Contoh Lembar Pengesahan by GilangBiantara

VIEWS: 10 PAGES: 1

									            LEMBAR PENGESAHAN    MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN
MENGGUNAKANMODEL PROBLEM BASID INSTRUCTION ( PBI ) PADA
       KONSEP MAGNET DIKELAS V SEMESTER II
     SDN PAMULIHAN 01 KECAMATAN CISURUPAN
           TAHUN AJARAN 2011 - 2012
                 Oleh :
           Cucu Widaningsih, S.Pd.SD
           NIP. 18700818 199703 200 5
       Proposal PTK ini diketahui dan di sahkan oleh :


     Pengawas TK / SD          Kepala SDN Pamulihan 01
       S. Komarudin             Basir, S.Pd
    NIP.                 NIP. 196403011986101003

								
To top