9 by KanishkaDilshan

VIEWS: 0 PAGES: 5

More Info
									&Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ               ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                         ß Û
                             2012 Ô
                      û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2012 íÙÚ
                       53)
                      (53) <]$û$Ø àø]×ù×
                         Business Studies             2012-07-22
æ$Ù×: û`× 02 ×Ú.                                       û&ß<Ø`
                                               [2.00-4.00]
•   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
             ß
         ß                     ß
   (1) µ´´ ûÜÁù ûõÜ× A &{ B ×ù µæ$ð&ß µ÷ÀææÚùß (02) ×Ôæõ µÓ.
                                         ûÚðÔ èóù:  05
                ß û{æð
   (2) û{õ ÷À`æßµ<ù ûÍ÷ÀÚ ûÜÁù û{æð (05) ãõßõØ ÙÚÑ× ×ÔõÝ×.            ß
                                         ûÜÁù èóù:  07
                     ß
       • A µæ$ðµ&ß à‘æ 01 ÷ÀØó ûÜÁù×ð, &{
                  ß
       • B µæ$ðµ&ß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04).
            ´$ø]µ
   (3) áÙßÏÈ æØù Ù÷À ´$ø]µ×ùß, äæß þ$Â$<æÚùß û´óæß, åý µ<õ &û×ù Ù÷À µû$õß<Ù ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
   (4) ÙæÝóÔ 100.

                         A - µæ$ð&
                       ý{Ô<Øó ûÜÁù ß
                           ß
                µ´´ µæ$ðµ&ß &Ú×_ ´ ûÜÁù <Ùð ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                        ÙæÝóÔ 40.

  01.            ß
  01. û{õ &úÀ{ùß äæß äæß ûÜÁù×ð <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ× (1), (2), (3) &{ (4) àõݵØùß µõ$ßØùßù. äµ&ß
                      ß          Ü         Ú Ý
    µõ$ßØ$èõß ãõßõØ×ð à÷À$} áÙæßæ´, ûÜÁù×ð µ×$÷À$ à`õÚ á‘èÛ&Ú àæßÂØ× &´ê ûÚ}õØ` µû$µõß ÙÚ×ùßù.

    (A)  <$óÚí]µ×{Ú à`õÝÙõß <ùßµùß µ<µ}úÀ$´ð &Èýùßø æð×ÔõÝ &{:

        (1)    ß
           ùÚÂû$÷Àù× µÓ.
        (2)  µ<}úÀ$´ð &Èýùßø &{ù$ø$Ø µÓ.
        (3)  µ<}úÀ$´ð à÷À$Ù &Ú×Ï ãûæ$Øæ µ&ß<$<ùß µÓ.
        (4)         Ú
           á{õ &úÀ{ùß æÚ&<æß µù$µÓ.


    (B)  ÁÛÜ Ù‘æ$ àûù×ù ó× ØæßÂó &‘&ßö$< &û×ù µ&ß<$<ùß &Èýùßøµ×ùß à&õ] <ùßµùß û{õ
        &úÀ{ùß äß<$×Úùß æÝ´ù æØ`ó÷À?

        (1)           Ô
           àûù×ùæØ`<ùß ´Ô{óµ÷Àù ´ÕÙ] {$ ´ÕÙ] µù$<ù à<÷À$ùÈ à<´ æØ<$ è`ùÛ´ &úÀ{$
                   Ý
           ØæßÂó &{õÚæ ùÚæõß æÚδ.
        (2)  àõ]$<Á] ó× à`ûæØ &{ &Ô’æÝÈ &`û×Û´.
        (3)        Àß
           à<Á] <ù ûÔ÷èÙ×ùß &úÀ{$ µ<µ}úÀ µû$} µõ$ØõÝØ` &`û×Û´.
        (4)              Ô  Û         Ô
           í$õ]ùßõØ õØêæ$Îõß<×ð ´Ô{ó ÷À´ &úÀ{$ à<Á] <ù ûÔ{óÔ à<Á]õ$ &`û×Û´.


