Put the Title of the Lesson Here - SIBONGA NATIONAL HIGH SCHOOL - home

Document Sample
Put the Title of the Lesson Here - SIBONGA NATIONAL HIGH SCHOOL - home Powered By Docstoc
					                                   WebQuest Template
        A WebQuest for Fourth Year (Ekonomiks)
 Dahilan,Epekto at mga Mungkahi upang malutas ang Problema sa Pagkaubos ng
                Yamang Dagat
                 Designed by :
            EMILIO B. ESCANILLAN, JR.
             escanillanemili@yahoo.com
Panimula

Para sa mga Pilipino, ang pagbasa ng Komiks ay parte na ng kanilang buhay. Kahit noon pa
mang panahon ng mga Español, Amerikano at Hapon, ang komiks ay bahagi na ng buhay
ng mga Pilipino dahil ang mga nababasa at nakikita sa komiks ay nagpapakita ng tunay na
buhay ng mga Pilipino.

Bilang isang mag-aaral ang collage ay kapalit sa komiks na mainam din na babasahin ng
mga Pilipino.

Sa gawaing ito, magtrabaho kayo bilang isang pangkat na magplano ng paggawa ng isang
collage. Magtutulungan kayo sa pagtuklas ng mga dahilan at epekto sa pagkaubos ng
yamang tubig sa ating bansa


The Task

Ang ating bansa ngayon ay nakaranas ng kakulangan sa pagkain. Isa sa mga
pinagkukunan ng pagkain natin ay ang malawak na karagatan. Bilang isang mag-aaral,
kailangan gumawa kayo ng paraan na maipapakita ninyo sa mga mamayan ang dahilan at
epekto ng pagkaubos ng yamang tubig ng ating bansa at kung ano ang dapat gawin upang
maiwasan ang ganitong suliranin.

Ikaw ay kasapi sa isang pangkat na inaatasang ipaalam sa mamamayan ang dahilan at
epekto ng pagkaubos ng yamang tubig sa ating bansa at kung paano ito masolusyonan.
Magkaroon ng paligsahan sa paggawa ng collage tungkol sa dahilan at epekto ng
pagkaubos ng yamang tubig ng ating bansa at mga rekomendasyon sa pagtugon sa
suliranin at ang inyong collage na gagawin ay kasali sa paligsahan.


http://www.positivelypuzzled.com/photo%20puzzle%20collage.htm
http://collagebycollins.com/samplecollagesetsnew.aspx
The Process

Kailangan na magtrabaho bilang isang pangkat. Ang iyong guro ang siyang magpapangkat
sa inyo. Bawat pangkat ay may tatlo na kasapi.

1. Bilang isang pangkat, ang unang gagawin ninyo ay pag-aaral ang evaluation rubric.
  Pag-aralang mabuti ang evaluation rubric at gawin itong gabay sa paggawa ng inyong
  collage.
2. Ang sunod na gagawin ay ang pagpili ng pamagat ng iyong collage.
  Ang website na nakalista sa ibaba ay makatutulong sa paggawa ng isang collage.

http://www.thouse.org/collage_project.htm

3. Pagkatapos malaman ang iyong papel na gagampanan sa inyong pangkat, aalamin na
  ng pangkat ang dapat ilagay sa collage. Dapat alam ng bawat kasapi ang mga

4. Bawat kasapi ay may bahagi na gagampanan sa paggawa ng collage. Maaring ang isa
  designer.,ang isa ay journal recorder o di kaya ay researcher o batay sa trabaho na
  pinagkasunduan ng pangkat.

     Ang trabaho ng designer ay ang paggawa ng modelo kung ano ang dapat makita
     sa pangkalahatan.
     Ang journal recorder ay tagalista ng lahat ng pangyayari o desisyon ng mga
     kasapi sa simulang pinlano ang collage hanggang ito ay handa na sa gagawing
     presentasyon.
     Ang researcher ay siyang tagahanap ng mga datos na kinakailangan sa
     proyekto.

  Kung may pagbabago na gagawin sa proyekto. Kailangan magkaisa ang lahat ng kasapi
  sa pagbuo ng anumang desisyon na may kaugnayan sa proyekto.

5. Pagkatapos ng mga pagbabago, panahon na upang tutukan muli ang evaluation rubric
  at  pag-aralan ng mabuti ang inyong presentasyon ng collage. Sa ibaba ay ang mga
  nakasulat na mga puntos na magsisilbing gabay sa inyong gawing presentasyon.

     Nagawa ba ng designer ang dapat niyang gawin?
     Nakasulat ba ang lahat na ginagawa ng pangkat habang ginagawa ang collage?
     Nalikom ba ng researcher ang lahat na mga datos na kailangan?

6. Huwag kalimutan na sa bawat gagawin ng pangkat kailangan ang evaluation rubric
  na magsilbing gabay upang maging maayos ang pagkagawa ng proyekto.Sa ibaba ay
  mga mahalagang bagay na siyang maging gabay na magamit sa inyong presentasyon.

