dalam 24
 10       Bahagian ini memberi      waktu pengajaran calon seharusnya dapat
     tumpuan kepada kemajuan yang dicapai   membincangkan perubahan yang berlaku dalam
     oleh kerajaan Islam dari segi ekonomi,  bidang ekonomi, kebudayaan, dan penerokaan.
     pendidikan, intelektual, penerokaan,
     dan seni bina.


MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU             HASIL PEMBELAJARAN             KAWASAN     NILAI   BBM
     2.1 Ekonomi                                         Nabi
                                                   Muhammad
MINGGU  Bahagian ini membincangkan sistem    Setelah empat waktu pengajaran, calon dapat:    SAW (abad ke-
 10   dan institusi ekonomi negara Islam.   (a)   menghuraikan konsep dan ciri-ciri     7)
     2.1.1 Sistem ekonomi           ekonomi;
                                                   Abbasiyah
     Calon mempelari perjalanan sistem    (b)   membincangkan kegiatan ekonomi.
     ekonomi pada zaman Nabi Muhammad                              (abad ke-1112)
     SAW, zaman kerajaan Abbasiyah dan                              Kesultanan
     Kesultanan Melaka.:                                     Melaka (abad
                                                   ke-15)

     2.1.2  Institusi ekonomi
         Pengajaran tentang institusi   Setelah tiga waktu pengajaran, calon akan     Khalifah al-
minggu  ekonomi merujuk kepada          dapat:                       Rasyidin (abad
 11   perkembangan yang berlaku pada      (a)    menganalisis peranan institusi ekonomi  ke-78) Khalifah  semangat
     zaman Khalifah al-Rasyidin abad ke-7   dan pelaksanaannya:                Abbasiyah     perpaduan
     hingga abad ke-8 dan Khalifah           (i)   Baitulmal
                                                   (abad ke-9-11)
     Abbasiyah abad ke-9 hingga abad ke-        (ii)  Cukai
     11.                        (iii)  Zakat
     2.2 Pendidikan
         Aspek yang akan dipelajari di  Setelah satu waktu pengajaran calon seharusnya    Khalifah      semangat
minggu  bawah tajuk ini bertumpu kepada dua   dapat:                        Umayyah (abad   perpaduan
 11   perkara, iaitu falsafah dan       (a)   membincangkan falsafah dan ciri-ciri    ke-78) Khalifah
     perkembangan pendidikan Islam.      pendidikan Islam                   Abbasiyah
     2.2.1  Falsafah Pendidikan Islam
                                                    (abad ke-11-12)
         Calon mempelajari falsafah
     pendidikan yang mendasari
     perkembangan pendidikan Islam pada
     zaman khalifah Umayyah dan
     Abbasiyah abad ke-7 hingga abad ke-
     12.mINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU              HASIL PEMBELAJARAN             KAWASAN      NILAI   BBM
     2.2.2  Perkembangan Pendidikan     Setelah empat waktu pengajaran, calon dapat:
minggu      Bahagian ini merujuk kepada        (b)   menjelaskan jenis institusi    Mesir (abad ke-
 12   perkembangan pendidikan di Mesir     pendidikan seperti (i) halaqah, (ii) masjid/surau,  8)
     abad ke-8 dan Acheh pada abad ke-16   (iii) pondok/madrasah, (iv) istana dan (v)      Acheh (abad
     dan abad ke-17.             universiti.                      ke-16-17)
                              (c)   menghuraikan sistem
                         pendidikan, iaitu (i) pendidikan fardu ain dan
                         fardu kifayah, dan (ii) kaedah pengajaran dan
                         pembelajaran.
       2.3 Perkembangan intelektual                                 Abbasiyah
minggu      2.3.1  Perkembangan ilmu   Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusnya    (abad ke-11-13)
 12         pengetahuan         dapat:                          Khalifah
         Tumpuan perbincangan adalah       (a)   menghuraikan perkembangan       Umayyah di
     kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman   ilmu naqli dan aqli.                   Andalusia
     Khalifah Abbasiyah abad ke-11 hingga                              (abad ke-11-13)
     abad ke-13 dan Khalifah Umayyah di
     Andalusia abad ke-11hingga abad ke-
     13.
     2.3.2 Sumbangan tokoh          . Setelah mempelajarinya, calon seharusnya
         Dalam lima waktu pengajaran,  dapat:                          Khalifah
minggu  perbincangan ditumpu kepada            (b) menilai sumbangan tokoh:         Abbasiyah
 12   sumbangan tokoh terhadap kemajuan         (i)   al-Khwarizmi            (abad ke-8-13)
     ilmu pada zaman Khalifah Abbasiyah         (ii)  Ibn Sina              Mesir (abad ke-
     dan kerajaan Islam di Mesir abad ke-15       (ii)  al-Ghazali                15)
                             (iv)   Ibn Khaldun