    (C)                                       Ú Ú  Ú
        {<ÔÙß <]$û$ص×ùß ÑÁÜ$´ èÚ× ù´Ôõß õ´ ûÜ$èßøù× õ<÷¸Øðõß <]$û$ص×{Ú ØúÀ<$, ÷Àèùß ÷Àèð´
               ß      ß
        Ù$þ Ùýù {<ÔÙæØ`<æÝ {ú¸ù<ùÔ Ùýùßµùß:

        (1)  &ÛÆõ {<ÔÙæØ` µÙ&×.
                 ß               (2)  à$Ø|V {<ÔÙæØ` (Quasi partner) µÙ&×.
                                         ß
        (3)    Û   ß
           àæÜ× {<ÔÙæØ` µÙ&×.            (4)      ß
                                   ùÚ{ô {<ÔÙæØ` µÙ&×.


    (D)                                Ô ßÀ
        û{õ ÷À`æßµ<ù ÷À| àõÝÍùß, {<ÔÙß <]$û$Ø<Ù {$ µæß<Ù &ß<$Æ (õùÚû÷èÙ) <]$û$Ø<Ù ÷À`æÚ×
        {`æÚ µû$÷¸ ÙæßÂó×æß <ùßµùß:

        (1)             Ú      ß     Û
           <]$û$Íæ ó× &úÀ{$ à×ÚõæØ`<ùß µû[÷ÀèÙÚæ< ý`úÀ´.
        (2)  à<÷À$ù´ µý÷À$ {`δ.
        (3)      Ú
           ÙÚ×$û÷À‘¥× àùÚ<$Ì× Ò´.
        (4)  µ<ù´ µµùõÚæ äßææ×æß µÙ& &`ÙæÛ´.
(E)  2007 à‘æ 07 ÷ÀØó &´$èÈ ûùõ ×ðµõß &´$è´æ ù´ þ$Ñõ× &Èýùßøµ×ùß <ù ùÚ<`’÷ÀÚ
   ûÜæ$Á× µõ$ßØùßù.

   (1)  &|´ &´$è´æß´, &´$èµÈ ù´ àèð “&Û/&” ×ù <ëù× à`õÝÙõß æ} ×ÔõÝ µÓ.
   (2)  &Ú×Ï´ ÆÙ ûÜæ$ÁÚõ &´$èÈ (quoted companies) &´$èµÈ ù´ àèð “&Û/&” ×ù <ëù×
      à`õÝÙõß æ} ×ÔõÝ µÓ.
   (3)      ß                     ß
      ä× µû[÷ÀèÙÚæ &´$è´æß ùÈ, '&´$è´' ×ù <ëù×ð µûØ “µû[÷ÀèÙÚæ” ×ù <ëù×
      à`õÝÙõß æ} ×ÔõÝ µÓ.
   (4)  ä× µû$÷¸ &´$è´æß ùÈ, &´$èµÈ ù´ð µûØ “&‘&ßö$<” (corporation) ×ù <ëù×
      à`õÝÙõß æ} ×ÔõÝ µÓ.


(F)  û{õ ÷À`æßµ<ù ûÜæ$Á àõݵØùß, µëæßûõæß &Èýùßø<, &$<÷À] ûÜæ$Á× <ùßµùß:

   (1)  ø$Øæ µëæßûõæß ûÚð&ùß æÚδæÚùß µõ$Ø< µ<ùõß û$ÌÁ<×æð û`<Í× {`æÚ×.
   (2)                   ßÀ               À
      Ñ<#õ µëæßûõæß ý`‘æÝ< µ<õ µèù×ù ûÔ÷èÙµ×æÝð ä× ý`‘æÝ æ<Ôùßðص×ùß ´Ô÷Ùß
      æØèõ {`æÚ×.
   (3)                                Ô
      µëæßûõæß ûÚð&ùß æÚδ ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß àóæØ` µëæßûõæ ûÚðû& àõß&ùß
      æÚδ µÓ.
   (4)        Ô    Ú
      µëæßûõæ ´Ô{óõ æÚ&ú¸ µÌçù×æß õý$ µù$´`õÚ Ñµðæ ä× Ñ<#õ µëæßûõæß
            ß
      <Áµ×ùß {ú¸ù<ùÔ Ù`µÅ.