     Gumawa ng isang panimula tungkol sa ginagawa ninyong collage.
     Isulat din sa collage ang layunin ng paggawa ng collage at para kanino ito.
     Gumawa at isulat din sa collage ang Tema ng iyong proyekto.
     Ipaliwanag ang bawat nailagay na mga datos o larawan na makikita sa collage.
7. Paghandaan ng mabuti ang inyong presentasyon. Kailangan na magkaroon ng practice,
  practice, practice. Tingnan kung ang lahat na kagamitan ay handa isang araw bago
  isagawa ang presentasyon. Kailangan kabisado ang lahat na sasabihin upang hindi
  kayo aasa sa inyong notes.


Resources
  http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_destruction
  http://www.oneocean.org/overseas/200210/philippine_fisheries_in_crisis.html
  http://www.rivermedia.com/consulting/er/oilspill/effects.htm
  http://www.water-pollution.org.uk/economy.html
  http://www.umich.edu/~gs265/society/waterpollution.htm
  http://www.geocities.com/RainForest/5161/water1.htm
  http://www.pia.gov.ph/default.asp?m=12&fi=p070412.htm&no=27
  http://www.grinningplanet.com/2005/06-07/overfishing-article.htm
  http://www.geocities.com/RainForest/Andes/9402/Effects.html


Evaluation
    Tingnan at Pag-aralang mabuti ang Rubrics. Ito ang siyang batayan sa paggawa ng
inyong collage.

   Criteria   Exemplary    Accomplished Developing     Beginning    Score
            4         3      2         1
          The collage            The collage   The collage
    Overall     fully    The collage    presents    does not
   Impression  communicate    communicates words and      adequately
          the author’s   some aspects images that communicate
         understanding   of the author’s relate to the  the author’s
            of the    understanding   cause and understanding
          relationship     of the   effect but fails  of the
           between     relationship     to    relationship
          cause and    between cause communicate     between
          effect clearly   and effect  the author’s   cause and
         and creativity           perspective    effect
        All words and
                   All words and
   Specific images are                      Words and
                    images are
   words and related to the            All words and images do not
                   related to the
   images  topic and               images relate relate to the
                  topic and most
        make it easier             to the topic.  topic OR
                   make it easier
        to understand                Most    several
                   to understand
        the author’s               borrowed   borrowed
                   the author’s
        perspective.              graphics has graphics do
                  perspective. All
        All borrowed               a source   not have a
                    borrowed
        graphics has               citation.  source of
                  graphics has a
        a source                        citation
                  source citation
        citation
          Graphics are
                   Graphics are  Graphics are
    Design    trimmed or
                   trimmed or    trimmed or
          cropped to an                    Graphics are
                  cropped to an  cropped to an
          appropriate                    untrimmed or
                   appropriate   appropriate
            size and                     no cropped
                    size and     size and
           interesting                      OR of
                   interesting  shape but the
           shape and                     inappropriate
                  shape and are  arrangement
          are arrange                     size and /
                   arrange with   of the items
          well, some in                     shape. It
                  some items in   are not very
           front and                    appears little
                    front and   attractive. It
          some behind.                    attention was
                  others behind.  appears there
           Care has                      given to
                   The collage   was not a lot
          been taken to                    designing the
                  however does   of planning of
          balance the                      collage.
                   not appear     the item
          picture across
                    balance.    placement.
           the collage
  Technical    The collage
                         The collage      The collage
  Construction    shows    The collage
                         shows some        was put
          considerable    shows
                            to         together
          attention to  attention to
                         construction.     sloppily. The
          construction. construction.
                         The collage is     collage is
          The collage is The collage is
                         acceptably      distractingly
          exceptionally  attractive in
                          attractive     messy or very
          attractive in  terms of
                          though it        poorly
           terms of  design, layout
                         maybe a bit     designed. It is
          design, layout and neatness.
                          messy .      not attractive.
          and neatness
  Artist’s     The journal   The journal
  Journal      includes  includes some
           thoughtful  reflections on The journal     The journal is
          reflections on the student’s  lists all the    incomplete.
          the student’s decision, but  decisions or      Entries are
           decision. It would benefit the activities    missing or too
           discusses   from deeper    that the       short to
          success and and /or more   student has       provide a
           challenges    frequent  completed,      picture of the
           evenly and  discussion of but there is no    work that the
          shows deep   the success   reflection     student has
          insights into and challenges   included.      completed.
          the student’s the students
           process.     face.
Ang puntos na makukuha ng bawat pangkat sa gawaing ito ay bahagi ng iyong proyekto /
output na 20%.
Conclusion

Sana ang nagawa ninyong collage na nagpapakita ng dahilan at epekto ng pagkaubos ng
yamang tubig ay higit na makatutulong upang lalo maintindihan ng mamayan at mag-aaral
ang kahalagahan ng ating kalikasan at pag-ibayuhin ang panawagan sa isang malinis at
maganda na kapaligiran na ating maimana sa sunod na henerasyon at higit sa lahat sagana
na pinagkukunang yaman.
(June 6, 2008 ))  Template adapted from Bernie Dodge, http://edweb.sdsu.edu/webquest/LessonTemplate.html

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/10/2013
language:English
pages:5