                               cuti pertengahan penggal 1
                                 23mac-31mac 2013
     2.4 Penerokaan             Setelah tiga waktu pengajaran, calon seharusnya    Khalifah
         Calon mempelajari kegiatan   dapat:                       Umayyah (abad
minggu  penerokaan dalam zaman Khalifah          (a) menilai sumbangan tokoh:         ke-78),
 13   Umayyah abad ke-7 dan ke-8, zaman         (i)    al-Masudi            Abbasiyah
     Abbasiyah abad ke-9 hingga abad ke-13       (ii)   Ibn Majid           (abad ke-913),
     dan zaman kerajaan Umayyah di           (iii)   Ibn Battutah          dan Andalusia
     Andalusia abad ke-14.                                    (abad ke-14)

MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU             HASIL PEMBELAJARAN            KAWASAN     NILAI  BBM

minggu  2.5 Seni bina              Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusnya    Andalusia
 13       Kemajuan seni adalah salah   dapat:                       (abad ke-13)
     satu pencapaian tinggi tamadun Islam.      (a) menghurai ciri-ciri seni bina Islam  India (abad
     Bahagian ini beri tumpuan kepada                               ke-1617)
     kemajuan seni bina Islam pada zaman
     Andalusia abad ke-13 dan India abad
     ke-14.


     TEMA 3
         Nasionalisme dan        calon seharusnya dapat membincangkan proses,
     Pembentukan Negara Bangsa        kesan, dan respons masyarakat tempatan
         Tema ini memberikan tumpuan  terhadap penjajahan dan pembentukan negara
     kepada perkembangan dalam negara    bangsa. Perbincangan ditumpukan kepada tajuk-
     Islam sejak abad ke-18 hingga awal   tajuk berikut:
     abad ke-20. Dalam masa 18 waktu
     pengajaran,


minggu  3.1   Perluasan kuasa Barat     Setelah dua jam pengajaran, calon seharusnya     Khalifah
 13       Bahagian ini memberi tumpuan  dapat:                       Uthmaniyah
     kepada perluasan kuasa Barat dalam        (a)   membincangkan faktor-faktor    (abad ke-18-
     abad ke-18 hingga abad ke-20, di Asia  perluasan kuasa barat.                 20)
     Barat, khususnya dalam wilayah
     kekuasaan Khalifah Uthmaniyah
                                                      \
     3.2   Reaksi masyarakat tempatan    Setelah empat waktu pengajaran, dengan       Mesir dan
minggu      Tumpuan bahagian ini adalah   merujuk kepada perkembangan di Mesir dan     Algeria (abad
 14   kepada respon penduduk tempatan      Algeria pada abad ke-19 dan ke-20, calon      ke-1920)
     perluasan kuasa Barat.          seharusnya dapat:
                              (a)   menjelaskan reaksi masyarakat
                          tempatan
MINGGU  TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU              HASIL PEMBELAJARAN           KAWASAN     NILAI  BBM
     3.3 Gerakan nasionalisme         Setelah empat waktu pengajaran, calon
minggu      Bahagian ini memberi tumpuan   seharusnya dapat                  Mesir dan
 14   kepada kebangkitan nasionalisme kesan   (a)   menerangkan faktor kemunculan       Syria (abad
     daripada perkembangan kuasa Barat,    nasionalisme:                    ke-20)
     menerusi penelitian ke atas            (i)   pengaruh agama
     perkembangan nasionalisme di Mesir         (ii)  peranan bahasa dan
     dan Syria dalam abad ke-20.        kesusasteraan
                              (iii)  pengaruh kewartawanan
                              (iv)  peranan pendidikan
                              (v)   peranan golongan intelektual
                              (vi)  pengaruh luar
     3.4    Perang Dunia Pertama      Setelah empat waktu pengajaran, calon
minggu       Perang Dunia Pertama yang    seharunya dapat:                  Khalifah
 15   tercetus pada 1914 turut mengheret Asia      (a)   membincangkan penglibatan    Uthmaniyah
     Barat, khususnya kerajaan Khalifah    Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia      (abad ke-20)
     Uthmaniyah dalam kancah peperangan    Pertama.
     yang melibatkan kuasa-kuasa utama
     Eropah.
minggu                           cuti hari keputeraan sultan perak
 15                                 19hb apr.2013
     3.5 Pembentukan negara bangsa       dalam empat waktu pengajaran, calon
minggu      Pada abad ke-20, banyak     seharusnya dapat:                 Turki dan
 16   negara bangsa yang baru telah muncul.       (a)    menghuraikan faktor-faktor   Mesir (abad
     Dengan merujuk kepada perkembangan    pembentukan negara bangsa.             ke-20)
     di Turki dan Mesir pada awal abad ke-
     20,
minggu                          ulangkaji persediaan percubaan
 17      cuti hari pekerja
         1mei 2013
minggu     percubaan stpm
 18
minggu     minggu ulangkaji/
 19   perbincangan soalan percubaan
minggu  peperiksaan penggal ke-2- 2013
 20       cuti penggal 1

								
To top