(G)                  ß Ý     Ú
   µæ$}Ö µæ$ð&ß {Ô<´$Ø`ûµÙ{Ú Ù`×Ú&õèõ (ÙÚ×$û÷À‘¥ æ}) &´$è´æß õ´ <$ÌÂÚæ <$Ìõ$<
               Ú   Ú             Ú
   (Annual Report) ùÚ×Æõ ÷Àùð á÷ÀÍûõß æØ µù$õÚÃóÚ. µ´{Ú ûÜõüÙ×æß µÙ& ä´ &´$è´,
   µæ$}Ö µæ$ð&ß {Ô<´$Ø`ûÙ Ñ&Úùß ´$Ø` æØùÔ Ùýùßµùß:

   (1)  ûÜø$ù ûÔ<Ø`<ð×.            (2)  µ÷À<ù ûÔ<Ø`<ð×.
   (3)  æòæ} (Default) ûÔ<Ø`<ð×.       (4)         Ú
                            á{õ &úÀ{ùß æÚ&<æß µù$µÓ.


(H)                              ùßß
   û{õ ÷À`æßµ<ù ÷À| àõÝÍùß þ$óßò$è$Ø ÃÙßûõæ ÙæßÂó×æß µù$<ùßµù:

   (1)  à<÷À$ùÈ Ø{Úõ, ÑÁß<$&ùÛ× ´ÔÙ] ãûæØó×æß Ò´.
   (2)  èùÔµ÷ÀùÔ æ} {`æÚ ÙÚ×ÑÙßÙæß Ò´.
   (3)          Ú
      æÙß ûÚÎµÈ æ$Ù× ÷Àù 30 æß Ò´.
   (4)                      Ý
      ùÚ̵Ùßçù &ß<Ø|ûµ×ùß (scriptless form) ùÚæõß æÚδ.


(I)  ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ à$µ×$ßíù ûÜ<Ìøù× æÚÎµÈ ùÚµ×$߬õ à$×õù× <ùßµùß:

   (1)  ÁÛÜ Ù‘æ$ <$óÚí ´óßòÙ×.        (2)  à$µ×$ßíù ´óßòÙ×.
   (3)  ÁÛÜ Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝ<.          (4)   À
                            ´Õ÷Ùß {$ &`Ù&ÔÈ æÚÍµÈ à´$õ]$‘Á×.


(J)   ß               ß Û         Û
   ùÚÂû$÷Àù ûÚÍ<`×ð <ò$ àòÔ ÆÙæð ѵ÷ÀÁ× Øð<Ù÷ÀÛ þ$óßò ÑæÚó´ {ú¸ùß<ùÔ Ùýùßµùß:

   (1)  àûù×ù ûÜ<Ìøù× µÙ&×.          (2)  ûÜû$õù× (dumping) µÙ&×.
   (3)  <>ð´æß &{Úõ< àµÙÑ æÚδ µÙ&×.     (4)  à$ù×ù µæß<Ùß æÚδ µÙ&×.


                       2
(K)         Õ
   ØæßÂóµ×ß {$ùÚûÌó ´ÕÙøÌ´× ×ùÔµ<ùß à÷À{&ß <ùßµùß:

   (1)    Ú
      ØæßÂõ×$ Ñ&Úùß <$Íæ <Áµ×ùß µè<ùÔ Ù`ýÕ ûÜ´$ó×ð <ò$ áÙßÏÈæØù Ù÷À {ÚÆæÈ
      (claims) ØæßÂó &´$è´ Ñ&Úùß µù$µèÒ´.
   (2)    Ú                            Ú
      ØæßÂõ×$ {ÚÆæÈ &úÀ{$ áÙßÏÈ µù$æ}µ{$õß å{Ô Ñ&Úùß µè<ù Ù÷À ´Ô÷ÀÙùß µæ$ð&æß
      å{Ôð Ù`Ä´.
   (3)    Ú
      ØæßÂõ×$ð &Ú÷¸ <Õ &õ] àÙ$þ× (actual loss) &úÀ{$ û´óæß <ùß÷ÚÀ µèÒ´.
   (4)          Ú
      {ÚÙ<Ô <Áµ×ùß ØæßÂõ×$ð àÏõß þ$óßò Ù`Ä´.


(L)                          Ú          À
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß ØæßÂó ùÚµ×$߬õµ×æݵèß à×Úõ×æß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)                  À
      ùÚµ×$߬õ èÚÑ&Ô´ð àùÔ< µæ$Æ&ß ´Ô÷Ùæß áÙßÙ$ (claim commission) &Ú¯´.
   (2)  µ&ß<æµ×æÝ µÙ& ¡ù|´ èùÔµ÷ÀùÔ<æ ùÚØõ Ò´.
   (3)                    Ú Õ
      ûÜø$ùÚ×$ µ<ùÔµ<ùß ÷ÀØù Ù÷À Ñ×÷ÀÈ ûÜõûÌó× æØ è`ùÛ´.
   (4)  æ`û ýÙ×æß / ÙÚ×´æß (Lien) áÙßÙ$ &Ú¯´.


            ß
(M) û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$×Úù, µæ$ð&ß µ<µ}úÀ µû$µ}ß õ`’ÓæØ`<ùß &Èýùßøµ×ùß ùÚ<`’÷ÀÚ ûÜæ$Á×
     À
  æÝ´æß÷?

   (1)  ùÛõÚ µØèÝÙ$&Ú µù$´`õÚ Ò´.
   (2)  ÁÛÜ Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝ< Ñ&Úùß ùÚ×$´ù× æÚδ (regulate).
   (3)  ÁÛÜ Ù‘æ$ &Ô’æÝÈûõß {$ ÑùÚ´× µæ$ÆÂùß &þ$< ´êÚùß ùÚ×$´ù× æÚδ.
   (4)  ØæßÂó ´óßòÙ× ´êÚùß ùÚ×$´ù× æÚδ.


(N)                              Û
   µæ$}Ö µæ$ð&ß {Ô<´$Ø`ûµÙùß &#íÔ<´ µæ$ð&ß ÆÙð è`ùÛ´ {$ ÑæÚó´ ×ùÔ:

   (1)                  Û
      &´$èµ´ùß µæ$ð&ß ÆÙð è`ùÛ´ / ÑæÚó´.
   (2)  õ`’ÓæØ`µ<æÝ µèùß Ùý$ èõß ´ÔØ û÷À× (password) µ×$÷À$ èùÚÆùß àùßõÌí$Ù× {Ø{$
                  Û
      µæ$ð&ß ÆÙð è`ùÛ´ / ÑæÚó´.
   (3)                      Û
      õ`’ÓæØ`µ<æÝ {Ø{$ µæ$ð&ß ÆÙð è`ùÛ´ / ÑæÚó´.
   (4)                        Û
      àùßõÌí$Ù× {Ø{$ &#íÔ<´ µæ$ð&ß ÆÙð è`ùÛ´ / ÑæÚó´.(O)  û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$ àõݵØùß ûÜ$èßøù µ<µ}úÀ µû$} &Èýùßøµ×ùß à&õ] ûÜæ$Á× <ùßµùß
      À
   æÝ´æß÷?

   (1)                     Ü
      ûÜ$èßøù µ<µ}úÀ µû$} Øðæ à$ÌöÚæ <Ìøù æÚ×$<ÙÚ× &úÀ{$ û{&ÔæÈ &`û×Û´ {$
      ûÜ<Ìøù× &Ú÷¸ æØ×Ú.
   (2)  ã[ù &‘<̽õ Øð<Ù æ$Ì×æß´ ûÜ$èßøù µ<µ}úÀ µû$}æß ÷À`æÚ× {`æÚ×.
   (3)  ûÜ$èßøù µ<µ}úÀ µû$} ´êÚùß <]$û$Íæ×ùð {$ Øí×ð ó× û{&ÔæÈ &`Ù&Û´ {$ ä´êÚùß
            Ú
      à$µ×$ßíù ÷ÀÍ è`ùßÒ´ &Ú÷¸ æØ×Ú.
   (4)  ûÜ$èßøù µ<µ}úÀ µû$}, µæ$ð&ß {$ &Ô’æÝÈûõß<Ù àè× &ßö$<Ø æÚδðõß ÆÙ
      ã§ì$<ëù×ùß à<´ ´>ð´æð àòÔ æÚδðõß ÷À$×æ µÓ.
                      3
   (P)    À
      û&Ô÷$õÈ æ} (post dated) µëæßûõæß ×ùÔ, µëæßûõæß:

      (1)      Ú       Ý
         àù$èõ ÷Àù×æß &{Úõ< ùÚæõß æØùÔ Ù`Ä´×.
      (2)     Ú       Ý
         àõÛõ ÷Àù×æß &{Úõ< ùÚæõß æØùÔ Ù`Ä´×.
      (3)  ä{Ú <Ù‘èÝ æ$Ù× áæÝõß <Õ äææß Ò´×.
      (4)          Û
         ä{Ú <Ù‘èÝ æ$Ù× ÷ÀÌé æØù Ù÷À äææß Ò´×.


   (Q)          Ý
      µù[þ$Ø ûõÜ×æß ùÚæõß æØùÔ Ùýùßµùß:

      (1)          Ú
         à$ù×ùæØ`<æÝ Ñ&Úù.           (2)            Ú    Ú
                                à$ù×ùæØ`µèß ùÚµ×$ßíõ×$ Ñ&Úù.
      (3)          Ú
         ù`µÓ {ÚÆæØ` Ñ&Úù.           (4)          Ú
                                àûù×æØ`<æÝ Ñ&Úù.


   (R)  ÁÛÜ Ù‘æ$ Ø`ûÚ×Ù ûÚÍ{Û´ / æßÂ×Ò´ (depreciation) õÝ}Úùß <$&Ú Ùý$ èõ {`æßµæß û{õ &úÀ{ùß
      à× àõݵØùß æ<µØæÝð÷À?

      (1)  ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ àûù×ùæØ`<ùßð.        (2)  <$óÚí ý`‘æÝ<Ùð.
      (3)  ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ à$ù×ùæØ`<ùßð.        (4)    ß
                                ѵ÷ÀÁ è´ùß <Ù µ×µ÷Àù ÁÛÜ Ù$‘æÚæ×ùßð.


   (S)                  Ú
      Øð<Ùß µ÷Àææß(02) àõØ µ<µ}úÀ$´ õÝ}ùß Øð<Ùß µ÷Àæð ´ <$&Ú Ùý$ èõ {`æßµæß:

      (1)             ß                 Ú ß
         äæß äæß Øð õ´$ð &$µûßæ <$&Ú &{èõ þ$óßò× àûù×ù× æÚδ õÝ}ù×.
      (2)                        Ú
         äæß äæß Øð á{} µ<µ}úÀ àùÔû$õ×æß Ùý$ è`ùÛ´ õÝ}ùß ×.
      (3)  äæß äæß Øðð à$ù×ùÚæ þ$óßò &úÀ{$ <`± ù´] áÙßÏ´æß à`õÚ Ñð×.
      (4)  äæß äæß Øðð &û×ù þ$óßò &úÀ{$ <`± ù´] &`û×Ô´æß à`õÚ Ñð×.


   (T)                                        À
      ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ µ<µ}úÀ èÚÑ&ÔÈ àõß&ùß æÚδ &úÀ{$ ýÙ× Ù`Ä à`õÚ à$×õù× <ùßµùß æÝ´æß÷?

      (1)  ÁÛÜ Ù‘æ$ <$óÚí ´óßòÙ××Ú.        (2)           Ý
                                <$óÚí µ÷Àû$ÌõµÈùßõ<×Ú.
      (3)    ß          Ý
         ѵ÷ÀÁ æð×ÔõÝ µ÷Àû$ÌõµÈùßõ<×Ú.     (4)    À
                                ´Ô÷Ùß &{ &`Ù&ÔÈ æÚÎµÈ à´$õ]$‘Á××Ú.

                                (äææð ÙæÝóÔ 2 ý`èÚùß ´Ô_ ÙæÝóÔ 40)
                       B - µæ$ð&
           µ´´ µæ$ðµ&ùß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04) û´óæß ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                     ß
                      ÙæÝóÔ 60

02.  (a)                 ß
      ÁÜ´ Ñþíùµ×ß à<$&Ú û{æß(05) ÷Àæ<ùßù.                     (ÙæÝóÔ 05)

   (b)                                  ß
      µæß<}&ß<$Æ <]$û$Ø×æð <ò$ {<ÔÙß <]$û$Ø×æ à`õÚ <$&Ú {$ à<$&Ú &&úÀùù.      (ÙæÝóÔ 06)

   (c)  2007 à‘æ 07 ÷ÀØù &´$èÈ ûùõð àùÔ< &$‘èÆæ <]<&ßö$<ÙÚµ×ß àò‘èÝ ûÜø$ù æØ`óÔ
               ß
      {õØæß(04) ÙÚ×$ ÷Àæ<ùßù.                     (ÙæÝóÔ 04)
                                    (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)
03.  (a)  ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ þ$Ñõ <ù Øíµ×ß &Ô’æÝÈûõß ãûæØó µ´$ù<$÷À? äß<$µ×ß à$µ×$ßíù× æ}
                          4
      {`æßµæß æ$ {ð÷À?                              (ÙæÝóÔ 06)

   (b)  µëæßûõæß &Èýùßøµ×ùß &$´$ù] µÌçù× {$ ѵÁß µÌçù× ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß
                                     Ú
      æÝ´æß÷À`×Ú ä´ äæß äæß µÌçù &úÀ{$ ã÷À${Øó× ý`èÚùß &û×Æùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù. (ÙæÝóÔ 05)

   (c)  µæ$}Ö µæ$ð&ß {Ô<´$Ø`ûµÙ{Ú µæ$ð&ß ÆÙ ´|õæ &Úð û{} ý`&Û´ð õÝòÔ ÷¸ùß µ{ßõÝ µ´$ù<$
      Ñ× {`æÚ÷À`×Ú &úÀ{ùß æØùßù.                      (ÙæÝóÔ 04)
                                       (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


04.  (a)          ß                     ß Ý
      ¶Ñõ ØæßÂó× &{ µ÷Àû} ØæßÂó× àõØ û<õÚù µ<ù&ßæÈ {õØæß(04) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.
                                      (ÙæÝóÔ 04)

   (b)        Ü                             Ú
      ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ æÚ×$õß´æ <ù µ´$ßðÌ Øö <${ù ØæßÂó åûßûÔ <Ìè µ´$ù<$÷À`×Ú û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.
                                           (ÙæÝóÔ 06)

   (c)        Ü                    Ú
      ÁÛÜ Ù‘æ$µÓ æÚ×$õß´æ <ù ØæßÂó &´$èÈ &úÀ{$ ´|õ æ$ÙÛù< æÜ×$õß´æ æØ à`õÚ à¾æßÂó
                             ß Ý
      ´>ðµÈ <Ìøù×ùß (supervisory developments) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.      (ÙæÝóÔ 05)
                                      (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


05.  (a)  µû$÷¸µÓ þ$Ñõ <ù ó×<Ø ÙÚûÚ <Ìè (common types of letters of credit) {õØæß(04)
         ß Ý                   Ú
      Ù`×Ú&õèõ æØ äß<$×Úùß µ÷Àææß(02) µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.      (ÙæÝóÔ 06)

   (b)                               Ú
      í$õ]ùßõØ µ<µ}úÀ$´ &Èýùßøµ×ùß û{õ &úÀ{ùß ÷À| µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.
      (i)  õÛØ` ý÷¸ (Custom Duty).
      (ii)  <ØóÛ× õÛØ` ý÷¸ (Preferential Duty).                 (ÙæÝóÔ 04)

   (c)  (i)     ß                                     À
          &$µûßæ <$&Ú ù]$× (theory of comparative advantage) ×ùÔµ<ùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷?
      (ii)     ß
          &$µûßæ <$&Ú ù]$µ×ß ãûæÙßûù õÝùæß(03) &úÀ{ùß æØùßù.         (ÙæÝóÔ 05)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)

06.  (a)                     ß Ý
      í$õ]ùßõØ µ<µ}úÀ$µÈ <$&Ú û{æß(05) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.              (ÙæÝóÔ 05)

   (b)            À
      Øð<Ùß µ÷Àææß àõØ ùÚ÷{&ß µ<µ}úÀ$´ð û<õÚù à<{ÚØ / ý$øæ µ´$ù<$÷À?       (ÙæÝóÔ 05)

   (c)                          ß
      Øðæ ÑùÚ´× àùÔû$õÚæ× õÛØó× µæµØù &$øæ û{æß(05) ÷Àæ<ùßù.           (ÙæÝóÔ 05)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)

07.
07.  û{õ &úÀ{ùß ÷À| &Èýùßø< µæ® &ð{ùß ÙÚ×ùßù:
   (a)   ß
      ùÚÂìùß÷À µæ$ð&ß (Non-voting shares).
   (b)  õÛØ` ý÷¸ &‘è´× (Customs Union).
   (c)  àóæØ` Ñ´&ùßù (Refer to Drawer).
   (d)  འØæßÂó× (Over Insurance).
   (e)  ûÜ$öÆæ µ<µ}ú¸ùß (Primary Dealers).                 ß
                              (äææð ÙæÝóÔ 03 ý`èÚù, ´Ô_ ÙæÝóÔ 15)

                        - o0o -
                          5

								
To top